Tłumaczenia na język angielski:

  • in course of time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

z biegiem czasuin the course of time
z biegiem czasu; z czasemin process of time

Przykładowe zdania z "z czasem; z biegiem czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Doskonałość w tym kontekście tworzy się stopniowo, z biegiem czasu, poprzez określone zasoby finansowe, dobre zarządzanie i reformy strukturalne o charakterze rynkowym, zapewniające niezbędną mobilność czynników produkcji (kapitału wysokiego ryzyka oraz badaczyExcellence in this context is created gradually, over time, via specific financial resources, good governance and structural, market-oriented reforms, allowing for the necessary factor mobility (venture capital and researchers
Z biegiem czasu rozwijające się wraz z doświadczeniem umiejętności techniczne przerodziły się w tradycjęThus, over time, technical skills have evolved with experience and have become a tradition
Jak stało się jasne się z biegiem czasu, także w tym przypadku niewinni ludzie z dotkniętych społeczności płacą najwyższą cenę za lekkomyślność tych, którzy powinni zajmować się utrzymaniem i zabezpieczaniem zbiornika, a tym samym także bezpieczeństwem tych domów.As has become clear with the passage of time, in this case, too, it is innocent people from the affected communities who are paying the highest price for the carelessness of those who should have taken care of the upkeep and safety of the reservoir, and therefore also the safety of these houses.
cele do osiągnięcia w skali rocznej i wieloletniej, w celu ustanowienia, z biegiem czasu, zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów wyrażonych przez Zielony Przylądek w ramach krajowej polityki rybołówstwa lub też innych polityk związanych lub mających wpływ na ustanowienie odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwathe objectives, both annual and multiannual, to be achieved with a view to promoting responsible fishing and sustainable fisheries, taking account of the priorities expressed by Cape Verde in its national fisheries policy and other policies relating to or having an impact on the introduction of responsible fishing and sustainable fisheries
Z biegiem czasu zginęło około 18 000 ludzi, a około 50 000 zostało wydalonych.In the process, some 18 000 lives were lost and around 50 000 people were expelled.
Z biegiem czasu jednostki nie tylko zdobywają nowe informacje , ale także rozwijają umiejętność uczenia się ( „ uczą się , jak się uczyć ” ) .Over time , individuals not only gain new information but also develop the capacity to learn : ‘ learning to learn ’ .
Jednak z biegiem czasu ministrowie , chcąc usunąć przeszkody w tworzeniu rynku wewnętrznego , uzgodnili szeroką harmonizację podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego .Nevertheless ministers have , over t ime , agreed deep harmonisation of value added tax and excise duties in order to remove obstacles to the internal market .
Z biegiem czasu zarówno on , jak i artysta usuwają się w cień , co gwarantuje , że pomysły i motywacja pochodzić będą od samych pracowników .As time passes , he and the artist both take steps back , ensuring that the concepts and motivation come from the employees .
Z drugiej strony nie ma wątpliwości - jak to słusznie powiedział poseł Salafranca Sanchéz-Neyra - że z biegiem czasu Marokańczycy wnieśli w życie Afryki bardzo istotny wkład, co oznacza, że możemy uznawać ich nie tylko za przyjaciół, ale za partnerów o poglądach szczególnie zbliżonych do stanowiska Unii Europejskiej.On the other hand, there is no doubt - as Mr Salafranca Sanchéz-Neyra rightly said - that over time the people of Morocco have made a series of important contributions to Africa, which mean that we can consider them not only friends, but particularly close to the positions held by the European Union.
Podejście to jest zgodne z faktem, że określenie dobrego stanu środowiska będzie prawdopodobnie musiało z biegiem czasu zostać dostosowane ze względu na dynamiczny charakter ekosystemów morskich, ich naturalną zmienność oraz fakt, iż zagrożenia i oddziaływanie, na jakie są narażone, mogą różnić się w związku z rozwojem różnych rodzajów działalności człowieka i wpływem zmiany klimatuThis is coherent with the fact that the determination of good environmental status may have to be adapted over time, taking into account the dynamic nature of marine ecosystems, their natural variability, and the fact that the pressures and impacts on them may vary with the evolution of different patterns of human activity and the impact of climate change
Dynamometr należy ustawić na symulację pracy pojazdu na drodze w temperaturze ‧ K (–‧ °C). Ustawienie takie może być oparte na określeniu profilu sił obciążenia na drodze w temperaturze ‧ K (–‧ °C). Alternatywnie, opór jezdny, określony zgodnie z dodatkiem ‧ do załącznika ‧ można skorygować o ‧-cio procentowe skrócenie czasu biegu bezwładnego pojazduThe dynamometer shall be adjusted to simulate the operation of a vehicle on the road at ‧ K (–‧ °C). Such adjustment may be based on a determination of the road load force profile at ‧ K (–‧ °C). Alternatively the driving resistance determined according to Appendix ‧ of Annex ‧ may be adjusted for a ‧ per cent decrease of the coast-down time
Bardziej jednak niepokoi fakt, że wśród nich znajduje się ponad 20 milionów dzieci i że z biegiem czasu ta liczba nie spada.What is even more worrying is that over 20 million children are among them and the figure has not improved over time.
W tekście Komisji uzyskano rozsądną równowagę pomiędzy zachętami dla małych instytucji, by z biegiem czasu wprowadzały bardziej zaawansowane metody, a ustaleniem ram czasowych dostosowanych do ograniczonych środków pozostających w ich dyspozycjiThe Commission's text strikes a sensible balance between providing incentives for smaller institutions to move to the more advanced approaches over time and delivering a proportionate framework which takes account of the resource limitations of smaller credit institutions
