Tłumaczenia na język angielski:

  • in course of time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

z biegiem czasuin the course of time
z biegiem czasu; z czasemin process of time

Przykładowe zdania z "z czasem; z biegiem czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
(DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo! Uważam sporządzanie takich ocen od czasu do czasu za potrzebne, a w szczególności publikowanie wyników państw członkowskich w rejestrze, ponieważ z biegiem lat pojawiają się oczywiście konflikty odnoszące się do poszczególnych kwestii, na przykład w zakresie ramowej dyrektywy wodnej, w której z jednej strony robimy wiele w celu wspierania odnawialnych źródeł energii, a z drugiej strony marnotrawimy niewykorzystaną wodę.(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I believe we should carry out these evaluations from time to time, and in particular publish the findings from the Member States in a register, as conflicts do occur on the individual issues, of course, over the years, for example in the case of the Water Framework Directive, where we are going to great lengths on the one hand to promote renewable energy, but on the other hand are wasting unused water.
uwzględniając komunikat Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. przygotowany na wiosenny szczyt Rady Europejskiej zatytułowany Czas wrzucić wyższy bieg- nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COMhaving regard to the Communication of ‧ January ‧ from the Commission to the Spring European Council Time to move up a gear- The new partnership for growth and jobs (COM
Za szczególnie wskazane do produkcji oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia o chronionej nazwie pochodzenia Riviera Ligure, której towarzyszy dodatkowa informacja geograficzna Riviera dei Fiori, uznaje się gaje oliwne znajdujące się na obszarze produkcji określonym w specyfikacji, którego grunty, o mniej lub bardziej wyraźnym nachyleniu i ułożone w postaci teras, powstały w wyniku wietrzenia mechanicznego skały macierzystej pochodzenia wapiennego (z epoki eocenu) i tworzenia się warstw, które z biegiem czasu dały początek glebom zwartym, które stają się luźne na większych wysokościachFor the production of Riviera Ligure PDO extra virgin olive oil with the additional geographical reference Riviera dei Fiori, the suitable olive groves are those located in the production area described in the specification, lying on more or less sloping land, laid out in terraces, where, as a result of the mechanical fragmentation of the parent rock of calcareous origin (Eocene), the formation of layers has, over time, given rise to medium soils becoming looser at higher altitudes
Zasadniczo żaden kraj nie osiągnął 100 % poziomu wykorzystania funduszy strukturalnych, a priorytety zmieniają się z biegiem czasu.Basically, no country has ever achieved 100% utilisation of structural funds, and priorities shift over time.
Z biegiem czasu jednostki nie tylko zdobywają nowe informacje , ale także rozwijają umiejętność uczenia się ( „ uczą się , jak się uczyć ” ) .Over time , individuals not only gain new information but also develop the capacity to learn : ‘ learning to learn ’ .
Tak./ Nasza przeszłość zmienia się z biegiem czasuOur history resurfaces.Time after time after time
Jednak z biegiem czasu ministrowie , chcąc usunąć przeszkody w tworzeniu rynku wewnętrznego , uzgodnili szeroką harmonizację podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego .Nevertheless ministers have , over t ime , agreed deep harmonisation of value added tax and excise duties in order to remove obstacles to the internal market .
Z biegiem czasu zarówno on , jak i artysta usuwają się w cień , co gwarantuje , że pomysły i motywacja pochodzić będą od samych pracowników .As time passes , he and the artist both take steps back , ensuring that the concepts and motivation come from the employees .
