Tłumaczenia na język angielski:

  • anonymised microdata   

Przykładowe zdania z "zanonimizowane dane jednostkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane, jeżeli nie są już potrzebne w celach, do których zostały legalnie zgromadzone lub w których są legalnie dalej przetwarzanePersonal data shall be erased or made anonymous when they are no longer required for the purposes for which they were lawfully collected or are lawfully further processed
W odniesieniu do składnika przekrojowego, Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) zbiory danych jednostkowych odnoszące się do roku badania N, najlepiej w terminie ‧ miesięcy po zakończeniu zbierania danychRegarding the cross-sectional component, Member States shall transmit the micro-data files relating to year of survey N to the Commission (Eurostat), preferably within ‧ months after the end of the data collection
Wszyscy rolnicy, których gospodarstwa znajdują się w danym regionie, otrzymują uprawnienia, których wartość jednostkową oblicza się, dzieląc pułap regionalny ustanowiony na mocy art. ‧e przez liczbę kwalifikowalnych hektarów w rozumieniu art. ‧ ust. ‧, ustalonych na poziomie regionalnymAll farmers whose holdings are located in a given region shall receive entitlements, whose unit value is calculated by dividing the regional ceiling established pursuant to Article ‧e by the number of eligible hectares within the meaning of Article ‧), established at regional level
Zezwolenie takie jest ponadto uzależnione od przestrzegania przepisów dotyczących tożsamości danych materiałów, ich opakowania zbiorczego, transportu, składowania, obróbki i przetwarzania, a także przepisów dotyczących unieszkodliwiania opakowania zbiorczego, opakowania jednostkowego i pozostałych substancji wynikających z przetwarzania tak, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierzątSuch authorization shall, moreover, be subject to compliance with the provisions concerning the identity of the materials in question, their packaging, transportation, storage, handling and processing and with those concerning the disposal of packaging, wrapping and residual matter following processing so that all public and animal health risks are eliminated
Wobec braku informacji od współpracujących stron wykorzystano średnie wartości jednostkowe oparte na danych Eurostatu, uzyskując średnią cenę przywozu z Tajwanu z uwzględnieniem odprawy celnej w wysokości ‧ ECU za okres objęty dochodzeniemIn the absence of information from cooperating parties, average unit values based on Eurostat figures were used, yielding an average import price, adjusted to a duty paid basis of ECU ‧ from Taiwan for the investigation period
Na podstawie danych jednostkowych dostarczonych przez Państwa Członkowskie Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich będzie opracowywałOn the basis of the individual data supplied by the Member States the Statistical Office of the European Communities will compile
koszty zryczałtowane, wyliczone na podstawie standardowych taryf zryczałtowanych kosztów jednostkowych ustalonych przez dane państwo członkowskieflat-rate costs calculated by application of standard scales of unit cost as defined by the Member State
Niezależny organ może przyjąć metody alternatywne, stosując dane z pomiarów zanieczyszczeń powietrza i lokalną wartość pieniężnego kosztu zanieczyszczeń powietrza, pod warunkiem że wyniki nie przekraczają wyników, które zostałyby uzyskane za pomocą powyższych wzorów lub powyższych wartości jednostkowych dla jakiejkolwiek klasy pojazdówThe independent authority may adopt alternatives methods using data from air pollutant measurement and the local value of the monetary cost of air pollutants, provided that the results do not exceed the results which would have been obtained with the above formulae or the above unit values for any class of vehicles
Oznakowanie na opakowaniach jednostkowych, o których mowa w ust. ‧, i/lub na każdym zawierającym je opakowaniu, zawiera co najmniej poniższe dane szczegółoweThe marking on sales packages as referred to in paragraph ‧ and/or on each package containing them shall show at least the following details
Pierwsza edycja zbiorów danych jednostkowych zawierających dane dotyczące zmian w czasie dla tych Państw Członkowskich, które rozpoczynają zbieranie danych w ‧ r., obejmuje lata ‧ oraz ‧ i ma miejsce do końca lipca ‧ rThe first issue of longitudinal micro-data files for those Member States which start data collection in ‧ shall cover the years ‧ and ‧ and shall take place at the end of July
dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych przeznaczonych na sprzedaż konsumentowi końcowemu, ostatnio zmieniona dyrektywą ‧/EWG i dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych, ostatnio zmieniona dyrektywą ‧/EWG, określają szczegółowo dane wymagane dla prawidłowej informacji i ochrony konsumenta w zakresie zawartości opakowańWhereas Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ on the approximation of the laws of the Member States related to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer as last amended by Directive ‧/EECand Council Directive ‧/EEC of ‧ January ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to making-up by weight or by volume of certain pre-packaged products as last amended by Directive ‧/EEC, specify the particulars required for correct information and protection of the consumer as regards the contents of packages
W okresie, w którym niniejsza dyrektywa nie jest stosowana w danym Państwie Członkowskim, to Państwo Członkowskie nie wprowadzi bardziej restrykcyjnych środków kontroli dotyczących ilości produktu zawartej w opakowaniach jednostkowych, objętych przepisami niniejszej dyrektywy, pochodzących z innych Państw Członkowskich, niż normy obowiązujące w chwili przyjęcia dyrektywyDuring the period in which the Directive is not operative in a Member State, that Member State shall not introduce stricter control measures regarding the quantity contained in prepackages covered by this Directive and coming from other Member States than those in force when the Directive was adopted
W rezolucji zauważa się, że Trybunał Obrachunkowy odniósł się do tej kwestii w związku z przyznaniem trzech umów ramowych o wartości 2 575 000 euro; podkreśla się w szczególności, że w tych trzech przypadkach oferty finansowe różniły się znacznie zarówno pod względem cen jednostkowych, jak i podanych przez oferentów danych szacunkowych dotyczących osobodni potrzebnych do realizacji tego samego przedsięwzięcia.The resolution notes that the Court of Auditors reported on this issue in respect of the award of three framework contracts of a total amount of EUR 2 575 000, and stresses, in particular, that in these three cases the financial offers differed considerably both in unit prices and in the tenderers' estimates of the number of man-days necessary for implementation of the same scenario.
Do celów tego wskaźnika wartości jednostkowe obliczane są jako wartość sprzedaży danego produktu podzielona przez sprzedaną ilość uzyskaną z danych o handlu zagranicznymFor the purpose of this index, unit values are calculated as the value of sales of a product divided by the quantity sold derived from external trade data
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ września ‧ r.- Komisja przeciwko Internet Commerce Network i Dane-Elec Memory (Klauzula arbitrażowa- Umowa zawarta w ramach programu jednostkowego w dziedzinie technologii społeczeństwa informacyjnego (projekt Crossmarc)- Niewykonanie umowy- Zwrot zaliczki wypłaconej przez Wspólnotę- Gwarancja na pierwsze żądanie wykonania zobowiązań umownych- Postępowanie zaoczneCase T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of ‧ September ‧- Commission v Internet Commerce Network and Dane-Elec Memory (Arbitration clause- Contract concluded in the framework of a special programme in the field of information society technologies (Crossmarc project)- Non-performance of the contract- Repayment of the advance paid by the Community- At-first-demand guarantee of the contractual obligations- Default procedure
księgowi poszczególnych organów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawarli w jednostkowych sprawozdaniach finansowych informację, że uzyskali wystarczającą pewność, że dane sprawozdanie prawidłowo i rzetelnie przedstawia sytuację finansową ich instytucji lub agencji we wszystkich istotnych aspektachEach accounting officer of the bodies consolidated in these accounts has included a certification in their individual accounts, stating that he or she has obtained a reasonable assurance that their accounts present a true and fair view of the financial position of their Institution or Agency in all material aspects
Na zasadzie jednostkowych przypadków organy celne mogą zezwolić, w odniesieniu do wniosku o wznowienie lub zmianę pozwolenia, na przedstawienie przez posiadacza pozwolenia pisemnego wniosku zawierającego w szczególności dane dotyczące wcześniejszego pozwolenia i wskazującego, o ile zaistnieje taka potrzeba, wszelkie zmiany, których należy dokonaćOn a case-by-case basis, the customs authorities may allow the holder of an authorization to apply for its renewal or modification by written request, giving particulars of the earlier authorization and indicating any changes which need to be made
