wymowa: IPA: zaˈpwaʨ̑iʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • pay         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  to give money in exchange for goods or services
   
  To bear (a cost or penalty) for his own mistakes or someone else's.
 • defray   
  (verb   )
 • foot             
  (verb, noun, adjv   )
 • repay     
  (verb   )
 • shell out   
  (verb   )
 • to pay   

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od płacićKategoria:Zerwane miękkie przekierowania

Przykładowe zdania z "zapłacić", pamięć tłumaczeniowa

add example
Już zapłacone, dostarczą do domuWe' re due back.They' re delivering it
zapłaciły za papiery wartościowe przed otrzymaniem tych papierów lub dostarczyły papiery przed otrzymaniem płatności za nieit has paid for securities before receiving them or it has delivered securities before receiving payment for them
odnośny składnik aktywów nie jest wyspecjalizowanym składnikiem aktywów niezbędnym jednostce do prowadzenia działalności, a zatem istnieje możliwość, że jednostka zapłaci pewną kwotę, aby odstąpić od umowy przed upływem terminu jej obowiązywania; lubthe underlying asset is not a specialised asset that is required by the entity to conduct its business, and therefore there is a possibility that the entity may pay an amount to terminate the arrangement early; or
Wszelkie kwoty zapłacone w związku z dodatkowymi należnościami celnymi na podstawie tymczasowych środków ochronnych nałożonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ [‧] w odniesieniu do wyrobów nr ‧, ‧ i ‧, bardziej szczegółowo opisanych w załączniku I, zwraca się możliwie najszybciejAny amounts paid in respect of additional duties under the provisional safeguard measures imposed by Commission Regulation (EC) No ‧ in relation to product Nos ‧ and ‧, more particularly described in Annex ‧, shall be refunded as soon as possible
EUR, co odpowiadało kwocie podatku VAT zapłaconego przez ELVO po częściowej prywatyzacji, należnego za okres pomiędzy dniem ‧ stycznia ‧ r. a dniem ‧ sierpnia ‧ r., kiedy to nastąpiła częściowa prywatyzacjaEUR ‧,‧ concerned VAT paid by ELVO after the partial privatisation but due for the period between ‧ January ‧ and the partial privatisation on ‧ August
No cóż, to nasza rzeka... i każdy kto chce przekroczyć tę rzekę... musi zapłacić mytoWell, this here is our river... and any man who wishes to cross... must pay a tax
Już jej zapłaciłeś?You paid her already?
Komisja nie otrzymała żadnych sygnałów, jakoby cena zapłacona przez Connex spółce Arriva Scandinavia za aktywa była niższa od ceny rynkowejThe Commission also has no indication that the price paid by Connex to Arriva Scandinavia for the assets was below the market price
Prezydent Bakijew poniósł porażkę; nie zdołał sprostać potrzebom i wymaganiom narodu; dopuścił do rozkwitu korupcji i odgrywał swoją rolę niejako na sposób klanowy; opróżnił szkatuły, jeśli wierzyć niektórym relacjom; zaprowadził reżym, który stawał się coraz bardziej autorytarny - przeciwnicy polityczni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze zapłacili za to wysoką cenę.Mr Bakiyev has failed; he has been incapable of responding to the population's needs and demands; he has allowed corruption to develop, and played his own part in it with a certain clannishness; he has emptied the coffers, if some statements are to be believed; and he has installed an increasingly authoritarian regime, for which political opponents, human rights defenders and journalists have paid a heavy price.
Pomoc państwa, której wysokość wynosi ‧,‧ euro, przyznana przez Finlandię w formie ceny zapłaconej spółce Componenta Oyj przez miasto Karkkila za udziały w spółce Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy w wysokości ‧,‧ euro oraz w formie przyznanej przez miasto Karkkila spółce Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy nieoprocentowanej pożyczki w wysokości ‧ euro, którą spółka Karkkilan Keskustakiinteistöt spłaciła dług tej samej wysokości spółce Componenta Oyj, jest niezgodna ze wspólnym rynkiemThe state aid which Finland has implemented for Componenta Oyj, amounting to EUR ‧,‧ in the form of a payment from Karkkila City for shares in Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy of EUR ‧,‧ and an interest-free loan of EUR ‧,‧ granted from Karkkila City to Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy, which was used by Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy to repay Componenta Oyj for its outstanding loan of the same amount, is incompatible with the common market
