Tłumaczenia na język hiszpański:

  • tromboembolismo pulmonar   
    (  female) [hyphenation: trom·bo·em·bo·lis·mo pul·mo·nar;]
     
    Oclusión de la arteria pulmonar o de una de sus ramas, que por lo general se produce cuando un coágulo de sangre se desprende de su sitio de formación en las venas y viaja, o emboliza, al suministro de sangre arterial de uno de los pulmones.
  • embolia pulmonar   

Przykładowe zdania z "zatorowość płucna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zdarzenia oddechowe Pacjenci, u których w okresie ostatnich ‧ miesięcy stwierdzano zatorowość płucną, byli wykluczeni z badań klinicznych preparatu SUTENTAcontecimientos respiratorios Los pacientes que presentaron embolismo pulmonar en los ‧ meses previos, fueron excluidos de los ensayos clínicos de SUTENT
Obserwowano znacząco więcej działań niepożądanych (p < ‧. ‧) ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowych (zawał serca, niedokrwienie, epizod niedokrwienia mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna) w grupie leczonej parekoksybem/waldekoksybem w porównaniu do grupy otrzymującej placebo/placebo podczas podawania leku do dostępu żylnego (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %) i przez cały okres trwania badania (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %Se detectó una incidencia significativamente mayor (p < ‧) de acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares (infarto de miocardio, isquemia, ACV, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar) en la rama de tratamiento parecoxib/valdecoxib en comparación con la de placebo/placebo durante el período de administración ‧ (‧ % y ‧ %, respectivamente), así como durante todo el estudio (‧ % y ‧ %, respectivamente
Preparatu Evista nie należy stosować u kobiet, które: • mogą zajść w ciążę; • mają, lub miały, jakiekolwiek zaburzenia związane z powstawaniem zakrzepów, w tym zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną (zakrzepy krwi w płucach); • mają schorzenia wątroby, ostrą niewydolność nerek, niewyjaśnione krwawienia z macicy lub raka śluzówki macicyEvista no debe administrarse a mujeres que: pudieran estar embarazadas; tienen o han tenido problemas de trombos sanguíneos, como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar (trombos de sangre en los pulmones); tienen alguna enfermedad en el hígado, disfunción renal severa, sangrado vaginal no explicado o cáncer de endometrio (cáncer de útero activo
W bardzo rzadkich przypadkach przebieg OHSS może być powikłany wystąpieniem udaru niedokrwiennego, zatorowości płucnej i zawału mięśnia sercowegoMuy raramente, el SHO grave puede complicarse con embolia pulmonar, accidente cerebrovascular isquémico o infarto de miocardio
We wszystkich badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, dotyczących stosowania raloksyfenu w osteoporozie incydenty zakrzepowo-zatorowe w układzie żylnym, w tym zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna i zakrzepica żył siatkówki, występowały z częstością około ‧, ‧ % (‧, ‧ przypadki na ‧ pacjento-latEn el conjunto de todos los ensayos clínicos controlados con placebo de raloxifeno en osteoporosis se produjeron episodios tromboembólicos venosos con una frecuencia de aproximadamente un ‧ % ó ‧,‧ casos por cada ‧ pacientes expuestas/año, incluyendo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis venosa de la retina
Zgłaszano przypadki zatorowości płucnej u około ‧, ‧ % pacjentów z GIST i około ‧, ‧ % pacjentów z MRCC, którzy otrzymywali SUTENT w badaniach ‧ fazy (patrz punkt ‧. ‧ – Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatoroweSe observaron casos de embolismo pulmonar en aproximadamente el ‧ % de los pacientes con GIST y en aproximadamente el ‧ % de los pacientes con CCRM, que recibieron SUTENT en los estudios en fase ‧ (ver sección ‧ Acontecimientos tromboembólicos venosos
Ostrożność należy również zachować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia (np. z zakrzepowym zapaleniem żył, zatorowością płucną) oraz z ciężkim zahamowaniem czynności szpiku kostnegoTambién deberá tenerse precaución en los pacientes con trastornos de la coagulación (por ejemplo, tromboflebitis, embolia pulmonar) o mielosupresión grave
Stosowanie HTZ wiąże się ze zwiększonym względnym ryzykiem rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), czyli zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnejLa THS va asociada con un mayor riesgo relativo de desarrollar trombo-embolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar
