Tłumaczenia na język angielski:

  • consensual union   

Przykładowe zdania z "związek kohabitacyjny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przemoc kobieca w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych: fikcja czy fakt? Rzecz o mężczyznach doświadczających przemocy ze strony kobiet.Women's violence vithin relationships: fiction or fact? The thing about men abused by women.
Motywy wchodzenia w związki kohabitacyjne i plany życiowe kohabitantów.The motives of coming into cohabitational relationships and life plans of cohabitants.
Rodzina biologiczna jest definiowana w wąskim znaczeniu, jako dwie lub więcej osób należących do tego samego gospodarstwa domowego i związanych ze sobą jako mąż i żona, partnerzy w zarejestrowanych związkach partnerskich, partnerzy w związkach kohabitacyjnych lub jako rodzic i dzieckoThe family nucleus is defined in the narrow sense, that is as two or more persons who belong to the same household and who are related as husband and wife, as partners in a registered partnership, as partners in a consensual union, or as parent and child
Związki kohabitacyjne w opini par polskich i niemieckichCohabiting unions in the opinion of Polish and German couples
Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób żyjących w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych.Selected aspects of psychosocial functioning in marriage and cohabitation.
Za partnerów w związkach kohabitacyjnych uważa się dwie osoby, któreTwo persons are considered to be partners in a consensual union when they
Kategoria Partnerzy (FST.L.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnychThe category Partners (FST.L.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
Kategoria Partnerzy (HST.H.‧.‧.‧.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnychThe category Partners (HST.H.‧.‧.‧.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów rodzina biologiczna, dziecko, para i związek kohabitacyjny podane dla tematu Pozycja osoby w rodzinie mają zastosowanie także do tematu Typ rodziny biologicznejThe specifications for family concepts and the definitions of the terms family nucleus, child, couple and consensual union provided for the topic Family status also apply for the topic Type of family nucleus
Związek kohabitacyjny jest definiowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi tematu Pozycja osoby w rodzinieConsensual union is defined as in the technical specifications for the topic Family status
Za parę uznaje się pary małżeńskie, pary w zarejestrowanych związkach partnerskich i pary w związkach kohabitacyjnychThe term couple shall include married couples, couples in registered partnerships, and couples who live in a consensual union
Percepcja społeczna związków kohabitacyjnychSocial perception of cohabitation relationships
Syn lub córka mieszkające z małżonkiem, zarejestrowanym partnerem, partnerem w związku kohabitacyjnym lub z jednym własnym dzieckiem bądź z większą liczbą własnych dzieci, nie jest uważany(-a) za dzieckoA son or daughter who lives with a spouse, with a registered partner, with a partner in a consensual union, or with one or more own children, is not considered to be a child
Opinie studentów na temat związków małżeńskich i kohabitacyjnychStudents' opinions about marital and cohabitational relationships
nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny: osoba żyjąca w związku kohabitacyjnym (między partnerami, którzy nie zawarli związku małżeńskiego); osoba nieżyjąca w związku kohabitacyjnymoptional) de facto marital status: person living in a consensual union (between unmarried partners); person not living in a consensual union
Jeżeli jednak część umowy, która daje się oddzielić od reszty, wykazuje ściślejszy związek z innym państwem, wówczas do tej części można zastosować w drodze wyjątku prawo tego innego państwaNevertheless, a separable part of the contract which has a closer connection with another country may by way of exception be governed by the law of that other country
Mój kraj był jednym z ośmiu największych producentów tytoniu w Europie, którzy jeszcze rok temu postulowali przedłużenie bieżących dopłat do 2013 roku, pomimo istnienia umowy przewidującej, że związek pomiędzy wysokością alokowanych środków a wielkością produkcji musi przestać obowiązywać do 2010 roku.My country was one of the eight largest tobacco growers in Europe which, a year ago, wanted current subsidies to be extended until 2013, in spite of the agreement stipulating that the link between the amount of resources allocated and the production volume had to end by 2010.
nie mogą ich łączyć korzyści finansowe ani związki rodzinne z właścicielem lub osobą odpowiedzialną za gospodarstwohave no financial interest or family links with the owner of or person responsible for the holding
Znaczące dla jakości końcowego produktu są bardzo duże ograniczenia przy produkcji miodu np. nieprzekraczanie na żadnym z etapów produkcji temperatury ‧ °C powoduje, iż w produkcie końcowym są obecne wszystkie naturalne enzymy, związki eteryczne i inne składniki charakterystyczne dla mioduKey to the quality of the final product are the very substantial restrictions that apply to its production, e.g. the fact that a temperature of ‧ °C must not be exceeded at any stage of production means that all the natural enzymes, essential compounds and other constituents typical of honey are present in the final product
związki zawodowetrade unions
Członek nie może pozwolić na to, aby związki lub zobowiązania finansowe, handlowe, zawodowe, rodzinne lub społeczne miały wpływ na jego postępowanie lub sądyA member may not allow financial, business, professional, family or social relationships or responsibilities to influence her or his conduct or judgement
Kolejna różnica polega na tym , że członkowie ACFA nie są wybierani bezpośrednioprzez stowarzyszenia reprezentujące ich sektor , lecz przez ich europejskichprzedstawicieli mających charakter związkowy : związek armatorów ( Europêche ) , organizacje powiązane ( COPA / COGECA ) , producenci ( EAPO ) , sektor przetwórczyi handlowy ( AIPCE-CEP ) , hodowcy ( FEAP , COGECA , AEPM ) , związki zawodowerybaków ( ETF ) organizacje pozarządowe , takie jak stowarzyszenia konsumentów ( ECCG ) lub organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i rozwojem ( WWF , Seas at Risk , RSPB , Greenpeace International , BirdLife , Pêche et développement , CAPE itp . ) .Another difference is membership . ACFA members do not hail directly fromassociations representing the sector , but from their European federations : shipowners ( Europêche ) , co-operatives ( COPA-COGECA ) , producers organisations ’ ( EAPO ) , processing and trade ( AIPCE-CEP ) , aquacultureproducers ( FEAP , COGECA , EMPA ) , fishermen s trade unions ’ ( ETF ) , and NGOssuch as consumers associations ’ ( ECCG ) or environmental and development NGOs ( WWF , Seas at Risk , RSPB , Greenpeace International , BirdLife , Pêche etdéveloppement , CAPE , etc . ) .
Współpraca ma związek ze wspieraniem metod i technik kontroli materiałów jądrowychCooperation shall relate to the promotion of methods and techniques of control of nuclear material
Na zakończenie projektu każdemu z krajów beneficjentów zostanie przedłożone wyczerpujące sprawozdanie, w którym zostaną opisane dokonane postępy oraz wyrażone i postulowane potrzeby oraz wzajemne związki między organizacjami, które były celem wizytAs conclusion of the project, a comprehensive report will be submitted for each beneficiary country, which describes the progress made, as well as the articulated and perceived needs, and the inter-relationships between the organisations which were visited
Po pierwsze, jest pewien związek między zaginięciem twojego przyjaciela Orquicii, a prawdopodobnej kradzieży przedmiotów, które skatalogowałFirst there' s the connection between yourfriend Orquicia' s disappearance and the possible theft of items he catalogued
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 67974 zdań frazy związek kohabitacyjny.Znalezione w 12,964 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.