W celu ustanowienia wysokiego poziomu ochrony, spełniającego zarazem wymagania rynku wewnętrznego oraz odpowiadającego potrzebie stworzenia środowiska prawnego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi twórczości literackiej i artystycznej we Wspólnocie, czas ochrony prawa autorskiego powinien być zharmonizowany na poziomie okresu ‧ lat liczonego od dnia śmierci autora lub ‧ lat liczonego od dnia zgodnego z prawem podania utworu do publicznej wiadomości, a w odniesieniu do praw pokrewnych, na poziomie okresu ‧ lat od wystąpienia zdarzenia, od którego okres ten rozpoczyna swój biegIn order to establish a high level of protection which at the same time meets the requirements of the internal market and the need to establish a legal environment conducive to the harmonious development of literary and artistic creation in the Community, the term of protection for copyright should be harmonised at ‧ years after the death of the author or ‧ years after the work is lawfully made available to the public, and for related rights at ‧ years after the event which sets the term running
Z biegiem czasu rzeczy ulegają zmianieTime changes things
Planowe czynności utrzymania niezwiązane z emisjami, rozsądne i niezbędne pod względem technicznym (np. wymiana oleju, wymiana filtra olejowego, wymiana filtra paliwa, wymiana filtra powietrza, utrzymanie układu chłodzenia, regulacja prędkości biegu jałowego, regulatora, dokręcenia śrub silnika, luzu zaworowego, luzu wtryskiwacza, odmierzania czasu, regulacja naprężenia pasów napędowych, itp.) mogą być wykonywane na silnikach lub pojazdach wybranych do planu przeglądów przy najrzadszych odstępach zalecanych właścicielom przez producenta (np. nie dotyczy odstępów między przeglądami zalecanych dla dużego obciążenia eksploatacyjnego silników/pojazdówNon-emission-related scheduled maintenance which is reasonable and technically necessary (e.g. oil change, oil filter change, fuel filter change, air filter change, cooling system maintenance, idle speed adjustment, governor, engine bolt torque, valve lash, injector lash, timing, adjustment of the tension of any drive-belt, etc) may be performed on engines or vehicles selected for the service accumulation schedule at the least frequent intervals recommended by the manufacturer to the owner (e.g. not at the intervals recommended for severe service
Niemniej jednak, w ramach wyjaśnienia dotyczącego głosowania, chciałbym podkreślić, jak zaskakujące jest opóźnienie ze strony Unii Europejskiej w ujednolicaniu dokumentów, które zostały kilkakrotnie zmienione i z biegiem czasu stają się coraz trudniejsze w odbiorze i stosowaniu.Nonetheless, I am taking advantage of this explanation of vote to express surprise at the delay by the European Union in codifying texts which have been amended several times and are becoming increasingly complex to read and apply as time goes by.
Mam nadzieję, że uda się nam zapewnić ustanowienie odpowiednich procedur służących ocenie i potwierdzeniu zgodności, a także uzgodnienia służące częstemu przeglądowi celów i poprawianiu procedur z biegiem czasu.I hope we can ensure that procedures are put in place to assess and confirm compliance, and I hope that we can put in place arrangements for frequent review of the targets and for improvements to be made to the procedures as time progresses.
Przewidujemy jednak, że przedmiotowy system obejmie również pojazdy przemysłowe, szczególnie te używane w rolnictwie, w przypadku których konsekwencje wypadków dla kierowcy są z biegiem czasu coraz gorsze, biorąc pod uwagę jego wyizolowanie.However, we had also envisaged that it would include vehicles for occupational use, especially in agriculture, where the isolation of the driver make the consequences of any accident worse as time passes.
Z biegiem czasu okazało się jednak, że - jak to pani całkiem słusznie powiedziała, pani komisarz - dostępny obecnie instrument czyni niezmiernie trudnym, jeśli nie niemożliwym, właściwe reagowanie na poważne sytuacje kryzysowe na szczeblu UE.Over time, however, it has emerged that - as you quite rightly said, Commissioner - that the currently available instrument makes it extremely difficult, if not downright impossible, to respond appropriately to large-scale crises at EU level.
