Tłumaczenia na język hiszpański:

  • En el nombre del Padre   

Przykładowe zdania z "W imię ojca", pamięć tłumaczeniowa

add example
Głos zabrał Bruno Gollnisch, w imieniu grupy ITS, wnioskując o odesłanie sprawozdania do komisji na podstawie art. ‧ ust. ‧ RegulaminuInterviene Bruno Gollnisch, en nombre del Grupo ITS, quien solicita la devolución del informe a comisión, sobre la base del apartado ‧ del artículo ‧ del Reglamento
O-‧/‧) zadane przez Nikolaosa Chountisa i Jürgena Klute'a w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Agencje ratingowe (BO-‧/‧) presentada por Nikolaos Chountis y Jürgen Klute, en nombre del Grupo GUE/NGL, a la Comisión: Las agencias de calificación crediticia (B
O-‧/‧) Giuseppe Gargani, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Zawody prawnicze i interes ogólny w związku z funkcjonowaniem systemów prawnych (BO-‧/‧) Giuseppe Gargani, en nombre de la Comisión JURI, a la Comisión: Profesiones jurídicas e interés general en el funcionamiento de los sistemas jurídicos (B
Specyfiki poszczególnych krajów, jeśli chodzi o kwalifikacje i określenia tych zawodów, nie wolno ukrywać w imię wyższości jednolitych wskaźników. EKES zachęca do zbierania danych na temat zawodów służby zdrowia w Europie oraz przepływów pracowników między państwamiLas particularidades nacionales en materia de competencias y denominaciones de las profesiones sanitarias no deben ocultarse pretextando la prioridad de indicadores uniformes
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem MarokaQueda aprobado en nombre de la Comunidad el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadali: Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks i Claude Moraes w imieniu grupy PSE, do Komisji: Ochrona tradycyjnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz imigrantów w Europie (BPregunta oral (O-‧/‧) presentada por Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks y Claude Moraes, en nombre del Grupo PSE, a la Comisión: Protección de las minorías nacionales tradicionales, étnicas e inmigrantes en Europa (B
uchylenie w konsekwencji decyzji z dnia ‧ grudnia z ‧ r. wydanej w postępowaniu w sprawie B ‧, w części w jakiej odrzuca się w niej sprzeciw wniesiony w imieniu strony skarżącej i uwzględnia wniosek o rejestrację spornego znaku towarowego dla towarów należących do klasy ‧, to jest dla mleka i wyrobów z mleka, jadalnych olejów i tłuszczyConsiguientemente que se anule la decisión de ‧ de diciembre de ‧ en el procedimiento B‧ en la parte, que desestima la oposición formulada en nombre de la demandante, y que admite la solicitud de la marca impugnada en clase ‧ para leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles
zalecenie przedstawione przez pana posła Martina w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami CARIFORUM, z drugiej strony (5211/2009 - - C6-0054/2009 -,la recomendación del señor Martin, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la propuesta para una decisión del Consejo relativa a la formalización de un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Carifórum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (05211/2009 -C6-0054/2009 -, y
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonychrelativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, de un Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos
W imieniu grupy PPE uzupełniłem o pewne kwestie sprawozdanie pana posła Domeniciego, co uzyskało także poparcie innych grup politycznych.He añadido en nombre del PPE varias sugerencias al informe Domenici que cuentan con el apoyo de otros grupos políticos.
Upoważniony przedstawiciel producenta może w jego imieniu i na jego odpowiedzialność złożyć wniosek, o którym mowa w pkt ‧.‧ i ‧.‧, oraz wypełniać zobowiązania określone w pkt ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, ‧ i ‧, o ile zostały one określone w pełnomocnictwieEl representante autorizado del fabricante podrá presentar la solicitud a que se hace referencia en los puntos ‧.‧ y ‧.‧ y cumplir las obligaciones contempladas en los puntos ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, ‧ y ‧, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt. ‧ lit. b) ppkt. (i) i w formie wskazanej w pkt. ‧, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwPara que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los productores/exportadores, o representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer poniéndose en contacto con la Comisión y proporcionándole, en el plazo que se fija en el punto ‧, letra b), inciso i), y en el formato que se indica en el punto ‧, la siguiente información sobre su empresa o empresas
Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Mimo iż pan komisarz, przemawiając w imieniu pani wiceprzewodniczącej Reding i Komisji, wyraził zastrzeżenia Komisji dotyczące uwzględnienia w tekście urlopu ojcowskiego, chciałbym dziś przede wszystkim zabrać głos w imieniu wszystkich ojców w Europie, którzy nie mają jeszcze prawa do urlopu ojcowskiego.Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, aunque el señor Comisario ha hablado en nombre de la señora Reding y la Comisión para expresar las reservas de la Comisión sobre la integración de la baja por paternidad en el texto, hoy me gustaría hacer uso de la palabra, sobre todo, en nombre de todos los padres de Europa que aún no tienen derecho a la baja por paternidad.
