Tłumaczenia na język angielski:

  • beast of burden   
    (Noun  )
     
    animal that carries or pulls heavy loads
  • beasts of burden   
  • pack animals   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zwierzę gospodarskie jucznepack animals; beasts of burden

Przykładowe zdania z "zwierzę juczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
uznając także, że człowiek w swym dążeniu do wiedzy, zdrowia i bezpieczeństwa ma potrzebę wykorzystywania zwierząt tam, gdzie racjonalne jest oczekiwanie, że w ten sposób zostanie poszerzona wiedza, bądź że przyniesie to ogólne korzyści człowiekowi lub zwierzęciu, tak jak wykorzystuje je w celu uzyskania pokarmu i odzieży oraz jako zwierzęta juczneAccepting nevertheless that man in his quest for knowledge, health and safety has a need to use animals where there is a reasonable expectation that the result will be to extend knowledge or be to the overall benefit of man or animal, just as he uses them for food, clothing and as beasts of burden
jarka, owca maciorka: ‧ EUR za zwierzę urodzone w gospodarstwie, ‧ EUR za zakupione zwierzę, ‧ EUR za zakupione zwierzę pochodzące z selekcjiewe lamb, ewe: EUR ‧ for an animal born on the farm, EUR ‧ for an animal purchased by the farmer, EUR ‧ for an animal that has been recognised by a selection body and has been purchased by the farmer
Jeżeli jednak istnieją dowody, że gospodarstwo, w którym zwierzę przebywało w czasie, gdy zaszło podejrzenie o TSE, prawdopodobnie nie było tym gospodarstwem, w którym zwierzę mogło być narażone na zakażenie TSE, właściwy organ może postanowić, że tylko zwierzę podejrzewane o zakażenie poddane zostanie urzędowemu zakazowi przemieszczaniaHowever, if there is evidence that the holding where the animal was present when the TSE was suspected is unlikely to be the holding where the animal could have been exposed to the TSE, the competent authority may decide that only the animal suspected of being infected shall be placed under an official movement restriction
W kontekście pełnego określenia pochodzenia i w celu uniknięcia zbędnego powtarzania oznaczenia na etykiecie Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym zwierzę było hodowane, niezbędne jest wprowadzenie uproszczonego systemu okazywania informacji, opartego na czasie, w którym zwierzę, z którego pochodzi mięso, było hodowane w Państwie Członkowskim lub państwie trzecim, w którym zwierzę to urodziło się lub zostało ubiteIn the context of the full indication of origin, in order to avoid unnecessary repetition of the indication on the label of the Member States or third countries where rearing took place, it is necessary to introduce a simplified presentation based on the time during which the animal from which the beef was derived was kept in the Member State or third country of birth or of slaughter
zwierzę: oznacza każde zwierzę domowe należące do gatunku mogącego być bezpośrednio dotkniętym daną chorobą lub każde dzikie zwierzę-kręgowiec, co do którego istnieje prawdopodobieństwo udziału w epidemii choroby, jako nosiciela lub rezerwuaru choroby zakaźnejanimal: any domestic animal of a species liable to be directly affected by the disease in question, or any wild vertebrate animal likely to participate in the epidemiology of the disease, by acting as a carrier or reservoir of infection
W przypadku gdy zwierzę wpisywane jest do głównej sekcji nowej księgi zwierząt zarodowych, a jest ono lub jedno z jego rodziców już zarejestrowane w innej istniejącej księdze zwierząt zarodowych, pod warunkiem że zwierzę to lub jego rodzic zostali zidentyfikowani przy porodzie, należy zrobić odniesienie do nazwy istniejącej już księgi zwierząt zarodowych wraz z oryginalnym numerem wpisu do księgiWhenever an animal is entered in the main section of a new herd-book, and the animal or one of its parents is already registered in another existing herd-book, reference should be documented to the name of that existing herd-book, where the animal or parent was entered first time after birth, together with the original herd-book number
Wnioski o pomoc są składane w okresie, który określa Państwo Członkowskie, a który nie może przekroczyć sześciu miesięcy od daty uboju zwierzęcia lub- jeżeli zwierzę jest przeznaczone na wywóz- po upływie terminu opuszczenia przez zwierzę terytorium celnego Wspólnoty, i wygasa nie później niż na koniec lutego kolejnego roku, z wyjątkiem przypadków nadzwyczajnych, o których będzie decydowało dane Państwo Członkowskie, do którego zwierzęta są wysyłane lub wywożoneAid applications shall be submitted within a period to be determined by the Member State which may not exceed six months following slaughter of the animal or, where the animal is exported, after the date on which it leaves Community customs territory, and shall expire no later than the end of February of the following year except in exceptional cases to be decided by the Member State concerned where animals are dispatched or exported
