Tłumaczenia na język angielski:

  • saline   
    (Adjective  ) (adjv   )
     
    salty

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

odporność na zasolenieresistance to salinity; salt resistance; salt tolerance
studnia barierowa chroniąca przed intruzją wód zasolonychSaline Water Intrusion Barrier Well
tolerancja na zasoleniesalt resistance; resistance to salinity; salt tolerance
tolerancja zasoleniasalt tolerance; resistance to salinity; salt resistance
woda zasolonasaltwater; saline water; salt water
zasoleniewater salinity; salination; saltiness; salinity
zasolenie glebsoil salination; soil salinity
zasolenie glebysoil salinization
zasolenie wódwater salination
zasolićpickle
zwalczanie zasolenia glebysalinity control

Przykładowe zdania z "zasolony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kondycjonowanie ‧: badania w zasolonym środowisku. (Tylko w przypadku podzespołów wystawionych na działanie czynników zewnętrznych na drodzeConditioning ‧: tests in a salted atmosphere. (Only for components exposed to the ambient road environment
Zasolenie jest dostosowane do wymogów danego gatunku ryb i do ich etapu rozwojowegoThe salinity shall be adapted to the requirements of the fish species and to the life stage of the fish
kodeksów dobrej praktyki zgodnie z art. ‧ ust. ‧, łącznie z najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania erozji, spadkowi zawartości materii organicznej, zagęszczaniu, zasoleniu, osuwaniu się ziemi, negatywnym skutkom zmian klimatycznych, pustynnieniu i utracie różnorodności biologicznej wskutek procesów degradacji gleby oraz w zakresie zwalczania tych zjawiskcodes of good practice pursuant to Article ‧, including best practices for preventing and combating erosion, organic matter decline, compaction, salinisation, landslides, adverse effects from climate change, desertification, and biodiversity decline resulting from soil degradation processes
Zmiany zasolenia następują stopniowoChanges in salinity shall take place gradually
Dyrektywa, nad którą dziś debatujemy, ma na celu chronić glebę europejską przed takimi zjawiskami jak pustynnienie, erozja i zasolenie; zjawiska te w coraz większym stopniu związane są ze zmianą klimatu i specyficznym zanieczyszczeniem gleby.The directive under discussion today is aimed at protecting European soil from phenomena such as desertification, erosion and salinisation, increasingly linked with climate change and specific soil pollution.
Warunki fizyczne oceanów (prądy, zasolenie, wysokość fal itdPhysical conditions of oceans (currents, salinity, wave heights, etc
pH, twardość, temperatura, stężenie rozpuszczonego tlenu, poziom pozostałości chloru (jeśli jest zmierzony), całkowity węgiel organiczny, zawieszone cząstki stałe, zasolenie ośrodka badanego (jeśli jest zmierzone) oraz wszelkie inne wykonane pomiarypH, hardness, temperature, dissolved oxygen concentration, residual chlorine levels (if measured), total organic carbon, suspended solids, salinity of the test medium (if measured) and any other measurements made
w tym kontekście wskazuje na fakt, że w ‧ państwach członkowskich zachodzą procesy pustynnienia, a w ‧ pozostałych nie odnotowuje się wprawdzie tego zjawiska, za to na poziomie regionalnym lub lokalnym występują tam takie zjawiska ekologiczne, jak erozja i zasolenie glebyPoints out, in this connection, that ‧ Member States are affected by desertification, and that the remaining ‧, even if they are not actually affected, are subject to regional or local environmental pressures such as erosion or salinisation
Po zasoleniu ser zmienia konsystencję na sztywną i twardąOnce salted, the cheese takes on a solid and firm consistency
cechy charakterystyczne wody (np. temperatura, pH, warunki oksydacyjno-redukcyjne, zasolenie, stratyfikacjawater characteristics (e.g. temperature, pH, redox conditions, salinity and stratification
— jako materiał konstrukcyjny w wodach słodkich i słabo zasolonych , na przykład w molach i mostach ,— as constructional timber in freshwater areas and brackish waters e.g. jetties and bridges ,
Dostrzegamy również, że na całym świecie zmienia się sytuacja pod względem uprawy zbóż, na przykład w Australii wzrasta zasolenie gleby i obsiewanie gruntów staje się bardzo trudne.We also see, throughout the world, changing situations on grain, where in Australia you have salt coming up through the land and it is becoming very difficult to plant.
