Tłumaczenia na język hiszpański:

  • En el nombre del Padre   

Przykładowe zdania z "W imię ojca", pamięć tłumaczeniowa

add example
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do KomisjiCon objeto de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en su caso, para seleccionar una muestra, se ruega a todos los importadores no vinculados, o representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer a la Comisión
Jens-Peter Bonde i Nigel Paul Farage, w imieniu grupy IND/DEM, o poparciu dla nowej Komisji (BJens-Peter Bonde y Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM, sobre la aprobación de la nueva Comisión (B
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwPara que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los importadores, o a los representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer a la Comisión y faciliten, en el plazo fijado en el punto ‧, letra b), inciso i), y en los formatos indicados en el punto ‧, la siguiente información sobre sus empresas
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, i Jeana-Marie Cavadę, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: SWIFT (BPregunta oral (O-‧/‧) presentada por Pervenche Berès, en nombre de la Comisión ECON y Jean-Marie Cavada, en nombre de la Comisión LIBE, a la Comisión: SWIFT (B
w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiskarelativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, de una enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności zastosowania kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt i) i formie wskazanej w pkt ‧ niniejszego zawiadomieniaA fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los importadores, o a los representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer a la Comisión y proporcionen la siguiente información sobre su empresa o empresas en el plazo fijado en el punto ‧, letra b), inciso i), y en el formato indicado en el punto ‧ del presente anuncio
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ grudnia ‧r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Czarnogóry z drugiej strony (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVCResolución legislativa del Parlamento Europeo, de ‧ de diciembre de ‧, sobre la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
W odniesieniu do Szwajcarii decyzja ‧/‧/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwajcarską, dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w obszar, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień tej umowyEn lo que respecta a Suiza, la Decisión ‧/‧/CE desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo firmado por la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de ésta a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entra en el ámbito previsto en el artículo ‧, apartado ‧, de la Decisión ‧/‧/CE del Consejo, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones de dicho Acuerdo
O-‧/‧) Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, Jean-Marie Cavada, w imieniu komisji LIBE, do Rady: SWIFT (BO-‧/‧) Pervenche Berès, en nombre de la Comisión ECON, Jean-Marie Cavada, en nombre de la Comisión LIBE, al Consejo: SWIFT (B
Działania pana posła Borghezio sklasyfikowałbym jako prowokację i nawoływanie, zatem w imieniu Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy chciałbym skierować do przewodniczącego Parlamentu formalny wniosek o zastosowanie wobec pana Borghezio oficjalnego ostrzeżenia.Yo calificaría las actividades del señor Borghezio de inducción y, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, me gustaría trasladar al Presidente del Parlamento una petición formal para que amoneste oficialmente al señor Borghezio.
Luisa Morgantini, w imieniu Komisji DEVE, Enrique Barón Crespo, w imieniu Komisji INTA, Giles Chichester, w imieniu Komisji ITRE, do Komisji: Wygaśnięcie Umowy WTO o Tekstyliach i Odzieży (BLuisa Morgantini, en nombre de la Comisión DEVE, Enrique Barón Crespo, en nombre de la Comisión INTA, Giles Chichester, en nombre de la Comisión ITRE, a la Comisión: Expiración del Acuerdo de la OMC sobre productos textiles y de confección (B
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół zmieniający Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczący kontyngentu taryfowego na przywóz do Wspólnoty cukru i produktów cukrowniczych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki MacedoniiQueda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Protocolo que modifica el Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra, en lo relativo a un contingente arancelario para la importación en la Comunidad de azúcar y productos del azúcar originarios de la ex República Yugoslava de Macedonia
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwPara que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los exportadores y productores, o a los representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer poniéndose en contacto con la Comisión y proporcionándole la siguiente información sobre su empresa o sus empresas en el plazo fijado en el punto ‧, letra b), inciso i), y en los formatos indicados en el punto
Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfikacji, o której mowa w art. ‧ protokołuEl Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Comunidad, a la notificación prevista en el artículo ‧ del Protocolo
Głos zabrał Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który wniósł o przesunięcie debaty nad pakietem socjalnym (pkt ‧ POPO), przewidzianej we wtorkowym porządku obrad, na następne posiedzenie plenarne, w związku z tym, że debata w sprawie sytuacji w Gruzji (pkt ‧ POPO) nie mogła się odbyć dziś wieczorem, jak planowano, i została przesunięta na jutro ranoInterviene Hannes Swoboda, en nombre del Grupo PSE, quien solicita que el debate sobre el paquete social (punto ‧ del PDOJ), inscrito en el orden del día del martes, se aplace al próximo período parcial de sesiones si no pudiera celebrarse esta noche como está previsto el debate sobre la situación en Georgia (punto ‧ del PDOJ) y se aplazara a mañana por la mañana
