Tłumaczenia na język hiszpański:

  • tromboembolismo pulmonar   
    (  female) [hyphenation: trom·bo·em·bo·lis·mo pul·mo·nar;]
     
    Oclusión de la arteria pulmonar o de una de sus ramas, que por lo general se produce cuando un coágulo de sangre se desprende de su sitio de formación en las venas y viaja, o emboliza, al suministro de sangre arterial de uno de los pulmones.
  • embolia pulmonar   

Przykładowe zdania z "zatorowość płucna", pamięć tłumaczeniowa

add example
W bardzo rzadkich przypadkach przebieg OHSS może być powikłany wystąpieniem udaru niedokrwiennego, zatorowości płucnej i zawału mięśnia sercowegoMuy raramente, el SHO grave puede complicarse con embolia pulmonar, accidente cerebrovascular isquémico o infarto de miocardio
Ostrożność należy również zachować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia (np. z zakrzepowym zapaleniem żył, zatorowością płucną) oraz z ciężkim zahamowaniem czynności szpiku kostnegoTambién deberá tenerse precaución en los pacientes con trastornos de la coagulación (por ejemplo, tromboflebitis, embolia pulmonar) o mielosupresión grave
Obserwowano znacząco więcej działań niepożądanych (p < ‧, ‧) ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowych (zawał serca, niedokrwienie, epizod niedokrwienia mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna) w grupie leczonej parekoksybem/waldekoksybem w porównaniu do grupy otrzymującej placebo/placebo podczas podawania leku do dostępu żylnego (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %) i przez cały okres trwania badania (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %Se detectó una incidencia significativamente mayor (p < ‧) de acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares (infarto de miocardio, isquemia, ACV, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar) en la rama de tratamiento parecoxib/valdecoxib en comparación con la de placebo/placebo durante el período de administración ‧ (‧ % y ‧ %, respectivamente), así como durante todo el estudio (‧ % y ‧ %, respectivamente
niezbyt często: zwrotna fala mitralna, zatorowość płucna, zatory w innych narządachPoco frecuentes: regurgitación mitral, embolismo pulmonar, otros embolismos sistémicos
Działanie niepożądane ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe obejmują: zawał serca, udar, przemijające ataki niedokrwienia mózgu, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich (patrz punkt ‧. ‧ iLos acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares incluyen infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV)/accidente isquémico transitorio (AIT), embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda (ver secciones ‧ y
Zgłaszano przypadki zatorowości płucnej u około ‧, ‧ % pacjentów z GIST i około ‧, ‧ % pacjentów z MRCC, którzy otrzymywali SUTENT w badaniach ‧ fazy (patrz punkt ‧. ‧ – Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatoroweSe observaron casos de embolismo pulmonar en aproximadamente el ‧ % de los pacientes con GIST y en aproximadamente el ‧ % de los pacientes con CCRM, que recibieron SUTENT en los estudios en fase ‧ (ver sección ‧ Acontecimientos tromboembólicos venosos
Zdarzenia oddechowe Pacjenci, u których w okresie ostatnich ‧ miesięcy stwierdzano zatorowość płucną, byli wykluczeni z badań klinicznych preparatu SUTENTAcontecimientos respiratorios Los pacientes que presentaron embolismo pulmonar en los ‧ meses previos, fueron excluidos de los ensayos clínicos de SUTENT
U kobiet stosujących jakiekolwiek złożone hormonalne preparaty antykoncepcyjne, w tym produkt EVRA, występuje zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna) w porównaniu do kobiet w ogóle ich nie stosującychEl uso de cualquier tipo de anticonceptivos hormonales combinados, incluido EVRA, conlleva un mayor riesgo de tromboembolismo venoso (trombosis de vena profunda, embolismo pulmonar) en comparación con la no utilización
