Tłumaczenia na język angielski:

  • recovery of costs   
  • reimbursement of expenses   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

koszty rabatów, zwrotów kosztów i inych zachęt tego typuCosts related to rebates, cash backs and other incentives
opłata na zasadzie zwrotu kosztówcost recovery basis
przepisy dotyczące zwrotu kosztówrules relating to the reimbursement of expenses
ryczałtowy zwrot kosztówfixed reimbursement of expenses
stawki zwrotu kosztówreimbursement rates
wynagrodzenie i zwrot kosztówremuneration and expenses
wynagrodzenie oraz zwrot kosztówremuneration and reimbursement of expenses
zwrot kosztów świadczeń rzeczowychreimbursement of benefits in kind

Przykładowe zdania z "zwrot kosztów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po przekazaniu odpowiedzialności właściwy organ nie powinien dochodzić od byłego operatora zwrotu poniesionych przez siebie kosztów, z wyjątkiem przypadków winy po stronie operatora przed przekazaniem odpowiedzialności za składowiskoThere should be no recovery of costs incurred by the competent authority from the former operator after the transfer of responsibility except in the case of fault on the part of the operator prior to the transfer of responsibility for the storage site
Nowa dyrektywa w sprawie mobilności pacjentów, nad którą Parlament przeprowadzi debatę w kwietniu, ustanowi wspólne przepisy dotyczące zwrotu kosztów opieki zdrowotnej za granicą.The new patient mobility directive, scheduled to be debated by Parliament in April, will lay down common provisions on the reimbursement of health care received abroad.
Grupa ALDE z zadowoleniem przyjmuje przyszłą dyrektywę, ale nadal będziemy zdecydowanie podchodzić do jej wdrażania oraz zapewnimy ustanowienie odpowiednich systemów sprawozdawczości i monitorowania w celu zagwarantowania właściwego wdrażania dyrektywy, a także postaramy się, aby przepisy dotyczące uprzedniej zgody i zwrotu kosztów nie stały się nieuzasadnioną barierą dla pacjentów.The ALDE Group welcomes the future directive, but we will be strict about its implementation and make sure proper reporting and monitoring is in place to ensure that the directive is correctly implemented, and that the prior authorisation and reimbursement provisions do not become an unjustified obstacle to patients.
Sprawa F-‧/‧: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Steinmetz przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy- Ugoda- Wykonanie postanowień ugody- Odmowa zwrotu kosztów poniesionych w ramach podróży służbowej- Oczywista niedopuszczalność- Brak interesu prawnego- Podział kosztów- Nieuzasadnione koszty i koszty spowodowane w złej woliCase F-‧/‧: Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of ‧ December ‧- Steinmetz v Commission (Staff cases- Officials- Amicable settlement- Performance of an agreement- Refusal to reimburse expenditure in connection with a mission- Manifest inadmissibility- No legal interest in bringing proceedings- Apportioning costs- Unreasonable and vexatious costs
Wniosek o wypłatę salda/Deklaracja zwrotu kosztówRequest for payment of the balance/Statement of reimbursement
sporządza i przedkłada Komisji sprawozdania z postępów w realizacji programów rocznych i sprawozdania końcowe z realizacji programów rocznych, deklaracje wydatków poświadczonych przez instytucję certyfikującą i wnioski o płatność lub, w stosownych przypadkach, deklaracje zwrotu kosztówdraw up and submit to the Commission progress and final reports on the implementation of the annual programmes, declarations of expenditure certified by the certifying authority and requests for payment or, where appropriate, statements of reimbursement
Umawiające się Strony zobowiązują się, pod warunkiem posiadania wystarczających zapasów dla zaspokojenia własnych potrzeb, do udostępnienia odczynników do oznaczania grup zgodności tkankowej innym Stronom, które ich potrzebują, bez żadnej innej odpłatności poza zwrotem kosztów zbiórki, przygotowania i transportu tych substancji, a także kosztów ich zakupu, jeśli miał on miejsceThe Contracting Parties undertake, provided that they have sufficient stocks for their own needs, to make tissue-typing reagents available to other Parties who are in need of them and to charge only those costs of collection, processing and carriage of such substances and the cost (if any) of their purchase
Znacząca kwota zobowiązań Wspólnot nie jest związana z zakupem towarów lub usług i obejmuje niezapłacone kwoty roszczeń z tytułu wniosków o zwrot kosztów od beneficjentów dotacji lub innych form finansowania przez WspólnotyA significant amount of the payables of the Communities are not related to the purchase of goods or services- instead they are unpaid cost claims from beneficiaries of grants or other Communities funding
Osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej możliwości poruszania się, której odmówiono wstępu na pokład ze względu na jej niepełnosprawność lub ograniczoną możliwość poruszania się, a także osoba jej towarzysząca zgodnie z ust. ‧ niniejszego artykułu ma prawo do zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nrA disabled person or a person with reduced mobility who has been denied embarkation on the grounds of his or her disability or reduced mobility and the person which accompanies this person in application of paragraph ‧ of this Article, shall be offered the right to reimbursement or re-routing as provided in Article ‧ of Regulation (EC) No
koszty finansowania brane pod uwagę przy ustalaniu kwoty odpowiednich zwrotów kosztów przechowywania określonych w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nrthe financing costs taken into account in fixing the amount of the relevant storage reimbursement referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No
Zwroty kosztów dokonywane przez NATO na rzecz UEReimbursements by NATO to the EU
właściwe jest wyraźne rozróżnienie między umową o uczestnictwo w systemie lub zezwalającą na korzystanie z systemu a dostarczaniem samego wyposażenia technicznego; przy czym to ostatnie podlega normalnemu prawu zobowiązań, umożliwiając w ten sposób sprzedawcy systemu żądania zwrotu kosztów bezpośrednich w przypadku rozwiązania umowy o uczestnictwo lub podpisania umowy zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzeniaWhereas a clear distinction between a contract for participation in or allowing for use of a system and the supply of the technical equipment itself is appropriate, the latter being subject to normal contract law, thus allowing a system vendor to claim his direct costs in the case of the termination of a participation or subscription contract in accordance with the provisions of this Regulation
Znacząca kwota zobowiązań EFR nie jest związana z zakupem towarów lub usług i obejmuje kwoty niezaspokojonych roszczeń z tytułu wniosków o zwrot kosztów od beneficjentów dotacji lub innych form finansowaniaA significant amount of payables of the EDF are not related to the purchase of good or services- instead they are unpaid cost claims from beneficiaries of grants or other funding
Są one wykazywane jako zobowiązania w wysokości kwoty stanowiącej przedmiot roszczenia w chwili otrzymania wniosku o zwrot kosztów i, po weryfikacji, są zatwierdzane jako kwalifikowalne przez właściwych pośredników finansowychThey are recorded as payables for the requested amount when the cost claim is received and, after verification, accepted as eligible by the relevant financial agents
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ogłoszeń, zaproszeń, wynajęcia sal oraz wyposażenia związanych z organizacją otwartych konkursów na poziomie międzyinstytucjonalnym oraz na zwrot kosztów podróży oraz wstępnych badań lekarskich poniesionych przez kandydatówThis appropriation is intended to cover the costs of advertising, inviting candidates, hiring rooms and equipment for the organisation of open competitions on an interinstitutional basis and expenses incurred by candidates for travel and medical check-ups
Komisja powinna uzyskać, na przykład, możliwość korzystania z usług biura podróży lub firmy zajmującej się organizacją konferencji w zakresie zwrotu kosztów uczestnikom konferencji, pod warunkiem że dane przedsiębiorstwo prywatne nie korzysta z uprawnień uznaniowychIt should be possible, for example, for the Commission to engage the services of a travel agency or a conference organiser to take charge of reimbursing the costs of participants at conferences, provided that no discretionary powers are exercised by the private company
Wspólnota jednak potrąci z tej kwoty środki finansowe, które zaangażowała w związku z udziałem izraelskich osób prawnych w pośrednich działaniach, włączając w to zwrot kosztów, o których mowa w art. ‧ usthowever, funds committed by the Community in relation to the participation of Israeli legal entities in indirect actions, including reimbursements referred to in Article ‧, shall be deducted by the Community from the abovementioned reimbursement
art. ‧ rozporządzenia (EWG) ‧ przewiduje, że cukier C, który nie jest przenoszony na następny rok gospodarczy, zgodnie z art. ‧ tego rozporządzenia, oraz izoglukoza C muszą być wywożone w stanie naturalnym bez zwrotów kosztów lub opłat przed dniem ‧ stycznia następującym po zakończeniu omawianego roku gospodarczegoWhereas Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ provides that C sugar which is not carried forward to the following marketing year pursuant to Article ‧ of the said Regulation and C isoglucose must be exported in the natural state without refunds or levies before ‧ January following the end of the marketing year in question
Dyrektywa walczy z nią poprzez zapewnienie zwrotu kosztów leczenia do poziomu gwarantowanego w kraju pochodzenia, lub jeśli kwota ta jest niższa niż koszt leczenia/zabiegu, zapewnienie zwrotu faktycznie poniesionych kosztów.The directive tackles this problem by ensuring that the costs of treatment are reimbursed to the level guaranteed in the country of origin, or, if the treatment or procedure cost less than this sum, that the actual costs incurred are reimbursed.