Głos zabrali: Herbert Reul, w imieniu grupy PPE-DE, który uzasadnił wniosek, Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który wniósł o to, aby głosowanie nad sprawozdaniem Thijs Berman- A‧-‧/‧ także zostało przełożone na posiedzenie w późniejszym terminie, oraz Claude Turmes, w imieniu grupy Verts/ALEIntervienen Herbert Reul, en nombre del Grupo PPE-DE, para defender la solicitud, Hannes Swoboda, en nombre del Grupo PSE, para pedir que la votación del informe Thijs Berman- A‧-‧/‧ se aplace también a un período parcial de sesiones ulterior, y Claude Turmes, en nombre del Grupo Verts/ALE
W celu udzielenia wstępnego uznania organizacjom pragnącym zostać upoważnionymi do pracy w imieniu Państw Członkowskich, zgodność z przepisami dyrektywy ‧/WE może być bardziej skutecznie oceniana w zharmonizowany i scentralizowany sposób przez Komisję wspólnie z Państwami Członkowskimi występującymi o uznanieA la hora de conceder el reconocimiento inicial a las organizaciones que desean ser autorizadas para actuar en nombre de los Estados miembros, el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva ‧/CE puede ser evaluado con más eficacia de forma armonizada y centralizada por la Comisión junto con los Estados miembros que soliciten el reconocimiento
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron (dalej zwaną umową) oraz jej akt końcowyQuedan aprobados, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros (denominado en lo sucesivo el Acuerdo) y el Acta Final adjunta
Panie Przewodniczący! Poprosiłem o głos, gdyż jestem pewien, że panie i panowie posłowie zrozumieją mnie, gdy powiem w imieniu mojej grupy, i jestem pewien, iż panie i panowie posłowie zgodzą się, że przyjmuje Pan trudną rolę - wie Pan to lepiej od nas - i może Pan w nowej roli liczyć na naszą pełną solidarność, gdyż niezależnie od naszych opinii politycznych żywimy wszyscy to samo pragnienie.en nombre del Grupo S&D. - (DE) Señor Presidente, he pedido la palabra porque no me cabe duda de que mis colegas me entenderán cuando diga, en nombre de mi Grupo, y seguro que otros muchos diputados estarán de acuerdo, que va a asumir un papel difícil -usted lo sabe mejor que nosotros- y que cuenta con toda nuestra solidaridad en su nuevo cargo, porque, sean cuales sean nuestras opiniones políticas, todos compartimos el mismo deseo.
w imieniu grupy Verts/ALE.- (FR) Panie przewodniczący! Chciałbym złożyć poprawkę ustną do tej poprawki, w ramach której skreślone zostają dwa fragmenty tej poprawki, a konkretnie słowa "przez kolumbijską armię” i "o Kolumbii”.Señor Presidente, me gustaría presentar una enmienda oral, suprimiendo dos partes de la enmienda, concretamente las palabras "por el ejército colombiano" y "en Colombia".
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w zakresie skarg w sprawie naruszenia przez akt prawodawczy zasady pomocniczości wniesionych przez Państwo Członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w artykule ‧ Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub przekazanych przez nie zgodnie z jego porządkiem prawnym w imieniu jego parlamentu narodowego lub izby tego parlamentuEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por violación del principio de subsidiariedad, por parte de un acto legislativo, interpuestos con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo ‧ del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por un Estado miembro, o transmitidos por éste de conformidad con su ordenamiento jurídico en nombre de su Parlamento nacional o de una cámara del mismo
W odniesieniu do kategorii, o której mowa w art. ‧ lit. f), informacje odnoszące się do danych osobowych obejmują najwyżej nazwisko i imiona ekspertówEn lo que se refiere a la categoría mencionada en el artículo ‧, letra f), la información incluida a título de datos personales se limitará al nombre y apellidos de expertos
Jeżeli w szczególnych okolicznościach zostanie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania bez złożenia przez przemysł wspólnotowy lub w jego imieniu pisemnego wniosku o wszczęcie postępowania, postępowanie to wszczyna się w oparciu o dowody istnienia dumpingu, szkody i związku przyczynowego, ustalone zgodnie z ust. ‧, uzasadniające jego wszczęcieSi, en circunstancias especiales, se decidiera iniciar una investigación sin haber recibido una denuncia escrita de la industria de la Comunidad o en su nombre, será necesario para iniciar dicha investigación poseer suficientes elementos de prueba del dumping, del perjuicio y del nexo causal, de conformidad con lo indicado en el apartado ‧, que justifiquen la apertura de una investigación
Operator Wspólnoty może ubiegać się o prawa przywozowe na podstawie ilości referencyjnej, która będzie ilością wołowiny objętą kodami CN ‧, ‧, ‧ lub ‧ przywożoną przez niego samego lub w jego imieniu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami celnymi, od ‧ stycznia ‧ r. do ‧ kwietnia ‧ rLos agentes económicos comunitarios podrán solicitar derechos de importación sobre la base de una cantidad de referencia constituida por las cantidades de carne de vacuno de los códigos NC ‧, ‧, ‧ o ‧ importadas por ellos o en su nombre en virtud de las disposiciones aduaneras pertinentes, entre el ‧ de enero de ‧ y el ‧ de abril de
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty umowę między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie oraz załączone do niej deklaracjeQueda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Socialista Democrática de Sri Lanka sobre la readmisión de residentes ilegales y las declaraciones anejas al mismo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2034421 zdań frazy W imię ojca.Znalezione w 465,964 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.