Tłumaczenia na język angielski:

  • beast of burden   
    (Noun  )
     
    animal that carries or pulls heavy loads
  • beasts of burden   
  • pack animals   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zwierzę gospodarskie jucznepack animals; beasts of burden

Przykładowe zdania z "zwierzę juczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
uznając także, że człowiek w swym dążeniu do wiedzy, zdrowia i bezpieczeństwa ma potrzebę wykorzystywania zwierząt tam, gdzie racjonalne jest oczekiwanie, że w ten sposób zostanie poszerzona wiedza, bądź że przyniesie to ogólne korzyści człowiekowi lub zwierzęciu, tak jak wykorzystuje je w celu uzyskania pokarmu i odzieży oraz jako zwierzęta juczneAccepting nevertheless that man in his quest for knowledge, health and safety has a need to use animals where there is a reasonable expectation that the result will be to extend knowledge or be to the overall benefit of man or animal, just as he uses them for food, clothing and as beasts of burden
I dobrze, bo nie jestem jucznym wołemAnd lucky for you ' cause I' m not a bloody machine
W kontekście obliczenia gęstości hodowlanej, opisanej w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, każde zwierzę będące przedmiotem łączonego wniosku na dwie kategorie wiekowe jest brane pod uwagę dwukrotnieIn the context of calculating the stocking density provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, each animal which is the subject of a combined application for the two age brackets shall be taken into consideration twice
Jak każde zwierzę, kąsa tylko wtedy, kiedy czuje zagrożenieLike any sensible animal, she’ s only threatening when threatened
W sytuacji, gdy zwierzęciu z rodziny koniowatych, określonym w ust. ‧ niniejszego artykułu, towarzyszą dokumenty, które nie są zgodne z art. ‧ ust. ‧ lub w których brakuje niektórych informacji wymaganych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, instytucja wydająca, na wniosek posiadacza lub w przypadku, gdy jest to wyraźnie wymagane prawem w państwie członkowskim, do którego przywożone jest dane zwierzę, właścicielaWhere an equine animal, as referred to in paragraph ‧ of this Article, is accompanied by papers that do not comply with Article ‧ or lack certain information required in accordance with this Regulation, the issuing body shall on request of the keeper or, where specifically required by law in the Member State where the animal is imported, the owner
Aby kwalifikować się do płatności bezpośrednich na mocy niniejszego Rozdziału, zwierzę musi być poddane identyfikacji i rejestracji zgodnej z rozporządzeniem (WE) nrTo qualify for direct payments under this chapter, an animal shall be identified and registered in accordance with Regulation (EC) No
Zwierzę, na które się poluje, jest o wiele bardziej niebezpieczneAn animal on the hunt is that much more deadly
Jeżeli gospodarstwo hodowlane nie jest gospodarstwem, w którym urodziło się zwierzę, hodowca musi sporządzić odpowiednie oświadczenie przy sprzedaży zwierzęcia do celów kontroli, a następnie przekazać je radzie regulacyjnejWhere a lamb is reared on a holding other than that of its birth, this will be checked out by means of the purchase and sales declaration which the livestock farmer will have to draw up and subsequently forward to the Regulating Board
To zwierzę domoweThis is Mojo.He' s a pet of mine
jest to zwierzę, z którego wyodrębniono wirus zidentyfikowany jako wirus choroby niebieskiego językait is an animal from which the bluetongue virus has been isolated and identified as such
Wymienione zaburzenia zachowania mogą objawiać się na przykład destrukcyjnym zachowaniem czy niewłaściwym wypróżnianiem się lub oddawaniem moczu przez zwierzę w domuThese behavioural problems might be expressed for example by destructive behaviour or inappropriate defecation or urination in the house
Do wykrywania toksyn wymienionych w art. ‧ można wykorzystać kilka procedur przeprowadzania prób biologicznych na myszach, różniących się pod względem materiału do analizy (wątrobotrzustka lub całe zwierzę) i rodzaju rozpuszczalnika użytego do ekstrakcji i oczyszczaniaA series of mouse bioassay procedures, differing in the test portion (hepatopancreas or whole body) and in the solvents used for the extraction and purification steps, can be used for detection of the toxins mentioned in Article
Niech to zwierzę dobrze się sprawuje, albo je wyrzucę!Make that animal behave or I' il take it away!
W przypadku gdy została zgromadzona znacząca baza danych, jedynie jedno zwierzę lub dwa zwierzęta są wymagane w odniesieniu do równoległych negatywnych i pozytywnych grup kontrolnychWhere a significant historical database has been accumulated, only one or two animals are required for the concurrent negative and positive control groups
