Tłumaczenia na język angielski:

  • recovery of costs   
  • reimbursement of expenses   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

koszty rabatów, zwrotów kosztów i inych zachęt tego typuCosts related to rebates, cash backs and other incentives
opłata na zasadzie zwrotu kosztówcost recovery basis
przepisy dotyczące zwrotu kosztówrules relating to the reimbursement of expenses
ryczałtowy zwrot kosztówfixed reimbursement of expenses
stawki zwrotu kosztówreimbursement rates
wynagrodzenie i zwrot kosztówremuneration and expenses
wynagrodzenie oraz zwrot kosztówremuneration and reimbursement of expenses
zwrot kosztów świadczeń rzeczowychreimbursement of benefits in kind

Przykładowe zdania z "zwrot kosztów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Układ z dnia ‧ czerwca ‧ r. i dodatkowy układ z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczący częściowego zaniechania zwrotu kosztów na podstawie art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia i dwustronnego zaniechania zwrotu kosztów na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia wykonawczego (częściowe zaniechanie zwrotu kosztów świadczeń rzeczowych w odniesieniu do choroby, macierzyństwa, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, i zaniechanie zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskichThe Arrangement of ‧ June ‧ and the additional Arrangement of ‧ June ‧ concerning the partial waiving of reimbursement pursuant to Article ‧ and Article ‧ of the Regulation and the reciprocal waiving of reimbursement pursuant to Article ‧ of the implementing Regulation (partial waiving of reimbursement of the cost of benefits in kind in respect of sickness, maternity, accidents at work and occupational diseases, and waiving of reimbursement of the cost of administrative checks and medical examinations).`
Umowa z dnia ‧ czerwca ‧ r. i dodatkowa umowa z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie częściowej rezygnacji ze zwrotu kosztów na podstawie art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i wzajemnej rezygnacji ze zwrotu kosztów na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ (częściowa rezygnacja ze zwrotu kosztów świadczeń rzeczowych udzielonych z tytułu choroby, macierzyństwa, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rezygnacja ze zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskichThe Arrangement of ‧ June ‧ and the additional Arrangement of ‧ June ‧ concerning the partial waiving of reimbursement pursuant to Article ‧ and Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ and the reciprocal waiving of reimbursement pursuant to Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ (partial waiving of reimbursement of the cost of benefits in kind in respect of sickness, maternity, accidents at work and occupational diseases, and waiving of reimbursement of the cost of administrative checks and medical examinations
Koszty, o których mowa w ust. ‧, rozbijane są na koszty personelu, pozostałe koszty operacyjne, koszty amortyzacji, koszt kapitału oraz koszty wyjątkowe obejmujące niepodlegające zwrotowi zapłacone cła i podatki, a także wszelkie inne powiązane kosztyThe costs referred to in paragraph ‧ shall be broken down into staff costs, other operating costs, depreciation costs, cost of capital and exceptional items including non-recoverable taxes and custom duties paid, and all other related costs
Jeżeli o zwrot tych kosztów nie wystąpiono bezpośrednio do instytucji miejsca pobytu, poniesione koszty są zwracane zainteresowanemu przez instytucję właściwą według stawek zwrotu kosztów stosowanych przez instytucję miejsca pobytu lub kwot, które podlegałyby zwrotowi kosztów na rzecz instytucji miejsca pobytu, gdyby art. ‧ rozporządzenia wykonawczego miał zastosowanie w danym przypadkuIf the reimbursement of such costs has not been requested directly from the institution of the place of stay, the costs incurred shall be reimbursed to the person concerned by the competent institution in accordance with the reimbursement rates administered by the institution of the place of stay or the amounts which would have been subject to reimbursement to the institution of the place of stay, if Article ‧ of the implementing Regulation had applied in the case concerned
Na podstawie tego orzecznictwa oraz biorąc pod uwagę fakt, że podatek akcyzowy służy jedynie jako odniesienie do obliczenia zwrotu kosztów oraz że istnieje wyraźne rozróżnienie między przepływami finansowymi generowanymi przez podatek akcyzowy, z jednej strony, a wnoszeniem opłaty za przejazd i zwrotem kosztów opłat za przejazd, z drugiej strony, Komisja uważa, że obecny zwrot kosztów opłat za przejazd nie może być uznawany jednocześnie jako zwrot podatku akcyzowegoOn the basis of this case-law and taking into consideration that the excise duty only serves as a reference to calculate the reimbursement and that there is a clear distinction between the financial flows of excise duties on one side and the toll payment and toll reimbursement on the other, the Commission considers that the current reimbursement of the toll cannot be qualified at the same time as a reimbursement of the excise duties