Rozwój uprawy ryżu w delcie Ebro jest uzasadniony zarówno przez warunki klimatyczne i glebowe, jak i przez zasolenie na poziomie lustra wodyThe development of rice production in the Ebro Delta has been influenced both by the characteristics of the climate and soil and by the land's salinity and the level of the water table
Ten silny kontrast powoduje powstanie wyjątkowego ekosystemu , w którym gatunki muszą się umieć dostosować do poziomu zasolenia , co sprawia , że tylko niektóre z nich są w stanie przeżyć .This strong contrast creates a unique ecosystem in which species are fine-tuned to respond to the degree of bra ckishness and only a specific selection can survive .
Dyrekcja Generalna ds . Polityki Regionalnej kieruje pracami nad stworzeniem strategii , która uwzględni unikalne cechy regionu : liczbę krajów , które otaczają morze oraz ich powiązania gospodarcze , różnice w rozwoju oraz podatność płytkich , mało zasolonych wód Bałtyku na zmiany środowiskowe .The Directorate-General for Regional Policy is leading the work on developing a strategy that takes into account the region s unique characteristics ’ : the number of countries that surround it and their interconnecting economies , the disparity of their development and the environmental fragility of the Baltic s shallow ’ , brackish waters .
Wpływ doświadczenia matki na reakcję jej potomstwa na zasolenie: model DaphniaThe effect of mother's experience on the response of its offspring to salinity: Daphnia model
MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z ZASOLENIEMPOSSIBLE MEASURES TO COMBAT SALINISATION
Zasolenie i skażenie metalami ciężkimi różnych gleb wybranych rejonów UzbekistanuSaliness and heavy metals contamination in chosen Uzbekistan soils
osłonek zwierzęcych zgodnych z częścią A rozdziału ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG, które zostały oczyszczone, oskrobane a następnie zasolone, wybielone lub wysuszone, po czym podjęto kroki w celu zapobieżenia ponownemu skażeniu osłonekanimal casings complying with the conditions in Part A of Chapter ‧ of Annex I to Directive ‧/‧/EEC and which have been cleaned, scraped and then either salted, bleached or dried, followed by steps to prevent the recontamination of the casings
Wymagane stężenia tlenu uwarunkowane są temperaturą, stężeniem dwutlenku węgla, zasoleniem, intensywnością karmienia oraz liczbą prowadzonych procedurRequired oxygen concentration will vary according to temperature, carbon dioxide concentration, salinity, feeding level and amount of handling
właściwości hydrograficzne (np. temperatura, zasolenie, gęstość, przekrój pionowyhydrographic properties (e.g. temperature, salinity, density, profile
mając na uwadze, że struktura i właściwości gleby są wynikiem trwających tysiące lat procesów glebotwórczych geomorfologicznych i geologicznych, a zatem gleba nie należy do zasobów odnawialnych; mając w związku z tym na uwadze, że zapobieganie wszelkim rodzajom niszczenia pokrywy glebowej (erozji, dewastacji, degradacji, zasolenia etc.) i zanieczyszczeniu gleby jest o wiele mniej kosztowne niż próby przywracania jej funkcjiwhereas soil structure and characteristics are the product of soil formation, geomorphological and geological processes occurring over thousands of years, thus making it a non-renewable resource; whereas, therefore, it is far more cost-effective to prevent any kind of damage to soil strata (erosion, destruction, degradation, salinisation, etc.) and soil contamination than to try to restore soil functions
Ponadto konsekwencje zmiany klimatu w środowisku morskim , takie jak zmiany w temperaturze , zasoleniu , obiegu wód , oddziałują nie tylko na wybrzeże , ale dają się także odczuć w głębi lądów .The marine consequences of climate change , such as changes of temperature , salinity and flow , affect not only coasts but also inland areas .
U innych tolerancja poziomu zasolenia może różnić się w zależności od etapu rozwojowegoIn others salinity tolerance may vary according to life stage
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 131 zdań frazy zasolony.Znalezione w 0,371 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.