Tłumaczenia na język angielski:

  • saline   
    (Adjective  ) (adjv   )
     
    salty

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

odporność na zasolenieresistance to salinity; salt resistance; salt tolerance
studnia barierowa chroniąca przed intruzją wód zasolonychSaline Water Intrusion Barrier Well
tolerancja na zasoleniesalt resistance; resistance to salinity; salt tolerance
tolerancja zasoleniasalt tolerance; resistance to salinity; salt resistance
woda zasolonasaltwater; saline water; salt water
zasoleniewater salinity; salination; saltiness; salinity
zasolenie glebsoil salination; soil salinity
zasolenie glebysoil salinization
zasolenie wódwater salination
zasolićpickle
zwalczanie zasolenia glebysalinity control

Przykładowe zdania z "zasolony", pamięć tłumaczeniowa

add example
stado: umiejscowienie oraz wielkość; warunki podawania paszy i chowu, metody podawania paszy; w przypadku gatunków wodnych liczba i wielkość zbiorników wodnych lub kojców w hodowli, warunki świetlne i jakość wody, włącznie z temperaturą wody i zasoleniemherd or flock: location and size; feeding and rearing conditions, method of feeding; for aquatic species, size and number of tanks or pens at the farm, light conditions and water quality including water temperature and salinity
w przypadku monitorowania wody niefiltrowanej: temperatury, zasolenia lub konduktywności przy ‧ °C, odczynu pH, tlenu rozpuszczonego, zmętnienia lub zawiesiny, rozpuszczonego Fe i Fe w zawiesinie, Tiin case of monitoring non-filtered water: temperature, salinity or conductivity at ‧°C, pH, dissolved O‧, turbidity or suspended matter, Fe dissolved and in suspension, Ti
Po zasoleniu ser zmienia konsystencję na sztywną i twardąOnce salted, the cheese takes on a solid and firm consistency
termin tereny poważnie zdegradowane oznacza tereny, które w dłuższym okresie zostały w dużym stopniu zasolone lub które są szczególnie mało zasobne w substancje organiczne i uległy poważnej erozjiseverely degraded land means land that, for a significant period of time, has either been significantly salinated or presented significantly low organic matter content and has been severely eroded
Woda do podlewania musi mieć wartość zasolenia nie większą niż ‧,‧ ECW (wody pozakomórkowejIrrigation water should have a salt content no greater than ‧.‧ Ecw
Warunki fizyczne oceanów (prądy, zasolenie, wysokość fal itdPhysical conditions of oceans (currents, salinity, wave heights, etc
Całkowita twardość i zasolenie, jeśli jest to odpowiednie, powinno zostać zmierzone w czasie kontroli, natomiast jeden ze zbiorników powinien zostać zbadany przy wyższym (lub najwyższym) stężeniuTotal hardness and salinity, if relevant, should be measured in the controls and one vessel at the higher (or highest) concentration
granica wód słodkich oznacza miejsce w cieku wodnym, gdzie podczas odpływu oraz w okresie niskiego przepływu wody słodkiej występuje wyraźny wzrost zasolenia wynikający z obecności wody morskiejfresh water limit means the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low fresh water flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of sea water
Termin ten może oznaczać wodę o stale wysokim zasoleniu (np. wodę morską) lub wodę, której zasolenie jest znaczne, ale nie utrzymuje się stale na wysokim poziomie (np. wodę słonawą) – może ono podlegać okresowym wahaniom spowodowanym napływem wody słodkiej bądź morskiejThis may be water where the salinity is constantly high (e.g. seawater) or where the salinity is appreciable but not at a constantly high level (e.g. brackish water): the salinity may be subject to periodic variation due to the influx of fresh or seawaters
W tym celu Komisja proponuje osiem kryteriów dotyczących rodzajów gleb i warunków klimatycznych odzwierciedlających, według ustalonej wartości progowej, poważne ograniczenia dla rolnictwa europejskiego: kryteria klimatyczne (utrzymujące się przez dłuższy okres niskie temperatury lub stres cieplny), kryteria biofizyczne (gleba o słabym odpływie; gleba kamienista, piaszczysta lub gliniasta; mała głębokość strefy korzeniowej; gleba zasolona) i kryteria geograficzne (obszary o bardzo niekorzystnym bilansie wodnym lub bardzo dużym spadku terenu).For this purpose, it is proposing eight soil and climate criteria indicating, at a certain threshold value, severe limitations for European agriculture: climate criteria (long-term low temperature or heat stress), biophysical criteria (poorly drained soil; stony, sandy or clay soil; low rooting depth; salty soil) and geographic criteria (areas with very unfavourable moisture balance or steep slopes).
Wymagane stężenia tlenu uwarunkowane są temperaturą, stężeniem dwutlenku węgla, zasoleniem, intensywnością karmienia oraz liczbą prowadzonych procedurRequired oxygen concentration will vary according to temperature, carbon dioxide concentration, salinity, feeding level and amount of handling
Przekazuje niepokój władz lokalnych i regionalnych, które zarówno w basenie Morza Śródziemnego, jak i w Europie Środkowej i u wybrzeży Atlantyku, odnotowują problemy związane z suszami i takimi zjawiskami jak okresy nadzwyczajnie niskich opadów, wyczerpujące się zbiorniki wody, trudności z podziemnymi warstwami wodonośnymi, problemy zasolenia przybrzeżnych warstw wód, obniżanie się poziomu wód gruntowych, zmiany sytuacji hydrologicznej w wyniku niewłaściwego planowania działań ludzkich, zmiany normalnego rytmu opadów i presji na środowisko wodne z przyczyn naturalnych lub w wyniku działalności człowieka, co powoduje skutki stwierdzone już przez Komisję w pracach przygotowawczychechoes the concern of regions and local authorities about the problems observed around the Mediterranean and in central and western Europe due to droughts and phenomena such as abnormally dry years, empty reservoirs, difficulties with groundwater tables, problems with brackish water in coastal water tables, reductions in groundwater levels, changes in the hydrological regime owing to inadequate planning, changes in the normal rainfall patterns and water pressures resulting from natural causes or human action, leading to the consequences already observed by the Commission in its preparatory work
