Tłumaczenia na język angielski:

  • consensual union   

Przykładowe zdania z "związek kohabitacyjny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przemoc kobieca w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych: fikcja czy fakt? Rzecz o mężczyznach doświadczających przemocy ze strony kobiet.Women's violence vithin relationships: fiction or fact? The thing about men abused by women.
Związki kohabitacyjne w opini par polskich i niemieckichCohabiting unions in the opinion of Polish and German couples
Za parę uznaje się pary małżeńskie, pary w zarejestrowanych związkach partnerskich i pary w związkach kohabitacyjnychThe term couple shall include married couples, couples in registered partnerships, and couples who live in a consensual union
Motywy wchodzenia w związki kohabitacyjne i plany życiowe kohabitantów.The motives of coming into cohabitational relationships and life plans of cohabitants.
Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób żyjących w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych.Selected aspects of psychosocial functioning in marriage and cohabitation.
Rodzina biologiczna jest definiowana w wąskim znaczeniu, jako dwie lub więcej osób należących do tego samego gospodarstwa domowego i związanych ze sobą jako mąż i żona, partnerzy w zarejestrowanych związkach partnerskich, partnerzy w związkach kohabitacyjnych lub jako rodzic i dzieckoThe family nucleus is defined in the narrow sense, that is as two or more persons who belong to the same household and who are related as husband and wife, as partners in a registered partnership, as partners in a consensual union, or as parent and child
Związek kohabitacyjny jest definiowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi tematu Pozycja osoby w rodzinieConsensual union is defined as in the technical specifications for the topic Family status
Za partnerów w związkach kohabitacyjnych uważa się dwie osoby, któreTwo persons are considered to be partners in a consensual union when they
Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów rodzina biologiczna, dziecko, para i związek kohabitacyjny podane dla tematu Pozycja osoby w rodzinie mają zastosowanie także do tematu Typ rodziny biologicznejThe specifications for family concepts and the definitions of the terms family nucleus, child, couple and consensual union provided for the topic Family status also apply for the topic Type of family nucleus
Kategoria Partnerzy (HST.H.‧.‧.‧.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnychThe category Partners (HST.H.‧.‧.‧.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
Kategoria Partnerzy (FST.L.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnychThe category Partners (FST.L.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny: osoba żyjąca w związku kohabitacyjnym (między partnerami, którzy nie zawarli związku małżeńskiego); osoba nieżyjąca w związku kohabitacyjnymoptional) de facto marital status: person living in a consensual union (between unmarried partners); person not living in a consensual union
Syn lub córka mieszkające z małżonkiem, zarejestrowanym partnerem, partnerem w związku kohabitacyjnym lub z jednym własnym dzieckiem bądź z większą liczbą własnych dzieci, nie jest uważany(-a) za dzieckoA son or daughter who lives with a spouse, with a registered partner, with a partner in a consensual union, or with one or more own children, is not considered to be a child
Percepcja społeczna związków kohabitacyjnychSocial perception of cohabitation relationships
Opinie studentów na temat związków małżeńskich i kohabitacyjnychStudents' opinions about marital and cohabitational relationships
Niepewność może być także spowodowana planowanymi bądź nieplanowanymi założeniami; mają one zazwyczaj związek z oszacowaniami, klauzulami i/lub wykorzystaniem danych inżynieryjnychUncertainty may also derive from planned and unplanned assumptions; these are typically associated with estimates, stipulations and/or the use of engineering data
Ma to związek z nieprzestrzeganiem przez Chiny postanowień umów gospodarczych podpisanych z Unią Europejską.This is due to a failure, on the part of the Chinese Government, to abide by the economic agreements put in place with the European Union.
Zgodnie z ust. ‧ Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, zachęca się Państwa Członkowskie do sporządzania, dla własnych potrzeb i w interesie Wspólnoty, tabel, które w możliwie najszerszym zakresie będą ilustrować związek między niniejszą dyrektywą a środkami związanymi z transpozycją, i do podawania ich do wiadomości publicznejIn accordance with paragraph ‧ of the Interinstitutional agreement on better law-making, Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the interest of the Community, their own tables which will, as far as possible, illustrate the correlation between this Directive and the transposition measures, and to make them public
związki między producentami cukru trzcinowego a producentami trzciny cukrowej we francuskich departamentach zamorskich są przedmiotem prac wspólnego komitetu danej fabrykiwhereas relations between the cane sugar manufacturers and the cane producers in the French overseas departments are the concern of the joint committee of the factory concerned
Kolejna różnica polega na tym , że członkowie ACFA nie są wybierani bezpośrednioprzez stowarzyszenia reprezentujące ich sektor , lecz przez ich europejskichprzedstawicieli mających charakter związkowy : związek armatorów ( Europêche ) , organizacje powiązane ( COPA / COGECA ) , producenci ( EAPO ) , sektor przetwórczyi handlowy ( AIPCE-CEP ) , hodowcy ( FEAP , COGECA , AEPM ) , związki zawodowerybaków ( ETF ) organizacje pozarządowe , takie jak stowarzyszenia konsumentów ( ECCG ) lub organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i rozwojem ( WWF , Seas at Risk , RSPB , Greenpeace International , BirdLife , Pêche et développement , CAPE itp . ) .Another difference is membership . ACFA members do not hail directly fromassociations representing the sector , but from their European federations : shipowners ( Europêche ) , co-operatives ( COPA-COGECA ) , producers organisations ’ ( EAPO ) , processing and trade ( AIPCE-CEP ) , aquacultureproducers ( FEAP , COGECA , EMPA ) , fishermen s trade unions ’ ( ETF ) , and NGOssuch as consumers associations ’ ( ECCG ) or environmental and development NGOs ( WWF , Seas at Risk , RSPB , Greenpeace International , BirdLife , Pêche etdéveloppement , CAPE , etc . ) .
podkreśla ścisły związek pomiędzy zagwarantowaniem, że zawód nauczyciela jest atrakcyjny i przynosi satysfakcję oraz przedstawia obiecujące perspektywy rozwoju kariery, a pomyślnym zatrudnianiem absolwentów i specjalistów, którzy odznaczają się dużą motywacją i wysokimi wynikami; domaga się, aby państwa członkowskie podjęły dalsze środki w celu promowania wyboru zawodu nauczyciela przez najlepszych absolwentówEmphasises the close link between ensuring that teaching is an attractive and fulfilling profession with good career progression prospects and the successful recruitment of motivated, high-achieving graduates and professionals; urges the Member States to take further measures to promote teaching as a career choice for top achievers
Może mógłbyś to sprawdzić w naszych związkach zawodowychPerhaps you would care to check with our union representative
Te historyczne związki zostały ustanowione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełnyThat historical relationship has been established in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down detailed rules for applying the cotton aid scheme
Charakterystyka fizykochemiczna produktów reakcji fotosubstytucji w ośmiokoordynacyjnych związkach kompleksowychPhotosubstitution reaction in oktacoordinative complexes - the physicochemical characterization of products.
Mieszanina: ‧-dimetoksyetanal (ten związek jest uważany za bezwodny w znaczeniu dokładności, struktury i składuA mixture of: ‧-dimethoxyethanal (this component is considered to be anhydrous in terms of identity, structure and composition
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 67974 zdań frazy związek kohabitacyjny.Znalezione w 43,184 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.