sprawozdaniem sporządzonym przez panią poseł Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) - C6-0474/2008 -,el informe de Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (versión refundida),
komisarz - Pani przewodnicząca! Chciałbym w imieniu Komisji wyrazić zadowolenie z przedmiotowej inicjatywy Parlamentu, która skupia uwagę na szczeblu europejskim na tworzenie profili - zwłaszcza w oparciu o pochodzenie etniczne i rasę - w dziedzinie walki z terroryzmem, egzekwowania prawa, imigracji, ceł i kontroli granicznej.miembro de la Comisión. - Señora Presidenta, en nombre de la Comisión me gustaría dar la bienvenida a esta iniciativa del Parlamento para poner en el centro de atención a nivel europeo el asunto de la elaboración de perfiles delictivos.
Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej został podpisany w imieniu Wspólnot Europejskich i ich Państw Członkowskich dnia ‧ grudnia ‧ r. zgodnie z decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ rEl Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Hungría, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión Europea, fue firmado en nombre de la Comunidad Europea y de los Estados miembros el ‧ de diciembre de ‧, de conformidad con la Decisión ‧/‧/CE del Consejo
Pytanie ustne wnieśli: Giles Chichester i Etelkę Barsi-Pataky w imieniu komisji ITRE, do Komisji(O-‧/‧): Przejście na system cyfrowy (BPregunta oral presentada por Giles Chichester y Etelka Barsi-Pataky, en nombre de la Comisión ITRE, a la Comisión: Conversión al sistema digital (B‧-‧/‧) (O
Pytanie ustne (O-‧/‧/rév.‧) zadane przez Grahama Watsona, Cecilię Malmström, Emmę Bonino i Marco Pannellę w imieniu grupy ALDE, do Rady: Stanowisko UE wobec rządu kubańskiego (BPregunta oral (O-‧/‧/rev.‧) presentada por Graham Watson, Cecilia Malmström, Emma Bonino y Marco Pannella, en nombre del Grupo ALDE, al Consejo: Posición de la UE con respecto al Gobierno cubano (B
w imieniu grupy EFD - Pani Przewodnicząca! Zwiększenie budżetu o 2,3 %, o co poprosił ten Parlament, stawia pod znakiem zapytania jego poczucie odpowiedzialności.en nombre del Grupo EFD. - Señora Presidenta, el incremento del presupuesto en un 2,3 % que solicita este Parlamento pone en duda su sentido de la responsabilidad.
W niniejszej skardze skarżące wnoszą na podstawie art. ‧ TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ lutego ‧ r. [A‧] odmawiającej dostępu do dokumentów zawierających publiczny rejestr akredytowanych asystentów członków Parlamentu Europejskiego, a w przypadku nieakredytowanych asystentów- ich imiona oraz korzyści finansoweMediante el presente recurso las demandantes solicitan, con arreglo al artículo ‧ TFUE, la anulación de la decisión del Parlamento Europeo de ‧ de febrero de ‧ [A ‧], mediante la que se deniega el acceso a documentos consistentes en el registro público de los asistentes de los diputados del Parlamento Europeo acreditados o no, en el que constan los nombres y/o los intereses económicos de tales asistentes
Jens-Peter Bonde i Nigel Paul Farage, w imieniu grupy IND/DEM, o poparciu dla nowej Komisji (BJens-Peter Bonde y Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM, sobre la aprobación de la nueva Comisión (B
Państwa członkowskie, które stosują procedurę przewidzianą w niniejszej sekcji, stosują ją również do dostaw używanych środków transportu, określonych w art. ‧ ust. ‧, dokonywanych przez organizatora sprzedaży w drodze aukcji publicznej działającego w swoim imieniu, na podstawie umowy, zgodnie z którą prowizja jest płacona od sprzedaży tych towarów w drodze aukcji publicznej, na rzecz podatnika-pośrednika, o ile takie dostawy dokonywane przez tego podatnika-pośrednika podlegałyby VAT zgodnie z procedurą przejściową mającą zastosowanie do używanych środków transportuLos Estados miembros que apliquen el régimen previsto por la presente sección lo aplicarán asimismo a las entregas de medios de transporte de ocasión, definidos en el artículo ‧, apartado ‧, efectuadas por un organizador de ventas en subasta pública que actúe en nombre propio, en virtud de un contrato de comisión de venta de dichos bienes en subasta pública y por cuenta de un sujeto pasivo revendedor, siempre que tales entregas efectuadas por el sujeto pasivo revendedor estén sujetas al IVA, conforme al régimen transitorio aplicable a los medios de transporte de ocasión
(DE) Panie przewodniczący! W imieniu grupy socjaldemokratów, chciałabym także podziękować panu posłowi Toubon'owi za przygotowanie sprawozdania, którego przyjęcie możemy, z zasady, poprzeć, ponieważ obejmuje wiele pozytywnych aspektów o szczególnym znaczeniu dla członków naszej grupy.(DE) Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, también quiero dar las gracias al señor Toubon por un informe que, en general, podemos apoyar, porque contiene muchos aspectos positivos de particular importancia para los miembros de nuestro Grupo.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1865397 zdań frazy W imię ojca.Znalezione w 316,357 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.