wymowa: IPA: znaˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • meaning         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [linguistics]
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • importance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • sense       
  (verb, noun   )
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • value       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  degree of importance you give to something
 • prominence   
  (noun   )
   
  Condition of importance and relief.
 • significance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • weight       
  (verb, noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • amount       
  (advb, verb, noun   )
 • authority       
  (noun   )
 • consequence       
  (noun   )
 • datum   
 • denotation   
  (noun   )
 • emphasis     
  (noun   )
 • figurative   
  (adjv   )
 • greatness       
  (noun   )
 • import       
  (verb, noun   )
 • literally   
  (advb, adjv   )
 • magnitude   
  (noun   )
 • materiality   
  (noun   )
 • matter     
  (verb, noun   )
 • moment         
  (noun   )
 • note       
  (verb, noun   )
 • purport   
  (verb, noun   )
 • relevance   
  (noun   )
 • signification   
  (noun   )
 • weightiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
meaning, sense
 
importance, significance, weight
 
plamy kolorystyczne w umaszczeniu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (53)

a co to ma znaczyćwhat is this supposed to be
bez większego znaczeniaof no importance
bez znaczeniaof no account; of no consequence
być świadomym znaczeniaunderstand
chmury o znaczeniu operacyjnymcloud of operational significance
co przez to rozumiesz co to ma znaczyćwhat do you intend by that
co to znaczywhat does this mean
czasami znaczysometimes means
czy jest jakaś różnica w znaczeniu międzyis there a difference in meaning between
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspapercan I use paper to mean newspaper
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczeniedoes this word have more than one meaning
czy używa się kid w znaczeniu childdo you use kid to mean child
czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwasafety-critical work
domena znaczącavanity domain
doprawdy to nie ma żadnego znaczeniait's really of no importance
ekosystem o znaczeniu międzynarodowyminternationally important ecosystem
eksponowanie znaczeniaEU visibility
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu KomercyjnymEuropean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; EINECS
grupa o znaczeniu systemowymsystemic group
instalacja o znaczeniu strategicznymclassified facility
mianowicie; to jest; to znaczyto wit
mieć znaczenieimply; signify; denote; stand for; mean; matter; represent
nie ma znaczeniait doesn't matter
nie mieć znaczenia; być mało ważnymbe of no importance
nie szkodzi; to nie ma znaczeniait doesn't matter
nieznaczącyinsignificant
o małym znaczeniuof little amount
odmiany warzyw niemające znaczenia dla towarowej produkcji warzywvegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop+A12377 production
Paradise znaczy rajParadise
rezerwat przyrody o znaczeniu krajowymnational reserve
Tekst mający znaczenie dla EOGText with EEA relevance
teren mający znaczenie dla Wspólnotysite of Community importance
to bez znaczeniathat's not important
to jest; to znaczy; innymi słowythat is to say
to ma znaczyć, znaczy sięthat's to say
to naprawdę nie ma znaczeniait really doesn't matter
to nie ma dla mnie znaczeniait doesn't matter to me
to nie ma znaczeniait's of no importance
to nie ma znaczenia, to nie jest ważneit doesn't matter
to nie ma żadnego znaczeniait has no importance
to znaczy, żethat means
to znaczy; chcę przez to powiedziećthat is to say
w pełnym tego słowa znaczeniuin the true sense of the word
w ścisłym znaczeniuin the strict sense
Znaczący innySignificant other
znaczenie (kryteriów oceny ofert)relative weighting; weighting; weigh
znaczenie dosłownethe literal sense
znaczenie polityczneclout
znaczenie przenośnethe figurative sense
znaczenie słowameaning; signification
znaczeniuwear thin
znaczonymarked
znaczyćimport; represent; mark; purport; denote; mean; matter; earmark; imply; chart

