Tłumaczenia na język angielski:

  • recovery of costs   
  • reimbursement of expenses   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

koszty rabatów, zwrotów kosztów i inych zachęt tego typuCosts related to rebates, cash backs and other incentives
opłata na zasadzie zwrotu kosztówcost recovery basis
przepisy dotyczące zwrotu kosztówrules relating to the reimbursement of expenses
ryczałtowy zwrot kosztówfixed reimbursement of expenses
stawki zwrotu kosztówreimbursement rates
wynagrodzenie i zwrot kosztówremuneration and expenses
wynagrodzenie oraz zwrot kosztówremuneration and reimbursement of expenses
zwrot kosztów świadczeń rzeczowychreimbursement of benefits in kind

Przykładowe zdania z "zwrot kosztów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komisja wyraziła swoje wątpliwości co do konieczności planowanego zastąpienia pierwotnie ustalonej stawki opłat za przejazd systemem wyższych opłat w połączeniu ze zwrotem kosztówThe Commission expressed its doubts as regards the necessity of the intended replacement of the initially fixed toll rate by a system of higher rates combined with reimbursement
Wcześniej przedsiębiorstwa najczęściej rezygnowały z żądania zwrotu kosztów z obawy, że podjęcie takiego kroku narazi je na negatywne konsekwencje.Until now, they have tended to refuse to do so at the risk of this jeopardising anything.
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczychintended exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services
Postanowieniem tym zostały odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne pierwsze, drugie, trzecie i szóste żądanie skargi mającej na celu nakazanie Komisji naprawienie szkody powstałej w wyniku odmowy zwrotu powtarzających się kosztów, które wnoszący odwołanie miał ponieść w ramach sprawy T-‧/‧ Marcuccio przeciwko KomisjiThat order dismissed as manifestly inadmissible the first, second, third and sixth heads of claim in an action for an order that the Commission pay compensation for the damage allegedly suffered as a result of the refusal to reimburse the appellant in respect of the recoverable costs purportedly incurred in Case T-‧/‧ Marcuccio v Commission
zwrotu kosztów podróży kandydatówreimbursement of travelling expenses for candidates
Umożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki udzielonej na podstawie decyzji określonych poniżejIt will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on a loan granted under the Decisions referred to below
Państwa członkowskie mogą również podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania zwrotu kosztów nieprzestrzegania przepisów i zastosowania środków naprawczych, bez uszczerbku dla dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemuMember States may also take action to recover the costs of non-compliance and remedial measures, without prejudice to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage
W swoim piśmie do Urzędu z dnia ‧ stycznia ‧ r. RBN wyjaśniła standardową procedurę dokumentacji kosztów przedsięwzięć, obowiązującą w czasie realizacji tych przedsięwzięć: W odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa, kontrahent miał obowiązek przedstawić, trzy razy do roku, sprawozdanie dotyczące wniosku o zwrot kosztów (regnskapsrapport) z wyszczególnieniem kosztów przedsięwzięcia, w tym weryfikację zaangażowanych osób (z podaniem nazwisk), ilość godzin przepracowanych przez każdą z tych osób, a także koszty za godzinę pracy, obciążające rachunek przedsięwzięciaIn its letter to the Authority dated ‧ January ‧, the RCN explained the standard procedure for documentation of project costs valid at the time of these projects, For the involved projects, the contracting partner was required to submit a cost claim report (regnskapsrapport) three times a year detailing the cost of the project, including a verification of the persons involved (by name), the number of working hours spent by each person, and the cost per hour charged to the project account
Musimy nakreślić horyzont czasowy w odniesieniu do kwestii zwrotu kosztów i równocześnie stwierdzić jasno, że przepisy dyrektywy nie mają w zamierzeniu przedstawiać rozwiązań długofalowych problemów opieki zdrowotnej instytucji, w których stykają się zazwyczaj systemy ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego.We must set a time horizon for reimbursement of costs and at the same time clearly state that the directive neither will not wants to solve the long-term healthcare issues in such establishments where the health and social systems usually meet.
Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych dokonanych w ‧ r. na rzecz członków rodziny, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧, zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztówThe amounts to be refunded with regard to the benefits in kind provided in ‧ to members of the family as referred to in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ will be determined on the basis of the following average costs
Z tego względu za istotne uważam ustanowienie krajowych punktów kontaktowych, których zadaniem byłoby zapewnienie pacjentom pełnej informacji w zakresie leczenia dostępnego w innych krajach oraz sposobów uzyskania dostępu i zwrotu kosztów leczenia za granicą.I therefore believe that the establishment of national contact points to ensure that patients are fully informed about treatment available in other countries and about how to access and be reimbursed for cross-border treatment is important.
Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych zrealizowanych w ‧ r. na rzecz członków rodziny, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztówThe amounts to be refunded with regard to the benefits in kind provided in ‧ to members of the family as referred to in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ will be determined on the basis of the following average costs