zasoleniesalinisation ▐
Wokół niej jest pustka. Synowie to pustka, nie będą nic robić, zasolone ziemie to też stracony pieniądz, to koniec. Pozostaje właśnie ta mała, która rośnie i która pewnego dnia może będzie wiedziała, jak się sprowadza pieniądze do domu.All around her are wildernesses, wastes. The sons are wildernesses, they’ll never do anything. The salt land’s a wilderness too, the money’s lost for good, it’s all over. The only thing left is this girl, she’s growing up, perhaps one day she’ll find out how to bring in some money.
Mówimy o tej samej dyrektywie, która daje państwom członkowskim czas 25 lat na zidentyfikowanie wszystkich obszarów w obrębie kraju, które mogłyby być uznane za poważnie zanieczyszczone i w ten sposób narażone na wpływy zarówno publiczne jak i prywatne; przedmiotowa dyrektywa ma też na celu zidentyfikowanie wszystkich obszarów poważnie zagrożonych pustynnieniem, erozją, zasoleniem czy utratą gęstości gleby.We are talking about the same directive that gives the Member States a period of some 25 years just to identify all areas in the national territory that might be considered seriously polluted, and thus compromised for various uses, both public and private, and all areas at serious risk in fact of desertification, erosion, salinisation and loss of compaction.
Woda słona oznacza wodę o znacznym zasoleniuSaltwater means water where the salinity is appreciable
środowisko: w tym możliwości ochrony środowiska w obszarach priorytetowych, określonych w układzie o stowarzyszeniu (pustynnienie, gospodarka wodno-ściekowa, nadmierne zasolenie, kontrola i zapobieganie zanieczyszczeniom przemysłowym, miejskim i morskim, ochrona środowiska morskiego i różnorodności biologicznej itp.) oraz integracja wymiaru środowiskowego w sektorach priorytetowych dla partnerstwa eurośródziemnomorskiego, mając na uwadze trwały rozwójenvironment: in particular environmental protection capacity in the priority areas specified in the Association Agreement (desertification, water resource and waste management, salinisation, controlling and preventing industrial, urban and marine pollution, protection of marine environments and biodiversity, etc.) and integration of the environmental dimension in the priority sectors of the Euro-Mediterranean Partnership with a view to sustainable development
kodeksów dobrej praktyki zgodnie z art. ‧ ust. ‧, łącznie z najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania erozji, spadkowi zawartości materii organicznej, zagęszczaniu, zasoleniu, osuwaniu się ziemi, negatywnym skutkom zmian klimatycznych, pustynnieniu i utracie różnorodności biologicznej wskutek procesów degradacji gleby oraz w zakresie zwalczania tych zjawiskcodes of good practice pursuant to Article ‧, including best practices for preventing and combating erosion, organic matter decline, compaction, salinisation, landslides, adverse effects from climate change, desertification, and biodiversity decline resulting from soil degradation processes
Zasolenie może stale utrzymywać się na wysokim poziomie (dla przykładu woda morska) bądź podlegać okresowym wahaniom (na przykład z powodu pływów bądź zmian sezonowychThe salinity may be constantly high (for example, sea water) or may be subject to periodic variation (for example, due to tidal or seasonal influences
Wymagania ryb w odniesieniu do zasolenia wody różnią się w zależności od tego, czy pochodzą one czy zostały przystosowane do wody morskiej lub słodkiejSalinity requirements of fish will vary according to whether they are marine or freshwater in origin or adapted
Jednocześnie na świecie maleje powierzchnia dobrych gruntów rolnych, co jest spowodowane takimi czynnikami jak erozja, zasolenie i urbanizacjaAt the same time, the amount of good agricultural land is decreasing worldwide due to factors such as erosion, saltification and urbanisation
Środki przeciwdziałające procesom erozji, spadku zawartości materii organicznej, zasolenia, zagęszczania i osuwania się ziemiProgrammes of measures to combat erosion, organic matter decline, compaction, salinisation and landslides
Ponadto tereny te, choć mają różną strukturę, charakteryzują się wysokim stopniem zasolenia (E. C. powyżej ‧ mS/cm), co jest wynikiem wysokiego poziomu zwierciadła wodyAlso, the soils, though of varying consistency, are characterised by high salinity levels (EC of over ‧ mS/cm), due to a very high water table
Zasolenie ciągle się zwiększaIts salinity is increasing
cechy wody (np. temperatura, odczyn pH, zasolenie, warstwowość, wskaźniki tlenowe zanieczyszczenia-tlen rozpuszczony (RO‧), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (HZT), biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT), azot w postaci organicznej i nieorganicznej, w tym amoniak, zawiesina, inne substancje odżywcze, produktywnośćwater characteristics (e.g. temperature, pH, salinity, stratification, oxygen indices of pollution-dissolved oxygen (DO), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), nitrogen present in organic and inorganic form, including ammonia, suspended matter, other nutrients and productivity
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112 zdań frazy zasolony.Znalezione w 0,487 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.