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znaczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
To znaczy, że musi umrzećIt means she has to die
znaczenie zarejestrowanych skutków w odniesieniu do ilości wykorzystanej formy użytkowejthe significance of reported effects in relation to the quantity of the formulation used
Programy rozpowszechniania mają kluczowe znaczenieDeployment programmes are crucial
podkreśla znaczenie istniejącego prawodawstwa UE, takiego jak dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich oraz dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, gwarantującego prawo do edukacji uczniom z krajów trzecich; wzywa Komisję do stałej kontroli wszystkich podejmowanych w państwach członkowskich środków, których celem jest ograniczenie lub zniesienie nabytych prawStresses the importance of the existing EU legislation guaranteeing the educational rights of third-country students, such as Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States and Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ concerning the status of third-country nationals who are long-term residents; calls on the Commission to undertake ongoing monitoring of all measures taken in the Member States tending to curtail or abolish the rights acquired
Jeżeli nie zwiększymy w sposób znaczący wykorzystania inteligentnych technologii, nie zrealizujemy naszych celów.If we do not greatly increase the use of intelligent technology we will not achieve our targets.
Ponadto nie można uznać, że przywozy dokonywane przez producenta popierającego miałyby jakikolwiek znaczący wpływ na prawdopodobieństwo kontynuacji szkodyFurthermore it cannot be considered that the imports carried out by the supporting manufacturer would have any substantial impact as to the likelihood of continuation of injury
Miało dla ciebie specjalne znaczenie?Did it mean something to you?
Chociaż ich główną funkcją jest dekoracja, mają także znaczenie ochronneWhile their main function is decorative in nature, they also have a protective role
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego stawia za cel osiągnięcie poziomów jakości wody, które nie powodują znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko oraz nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiskaDecision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ laying down the Sixth Community Environment Action Programme includes the objective of achieving water quality levels that do not give rise to significant impacts on, and risks to, human health and the environment
UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota i jej państwa członkowskie oraz Republika Tadżykistanu zobowiązały się z całą stanowczością do pełnej realizacji wszystkich zasad i postanowień zawartych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), w dokumentach końcowych szczytów w Madrycie i w Wiedniu, w dokumencie z Konferencji KBWE w Bonn w sprawie współpracy gospodarczej, w Paryskiej Karcie Nowej Europy i w dokumencie helsińskim KBWE Wyzwania czasu przemian z ‧ roku oraz w innych dokumentach OBWE o zasadniczym znaczeniuCONSIDERING the firm commitment of the Community and its Member States and the Republic of Tajikistan to the full implementation of all principles and provisions contained in the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), the Concluding Documents of the Madrid and Vienna Follow-Up Meetings, the Document of the CSCE Bonn Conference on Economic Cooperation, the Charter of Paris for a New Europe and the CSCE Helsinki Document ‧ The Challenges of Change, and other fundamental documents of the OSCE
To znaczy, że wiatr mu pomagał, dlatego kontrolował przebieg działańIt means she had the wind in her favour, therefore control of the engagement
Ze względu na to, że efawirenz jest silnie wiązany z białkami, jest mało prawdopodobne, aby dializa umożliwiała usunięcie jego znaczących ilości z krwiSince efavirenz is highly protein bound, dialysis is unlikely to remove significant quantities of it from blood
Te wspólne działania ukierunkowane będą na profilaktykę - dziedzinę, której znaczenie Parlament podkreśla w tym sprawozdaniu - a także na poprawę jeśli chodzi o wiedzę, dane i wymianę dobrych praktyk.The joint action will focus on prevention - an area which Parliament underlines in this report - and also on improving knowledge and data and sharing good practices.