Posiadacz przedkłada właściwej władzy dokument tymczasowy przed ukończeniem przez zwierzę czwartego tygodnia życia albo w terminie siedmiu dni w razie śmierci zwierzęcia lub dokonanego uboju zwierzęcia przed osiągnięciem przez zwierzę czwartego tygodnia życiaThe keeper shall submit the temporary document to the competent authority before the animal is four weeks old, or within seven days if the animal dies or is slaughtered before it is four weeks old
określają środki, które mają być zastosowane, w przypadku gdy kontrole, o których mowa w art. ‧, wskazują, że zwierzę nie zostało odpowiednio ogłuszone lub, w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧, że zwierzę w dalszym ciągu wykazuje oznaki życiaspecify the measures to be taken when the checks referred to in Article ‧ indicate that an animal is not properly stunned or, in the case of animals slaughtered in accordance with Article ‧, that the animal still presents signs of life
Jednakże oznakowanie przewidziane w ust. ‧ nie jest konieczne w przypadku zwierzęcia przeznaczonego na rzeź, jeżeli zwierzę to jest przewiezione bezpośrednio z granicznego punktu kontroli weterynaryjnej do rzeźni znajdującej się w Państwie Członkowskim, gdzie zostały przeprowadzone kontrole wymienione w pierwszym akapicie, i zwierzę jest ubite w ciągu pięciu dni roboczych od kontroliHowever, the identification provided for in paragraph ‧ is not necessary for an animal intended for slaughter if the animal is transported directly from the veterinary border inspection post to a slaughterhouse situated in the Member State where the checks referred to in the first subparagraph are carried out and the animal is slaughtered within five working days of undergoing those checks
żadne zwierzę nie zostało wprowadzone bez świadectwa urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego, że stosuje się do nich warunki ustanowione w pkt. ‧ lit. d) lub że pochodzi ze stada uznanego za wolne od brucelozy oraz w przypadku, gdy zwierzę jest w wieku powyżej ‧ miesięcy, że wynik, w okresie trzydziestu dni przed dołączeniem zwierzęcia do stada, jest niższy niż ‧ IU aglutynacji na mililitr oraz że negatywnie zareagowało na test wiązania dopełniaczano bovine animal has been introduced without a certificate from an official veterinarian showing either that the conditions laid down in ‧ (d) apply to it or that it comes from a bovine herd recognised as brucellosis-free and, in that case, if it is over twelve months old, that it has shown in the thirty days before it was taken into the herd a count lower than ‧ IU of agglutination per millilitre and a negative complement fixation reaction
zwierzę wykorzystywane do produkcji żywności oznacza jakiekolwiek zwierzę karmione, hodowane lub utrzymywane w celu produkcji żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, włącznie ze zwierzętami, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, natomiast należą do gatunków, które są zazwyczaj używane do konsumpcji przez ludzi we Wspólnociefood-producing animal means any animal that is fed, bred or kept for the production of food for human consumption, including animals that are not used for human consumption, but that belong to a species that is normally used for human consumption in the Community
W przypadku gdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych jest przed odstawieniem od matki przenoszone do innego hodowcy, dostawcy lub użytkownika i gdy z praktycznych względów nie jest możliwe oznakowanie go przed tym przeniesieniem, przyjmujący musi prowadzić akta zwierzęcia, w szczególności identyfikujące jego matkę, aż do chwili, gdy zwierzę zostanie oznakowaneWhere a dog, cat or non-human primate is transferred from one breeder, supplier or user to another before it is weaned, and it is not practicable to mark it beforehand, a record, specifying in particular its mother, must be maintained by the receiver until it is marked
zwierzęta-dawcy płci żeńskiej pochodzą z gospodarstw, w których żadne zwierzę nie zostało zaszczepione przeciwko pryszczycy w ciągu ‧ dni poprzedzających pobranie komórek jajowych i żadne zwierzę z gatunków podatnych na tę chorobę nie wykazywało klinicznych objawów pryszczycy w ciągu ‧ poprzedzających pobranie komórek jajowych i co najmniej ‧ dni po ich pobraniuthe donor females come from holdings on which no animal was vaccinated against foot-and-mouth disease during the ‧ days prior to collection and no animal of a susceptible species showed clinical signs of foot-and-mouth disease during the ‧ days prior to, and at least the ‧ days after, the oocytes were collected
