wymowa: IPA: zaˈpwaʨ̑iʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • pay         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  to give money in exchange for goods or services
   
  To bear (a cost or penalty) for his own mistakes or someone else's.
 • defray   
  (verb   )
 • foot             
  (verb, noun, adjv   )
 • repay     
  (verb   )
 • shell out   
  (verb   )
 • to pay   

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od płacićKategoria:Zerwane miękkie przekierowania

Przykładowe zdania z "zapłacić", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kobieta, która mi o tym powiedziała... nie zapłaciła też za ciebieThe woman tell me those things.She did not pay for you, too
W przypadkach wymienionych w art. ‧ wymaga się, aby wysyłające Państwo Członkowskie zwróciło zapłacony podatek akcyzowy tylko w takim przypadku gdy podatek akcyzowy został wcześniej uiszczony w Państwie Członkowskim przeznaczenia zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ustIn the cases referred to in Article ‧, the Member State of departure is required to reimburse the excise duty paid only where the excise duty was previously paid in the Member State of destination in accordance with the procedure laid down in Article
Pomoc zawarta w pierwszej pożyczce, denominowanej w drachmach, stanowi różnicę między stopą referencyjną dla Grecji, powiększoną o ‧ punktów bazowych, a stopą procentową zapłaconą przez HSYThe aid included in the first loan, which was denominated in drachma, amounts to the difference between the reference rate for Greece increased by ‧ basis points and the interest rate paid by HSY
Ale nie zapłacę ćwierć miliona za nieI' m not paying a quarter of a million quid for ' em
Ponadto, zgodnie z umową najmu nieruchomości obowiązującą do dnia ‧ czerwca ‧ r., Trybunał jest także zobowiązany do zapłacenia wynajmującemu zryczałtowanej opłaty w wysokości ‧ tys. euroR za remont wynajmowanego budynkuThe Court also undertook, by virtue of a building rental contract in force until ‧ June ‧, to pay the lessor a fixed amount of ‧ euro for works to renovate the rented building
Wstąpię potem do gabinetu, żeby zapłacićI' il stop by your office to pay you later
Znacząca kwota zobowiązań Wspólnot nie jest związana z zakupem towarów lub usług i obejmuje niezapłacone kwoty roszczeń z tytułu wniosków o zwrot kosztów od beneficjentów dotacji lub innych form finansowania przez WspólnotyA significant amount of the payables of the Communities are not related to the purchase of goods or services- instead they are unpaid cost claims from beneficiaries of grants or other Communities funding
A teraz, jeśli tylko mi zapłacisz, spadam!Now if you just pay me, I' il be gone
dłużnik zobowiązuje się zapłacić odsetki według stawki określonej w art. ‧ rozporządzenia (WE, Euratom) nr ‧/‧ za cały przyznany dodatkowy okres, począwszy od dnia wskazanego w nocie debetowejthe debtor undertakes to pay interest at the rate specified in Article ‧ of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ for the entire additional period allowed, starting from the date set in the debit note
Tato, zapłać muPop, pay the guy off
Będzie musiał sam za to zapłacićHe`il have to face the music on his own
Chciałem wam zapłacićI have every intention of paying you for the services rendered
Producenci eksportujący twierdzili, iż obniżka z tytułu zwrotu cła powinna zostać przyznana do pełnej wysokości kwoty zwróconej przez rząd Pakistanu niezależnie od tego czy cło zostało zapłacone przez producenta eksportującego czy też lokalnego dostawcę materiałówThe exporting producers argued that the duty drawback allowance should be granted for the full amount refunded by the Government of Pakistan independently of whether duties had been paid by the exporting producers or by their local suppliers of materials
Organ łącznikowy dla wszystkich krajów jeśli składki zapłacono ubezpieczycielowiLiaison body for all countries once contributions have been paid to the insurer
Powinniśmy zapłacić RamonowiWe' il have to pay Ramon
Te koszty będą obliczone na podstawie różnicy między, z jednej strony kosztami zewnętrznymi wygenerowanymi i niezapłaconymi przez producentów energii odnawialnych oraz, z drugiej strony, kosztów zewnętrznych wygenerowanych i niezapłaconych przez producentów energii nieodnawialnychThey will be calculated on the basis of the difference between, on the one hand, the external costs produced and not paid by renewable energy producers and, on the other hand, the external costs produced and not paid by non-renewable energy producers
Trzeba by zapłacićCome on.- We should pay for it
Władze słowackie twierdzą, że beneficjent nie zapłacił podatku akcyzowego w określonym terminie odroczenia od stycznia ‧ r. do marca ‧ r. i regularnie korzystał z odroczeńThe Slovak authorities submit that the beneficiary had not paid excise duties within the prescribed deferment period (January ‧ to March ‧) and had had its tax obligations regularly deferred
Jednakże w ostatnim roku tych dwóch programów ramowych, pełna kwota wkładu Szwajcarii zostaje zapłacona nie później niż do dnia ‧ lipcaHowever, in the last year of the two Framework Programmes, the full amount of Switzerland
przy ustalaniu wartości celnej opłaty za prawo do kopiowania przywiezionych towarów we Wspólnocie nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywiezione towarycharges for the right to reproduce the imported goods in the Community shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods in determining the customs value
Kto zapłaci za czwarty?Who' s gonna pay for the fourth one?
Channel ‧ zrobi reportaż o tym, jak handlowałeś narkotykami i nie chciałeś zapłacić okupu za dziewczynę, mając wystarczającą ilość pieniędzyChannel ‧ is going to do a news story about how you dealt drugs and then wouldn' t pay your girlfriend' s ransom when you had more than enough
Zapłacisz mi za to!You' re gonna pay!
W przypadku ustalenia, że gorzelnik nie zapłacił producentowi ceny skupu, agencja interwencyjna wypłaca producentowi przed dniem ‧ czerwca następującego po danym roku winnym, kwotę równą kwocie pomocy, gdzie stosowne przez agencję interwencyjną Państwa Członkowskiego producentaIf it is found that the distiller has not paid the buying-in price to the producer, the intervention agency shall pay the producer an amount equal to the aid before ‧ June following the wine year concerned, where appropriate through the intervention agency of the producer
Kto zapłacił?Can I write a check?- You' re already taken care of. " Taken care of "?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6770 zdań frazy zapłacić.Znalezione w 1,558 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.