Panie przewodniczący, szanowni państwo posłowie! Ogólnym celem polityki Unii Europejskiej w kwestii wielojęzyczności jest podkreślenie znaczenia wszystkich języków, jakich używa się w Unii Europejskiej.Mr President, honourable Members, the general objective of the European Union's policy on multilingualism is to highlight the importance of all the languages spoken in the European Union.
Edukacja w zakresie odpowiedzialnego zużycia energii ma zasadnicze znaczenie, począwszy od pierwszych lat nauczania szkolnegoEducation in responsible energy use is essential, from kindergarten onwards
pożądane jest także rozszerzenie zakresu załącznika I do dyrektywy ‧/EWG, aby włączyć ryż łuskany i całkowicie lub częściowo bielony ryż w uzupełnieniu ryżu niełuskanego, ponieważ do obrotu wprowadza się znaczącą część takiego ryżuWhereas it also appears desirable to enlarge the scope of Annex I to Directive ‧/EEC to include husked rice and semi-milled or wholly milled rice in addition to paddy or rough rice, since a significant proportion of rice is put into circulation as such
To znaczy, Jadzia zginęłaI mean, Jadzia was
W sposób bezpośredni wpłynie ona na życie wielu ludzi, a chodzi tu o dwie kwestie mające kluczowe znaczenie.It will directly affect many people's lives, and it is about two critically important issues.
Z uwagi na decydujące znaczenie nadchodzących miesięcy dla polityki budżetowej Unii Europejskiej oraz, że po wejściu traktatu lizbońskiego do 2010 roku będą miały miejsce przeniesienia i zmiany budżetowe, konieczne jest ustanowienie jednoznacznej procedury na okres przejściowy w celu ułatwienia wykonania budżetu oraz przyjęcia budżetów korygujących.Given that the following months are crucial to the European Union's budgetary policy and that, following the entry into force of the Treaty of Lisbon, budgetary transfers or reviews will follow up until the start of 2010, a clear-cut procedure must be established for this transitional period to facilitate the implementation of the budget and the adoption of amending budgets.
W odniesieniu do tendencji mających znaczenie dla oceny szkody, Komisja przeprowadziła analizę danych obejmujących okres od dnia ‧ stycznia ‧ r. do końca okresu objętego dochodzeniem (okres badanyWith respect to the trends relevant for the injury assessment, the Commission analysed data covering the period from ‧ January ‧ to the end of the IP (period considered
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia podstawowego, Komisja zbadała czy przywozy dumpingowe wyrządziły szkodę przemysłowi wspólnotowemu w stopniu, który kwalifikuje się do miana „znaczącyIn accordance with Article ‧ and of the basic Regulation, the Commission examined whether dumped imports have caused injury to the Community industry to a degree that enables it to be classified as material
Faktycznie pomniejszają oni znaczenie samej debaty, ponieważ wszyscy spośród nich są poza salą, negocjując tekst rezolucji, zamiast debatowania nad nią w Izbie.They are actually devaluing the debate itself, because all of them are outside negotiating the text of a resolution instead of being inside the House debating it.
Oświadczenie pana komisarza odebrałem bardzo pozytywnie. Wysłuchałem go z wielkim zainteresowaniem, ponieważ żegluga jest rzeczywiście bardzo ważna - powiedziałbym, że ma kluczowe znaczenie - dla gospodarki europejskiej.Mr President, the Commissioner's statement evinced a very positive response from me and I listened to it with a great deal of interest, because shipping is indeed a very important - I would say vital - sector for the European economy.
Prace podjęte w ramach FAO, które mają na celu opracowanie międzynarodowych wytycznych dotyczących zarządzania taką działalnością połowową w ramach kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa, mają również duże znaczenie przy opracowywaniu i przyjmowaniu takich środków, jak również przy ich wdrażaniu przez państwa członkowskieThe work undertaken within the FAO to develop international guidelines on the management of these fishing activities in the framework of the Code of Conduct for Responsible Fisheries is also of high relevance for the design and adoption of such measures, as well as for their implementation by Member States
Znaczy się naturalny... w tym kraju, właściwieIt means that I am a native of this country... eventually
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58181 zdań frazy znaczenie.Znalezione w 19,845 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.