wymowa: IPA: zmɨˈvarka

Tłumaczenia na język angielski:

 • dishwasher   
  (Noun  ) []
   
  machine
   
  domowe lub przemysłowe urządzenie do mycia naczyń
   
  A machine for washing dishes and kitchen utensils, automatically.
 • washer     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
dishwasher (a machine for washing dishes)
 
samochód, który spłukuje zanieczyszczenia z jezdni

Picture dictionary

dishwasher
dishwasher

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zmywarka", pamięć tłumaczeniowa

add example
W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w załączniku I organy państw członkowskich przeprowadzają test jednej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowychFor the purposes of checking conformity with the requirements laid down in Annex I, authorities of the Member State shall test a single household dishwasher
Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, albo obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez dostawców w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeńWhere the information included in the technical documentation file for a particular household dishwasher model has been obtained by calculation on the basis of design, or extrapolation from other equivalent household dishwashers, or both, the documentation shall include details of such calculations or extrapolations, or both, and of tests undertaken by suppliers to verify the accuracy of the calculations undertaken
Co więcej, niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowychMoreover, this Regulation should specify requirements as to the information to be provided for any form of distance selling, advertisements and technical promotional materials for household dishwashers
Wskaźnik skuteczności suszenia zmywarki musi być większy niż ‧, jak określono w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/WE, przy zastosowaniu tej samej metody badawczej EN ‧ i cyklu programowego jak wybrany dla dyrektywy ‧/WEThe dishwasher shall have a drying performance index of more than ‧ as defined in Annex ‧ to Directive ‧/EC, using the same test method EN ‧ and programme cycle as chosen for Directive ‧/EC
Zainteresowane sektory, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne, to: lodówki, zamrażarki i ich kombinacje, pralki, suszarki i ich kombinacje, zmywarki do naczyń, piecyki, podgrzewacze wody i zbiorniki ciepłej wody, źródła oświetlenia i klimatyzatoryThe sectors currently concerned, which have a significant environmental impact, include: refrigerators, freezers and their combinations; washing machines, driers and their combinations, dishwashers; ovens; water heaters and hot-water storage appliances; lighting sources; and air-conditioning appliances
W(zmierzone)= zmierzone zużycie wody w zmywarce w litrach na cykl, wyrażone ułamkiem dziesiętnym zaokrąglonym do pierwszego miejsca po przecinkuW(measured)= the measured water consumption of the dishwasher in litres per cycle, expressed to the first decimal
czas trwania trybu czuwania (Tl), w przypadku gdy zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzanie energiąthe duration of the left-on mode (Tl) if the household dishwasher is equipped with a power management system
Zmywarka może być przystosowana do podłączania do źródła gorącej wodyThe dishwasher shall be suitable for connection to a hot-fill water supply
Zużycie wody w zmywarce (wyrażone jako W(zmierzone)) musi być mniejsze lub równe wartości progowej określonej przy użyciu poniższego równania, przy wykorzystaniu takiej samej metody badawczej EN ‧ i cyklu programowego, jak wybrany dla dyrektywy ‧/WEThe water consumption of the dishwasher (expressed as W(measured)) shall be lower or equal to the threshold as defined by the equation below using the same test method EN ‧ and programme cycle as chosen for Directive ‧/EC
wskazówka o unikaniu płukania naczyń przed włożeniem ich do zmywarkiadvice to avoid rinsing items before placing them in the dishwasher
Spółka prowadzi działalność we wszystkich sektorach dużych urządzeń gospodarstwa domowego z podziałem na trzy główne rodziny produktów: urządzenia do prania i zmywania (zmywarki do naczyń, pralki, suszarki do ubrań, pralko-suszarki), do chłodzenia (lodówki, zamrażarki skrzyniowe i szufladkowe) oraz do gotowania (piekarniki tradycyjne, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, płyty kuchenne, wyciągi kuchenneIt is present in all segments of the large electrical household appliance market, which can be broken down into three large product families: washing appliances (dishwashers, washing machines, tumble dryers, washer-dryers), refrigeration appliances (refrigerators, chest and upright freezers) and cooking appliances (conventional ovens, microwave ovens, cookers, hobs, extractor hoods
