Tłumaczenia na język angielski:

  • request for quotation   
     
    A source document that documents an invitation to bid on supplying a quantity of product for a specified price and by a specified date.

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
EBC zaprasza na piśmie wykonawców do złożenia oferty w terminie określonym w zapytaniu ofertowymthe ECB shall invite the suppliers in writing to submit a tender within the time limit specified in the request for a proposal
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Cantal (Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cantal to submit a tender, setting out, in particular
Departament Finistère przekaże następnie wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyThe Department of Finistère will then send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez region Gujana do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed to submit a bid by the Region of French Guiana, setting out, in particular
notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet to submit a tender, setting out, in particular
EBC zaprasza co najmniej trzech kandydatów posiadających zdolność do otrzymania zamówienia do wzięcia udziału w procedurze dialogu i przekazuje im zapytanie ofertowe określające potrzeby EBCThe ECB shall invite at least three eligible candidates to participate in the dialogue and provide them with a request for a proposal setting out the ECB 's needs
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Dijon (Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chambre de commerce et d'industrie de Dijon to submit a tender, setting out, in particular
Zgodnie z planem członek kartelu, który otrzymał od klienta zapytanie ofertowe, zgłaszał ten fakt podmiotowi koordynującemu kartel, a ten z kolei przydzielał klienta zwycięzcy, to znaczy członkowi kartelu, który miał wygrać przetargUnder the scheme, a member of the cartel who obtained a customer inquiry would report it to the cartel coordinator, who would in turn allocate the customer to a champion, which means the cartel member who was supposed to win the tender
ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużenia; orazthe contract notice or, in the case of a procedure under Chapter III, the request for a proposal, provided for the possibility of extensions; and
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez miasto Périgueux do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the municipal authority of Périgueux to submit a bid, setting out, in particular
Po zakończeniu oceny ofert pisemnych EBC może rozpocząć negocjacje z oferentami, jeżeli taka możliwość była wskazana w zapytaniu ofertowymFollowing the evaluation of the written tenders, the ECB may enter negotiations with the tenderers if that possibility was announced in the request for a proposal
W wypadku gdy zamówienie jest przyznawane ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do składania ofert, a w przypadku dialogu konkurencyjnego w zapytaniu ofertowym, EBC określaWhere the award is made to the most economically advantageous tender, the ECB shall specify in the contract notice or the invitation to tender or, in the case of a competitive dialogue, in the request for a proposal
EBC udziela zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w zapytaniu ofertowymthe ECB shall award the contract to the tenderer who has submitted the best tender on the basis of the award criteria set out in the request for a proposal
Miasto Périgueux przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyThe municipal authority de Périgueux will send selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet will send the selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
notę techniczną dotyczącą tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez departament Finistère do przedstawienia oferty, obejmującej w szczególnościa methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Department of Finistère to submit a tender, setting out, in particular
Ponadto większość odbiorców co miesiąc negocjuje ceny lub składa zapytania ofertowe u wielu konkurencyjnych dostawców, co jeszcze bardziej utrudnia ustalenie i realizowanie skoordynowanych praktyk ograniczających konkurencjęMoreover, most customers negotiate or seek price offers from many competing suppliers on a monthly basis, which makes it all the more difficult to adhere and stick to a common pattern
Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyNo later than ‧.‧.‧, the Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes will send the applicants selected the tender rules and a draft contract
W obu przypadkach EBC przekazuje wykonawcom zapytanie ofertowe określające wymogi EBC oraz kryteria udzielenia zamówieniaIn both cases, the ECB shall provide the suppliers with a request for a proposal specifying the ECB’s requirements and the criteria for the award of the contract
Zapytanie ofertowe określa również kryteria, na podstawie których zostanie udzielone zamówienie, po czymThe request for a proposal shall also specify the criteria on the basis of which the contract will be awarded, and
Krótko po terminie wskazanym w poprzednim punkcie, Izba Handlowo-Przemysłowa Cherbourg-Cotentin przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyShortly after the closing date specified in the previous section, the Chamber of Trade and Industry of Cherbourg-Cotentin will send the selected applicants a copy of the tendering rules and a draft contract
Izba Handlowo-Przemysłowa w La Rochelle przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ lipca ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNot later than ‧ July ‧, the Chamber of Trade and Industry of La Rochelle will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
egzemplarz specyfikacji zamówienia, określającej wymogi EBC, lub w przypadku dialogu konkurencyjnego kopię zapytania ofertowego, określającą potrzeby EBC; oraza copy of the specifications defining the ECB’s requirements or, in the case of a competitive dialogue, a copy of the request for a proposal defining the ECB’s needs; and
Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyNot later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Industry of Cantal will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5521 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 2,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.