zwrot kosztów poniesionych w związku z funkcjonowaniem grup ekspertów ustanowionych lub powołanych przez Komisję: kosztów podróży, utrzymania i drobnych wydatków ekspertów uczestniczących w pracach grup naukowych oraz zespołów roboczych, a także kosztów organizacji takich spotkań, jeżeli nie są one pokrywane w ramach istniejącej infrastruktury w centralach instytucji lub biurach zewnętrznych (eksperci otrzymują zwrot kosztów na podstawie decyzji Komisjireimbursement of the costs incurred for the functioning of the expert groups established or convened by the Commission: travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organising such meetings where they are not covered by the existing infrastructure in the headquarters of the institutions or external offices (experts are reimbursed on the basis of decisions made by the Commission
Jeżeli prawo krajowe państwa członkowskiego stanowi, że koszty wynajmu pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w następstwie wypadku samochodowym podlegają zwrotowi od osoby ponoszącej odpowiedzialność za wypadek, to czy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy zezwala MIB na wykluczenie odpowiedzialności za pokrycie tych kosztów, jeżeli odszkodowanie ostatecznie zostanie wypłacone ubezpieczycielowi, który wydał polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującą koszty wynajmu w przypadku nieotrzymania zwrotu kosztów od osoby odpowiedzialnej?Where the national law of the member state provides that the charges incurred by the victim of a motor accident in subsequently hiring a replacement vehicle are recoverable from the person responsible, does Article ‧.‧ of the Directive permit MIB to exclude any liability for such charges where compensation will ultimately be paid over to the insurer who issued a post-accident policy covering the hire charges in the event of non-recovery from the person responsible?
zwrot kosztów poniesionych w związku z funkcjonowaniem grup ekspertów ustanowionych lub powołanych przez Komisję: kosztów podróży, utrzymania i drobnych wydatków ekspertów uczestniczących w pracach grup naukowych oraz zespołów roboczych, oraz kosztów organizacji takich spotkań, jeżeli nie są one pokrywane w ramach istniejącej infrastruktury w centralach instytucji lub biurach zewnętrznych (eksperci otrzymują zwrot kosztów na podstawie decyzji Komisjireimbursement of the costs incurred for the functioning of the expert groups established or convened by the Commission: travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organising such meetings where they are not covered by the existing infrastructure in the headquarters of the institutions or external offices (experts are reimbursed on the basis of decisions made by the Commission
jest zdania, że posłowie, którzy dobrowolnie zwracają administracji diety lub ich część odpowiadającą nadwyżce wobec faktycznie poniesionych kosztów, albo domagają się jedynie zwrotu faktycznych kosztów, np. kosztów podróży, powinni czynić tak na podstawie zasad jasno określonych w przepisach dotyczących zwrotu kosztów i diet posłów do PETakes the view that Members who voluntarily repay to the Administration allowances or parts thereof corresponding to a surplus over actual costs incurred, or only want the actual costs of, for example, travel to be paid out to them, should do so on the basis of provisions clearly laid down in the Rules on Members’ expenses and allowances
jest zdania, że posłowie, którzy dobrowolnie zwracają administracji diety lub ich część odpowiadającą nadwyżce wobec faktycznie poniesionych kosztów, albo domagają się jedynie zwrotu faktycznych kosztów, np. kosztów podróży, powinni czynić tak na podstawie zasad jasno określonych w przepisach dotyczących zwrotu kosztów i diet posłów do PETakes the view that Members who voluntarily repay to the Administration allowances or parts thereof corresponding to a surplus over actual costs incurred, or only want the actual costs of, for example, travel to be paid out to them, should do so on the basis of provisions clearly laid down in the Rules on Members' expenses and allowances
zwraca uwagę, że zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług oraz prawem ubezpieczonych do wyboru lekarza lub placówki niedopuszczalne jest odmawianie przez państwa członkowskie swoim obywatelom zwrotu kosztów leczenia za granicą, natomiast państwa członkowskie mogą wprowadzić (stałe) zindywidualizowane maksymalne kwoty zwrotu poniesionych kosztów i nie są zobowiązane do zwrotu kosztów leczenia, z którego ich obywatele nie skorzystaliby u siebie w krajuNotes that, in the light of the principle of freedom to provide services and the right of the insured under health insurance schemes to choose a doctor or establishment freely, it is not permissible for Member States to refuse to reimburse their citizens for any treatment received abroad but that Member States can impose (fixed) individualised ceilings on the costs incurred and are not obliged to reimburse treatment that their nationals would not have received at home