stosowana liczba standardowych miejsc na naczynia w zmywarce do naczyńthe applicable number of standard place settings of the dishwasher
Co najmniej ‧ % każdej kategorii towarów trwałego użytku (takich jak pościel, ręczniki, obrusy, komputery, komputery przenośne, telewizory, materace, meble, pralki, zmywarki do naczyń, chłodziarki, odkurzacze, trwałe pokrycie podłóg, żarówki...) występujących w bazie otrzymało wspólnotowe oznakowanie ekologiczne lub inne krajowe lub regionalne oznakowanie ekologiczne ISO Typ I (‧ punkt dla każdej z kategorii towarów trwałego użytku, przy czym punkty uzyskuje się za trzy kategorieAt least ‧ % of any category of durable goods (such as bed-linen, towels, table linen, PCs, portables, TVs, mattresses, furniture, washing machines, dishwashers, refrigerators, vacuum cleaners, hard-floor coverings, light bulbs,...) present in the tourist accommodation shall have been awarded the Community eco-label or other national or regional ISO Type I eco-labels (‧ point for each of up to three categories of durable goods
Wnioskodawca dostarcza dokumentację wskazującą klasę energetyczną wszystkich zmywarek do naczyń, ze wskazaniem tych urządzeń, które posiadają oznakowanie ekologiczneThe applicant shall provide documentation indicating the energy class of all the dishwashers, indicating those that have an eco-label
Korzystaj z pralki i zmywarki jedynie wtedy , kiedy są pełne , pomyśl o ustawieniu odpowiedniej temperatury i używaj suszarki bębnowej tylko wtedy , gdy jest to absolutnie konieczne .Think before you use appliances : use the washing machine or dishwasher only whenthey are full , think about the temperature c ycle to use , and use a tumble dryer only whenabsolutelynecessary .
DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/WE wykonującą dyrektywę Rady ‧/EWG w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowegoCOMMISSION DIRECTIVE ‧/EC of ‧ February ‧ amending Directive ‧/EC implementing Council Directive ‧/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers
Energooszczędne chłodziarki (‧ punkt), zmywarki do naczyń (‧ punkt), pralki (‧ punkt) i sprzęt biurowy (‧ punktEnergy efficient refrigerators (‧ point), dishwashers (‧ point), washing machines (‧ point) and office equipment (‧ point
Kryteria ekologiczne dla grupy produktów zmywarki do naczyń oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia ‧ sierpnia ‧ rThe ecological criteria for the product group dishwashers, as well as the related assessment and verification requirements, shall be valid until ‧ August
Ponadto proponują wstrzymanie wprowadzania do obrotu zmywarek do naczyń Vedette albo zbycie marki [...]Moreover, they propose either the cessation of the marketing of Vedette dishwashers or the divestment of the [...] brand
równoważna zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych oznacza wprowadzony do obrotu model zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie wody i energii oraz poziom emitowanego hałasu są takie same jak innego modelu takiej zmywarki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego dostawcęequivalent household dishwasher means a model of household dishwasher placed on the market with the same rated capacity, technical and performance characteristics, energy and water consumption and airborne acoustical noise emissions as another model of household dishwasher placed on the market under a different commercial code number by the same supplier
Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza dokumentację określającą klasę energetyczną wszystkich zmywarek do naczyńAssessment and verification: The applicant shall provide documentation indicating the energy class of all the dishwashers
Trzeba się zmierzyć z rodziną zmywarki do podłógDealing with the floor buffer' s family
Zmywarka, teraz!Dishwasher, now!
nastawiaj zmywarkę na cykl zmywania w niskiej temperaturzeselect low temperature washing cycles on the dishwasher
Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych są określone w pkt ‧ załącznika IThe specific ecodesign requirements for household dishwashers are set out in point ‧ of Annex I
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 309 zdań frazy zmywarka.Znalezione w 0,646 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.