W przypadku produktów pochodzących z Indonezji, jeśli zostanie stwierdzone, że ilości rzeczywiście wyładowane w danej przesyłce są wyższe od tych objętych pozwoleniem(-ami) na przywóz wydanym(-i) dla tej przesyłki, właściwe organy, które wydały dane pozwolenie(-nia), na wniosek importera powiadamiają Komisję – drogą elektroniczną – w możliwie szybkim terminie, na zasadzie jednostkowych przypadków, o numerach indonezyjskich pozwoleń) na wywóz, numerach pozwoleń na przywóz, przekroczonych ilościach oraz o nazwie statkuIn the case of products originating in Indonesia, once it has been verified that the quantities actually unloaded for a given consignment are in excess of those covered by the import licence(s) issued for that consignment, the competent authorities which issued the licence(s) concerned shall, at the request of the importer, notify the Commission by electronic means as quickly as possible, on a case-by-case basis, of the Indonesian export licence number(s), the import licence number(s), the excess quantity and the name of the vessel
zarządzanie danymi jednostkowymi i poufność: należy promować zintegrowane podejście i metodologię rozwoju europejskich infrastruktur w zakresie ułatwiania naukowcom dostępu do zanonimizowanych danych zgodnie z obowiązującym prawodawstwemmicro-data management and confidentiality: an integrated approach to and methodology for the development of European infrastructures for facilitating access for researchers to anonymised data in the framework of the current legislation will be promoted
W przypadku pojemników z małymi jednostkowymi dawkami, innych niż ampułki, na których nie jest możliwe umieszczenie szczegółowych danych, określonych w ust. ‧, wymagania art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ stosuje się wyłącznie do zewnętrznego opakowaniaAs regards small single-dose containers, other than ampoules, on which it is impossible to give the particulars mentioned in paragraph ‧, the requirements of Article ‧), and, shall apply only to the outer package
konieczność zapewnienia poufności i statystycznej wiarygodności informacji opracowywanych na podstawie danych jednostkowychensuring the confidentiality and statistical reliability of the information prepared on the basis of the individual data
Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) dokumentację zawierającą czyste zbiory danych jednostkowych w ciągu ‧ miesięcy od zakończenia okresu gromadzenia danych krajowychMember States shall transmit to the Commission (Eurostat) clean micro-data files within ‧ months after the end of the national data collection period
Państwa członkowskie przekazują dane jednostkowe lub, w zależności od dziedziny i tematu, dane zagregowane włącznie z danymi poufnymi określonymi w art. ‧ rozporządzenia ║ (WE) nr ‧/‧, a także metadane wymagane przez niniejsze rozporządzenie i jego środki wykonawcze do Komisji (Eurostatu), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego w sprawie przekazywania danych statystycznych objętych zasadą poufności określonymi w rozporządzeniach ║ (WE) nr ‧/‧ i (Euratom, EWG) nrMember States shall transmit the microdata or, depending on the domain and subject concerned, the aggregated data, including confidential data as defined by Article ‧ of ║ Regulation (EC) No ‧/‧, and the metadata, required by this Regulation and measures implementing it, to the Commission (Eurostat) in accordance with the existing Community provisions on transmission of data subject to statistical confidentiality laid down in ║ Regulations (EC) No ‧/‧ and (Euratom, EEC) No
Dotyczy to trzech kategorii danych: danych jednostkowych, danych zagregowanych i metadanychThree categories of data are concerned: microdata, aggregated data and metadata
Liczby Eurostatu dotyczące OD zostały w związku z powyższym dostosowane w celu wykluczenia danych miesięcznych o przeciętnej cenie jednostkowej wyższej niż ‧ EUR/sztukęThe Eurostat figures concerning the IP were therefore adjusted in order to exclude monthly data having an average unit value higher than ‧ EUR/unit
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 182077 zdań frazy zanonimizowane dane jednostkowe.Znalezione w 44,215 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.