wymowa: IPA: znaˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • meaning         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [linguistics]
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • importance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • sense       
  (verb, noun   )
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • value       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  degree of importance you give to something
 • prominence   
  (noun   )
   
  Condition of importance and relief.
 • significance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • weight       
  (verb, noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • amount       
  (advb, verb, noun   )
 • authority       
  (noun   )
 • consequence       
  (noun   )
 • datum   
 • denotation   
  (noun   )
 • emphasis     
  (noun   )
 • figurative   
  (adjv   )
 • greatness       
  (noun   )
 • import       
  (verb, noun   )
 • literally   
  (advb, adjv   )
 • magnitude   
  (noun   )
 • materiality   
  (noun   )
 • matter     
  (verb, noun   )
 • moment         
  (noun   )
 • note       
  (verb, noun   )
 • purport   
  (verb, noun   )
 • relevance   
  (noun   )
 • signification   
  (noun   )
 • weightiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
meaning, sense
 
importance, significance, weight
 
plamy kolorystyczne w umaszczeniu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (53)

a co to ma znaczyćwhat is this supposed to be
bez większego znaczeniaof no importance
bez znaczeniaof no account; of no consequence
być świadomym znaczeniaunderstand
chmury o znaczeniu operacyjnymcloud of operational significance
co przez to rozumiesz co to ma znaczyćwhat do you intend by that
co to znaczywhat does this mean
czasami znaczysometimes means
czy jest jakaś różnica w znaczeniu międzyis there a difference in meaning between
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspapercan I use paper to mean newspaper
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczeniedoes this word have more than one meaning
czy używa się kid w znaczeniu childdo you use kid to mean child
czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwasafety-critical work
domena znaczącavanity domain
doprawdy to nie ma żadnego znaczeniait's really of no importance
ekosystem o znaczeniu międzynarodowyminternationally important ecosystem
eksponowanie znaczeniaEU visibility
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu KomercyjnymEuropean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; EINECS
grupa o znaczeniu systemowymsystemic group
instalacja o znaczeniu strategicznymclassified facility
mianowicie; to jest; to znaczyto wit
mieć znaczenieimply; signify; denote; stand for; mean; matter; represent
nie ma znaczeniait doesn't matter
nie mieć znaczenia; być mało ważnymbe of no importance
nie szkodzi; to nie ma znaczeniait doesn't matter
nieznaczącyinsignificant
o małym znaczeniuof little amount
odmiany warzyw niemające znaczenia dla towarowej produkcji warzywvegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop+A12377 production
Paradise znaczy rajParadise
rezerwat przyrody o znaczeniu krajowymnational reserve
Tekst mający znaczenie dla EOGText with EEA relevance
teren mający znaczenie dla Wspólnotysite of Community importance
to bez znaczeniathat's not important
to jest; to znaczy; innymi słowythat is to say
to ma znaczyć, znaczy sięthat's to say
to naprawdę nie ma znaczeniait really doesn't matter
to nie ma dla mnie znaczeniait doesn't matter to me
to nie ma znaczeniait's of no importance
to nie ma znaczenia, to nie jest ważneit doesn't matter
to nie ma żadnego znaczeniait has no importance
to znaczy, żethat means
to znaczy; chcę przez to powiedziećthat is to say
w pełnym tego słowa znaczeniuin the true sense of the word
w ścisłym znaczeniuin the strict sense
Znaczący innySignificant other
znaczenie (kryteriów oceny ofert)relative weighting; weighting; weigh
znaczenie dosłownethe literal sense
znaczenie polityczneclout
znaczenie przenośnethe figurative sense
znaczenie słowameaning; signification
znaczeniuwear thin
znaczonymarked
znaczyćimport; represent; mark; purport; denote; mean; matter; earmark; imply; chart