Najcięższymi działaniami niepożądanymi były: • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna (patrz punkt ‧. ‧)) • Neutropenia ‧ stopnia (patrz punktLas reacciones adversas más graves fueron: Tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar) (ver sección ‧.). Neutropenia de grado ‧ (ver sección
Występująca obecnie lub w przeszłości choroba zakrzepowo-zatorowa, w tym zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zakrzepica żył siatkówkiAntecedentes pasados o actuales de episodios tromboembólicos venosos, incluyendo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis venosa de la retina
Najcięższymi działaniami niepożądanymi były: • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna (patrz punkt ‧. ‧)) • Neutropenia ‧ stopnia (patrz punktLas reacciones adversas
W obu badaniach złożony punkt końcowy obejmował żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ) [ w tym zatorowość płucna (ZP), proksymalna i dystalna zakrzepica żył głebokich (ZŻG), zarówno objawowa i bezobjawowa wykrywana za pomocą rutynowej flebografii ] oraz zgon z jakiejkolwiek przyczynyLa combinación de TEV total (incluyendo embolia pulmonar (EP) y trombosis venosa profunda proximal y distal, ya sea sintomática o asintomática detectada por venografía rutinaria) y mortalidad por cualquier causa constituyeron la variable principal de valoración en ambos ensayos
Drugorzędowy punkt końcowy składał się z dużego epizodu żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej (w tym zatorowość płucna, proksymalna i dystalna, zakrzepica żył głębokich zarówno objawowa i bezobjawowa wykrywana za pomocą rutynowej flebografii) oraz zgonów związanych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i był uznawany za bardziej znaczący klinicznieLa combinación de TEV mayor (incluyendo EP y trombosis venosa profunda proximal, ya sea sintomática o asintomática detectada por venografía rutinaria) y mortalidad relacionada con TEV constituyeron la variable de valoración secundaria y se considera de mejor relevancia clínica
Działanie niepożądane ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe obejmują: zawał serca, udar, przemijające ataki niedokrwienia mózgu, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich (patrz punkt ‧. ‧ iLos acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares incluyen infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV)/accidente isquémico transitorio (AIT), embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda (ver secciones ‧ y
w naczyniach krwionośnych, takie jak zaburzenie przepływu krwi w sercu, zawał serca, krwotoki mózgowe, udar mózgu, przemijające zaburzenia przepływu krwi w mózgu, zakrzepica żył głębokich, zakrzepica tętnicza, zatorowość płucna, poszerzenie ścian naczyń krwionośnych (tętniak), zakrzepica naczyń siatkówki i krzepnięcie krwi w sztucznej nercetrombóticos (coagulación de la sangre) en los vasos sanguíneos, por ejemplo, alteración de la perfusión de la sangre del corazón, ataque cardíaco, hemorragias cerebrales, derrame cerebral, trastorno temporal de la perfusión de la sangre en el cerebro, trombosis venosa profunda, trombosis arterial, embolia pulmonar, dilatación de la pared de un vaso sanguíneo (aneurisma), trombosis de la retina, y coágulos de sangre en un riñón artificial
Znacząca choroba układu sercowo-naczyniowego np. zastoinowa niewydolność serca (klasa II, ‧ lub ‧ wg NYHA), ciężka postać dławicy piersiowej, arytmie serca, zawał mięśnia sercowego przebyty w okresie ‧ miesięcy przed leczeniem, zakrzepica żylna, choroba zarostowa obwodowych tętnic, przebycie w ostatnim czasie zatorowości płucnejEnfermedad cardiovascular significativa, por ejemplo insuficiencia cardíaca congestiva (New York Heart Association Clase II, ‧ o IV), angina de pecho grave, arritmias cardíacas, infarto de miocardio durante los tres meses anteriores al tratamiento, trombosis venosa, enfermedad arterial periférica oclusiva, embolia pulmonar reciente
niezbyt często: zwrotna fala mitralna, zatorowość płucna, zatory w innych narządachPoco frecuentes: regurgitación mitral, embolismo pulmonar, otros embolismos sistémicos
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy zatorowość płucna.Znalezione w 0,651 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.