wymowa: IPA: zmɨˈvarka

Tłumaczenia na język angielski:

 • dishwasher   
  (Noun  ) []
   
  machine
   
  domowe lub przemysłowe urządzenie do mycia naczyń
   
  A machine for washing dishes and kitchen utensils, automatically.
 • washer     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
dishwasher (a machine for washing dishes)
 
samochód, który spłukuje zanieczyszczenia z jezdni

Picture dictionary

dishwasher
dishwasher

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zmywarka", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku Enodis: urządzenia do zastosowań w handlu żywnością i gastronomii, w tym urządzenia chłodnicze i urządzenia do obróbki termicznej, dystrybutory napojów oraz zmywarkifor Enodis: foodservice equipment and food retail equipment including heating and cooling equipment, beverage dispensing and warewashing
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do zmywarek do naczyń i zmieniająca decyzję ‧/‧/WE traci ważność dnia ‧ grudnia ‧ rCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers and amending Decision ‧/‧/EC expires on ‧ December
zmierzone zużycie wody przez zmywarkę do naczyń w litrach na cykl, wyrażone z dokładnością do pierwszej liczby po przecinkuthe measured water consumption of the dishwasher in litres per cycle, expressed to the first decimal
DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/WE wykonującą dyrektywę Rady ‧/EWG w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowegoCOMMISSION DIRECTIVE ‧/EC of ‧ February ‧ amending Directive ‧/EC implementing Council Directive ‧/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers
Co najmniej ‧ % wagowych detergentów do ręcznego zmywania naczyń i/lub detergentów do zmywarek do naczyń i/lub detergentów do prania i/lub środków czyszczących ogólnego przeznaczenia używanych przez kemping posiada przyznane wspólnotowe oznakowanie ekologiczne bądź inne krajowe lub regionalne oznakowania ekologiczne ISO typ I (‧ punkt za każdy z tych czterech kategorii detergentówAt least ‧ % by weight of hand dishwashing detergents and/or detergents for dishwashers and/or laundry detergent and/or all-purpose cleaners used by the campsite shall have been awarded the Community eco-label or other national or regional ISO Type I eco-labels (‧ point for each of these four categories of detergents
Spółka FagorBrandt wstrzymuje wprowadzanie do obrotu produktów do chłodzenia, gotowania i zmywarek do naczyń marki Vedette na okres pięciu lat, który musi rozpocząć się najpóźniej siedem miesięcy od dnia notyfikacji niniejszej decyzjiFagorBrandt shall cease marketing refrigeration, cooking and dishwashing products of the Vedette brand for a period of five years beginning at the latest seven months after the date of notification of this Decision
Zmywarek do naczyńOf dishwashing machines
Na przykład nie mamy ani zmywarki ani mikrofalówkiOr a microwave.- And there' s no cash kept on the premises
Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojówDishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages
roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowychAnnual Energy Consumption of the household dishwasher
Etykieta efektywności energetycznej jest obowiązkowa dla niektórych sprzętów gospodarstwa domowego (lodówek, zamrażarek, pralek, zmywarek do naczyń, żarówekThe Energy Label is compulsory for certain domestic appliances (refrigerators, freezers, washing machines, dishwashers, electrical bulbs
Zmywarki do naczyńDish-washing machines
w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej co najmniej ‧ kompletów naczyń współczynnik efektywności suszenia (ID) wynosi więcej niżfor household dishwashers with a rated capacity equal to or higher than ‧ place settings, the Drying Efficiency Index (ID) shall be greater than
Sid, załaduj zmywarkęSid, load the dishwasher
decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do zmywarek do naczyńCommission Decision ‧/EC of ‧ May ‧ establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers
zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych oznacza maszynę, która myje, płucze i suszy naczynia stołowe, naczynia szklane, sztućce i przybory kuchenne za pomocą środków chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych i która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowehousehold dishwasher means a machine which cleans, rinses, and dries dishware, glassware, cutlery and cooking utensils by chemical, mechanical, thermal, and electric means and which is designed to be used principally for non-professional purposes
zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na ‧ kompletów naczyń (model do zabudowyHousehold dishwashers with ‧ place settings (built-in model
Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są zgodne z następującymi wymogamiHousehold dishwashers shall comply with the following requirements
tryb czuwania oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu i rozładowaniu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowegoleft-on mode means the lowest power consumption mode that may persist for an indefinite time after completion of the programme and unloading of the household dishwasher without any further intervention by the end-user
Korzystaj z pralki i zmywarki jedynie wtedy , kiedy są pełne , pomyśl o ustawieniu odpowiedniej temperatury i używaj suszarki bębnowej tylko wtedy , gdy jest to absolutnie konieczne .Think before you use appliances : use the washing machine or dishwasher only whenthey are full , think about the temperature c ycle to use , and use a tumble dryer only whenabsolutelynecessary .
wskazówka o niepozostawianiu zmywarki włączonejadvice that the dishwasher should not be left in the
Producent oferuje handlową gwarancję zapewniającą, że zmywarka będzie działać przez co najmniej dwa lataThe manufacturer shall offer a commercial guarantee to ensure that the dishwasher will function for at least two years
Co najmniej ‧ % według wagi detergentów do naczyń zmywanych ręcznie i/lub detergentów do zmywarek do naczyń i/lub detergentów do prania i/lub środków czyszczących używanych przez bazę turystyczną otrzymało wspólnotowe oznakowanie ekologiczne lub inne krajowe lub regionalne oznakowanie ekologiczne ISO Typ I (‧ punkt dla każdej kategorii detergentówAt least ‧ % by weight of hand dishwashing detergents and/or detergents for dishwashers and/or laundry detergent and/or all purpose cleaners used by the tourist accommodation shall have been awarded the Community eco-label or other national or regional ISO Type I eco-labels (‧ point for each of these four categories of detergents
Kryterium stosuje się wyłącznie do zmywarek do naczyń typu domowegoThe criterion only applies to household dishwashers
Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez producenta w dokumentacji technicznej w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ w przedziale określonym w tabeli ‧, pomiary przeprowadza się na trzech kolejnych zmywarkach do naczyń dla gospodarstw domowychIf the measured parameters do not meet the values declared in the technical documentation file within the meaning of Article ‧ by the manufacturer within the range set out in Table ‧, the measurements shall be carried out on three more household dishwashers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 309 zdań frazy zmywarka.Znalezione w 0,266 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.