W obu badaniach złożony punkt końcowy obejmował żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ) [ w tym zatorowość płucna (ZP), proksymalna i dystalna zakrzepica żył głebokich (ZŻG), zarówno objawowa i bezobjawowa wykrywana za pomocą rutynowej flebografii ] oraz zgon z jakiejkolwiek przyczynyLa combinación de TEV total (incluyendo embolia pulmonar (EP) y trombosis venosa profunda proximal y distal, ya sea sintomática o asintomática detectada por venografía rutinaria) y mortalidad por cualquier causa constituyeron la variable principal de valoración en ambos ensayos
Występująca obecnie lub w przeszłości choroba zakrzepowo-zatorowa, w tym zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zakrzepica żył siatkówkiAntecedentes pasados o actuales de episodios tromboembólicos venosos, incluyendo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis venosa de la retina
Najcięższymi działaniami niepożądanymi były: • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna (patrz punkt ‧. ‧)) • Neutropenia ‧ stopnia (patrz punktLas reacciones adversas más graves fueron: Tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar) (ver sección ‧.). Neutropenia de grado ‧ (ver sección
Drugorzędowy punkt końcowy składał się z dużego epizodu żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej (w tym zatorowość płucna, proksymalna i dystalna, zakrzepica żył głębokich zarówno objawowa i bezobjawowa wykrywana za pomocą rutynowej flebografii) oraz zgonów związanych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i był uznawany za bardziej znaczący klinicznieLa combinación de TEV mayor (incluyendo EP y trombosis venosa profunda proximal, ya sea sintomática o asintomática detectada por venografía rutinaria) y mortalidad relacionada con TEV constituyeron la variable de valoración secundaria y se considera de mejor relevancia clínica
Działanie niepożądane ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe obejmują: zawał serca, udar, przemijające ataki niedokrwienia mózgu, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich. (patrz punkt ‧. ‧ iLos acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares incluyen infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV)/accidente isquémico transitorio (AIT), embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda (ver secciones ‧ y
Znacząca choroba układu sercowo-naczyniowego np. zastoinowa niewydolność serca (klasa II, ‧ lub ‧ wg NYHA), ciężka postać dławicy piersiowej, arytmie serca, zawał mięśnia sercowego przebyty w okresie ‧ miesięcy przed leczeniem, zakrzepica żylna, choroba zarostowa obwodowych tętnic, przebycie w ostatnim czasie zatorowości płucnejEnfermedad cardiovascular significativa, por ejemplo insuficiencia cardíaca congestiva (New York Heart Association Clase II, ‧ o IV), angina de pecho grave, arritmias cardíacas, infarto de miocardio durante los tres meses anteriores al tratamiento, trombosis venosa, enfermedad arterial periférica oclusiva, embolia pulmonar reciente
to ryzyko wobec korzyści płynących z leczenia epoetyną alfa, zwłaszcza jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększone ryzyko zakrzepowych zdarzeń naczyniowych, np. jeśli pacjent jest otyły lub w przeszłości wystąpiły u niego zakrzepowe zdarzenia naczyniowe (np. zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucnaEste riesgo deberá valorarse meticulosamente frente al beneficio que se derivará del tratamiento con epoyetina alfa, sobre todo si tiene un riesgo aumentado de episodios vasculares trombóticos, p. ej.: si está obeso o si tiene antecedentes de episodios vasculares trombóticos (p. ej.: trombosis venosa profunda o embolia pulmonar
Najcięższymi działaniami niepożądanymi były: • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna (patrz punkt ‧. ‧)) • Neutropenia ‧ stopnia (patrz punktLas reacciones adversas
U piątego pacjenta, u którego przed leczeniem występowała choroba serca, podczas badania rozpoznano przedwczesne skurcze komorowe i zatorowość płucnąAl quinto paciente, que tenía una cardiopatía preexistente, se le diagnosticaron complejos ventriculares prematuros y embolia pulmonar durante el estudio
Niezbyt często: zatorowość płucna, duszność, obrzęk płuc, krwawienie z nosa, krwioplucie i czkawkaPoco frecuentes: embolia pulmonar, disnea, edema pulmonar, epistaxis, hemoptisis e hipo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy zatorowość płucna.Znalezione w 0,62 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.