Cena zakupu oprogramowania komputerowego nabytego w ramach dużego kontraktu, wymagającego od instytucji płacenia opłaty za każdego użytkownika, stanowi całkowitą cenę zapłaconą w odniesieniu do każdego użytkownikaThe purchase price of computer software acquired under a large account contract requiring the Institution to pay a fee per user shall be the total of the price paid in respect of each user
Zapłacisz za toYou' il pay for what you did to him
Zapłaciłam jej, by mnie nie wydałaI had to pay Coretta not to tell you where I was
Zdaniem Komisji dla oceny nie ma znaczenia, że zostało ono zapłacone HGV, ‧ % spółce holdingowej FHH, i że tę pośrednią drogę wybrano wyłącznie ze względów podatkowychIn the Commission's view, it is of no relevance to the assessment that this compensation was paid to HGV since the latter was a wholly owned holding of FHH and since the indirect way was chosen only for tax reasons
(FR) Pani przewodnicząca! Zapłaciwszy za uratowanie banków, zmuszeni jesteśmy teraz ratować sektor motoryzacyjny, znowu rzecz jasna przy pomocy funduszy publicznych.(FR) Madam President, having paid to save the banks, we now have to save the automobile industry and once again, of course, with public funds.
Zapłaci najwyżej 20 dolarów.He will pay 20 dollars at most.
Wnioski o pomoc są dopuszczalne tylko wtedy, gdy cena minimalna zapłacona jest w całości za cały surowiec użyty w produkcie finalnym objętym wnioskiem o pomocAid applications shall be admissible only if the minimum price has been paid in full for all the raw materials used in the finished product covered by the aid application
zobowiązanie KR do zapłaty na rzecz skarżącego kwoty, która powinna była mu zostać zapłacona z tytułu zastosowania współczynnika korygującego do części jego dochodów, które powinny były zostać przekazane do Francji począwszy od czerwca ‧ r., powiększonej o odsetki za zwłokę w wysokości ‧ % rocznie, naliczane od dnia wezwania do zapłaty do dnia całkowitej zapłatyorder the CoR to pay to the applicant the amount which should have been paid to him if the correct correction coefficient had been applied to the part of his remuneration which should have been transferred to France from June ‧, plus default interest at the rate of ‧ % per annum from the date of the recovery until payment in full
Przedsiębiorstwa, w przypadku których stwierdzono by, że korzystały z tych programów w sposób niewłaściwy i uzyskały nadmierne zwolnienia celne lub zwrot zapłaconych kwot, zostałyby ukaraneCompanies that were found to misuse these schemes and obtain excess exemption or restitution amounts would face penalties
na podstawie świadectwa kontroli oraz dowodu, że cena zakupu określona w art. ‧ ust. ‧ lit. i) została zapłaconaon the basis of the control certificate and proof that the purchase price referred to in Article ‧)(i) has been paid
W odniesieniu do tej sprzedaży cenę eksportową ustalono zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnychFor those sales, the export price was established in accordance with Article ‧ of the basic Regulation, on the basis of prices actually paid or payable
Chcę tylko wiedzieć, kto ci zapłacił i dlaczego?I just want to know who paid you and why. paid me?
Niektóre linie lotnicze otwarcie naruszają prawa członków załóg kabinowych, nie tylko traktując ich jako "latających kelnerów", lecz również zatrudniając ich na podstawie umów z minimalnym wynagrodzeniem za maksymalną liczbę godzin po tym, jak zapłacili za swoje własne szkolenia.Some airlines frankly abuse cabin crew by not only treating them as mere 'waiters in the sky' but by employing them on contracts that pay minimum rates, for maximum hours, after paying for their own training.
Państwa członkowskie powinny wnieść do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) opłatę wyrównawczą odpowiadającą wysokości przekroczenia ich krajowej kwoty obniżoną o zryczałtowaną sumę w wysokości ‧ % w celu uwzględnienia przypadków upadłości lub definitywnej niezdolności niektórych producentów do zapłacenia należnej części opłaty wyrównawczejMember States should pay to the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) the levy corresponding to the overrun of their national quota, reduced by a flat-rate amount of ‧ % in order to take account of cases of bankruptcy or the definitive inability of certain producers to make their contribution to the payment of the levy due
nakazanie stronie przeciwnej zapłacenia skarżącej kwoty ‧ euro tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdęorder the defendant to pay the applicant the sum of EUR ‧ by way of compensation for her non-material damage
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6434 zdań frazy zapłacić.Znalezione w 1,152 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.