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znaczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Polityka zewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego ma kluczowe znaczenie.External energy security policy is vital.
Jest zdania, że konkretne obszary rolne mają kluczowe znaczenie dla zachowania i przywrócenia różnorodności biologicznej i wysokiej wartości przyrodniczej oraz że związany z tym interes publiczny przedstawia wartość finansową i kwalifikuje się do płatnościfeels that specific agricultural areas are of the utmost importance for preserving and restoring biodiversity and nature values and that these public interests represent a financial value, eligible for payments
Decyzją Komisji ‧/‧/WE stwierdzono, że dokumentacja jest kompletna w tym znaczeniu, że należy uważać ją za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji ustanowione w załącznikach ‧ i ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWGCommission Decision ‧/‧/EC confirmed that the dossier was complete in the sense that it could be considered as satisfying, in principle, the data and information requirements of Annexes ‧ and ‧ to Directive ‧/‧/EEC
To znaczy " nie ruszać się " dopiero na ziemiThat is till they get down there
Od ‧ r. producenci unijni podejmowali znaczące działania restrukturyzacyjne w celu rozwiązania problemu strukturalnej nadwyżki mocy produkcyjnychSince ‧, Union producers have undertaken major restructuring efforts aiming at addressing structural overcapacity
Zaspokajają one większą część zapotrzebowania Unii na gaz ziemny, są kluczowymi partnerami w dziedzinie tranzytu energii pierwotnej do Unii i stopniowo staną się znaczącymi graczami rynkowymi na wewnątrzwspólnotowych rynkach gazu i energii elektrycznejThey supply a major part of the Union's requirements of natural gas, they are key partners for the transit of primary energy to the Union and they will progressively become more important players in the Community's internal gas and electricity markets
Z jednej strony Unia Europejska dysponuje ogromnym potencjałem, ponieważ może otworzyć swój sektor usług na nowe rynki, na których posiada znaczącą przewagę komparatywną i konkurencyjną na szczeblu światowym. Rozwój nowych dróg dla tego sektora jest jednym z głównych narzędzi, dzięki którym Europa może sprostać wyzwaniu globalizacji.On the one hand, there is the great potential for the European Union to open up its services sector to new markets, in which it has a major comparative and competitive advantage at global level: the development of new channels for the sector, one of the main tools with which Europe can face up to the challenge of globalisation.
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstemCalls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend the proposal substantially or replace it with another text
zwrócenie większej uwagi, zarówno na szczeblu europejskim, jak na szczeblu krajowym, na rosnące znaczenie europejskich metali, przemysłowych surowców mineralnych oraz kruszywa, na szczeblu politycznym i prawodawczymgiving more attention at both European and national level to the growing importance of European metals, industrial minerals and aggregates at the political and legislative level
W tym kontekście umowa z Mauretanią w sprawie połowów nabiera szczególnego znaczenia.In this context, the fisheries agreement with Mauritania takes on particular importance.
Co to miało znaczyć?What' s that supposed to mean?
jest to najmniejsze badane stężenie substancji badanej, przy której obserwuje się znaczący skutek (przy pis the lowest tested concentration of a test substance at which the substance is observed to have a significant effect (at p
jest zdania, że eko-innowacje odgrywają ważną rolę w ulepszaniu racjonalizacji zużycia energii, rozwoju czystych i bezpiecznych dostaw energii (w tym odnawialnych źródeł energii i czystej energii opartej na paliwach kopalnych), a także w poprawie konkurencyjnej pozycji UE; w związku z tym jest zdania, że ekoinnowacje muszą zyskać większe znaczenie w polityce innowacyjnej UE i w polityce poszczególnych krajów oraz że UE powinna wprowadzić w praktyce zasadę top runnerTakes the view that eco-innovation plays an important role in improving energy efficiency, developing clean and secure energy supplies (including renewable sources of energy and clean fossil energy) as well as in boosting European competitiveness; is, therefore, of the opinion that eco-innovation must receive greater attention in European and national innovation agendas and that the EU should apply the top runner approach
na piśmie. - Polityka przemysłowa ma istotne znaczenie dla realizacji celów strategii lizbońskiej.in writing. - (PL) Industrial policy is of considerable importance for the realisation of the objectives of the Lisbon strategy.
Panowie, Co to ma znaczyć?Gentlemen, what is this?
Nie sądze, że to co ja powiem ma jakiekolwiek znaczenieI don' t think it would matter what I said
Kluczowe znaczenie mają odpowiednie mechanizmy rozpowszechniania oraz poprawa inwestycjiAppropriate dissemination arrangements and improved investment are vital
Nie masz pojęcia co znaczy " La Raza "!You got no fucking idea what La Raza means
mając na uwadze, że pokojowe rozwiązanie konfliktu armeńsko-azerskiego w Górskim Karabachu, który powoduje napięcie w stosunkach armeńsko-azerskich, i wewnętrznych konfliktów w Gruzji w Abchazji i Południowej Osetii ma zasadnicze znaczenie dla stabilności w sąsiedztwie UE, a także dla rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie Południowego Kaukazuwhereas a peaceful resolution of the Nagorno Karabakh conflict- a conflict which exacerbates relations between Armenia and Azerbaijan- and of Georgia's internal conflicts in Abkazia and South Ossetia, is essential for stability in the EU neighbourhood, as well as for the economic and social development of the South Caucasus region
mając na uwadze, że należy podkreślać kluczowe znaczenie działań i wzmocnienia roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych we współpracę z krajami trzecimi oraz w promowanie alternatywnych i trwałych strategii w podejmowaniu problematyki narkotykówwhereas the prime importance of action and of enhancing the role of the civil society organisations involved in cooperation with third countries and in the promotion of alternative, sustainable strategies for dealing with the drugs issues, should be emphasised
W okresie następnych kilku dni 146 milionów euro zostanie udostępnione na projekty, które mają duże znaczenie dla wszystkich państwa.In the next few days, EUR 146 million will be made available for projects which are important to all of you.
Jednak zarówno podczas stosowania preparatu Agenerase jak i po zakończonej terapii nie obserwowano znaczących klinicznie działań toksycznych na wątrobęHowever, significant liver toxicity has not been observed in patients treated in clinical studies, either during administration of Agenerase or after discontinuation
Instrukcje, określone w akapicie pierwszym, obejmują w szczególności znaczenie znaków zawierających słowa oraz ogólne i szczególne zachowanie, jakie ma zostać przyjęteIn particular, the instruction referred to in the first subparagraph shall cover the meaning of the signs, especially signs incorporating words, and the general and specific behaviour to be adopted
Jeśli jakiś Omega przeżyje,- Co to miało znaczyć? a my się wydostaniemy, Góra do wieczora nas zabijeIf Omega survives,- What the fuck is that supposed to mean? and we get out, Corporate will kill us by nightfall
W związku z kryzysem finansowym EBC pokazał, co znaczy móc działać szybko i zbiorowo, nawet szybciej niż Rezerwa Federalna w Waszyngtonie.In the wake of the financial crisis, the ECB showed what it meant to be able to act quickly and collectively, even more quickly than the Federal Reserve in Washington.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54266 zdań frazy znaczenie.Znalezione w 15,805 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.