Na poparcie odwołania wnoszący je podnoszą, że stwierdzając, iż obowiązek podjęcia działań w rozsądnym terminie znajduje zastosowanie do niniejszego przypadku, tudzież nawet gdyby tak było poprzez swoje ustalenia w przedmiocie początku biegu i czasu trwania tego terminu SSP orzekł niezgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i z podstawowymi zasadami prawa UEIn support of their appeal, the appellants submit that by concluding that an obligation to act within a reasonable period applied in the present context and, even if it did, by its approach to the duration and start point of that period, the EUCST acted contrary to the case law of the Court of Justice and to fundamental principles of European Union law
(DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo! Uważam sporządzanie takich ocen od czasu do czasu za potrzebne, a w szczególności publikowanie wyników państw członkowskich w rejestrze, ponieważ z biegiem lat pojawiają się oczywiście konflikty odnoszące się do poszczególnych kwestii, na przykład w zakresie ramowej dyrektywy wodnej, w której z jednej strony robimy wiele w celu wspierania odnawialnych źródeł energii, a z drugiej strony marnotrawimy niewykorzystaną wodę.(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I believe we should carry out these evaluations from time to time, and in particular publish the findings from the Member States in a register, as conflicts do occur on the individual issues, of course, over the years, for example in the case of the Water Framework Directive, where we are going to great lengths on the one hand to promote renewable energy, but on the other hand are wasting unused water.
Z biegiem czasu spożycie sera Handkäse w Hesji nabrało cech swoistej kultury kulinarnejOver time a separate tradition has developed around the way Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs is eaten
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Czasu, by wrzucić wyższy bieg- uczynienia z Europy obszaru przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego (‧/‧(INIEuropean Parliament resolution on Time to move up a gear- Creating a Europe of entrepreneurship and growth (‧/‧(INI
uwzględniając komunikat Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. przygotowany na wiosenny szczyt Rady Europejskiej zatytułowany Czas wrzucić wyższy bieg- nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COMhaving regard to the Communication of ‧ January ‧ from the Commission to the Spring European Council Time to move up a gear- The new partnership for growth and jobs (COM
Ponieważ z biegiem czasu prawy resor opadł pod ciężarem jego korpulencji, pojazd jechał lekko przechylony i na drugiej poduszce siedzenia można było dostrzec duże, obciągnięte czerwonym juchtem puzdro, którego trzy mosiężne klamry błyszczały majestatycznie.But the springs of the right side having at length given way beneath the weight of his corpulence, it happened that the carriage as it rolled along leaned over a little, and on the other cushion near him could be seen a large box covered in red sheep-leather, whose three brass clasps shone grandly.
Liczba osób, u których wykryto przeciwciała przeciw etanerceptowi w długoterminowych badaniach (do ‧, ‧ lat), zgodnie z przewidywaniami rosła z biegiem czasuThe proportion of subjects who developed antibodies to etanercept in longer-term trials (of up to ‧ years) increases over time, as expected
To bardzo frustrujące, gdy człowiek walczący o wolność i niepodległość zmienia się z biegiem czasu w szkodliwego satrapę.It is very frustrating when time turns a man who fought for freedom and independence into a harmful despot.
Stosunkowo jeszcze wysokie koszty inwestycji stanowią obecnie jedną z głównych barier rozwoju rynków PV w krótkim i średnim okresie, choć z biegiem czasu, ze wzrostem wolumenu produkcji oraz z uwagi na wynikające z innowacji stałe postępy w zwiększaniu wydajności, można zaobserwować utrzymujący się trend spadkowy cen tych systemówAt present, investment costs, which are still relatively high, are one of the major barriers to the development of PV markets in the short to medium-term, although a downward trend in the prices of systems can be observed over time as production volumes rise, and innovative steps forward in the use of the technology are constantly made
cele do osiągnięcia w perspektywie rocznej i wieloletniej, w celu osiągnięcia, z biegiem czasu, do zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów wyrażonych przez Gabon w ramach krajowej polityki rybołówstwa lub też innych polityk związanych lub mających wpływ na odpowiedzialne i zrównoważone rybołówstwothe objectives, both annual and multiannual, to be achieved with a view to promoting responsible fishing and sustainable fisheries, taking account of the priorities expressed by Gabon in its national fisheries policy and other policies relating to or having an impact on the introduction of responsible fishing and sustainable fisheries
I zaczęto to natychmiast ogłaszać i z czasem coraz szerzej...... w miarę jak bieg spraw zaczął się odwracaćWhite House officials say it is obvious that the South Vietnamese are going to have to hack it on their own
wzywa Komisję, również ze względu na chorobę niebieskiego języka, do przyspieszenia badań nad przyczynami i metodami kontroli w przypadku wybuchu epidemii chorób zwierzęcych, opracowania skutecznej strategii ich zwalczania, koordynacji kroków podejmowanych przez państwa członkowskie, wspierania rozwoju szczepionek, opracowania skutecznej strategii szczepień oraz finansowego wsparcia szczepień zwierząt; wzywa do możliwie jak najszybszego skreślenia z katalogu środków takich działań, które zostały prawnie zatwierdzone w odniesieniu do zwalczania chorób zwierzęcych, a z biegiem czasu okazały się być nieskuteczneCalls on the Commission, bearing in mind, inter alia, bluetongue, to accelerate the pace of research into causes and methods of control when an outbreak of an animal disease occurs, formulate an efficient control strategy, coordinate the measures taken by Member States, promote the development of vaccines, develop an efficient vaccination strategy and provide financial support for the vaccination of livestock; calls for measures taken which are required by law in order to keep an animal disease under control, but which over time have proven to be inefficient, to be deleted from the catalogue of measures as quickly as possible
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1485044 zdań frazy z czasem; z biegiem czasu.Znalezione w 364,629 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.