Tłumaczenia na język angielski:

  • request for quotation   
     
    A source document that documents an invitation to bid on supplying a quantity of product for a specified price and by a specified date.

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zapytanie ofertowe określa również kryteria, na podstawie których zostanie udzielone zamówienie, po czymThe request for a proposal shall also specify the criteria on the basis of which the contract will be awarded, and
W obu przypadkach EBC przekazuje wykonawcom zapytanie ofertowe określające wymogi EBC oraz kryteria udzielenia zamówieniaIn both cases, the ECB shall provide the suppliers with a request for a proposal specifying the ECB’s requirements and the criteria for the award of the contract
Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet will send the selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
Punkt ‧: EBC zachowuje przejrzystość, publikując główne kryteria oceny w dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień publicznych i Zapytanie ofertowe dla procedury bez publikacji ogłoszeniaParagraph ‧: the ECB is transparent in publishing the main evaluation criteria in the procurement documents (Invitation to Tender for public tenders, and Request for Quote for three/five-quote procedures
notę techniczną dotyczącą tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez departament Finistère do przedstawienia oferty, obejmującej w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Department of Finistère to submit a tender, setting out, in particular
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez merostwo Brive-la-Gaillarde do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the municipal authority of Brive-la-Gaillarde to submit a bid, setting out, in particular
notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet to submit a tender, setting out, in particular
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Dijon (Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chambre de commerce et d'industrie de Dijon to submit a tender, setting out, in particular
Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes will send the applicants selected the tender rules and a draft contract
Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNot later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Industry of Cantal will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
Izba Handlowo-Przemysłowa w La Rochelle przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ lipca ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNot later than ‧ July ‧, the Chamber of Trade and Industry of La Rochelle will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
Merostwo Brive-la-Gaillarde przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyNo later than ‧ August ‧, the municipal authority of Brive-la-Gaillarde will send the selected applicants a consultation file including rules, specifications and a draft contract
Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Commerce of Castres-Mazamet will send the selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
Zgodnie z planem członek kartelu, który otrzymał od klienta zapytanie ofertowe, zgłaszał ten fakt podmiotowi koordynującemu kartel, a ten z kolei przydzielał klienta zwycięzcy, to znaczy członkowi kartelu, który miał wygrać przetargUnder the scheme, a member of the cartel who obtained a customer inquiry would report it to the cartel coordinator, who would in turn allocate the customer to a champion, which means the cartel member who was supposed to win the tender
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez radę generalną departamentu Isère do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if they are allowed by the Conseil général de l'Isère to submit a bid, setting out, in particular
EBC dokonuje oceny otrzymanych ofert z kryteriami udzielenia zamówienia określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowymOnce the evaluation is completed, the ECB shall award the contract to the most economically advantageous tender
notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową Cherbourg-Cotentin do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cherbourg-Cotentin to submit a tender, setting out, in particular
egzemplarz specyfikacji zamówienia, określającej wymogi EBC, lub w przypadku dialogu konkurencyjnego kopię zapytania ofertowego, określającą potrzeby EBC; oraza copy of the specifications defining the ECB’s requirements or, in the case of a competitive dialogue, a copy of the request for a proposal defining the ECB’s needs; and
notę techniczną dotyczącą tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambres de commerce et d'industrie de La Rochelle i la Vienne (Izby Handlowo-Przemysłowe w La Rochelle i w Vienne) do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of La Rochelle and Vienne to submit a tender, setting out, in particular
EBC udziela zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w zapytaniu ofertowymthe ECB shall award the contract to the tenderer who has submitted the best tender on the basis of the award criteria set out in the request for a proposal
ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużeniathe contract notice or, in the case of a procedure under Chapter III, the request for a proposal, provided for the possibility of extensions
Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Chambre de commerce et d'industrie de Dijon will send the selected applicants the tender rules and a draft contract
EBC zaprasza co najmniej trzech kandydatów posiadających zdolność do otrzymania zamówienia do wzięcia udziału w procedurze dialogu i przekazuje im zapytanie ofertowe określające potrzeby EBCThe ECB shall invite at least three eligible candidates to participate in the dialogue and provide them with a request for a proposal setting out the ECB 's needs
Ponadto większość odbiorców co miesiąc negocjuje ceny lub składa zapytania ofertowe u wielu konkurencyjnych dostawców, co jeszcze bardziej utrudnia ustalenie i realizowanie skoordynowanych praktyk ograniczających konkurencjęMoreover, most customers negotiate or seek price offers from many competing suppliers on a monthly basis, which makes it all the more difficult to adhere and stick to a common pattern
Departament Finistère przekaże następnie wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyThe Department of Finistère will then send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5521 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 1,511 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.