Podstawowe kwoty w tej pozycji odnoszą się do niezrealizowanych płatności na podstawie wniosków o zwrot kosztów za działania w ramach funduszy strukturalnych, a także do kwoty zwrotu w wysokości ‧,‧ mld EUR należnej państwom członkowskim w związku z budżetem korygującym sporządzonym na koniec ‧ r. (‧,‧ mld EUR w ‧ rThe primary amounts here related to unpaid cost claims for structural fund actions and also EUR ‧,‧ billion due back to Member States following the rectifying budget made at the end of ‧ (‧: EUR ‧,‧ billion
Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalneRemuneration, allowances and pensions
W świetle powyższych uwag Komisja stwierdza, że zgłoszony system zwrotu kosztów opłat za przejazd stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WEOn the basis of these considerations the Commission finds that the notified TRS constitutes aid pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
Dlatego też w opinii władz niemieckich zwrot kosztów nie dyskryminuje pojazdów o ładowności poniżej ‧ ton, gdyż nie podlegają one nowemu systemowi opłat za przejazdHence, in the view of German authorities, the reimbursement can not discriminate vehicles of less than ‧ tonnes as they are not subject of the new toll system
Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych zrealizowanych w ‧ r. na mocy art. ‧ i ‧bis rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztówThe amounts to be refunded with regard to benefits in kind provided in ‧ under Articles ‧ and ‧a of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ will be determined on the basis of the following average costs
Ze względu na znaczenie tych programów dla osiągnięcia celów Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, jak również obowiązku stosowania programów zwalczania i monitorowania TSE we wszystkich państwach członkowskich, właściwe jest ustalenie odpowiedniej stawki wkładu finansowego Wspólnoty w celu zwrotu kosztów, jakie poniosą zainteresowane państwa członkowskie w związku ze środkami wspomnianymi w niniejszej decyzji do kwoty maksymalnej dla każdego programuIn the light of the importance of those programmes for the achievement of Community objectives in the field of animal and public health, as well as the obligatory application in all Member States in the case of the TSE programmes, it is appropriate to fix the appropriate rate of financial contribution of the Community to reimburse the costs to be incurred by the Member States concerned for the measures referred to in this Decision up to a maximum amount for each programme
Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrotu kosztów opieki medycznej i ryzyka kradzieży lub utraty rzeczy osobistych posłówThis appropriation is intended to cover accident insurance and reimbursement of medical expenses for Members and loss and theft of Members’ personal effects
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Bundesfinanzhof- Zgodność z art. ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianach art. ‧ WE) przepisów krajowych w dziedzinie podatku dochodowego od nierezydentów, przewidujących zwrot podatku wówczas, gdy koszty wykonywania działalności pozostające w bezpośrednim związku gospodarczym z dochodami będą stanowiły ponad połowę tych dochodówReference for a preliminary ruling- Bundesfinanzhof- Whether national legislation relating to income tax payable by non-residents which provides that tax is to be repaid where operating expenses which have a direct economic connection to income are higher than half of the income is compatible with Article ‧ of the EC Treaty (now, after amendment, Article ‧ EC
Pewne usługi wymagają specjalnej infrastruktury oraz wyposażenia, które oczywiście prowadzi do wzrostu poniesionych kosztów, a w niektórych przypadkach nawet do braku zainteresowania prywatnych przedsiębiorstw inwestowaniem z powodu niskiej stopy zwrotu w krótkim i średnim terminieSome services require specific infrastructures and equipment which, logically, results in an increase in the costs incurred and in some cases failure to attract private investment due to a poor return in the short and medium terms
Państwa członkowskie same ponoszą koszty realizacji wniosku o pomoc i zrzekają się wszelkich roszczeń z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w wyniku stosowania niniejszego tytułuMember States shall bear their own costs of executing a request for assistance and shall waive all claims for the reimbursement of expenses incurred in applying this Title
Decyzja nr ‧/‧ zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej w sprawie zwrotu kosztów delegacji osób innych niż członkowie personelu Rady Unii EuropejskiejDecision No ‧/‧ of the Deputy Secretary-General of the Council of the European Union on the reimbursement of mission expenses of persons other than staff members of the Council of the European Union
Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów podróży należny urzędnikom (w tym koszty podróży członków rodzin) w związku z objęciem i zakończeniem wykonywania przez nich obowiązkówThis appropriation is intended to cover travel expenses for staff (and their families) on entering or leaving the service of the institution
Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybu nałowi , inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym , nie podlegają zwrotowi .Costs incurred in submitting observations to the Court , other than the costs of those parties , are not recoverable .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 81786 zdań frazy zwrot kosztów.Znalezione w 12,607 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.