Po przywozie zwierzę musi zostać bezzwłocznie przesłane do gospodarstwa miejsca przeznaczenia, gdzie zostaje przez okres minimum ‧ dni, zanim wydostanie się poza obręb tego gospodarstwa, z wyjątkiem wysyłki do ubojniAfter importation the animal must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of ‧ days before further movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse
II.‧.‧.‧. w których w ciągu poprzedzających ‧ miesięcy nie przebywało żadne zwierzę zaszczepione przeciw pryszczycyII.‧.‧.‧. in which no animal vaccinated against foot and-mouth disease was present in the preceding ‧ months
Jeżeli pierwsze zwierzę padnie, następnemu podaje się ‧ mg/kg, zgodnie ze schematem działań zamieszczonym w załącznikuIf the first animal dosed dies, then dosing proceeds at ‧ mg/kg in accordance with the flow charts in Annex
Jeżeli zwierzę jest wysyłane, to musi być zapewniony dowód uboju w formie oświadczenia organu wysyłającego ze wskazaniem docelowego Państwa Członkowskiego wysyłki zwierzęciaWhere the animal is dispatched, proof of dispatch shall be provided by means of a statement by the consignor indicating the Member State of destination of the animal
premia w odniesieniu do pierwszego przedziału wiekowego wypłacana jest tylko wtedy, gdy rolnik przetrzymywał zwierzę przez okres nie krótszy niż dwa miesiące od momentu, gdy zwierzę miało co najmniej siedem miesięcy do momentu, gdy miało mniej niż dwadzieścia dwa miesiącethe premium in respect of the first age bracket shall be paid only if the farmer has kept the animal for a period of not less than ‧ months between the time when the animal was not less than ‧ months old and the time when it was less than ‧ months old
Bez uszczerbku dla przepisów mających zastosowanie w przypadku wykrycia pryszczycy lub innej choroby z wykazu A, jeżeli jakikolwiek z powyższych testów daje wynik dodatni, zwierzę musi być bezzwłocznie usunięte z pomieszczeń kwarantannyWithout prejudice to the provisions applicable in cases where foot-and-mouth disease or other list A diseases are diagnosed, if any of the abovementioned tests should prove positive, the animal must be removed forthwith from the quarantine accommodation
Procedury wykonywane całkowicie w znieczuleniu ogólnym, po których zwierzę nie odzyskuje przytomności, określa się jako terminalne, bez odzyskania przytomności przez zwierzęProcedures which are performed entirely under general anesthesia from which the animal shall not recover consciousness shall be classified as non-recovery
Jakiekolwiek zwierzę (seronegatywne lub seropozytywne) może zostać wpuszczone na teren przeznaczony do pozyskiwania nasienia, jedynie gdy wystąpi serokonwersja u zwierząt, w przypadku których testy dały wyniki seronegatywne, przed wprowadzeniem do stacji kwarantannyAny animal (seronegative or seropositive) may only be allowed entry to the semen collection facilities if no sero-conversion occurs in animals which tested seronegative before entry into the quarantine station
Państwa członkowskie mogą zdecydować o wprowadzeniu uproszczonej procedury administracyjnej w odniesieniu do projektów zawierających procedury sklasyfikowane jako terminalne, bez odzyskania przytomności przez zwierzę, łagodne lub umiarkowane i niewykorzystujące zwierząt z rzędu naczelnych, które są niezbędne do spełnienia wymogów regulowanych prawem lub wykorzystują zwierzęta do celów produkcyjnych lub diagnostycznych za pomocą ustalonych metodMember States may decide to introduce a simplified administrative procedure for projects containing procedures classified as non-recovery, mild or moderate and not using non-human primates, that are necessary to satisfy regulatory requirements, or which use animals for production or diagnostic purposes with established methods
w przypadku zwierząt przybywających do gospodarstwa, nazwę i adres posiadacza, z wyjątkiem przewoźnika, lub kod identyfikacyjny gospodarstwa, z którego zwierzę zostało przeniesione, jak również data przybyciain the case of animals arriving on the holding, the name and address of the keeper, with the exception of the transporter, or the identification code of the holding, from whom/which the animal was transferred, as well as the date of arrival
Grupa robocza stwierdziła również, że ponieważ wynik badania wirusologicznego jest zawsze pozytywny siedem dni po zakażeniu, zwierzę jest bezpieczne, jeśli było zabezpieczone przez atakiem nosicieli przez okres powyżej siedmiu dni i wynik badania wirusologicznego, któremu zwierzę zostało poddane jednokrotnie po upływie siedmiu dni, był negatywnyThe working group also concluded that as a virological test is always positive seven days after the infection, an animal is safe when it has been protected from vectors attack for more than seven days and it has tested negatively virologicaly on one occasion after that period of seven days
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40447 zdań frazy zwierzę juczne.Znalezione w 5,811 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.