wymowa: IPA: znaˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • meaning         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [linguistics]
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • importance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • sense       
  (verb, noun   )
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • value       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  degree of importance you give to something
 • prominence   
  (noun   )
   
  Condition of importance and relief.
 • significance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • weight       
  (verb, noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • amount       
  (advb, verb, noun   )
 • authority       
  (noun   )
 • consequence       
  (noun   )
 • datum   
 • denotation   
  (noun   )
 • emphasis     
  (noun   )
 • figurative   
  (adjv   )
 • greatness       
  (noun   )
 • import       
  (verb, noun   )
 • literally   
  (advb, adjv   )
 • magnitude   
  (noun   )
 • materiality   
  (noun   )
 • matter     
  (verb, noun   )
 • moment         
  (noun   )
 • note       
  (verb, noun   )
 • purport   
  (verb, noun   )
 • relevance   
  (noun   )
 • signification   
  (noun   )
 • weightiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
meaning, sense
 
importance, significance, weight
 
plamy kolorystyczne w umaszczeniu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (53)

a co to ma znaczyćwhat is this supposed to be
bez większego znaczeniaof no importance
bez znaczeniaof no account; of no consequence
być świadomym znaczeniaunderstand
chmury o znaczeniu operacyjnymcloud of operational significance
co przez to rozumiesz co to ma znaczyćwhat do you intend by that
co to znaczywhat does this mean
czasami znaczysometimes means
czy jest jakaś różnica w znaczeniu międzyis there a difference in meaning between
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspapercan I use paper to mean newspaper
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczeniedoes this word have more than one meaning
czy używa się kid w znaczeniu childdo you use kid to mean child
czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwasafety-critical work
domena znaczącavanity domain
doprawdy to nie ma żadnego znaczeniait's really of no importance
ekosystem o znaczeniu międzynarodowyminternationally important ecosystem
eksponowanie znaczeniaEU visibility
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu KomercyjnymEuropean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; EINECS
grupa o znaczeniu systemowymsystemic group
instalacja o znaczeniu strategicznymclassified facility
mianowicie; to jest; to znaczyto wit
mieć znaczenieimply; signify; denote; stand for; mean; matter; represent
nie ma znaczeniait doesn't matter
nie mieć znaczenia; być mało ważnymbe of no importance
nie szkodzi; to nie ma znaczeniait doesn't matter
nieznaczącyinsignificant
o małym znaczeniuof little amount
odmiany warzyw niemające znaczenia dla towarowej produkcji warzywvegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop+A12377 production
Paradise znaczy rajParadise
rezerwat przyrody o znaczeniu krajowymnational reserve
Tekst mający znaczenie dla EOGText with EEA relevance
teren mający znaczenie dla Wspólnotysite of Community importance
to bez znaczeniathat's not important
to jest; to znaczy; innymi słowythat is to say
to ma znaczyć, znaczy sięthat's to say
to naprawdę nie ma znaczeniait really doesn't matter
to nie ma dla mnie znaczeniait doesn't matter to me
to nie ma znaczeniait's of no importance
to nie ma znaczenia, to nie jest ważneit doesn't matter
to nie ma żadnego znaczeniait has no importance
to znaczy, żethat means
to znaczy; chcę przez to powiedziećthat is to say
w pełnym tego słowa znaczeniuin the true sense of the word
w ścisłym znaczeniuin the strict sense
Znaczący innySignificant other
znaczenie (kryteriów oceny ofert)relative weighting; weighting; weigh
znaczenie dosłownethe literal sense
znaczenie polityczneclout
znaczenie przenośnethe figurative sense
znaczenie słowameaning; signification
znaczeniuwear thin
znaczonymarked
znaczyćimport; represent; mark; purport; denote; mean; matter; earmark; imply; chart