Członek personelu, którego miejsce zatrudnienia oraz/lub pochodzenia znajdują się poza Europą jest uprawniony raz w każdym roku kalendarzowym, po przedstawieniu właściwych dokumentów, do zwrotu kosztów podróży do jego miejsca pochodzenia lub do zwrotu kosztów podróży do innego miejsca, które nie przekraczają kwoty zwrotu kosztów podróży do miejsca jego pochodzeniaA staff member whose place of employment and/or place of origin are outside Europe shall be entitled once in each calendar year, subject to the submission of supporting documents, to repayment of travel expenses to his place of origin, or to repayment of travel expenses to another place not exceeding the expense of travel to his place of origin
Umowa o nowym trybie ułatwiającym i upraszczającym zwrot kosztów opieki zdrowotnej z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ (zwrot kosztów świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa) oraz art. ‧, ‧, ‧, ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ (tryb zwrotu kosztów świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz zaległych wierzytelnościThe Agreement on a new procedure for the improvement and simplification of reimbursements of costs for health care of ‧ November ‧ concerning Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ (reimbursement of sickness and maternity benefits in kind) and Articles ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ (procedures for the refund and sickness and maternity insurance benefits and late claims
W Portugalii Decreto-Lei nr ‧/‧ ustalający warunki zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą nie przewiduje wyraźnie zwrotu pozaszpitalnych kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim, poza wypadkami przewidzianymi w rozporządzeniu nr ‧/‧, lub też, zgodnie z interpretacją dokonaną przez portugalskie organy, uzależnia zwrot owych pozaszpitalnych kosztów leczenia od uzyskania wcześniejszego zezwolenia na ścisłych warunkachIn Portugal, Decree-Law No ‧/‧, which lays down the conditions for reimbursement of medical expenses incurred abroad, does not specifically provide for the reimbursement of non-hospital medical expenses incurred in another Member State, other than in the circumstances laid down in Regulation No ‧/‧, or, in accordance with the interpretation put forward by the Portuguese authorities, it makes the reimbursement of those non-hospital medical expenses subject to prior authorisation, on restrictive conditions
nie mogą obejmować niekwalifikujących się kosztów, w szczególności dających się określić podatków pośrednich, w tym podatku od wartości dodanej, opłat celnych, należnych odsetek, rezerw na możliwe przyszłe straty lub obciążenia, strat z tytułu kursu wymiany walut, kosztów związanych ze stopą zwrotu z kapitału, kosztów zadeklarowanych lub poniesionych lub zwróconych w związku z innym projektem Wspólnoty, zobowiązań i kosztów ich obsługi, wydatków zbędnych lub nieprzemyślanych oraz wszelkich innych kosztów, które nie spełniają warunków określonych w lit. a) do dthey must be exclusive of non-eligible costs, in particular identifiable indirect taxes including value added tax, duties, interest owed, provisions for possible future losses or charges, exchange losses, costs related to return on capital, costs declared, incurred, or reimbursed in respect of another Community project, debt and debt service charges, excessive or reckless expenditure, and any other costs that do not meet the conditions laid down in points (a) to (d
W przypadku gdy na koszty występujące w części okresu na zwrot kosztów wpływa wykorzystanie nowych środków produkcyjnych wymagających znacznych nakładów inwestycyjnych i niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych, które wynikają z operacji rozruchu mających miejsce w okresie objętym postępowaniem lub w jego części, średnie koszty fazy rozruchu są kosztami mającymi zastosowanie, zgodnie z powyższymi zasadami alokacji, pod koniec takiej fazy, w takiej wysokości i w tym okresie są zawarte w średnich kosztach ważonych określonych w ust. ‧ akapit drugiWhere the costs for part of the period for cost recovery are affected by the use of new production facilities requiring substantial additional investment and by low capacity utilisation rates, which are the result of start-up operations which take place within or during part of the investigation period, the average costs for the start-up phase shall be those applicable, under the abovementioned allocation rules, at the end of such a phase, and shall be included at that level, for the period concerned, in the weighted average costs referred to in the second subparagraph of paragraph
kosztów funkcjonowania ambulatoriów, kosztów artykułów medycznych, materiałów opatrunkowych i leków dla żłobka, kosztów związanych z badaniami lekarskimi i kosztów, które należy przewidzieć w związku z komisjami orzekającymi o inwalidztwie i zwrotem kosztów za okularythe operating costs of the sick bays, the cost of consumables, medical care and medicines at the crèche, expenditure on medical check-ups and expenditure relating to the Invalidity Committees and the cost of spectacles
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 76664 zdań frazy zwrot kosztów.Znalezione w 37,411 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.