Tłumaczenia na język angielski:

  • curious         
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

zaciekawićpique; puzzle
zaciekawienieinterest; curiosity

Przykładowe zdania z "zaciekawiony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Może cię to zaciekawiYou may find this of interest
Z zaciekawieniem wysłuchują oni opowieści na temat systemu handlu emisjami, rozmawiają o WPR i o handlu; są jednak pełni niedowierzania odnośnie do tego, jak ambitne są nasze cele.They are fascinated to hear about our emissions trading system and are talking about cap and trade but they are rather incredulous about how ambitious our targets are.
Kiedy przestraszeni wieśniacy uciekli, a noc stała się dniem, on, zaciekawiony i bez obawy, poszedł w kierunku światłaAs the frightened villagers ran, night became day, curious and without fear, he walked towards the light
Ěďze pana zaciekawi, jeden z naszych teatrüw ma sie zwďÉnicThis may interest you, one of our theaters is going vacant
Co więcej , z zaciekawieniem zauważam , że alternaty wna metoda zaproponowana przez Komisję opiera się również na kryterium wynagrodzenia , albowiem proponuje naprawienie szkody M.C. Girardot poprzez przyznanie odszkodowania pieniężnego w wysokości równej trzymiesięcznemu wynagrodzeniu netto wypłacanemu tytułem minimalnego okresu wypowiedzenia przewidzianego w art . 47 ust . 2 lit. a ) WZIP .Moreover , it is interesting to note that the alternative method proposed by the Commission is also based on the criterion of earnings , in that it proposes to compensate Ms Girardot by awarding financial compensation the amount of which would be set at three months ’ net earnings paid in resp ect of the minimum notice period provided for by Article 47 ( 2 ) ( a ) of the Conditions of Employment .
Lis zaciekawił się: – Na innej planecie? – Tak.The fox seemed perplexed, and very curious. < On another planet? > < Yes. >
Biblioteka szkolna i zasoby internetu stoją otworem przed wszystkimi , których zaciekawiła nasza ekspedycja .Then do some deeper research in the school library or on the internet .
" Nie martw się czy mnie to zaciekawi, tylko mów. "" Don' t worry whether it' il interest me or not
Bardzo mnie zaciekawiła pańska żarliwa obrona tezy..... że nie powinniśmy tak dyplomatycznie podchodzić do kwestii zdobywania rzeczy, których potrzebujemyI was interested in your passionate argument..... that we shouldn' t be quite so diplomatic about acquiring the things we need
Zaciekawiło ciebie powiązanie z Peterem Wattsem, prawda?What really interests you is Peter Watts ' name in the guest register, right?
Zaciekawiona dlaczego ta historia nie skończyła się na stacji?KePt wondering why didn' t this story end at that station?
Wpływ zaciekawienia na aktywizację treści prospołecznychInfluence of interest arousal on facilitation of thinking connected with helping
Zaciekawiony, pojechał na miejsce transmisjiHe drove out to the source of the transmission
Zaciekawiła mnie jej treść. Znalazłem w niej dwie uderzające rzeczy: jedna to pierwszeństwo celów społecznych przed kapitałem, druga to zasady solidarności i odpowiedzialności.It pointed out two things that struck me: one was social objectives over capital, and the other was the principles of solidarity and responsibility.
Zaciekawił mnie jednak brak odniesień - chyba że umknęły one mej uwadze - do uwag prezydencji Rady sprzed około miesiąca, ponieważ wydawało mi się, że uwagi te były bardzo pomocne w naszej debacie i wyraźnie pokazały, że chociaż cele barcelońskie nie zostały jeszcze osiągnięte, a w niektórych przypadkach do ich osiągnięcia jest jeszcze bardzo daleko, jasne jest, że wiele krajów nie planuje ich szybkiej realizacji i nie sądzi, aby był to jakiś szczególny problem.I was curious though that there was no reference - unless I missed it - to the Council Presidency comments of a month or so ago, because I thought those remarks were also very helpful to the debate and they made the point very clearly that, whilst the Barcelona objectives had not yet been reached - in some cases, by a very long way - it was very clear that a number of countries did not have any immediate plans to reach them and did not see that as a particular problem.
Z zaciekawieniem czekamy na sposób głosowania grupy PPE-DE.We await with interest the PPE-DE Group's vote.
Biblioteka szkolna i zasoby Internetu stoją otworem przed wszystkimi , których zaciekawiła nasza ekspedycja .Then do some deeper research in the school library or on the Internet .
Jestem pewien, że zaciekawiło by go to, że dobrzy ludzie z " Bell Atlantic "... zgubili gdzieś jego całe rodzinne miastoI' m sure he' d be pretty interested to learn... that the good people at Bell Atlantic... have misplaced his entire hometown
Jestem zaciekawionaI am very curious
Sam się tym zaciekawiłemI even took it up myself, just to be near you
Może zaciekawionaCurious, maybe
Zaciekawił mnie panYou' ve got me curious
Zaciekawienie i poszukiwanie bliskości w interakcjach skrajnych wcześniaków z rodzicami i osobą obcą.Curiosity and proximity seeking in interactions of extremely preterm infants with parents and stranger.
Mnie zaciekawiły te ogrody botaniczneWell, the botanical gardens are pulling me, I don' t know about you
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 67 zdań frazy zaciekawiony.Znalezione w 0,173 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.