zwierzęta–dawcy płci żeńskiej pochodzą z gospodarstw, w których żadne zwierzę nie zostało zaszczepione przeciwko pryszczycy w ciągu ‧ dni poprzedzających pobranie zarodków i żadne zwierzę z gatunków podatnych na tę chorobę nie wykazywało objawów klinicznych pryszczycy w ciągu ‧ dni poprzedzających pobranie zarodków i co najmniej ‧ dni po ich pobraniuthe donor females come from holdings on which no animal was vaccinated against foot-and-mouth disease during the ‧ days prior to collection and no animal of a susceptible species showed clinical signs of foot-and-mouth disease during the ‧ days prior to, and at least the ‧ days after, the embryos were collected
żadne zwierzę z gatunku bydła nie zostało wprowadzone bez świadectwa urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego, że zwierzę pochodzi ze stada urzędowo uznanego za wolne od gruźlicy oraz, w przypadku zwierząt starszych niż ‧ miesięcy, że zareagowało negatywnie na śródskórny test tuberkulinowyno bovine animal has been introduced without a certificate from an official veterinarian showing that the animal comes from an officially tuberculosis-free bovine herd and, in the case of animals over six weeks old, that it has reacted negatively to an official intradermal tuberculin test
Po zakończeniu każdego doświadczenia decyduje się, czy zwierzę będzie pozostawione przy życiu, czy też uśmiercone metodą humanitarną, uwzględniając warunek, że zwierzę nie będzie utrzymywane przy życiu, jeżeli pomimo przywrócenia zdrowia zwierzęcia do normalnego stanu pod wszystkimi innymi względami będzie ono prawdopodobnie odczuwało trwały ból lub niepokójAt the end of any experiment, it shall be decided whether the animal shall be kept alive or killed by a humane method, subject to the condition that it shall not be kept alive if, even though it has been restored to normal health in all other respects, it is likely to remain in lasting pain or distress
żadne zwierzę z gatunku bydła nie zostało wprowadzone bez świadectwa urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego, że zwierzę pochodzi ze stada urzędowo uznanego za wolne od gruźlicy oraz, w przypadku zwierząt starszych niż dwunastomiesięczne, że wynik testu aglutynacji surowicy wyniósł poniżej ‧ IU aglutynacji na mililitrno bovine animal has been introduced without a certificate from an official veterinarian showing that the animal comes from an officially brucellosis-free bovine herd and, in the case of animals over twelve months old, that it has shown a brucella count of less than ‧ IU of agglutination per millilitre when given an official sero-agglutination test
Zgodnie z ust. ‧ sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są sprawdzić paszporty towarzyszące gospodarskim zwierzętom nieparzystokopytnym, dla upewnienia się, czy zwierzę jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi, i jeżeli przyjmują zwierzę do uboju, zobowiązane są przekazać paszport urzędowemu lekarzowi weterynariiIn accordance with paragraph ‧ of Section ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, the food business operators are to check passports accompanying domestic solipeds to ensure that the animal is intended for slaughter for human consumption and if they accept the animal for slaughter they are to give the passport to the official veterinarian
Ośrodek zaopatrzeniowy będzie pozyskiwał zwierzęta jedynie z ośrodka hodowlanego lub z innego ośrodka zaopatrzeniowego, chyba że zwierzę zostało zgodnie z prawem przywiezione z zagranicy i nie jest to ani zwierzę zdziczałe, ani zbłąkaneA supplying establishment shall obtain animals only from a breeding or other supplying establishment unless the animal has been lawfully imported and is not a feral or stray animal
zwierzęta niewykorzystywane do produkcji żywności oznaczają każde zwierzę, karmione, hodowane lub utrzymywane, ale niewykorzystywane do spożycia przez ludzi, takie jak zwierzęta futerkowe, zwierzęta domowe oraz zwierzęta trzymane w laboratoriach, ogrodach zoologicznych lub cyrkachnon-food producing animals means any animal that is fed, bred or kept but that is not used for human consumption, such as fur animals, pets and animals kept in laboratories, zoos or circuses
Zwierzę, o którym mowa w akapicie pierwszym, podlega usunięciu z centrum, z wyjątkiem choroby granicznej, w którym to przypadku zwierzę z wynikiem ujemnym poddaje się badaniu, o którym mowa w pkt ‧.‧ lit. c) ppkt (iThe animal referred to in the first paragraph shall be removed from the centre, except in the case of Border disease, in which case the animal shall be subjected with negative result to a test referred in point ‧.‧(c)(i
zwierzę dzikie oznacza każde zwierzę nieutrzymywane przez człowiekawild animal means any animal not kept by humans
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39341 zdań frazy zwierzę juczne.Znalezione w 12,969 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.