Zwrot przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) kwot, które zostały przekazane przez Komisję w celu pokrycia kosztów kontroli przeprowadzonych przez IAEA w ramach porozumień w sprawie kontroli (zob. artykuły ‧ ‧ ‧ i ‧ ‧ ‧ zestawienia wydatków w sekcji ‧ KomisjaRepayment by the International Atomic Energy Agency (IAEA) of sums which were advanced by the Commission to pay for controls carried out by the IAEA under the verification agreements (see Articles ‧ ‧ ‧ and ‧ ‧ ‧ of the statement of expenditure in Section ‧ Commission
Taryfy lub metodologie ich obliczania stosowane przez operatorów systemów przesyłowych i zatwierdzone przez urzędy regulacji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, jak również taryfy opublikowane zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy są przejrzyste, uwzględniają potrzebę zachowania integralności systemu oraz potrzebę jego udoskonalania, odzwierciedlają faktycznie poniesione koszty, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich bodźców zwiększających efektywność, w tym odpowiedni zwrot nakładów inwestycyjnych, a w uzasadnionych przypadkach uwzględniają wyniki analizy porównawczej taryf przeprowadzonej przez urzędy regulacjiTariffs, or the methodologies used to calculate them, applied by transmission system operators and approved by the regulatory authorities pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, as well as tariffs published pursuant to Article ‧ of that Directive, shall be transparent, take into account the need for system integrity and its improvement and reflect actual costs incurred whilst ensuring appropriate incentives with respect to efficiency, including appropriate return on investments, and where appropriate taking account of the benchmarking of tariffs by the regulatory authorities
Na rzecz jednostek sektora publicznego można dokonać zwrotu w wysokości ‧ % kosztów dodatkowychPublic sector bodies may be reimbursed on the basis of ‧ % of additional costs
Porozumienie umożliwi pacjentom uzyskanie zwrotu kosztów leczenia, aż do kwoty przewidzianej przez ich krajowe systemy zdrowotne w przypadku analogicznej terapii.The agreement will allow patients to be reimbursed for treatment they receive, up to the amount anticipated by their own national health system for similar treatment.
na zwrot właścicielowi statku korzystającemu z premii kosztów wyposażenia statku i uczynienia go w pełni zdatnym do żeglugi i nadającym się do działalności połowowej w danym państwie trzecimto compensate the vessel owner benefiting from the premium for equipping the vessel and making it fully seaworthy and suitable for fishing activity in the third countries concerned
Rozważano różne hipotezy (scenariusze) ryzyka, generujące różne współczynniki ryzyka, współczynniki beta i koszty kapitału własnego (Ke). Hipotezy te zawarto w poniższej tabeli, w której przedstawiono wartości końcowe dla Fintecna (z wyjątkiem pozostających do dyspozycji środków pieniężnych w wysokości ‧ mln EUR), wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) i wartość zaktualizowaną netto (NPV) z uwzględnieniem kosztu kapitału dla każdej z hipotezVarious risk scenarios, generating a different beta risk index and a different cost of capital (Ke), were postulated; these scenarios are summarised in the following table, which shows the final value resulting for Fintecna (excluding €‧ million available cash), the internal rate of return (IRR) and the net present value (NPV) of the flows updated to the same cost of capital of each scenario
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 76664 zdań frazy zwrot kosztów.Znalezione w 28,755 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.