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znaczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Co to wszystko ma znaczyć?What' s the meaning of this?
Jak Komitet wielokrotnie podkreślał: Czynnikiem, którego znaczenie wzrasta, jest globalizacja, stanowiąca zarazem wyzwanie i szansęAs the EESC has pointed out a number of times, a factor which has increased its importance is Globalisation which is both a challenge and an opportunity
Znaczenie nabywania języków obcych w rozwoju dziecka.The importance of teaching foreign languages in child`s development.
Zwraca się do Komisji o opracowanie jasnej inicjatywy europejskiej na rzecz zatrudnienia i stwierdza, że kluczowe znaczenie ma wypracowanie harmonogramu wdrażania działań regulujących rynki finansowe oraz zapewnienia kredytowania realnej gospodarki.It is asking the Commission to launch a clear European initiative for employment and saying that it is essential to have a scheduled agenda for implementing financial market regulation measures and also for offering credit to the real economy.
To znaczy... żebyśmy zaśpiewali?I- I mean, us sing?
Tekst mający znaczenie dla EOGText with EEA relevance
zaleca, aby w ramach edukacji medialnej informowano również o aspektach praw autorskich przy korzystaniu z mediów, znaczeniu poszanowania praw własności intelektualnej, szczególnie w odniesieniu do Internetu, a także o bezpieczeństwie danych i zabezpieczeniu prywatności oraz prawie do decydowania o wykorzystywaniu własnych informacji w Internecie; podkreśla konieczność uświadomienia użytkownikom, którzy niedawno nabyli umiejętność korzystania z mediów, potencjalnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa danych osobowych, a także ryzyka związanego z przemocą w sieciRecommends that media education should shed light on copyright aspects of media use and on the importance of respecting intellectual property rights, in particular regarding the Internet, as well as on data and privacy security and the right of informational self-determination; stresses the need for new media-literate users to be aware of the potential risks concerning IT security and the security of personal data, and of the risks relating to cyber-violence
Stany Zjednoczone, Wspólnota i wszystkie jej Państwa Członkowskie przypominają, że są Stronami Międzynarodowej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, której postanowienia mają istotne znaczenie dla zapobiegania nielegalnemu obrotowi materiałami jądrowymiThe United States, the Community, and all its Member States recall that they are parties to the International Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, the provisions of which are important to the prevention of the illicit circulation of nuclear material
Powiedziałem to obywatelom Francji w duchu demokratycznym. Wyboru tego dokonałem na trzy dni przed tym, kiedy zostałem wybrany, co mogło mieć ogromne znaczenie.I said this to the people of France in a democratic spirit; it was a choice I made three days before I was elected, which could have been highly significant.
Szczególne znaczenie mają deklaracje zwiększenia pomocy Unii Europejskiej dla młodych rolników, a jedną z nich jest deklaracja o łatwiejszym dostępie do preferencyjnych pożyczek dla tej grupy rolników.The statements on increasing European Union aid for young farmers are particularly significant. One of these statements is a declaration concerning easier access to preferential loans for this group of farmers.
Dlatego przedmiotowe sprawozdanie ukierunkowano na ułatwienie mobilności nauczycielom i uczniom oraz na uproszczenie procedur uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innym kraju, co ma zasadnicze znaczenie.Therefore, this report seeks to facilitate the mobility of teachers and students, and to simplify the recognition procedures for foreign professional qualifications, which is essential.
Sam nie wiem, co to znaczyI think it' s the highest honor they can bestow
Przeprowadzona w nim dyskusja powinna była już dawno nastąpić, gdyż pomimo różnorodnych oświadczeń politycznych w sprawie dramatycznej sytuacji ochrony przyrody w minionych latach nie wydarzyło się nic znaczącegoConsideration of these issues is overdue, since, despite the various political expressions of intent, no decisive changes have occurred over the last few years in the field of nature conservation which, in some cases, is having to contend with a critical situation
Zobowiązania wynikające z art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficznyThe obligations resulting from Articles ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EEC are applicable as soon as possible and within six years at most from the adoption of the second updated list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region
Dlatego stwierdzono, że przywóz z Indii negatywnie oddziaływał na sytuację przemysłu wspólnotowego, jednakże również duże znaczenie miał negatywny wpływ oddzielnego przywozu dumpingowego z IndonezjiIt is therefore concluded that, although Indian imports have had a negative impact on the situation of the Community industry, the negative impact of the dumped imports from Indonesia taken in isolation was nonetheless substantial
pojęcie instytucja kredytowa posiada takie samo znaczenie jak w dziale I.‧ części ‧ załącznika I do rozporządzenia EBCcredit institution has the same meaning as in Section I.‧ of Part ‧ of Annex I to Regulation ECB
Zwraca uwagę na fakt, iż Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej obejmuje prawa mające zastosowanie do każdej osoby, niezależnie od jej obywatelstwa lub aspektu administracyjnego jej pobytu w Unii Europejskiej; podkreśla też znaczenie, jakie ma dla władz lokalnych i regionalnych zasada dotycząca miejsca pobytu ze względu na konieczność zapewnienia spójności i pokoju społecznegopoints out that the European Union's Charter of Fundamental Rights recognises rights which are applicable to any person, independently of his or her nationality or administrative residence status in the European Union, and stresses the importance of the residence principle for local and regional authorities with a view to guaranteeing social cohesion and peace
Tylko jeden z producentów wspólnotowych poczynił znaczące inwestycje w instalację recyklingu wytwarzającą surowce (tereftalan polietylenu – płatki PET) do procesu technologicznego WPOOnly one of the Community industry producers has carried out significant investments in a recycling plant which provides raw material (polyethylene terephthalate- PET- flakes) to the PSF production process
Dokonana analiza wykazuje, że wywóz do Wspólnoty nosił cechy dumpingu o znaczącym marginesie w ODThe analysis performed shows that exports to the Community have been dumped at a substantial margin during the IP
Jest to sprawa o zasadniczym znaczeniu.It is a principal question.
Musi również zawierać numer homologacji EWG części, który odpowiada numerowi świadectwa homologacji EWG części wydanego dla danego typu kierunkowskazu (patrz załącznik I), poprzedzonego dwoma cyframi wskazującymi kolejny numer przyznany ostatniej znaczącej zmianie technicznej do dyrektywy ‧/EWG na dzień, w którym udzielono homologacji EWG częściIt must also include the EEC component type-approval number which corresponds to the number of the EEC component type-approval certificate issued for the type of direction indicator lamp in question (see Annex I), preceded by two figures indicating the serial number assigned to the most recent major amendment of Council Directive ‧/EEC, on the date EEC component type approval was granted
Pomiary muszą być wykonane tylko do punktu, w którym odpowiedź przy wszystkich częstotliwościach w zakresie staje się nieznacząca (względem szumu pomiaruThe measurements need only be taken up to the point at which the response at all frequencies in the range becomes insignificant (with respect to the measurement noise
Pomoc techniczna ma wielkie znaczenie.Technical assistance means a great deal.
Uważam poprawki złożone przez sprawozdawcę za istotny wkład we wzmocnienie polityki rybołówstwa UE w takim stopniu, w jakim podkreślają one znaczenie wzmocnienia roli Parlamentu i informacji jemu dostarczanych.I regard the amendments tabled by the rapporteur as an important contribution to the strengthening of the EU's fisheries policy, insofar as they highlight the importance of enhancing Parliament's role and the information supplied to it.
Ponieważ w drugim czytaniu zachowano 99 % tekstu, pozwolę sobie jedynie podsumować aspekty, którym nadaliśmy priorytetowe znaczenie.As the second reading agreement on 99% of the text has been maintained, I shall just summarise the aspects that we made our priority.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54266 zdań frazy znaczenie.Znalezione w 7,623 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.