Z biegiem czasu spożycie sera Handkäse w Hesji nabrało cech swoistej kultury kulinarnejOver time a separate tradition has developed around the way Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs is eaten
zwraca uwagę, że określony w komunikacie termin jednego roku, jaki upływa pomiędzy rejestracją skargi a przesłaniem wezwania do usunięcia uchybienia lub decyzją o zamknięciu sprawy, jest zbyt długi; ponadto zauważa, że termin ten nie zawsze jest przestrzegany, wskutek czego osoba składająca skargę utrzymywana jest w stanie niepewności, co jest rzeczą niedopuszczalną; wzywa w związku z tym Komisję do kierowania wezwań do usunięcia uchybienia w przypadkach nie wymagających negocjacji z Państwami Członkowskimi w krótkim czasie po rejestracji skargi oraz do dołożenia wszelkich starań w celu nadania biegu postępowaniu w krótkich i nieprzekraczalnych terminach, z pominięciem wyjątkowych przypadkówNotes that the time-limit of one year laid down in the Communication between the registration of a complaint and the actual sending of a letter of formal notice or the decision to shelve the case is too long; notes furthermore that this deadline is not always met, leaving the complainant in a state of unacceptable uncertainty; therefore calls on the Commission to send letters of formal notice, which do not imply any negotiations yet with the Member States, within a short period of the registration of the complaint and to strive to move ahead quickly with the procedure on the basis of prompt deadlines from which exemption is possible only in exceptional cases
Funkcjonowanie programu na rzecz wspierania polityki w zakresie TIK będzie, z biegiem czasu, wymagało szerokiego zakresu specjalistycznych kompetencjiThe operation of ICT PSP will demand a broad range of specialist competence over time
Jeżeli czas spowalniania jest krótszy niż czas przewidziany na określony etap badania, stan zgodności z cyklem teoretycznym jest odtworzone poprzez fazę stałej prędkości albo na biegu jałowym po zakończeniu najbliższej fazy stałej prędkości albo fazy biegu jałowegoIf the period of deceleration is shorter than that prescribed for the corresponding phase, the timing of the theoretical cycle is restored by a steady-state or an idling period merging into the following steady-state or idling operation
Bardziej jednak niepokoi fakt, że wśród nich znajduje się ponad 20 milionów dzieci i że z biegiem czasu ta liczba nie spada.What is even more worrying is that over 20 million children are among them and the figure has not improved over time.
Uwzględniając zainteresowanie, jakie Parlament okazał z biegiem czasu w tym obszarze, jak również znaczenie wspomnianego dossier, które jest projektem pilotażowym na rzecz wspólnego planowania prac badawczych, istotne jest, by stanowisko Parlamentu zostało wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu konkluzji Rady.Bearing in mind the interest which Parliament has shown over time in this area and the importance of this dossier, which is a pilot project for the joint programming of research activities, it is vital that Parliament's position is taken into account when drafting the Council's conclusions.
Z biegiem czasu do Wspólnot Europejskich (WE) (a od podpisania w ‧ r. traktatu z Maastricht – do Unii Europejskiej) przystępowały, w kilku rundach, kolejne krajeIn the course of time, other European countries joined the then European Communities (EC)- or, since the Maastricht Treaty , the European Union- in several rounds of accession
Nie, dziękuję, mam lekkie mdłości./ Z biegiem czasu/ sytuacja się pogarszała./ Brakowało jedzeniaNo, thanks.I' m a little nauseous right now./ As the season progressed/ things were getting more dire./ Food was in all time low
przyspiesza się cały czas przez okres zaznaczony linią prostą łączącą koniec każdego okresu biegu jałowego z początkiem następnego okresu prędkości stałejacceleration must continue throughout the period represented by the straight line connecting the end of each period of idling with the beginning of the next following period of steady speed
Planowe czynności konserwacyjne niezwiązane z emisjami, rozsądne i niezbędne pod względem technicznym (np. wymiana oleju, wymiana filtra olejowego, wymiana filtra paliwa, wymiana filtra powietrza, konserwacja układu chłodzenia, regulacja prędkości biegu jałowego, regulatora, dokręcenia śrub silnika, luzu zaworowego, luzu wtryskiwacza, odmierzania czasu, regulacja naprężenia pasów napędowych, itp.) mogą być wykonywane na silnikach lub pojazdach wybranych do planu akumulacji godzin pracy przy najrzadszych odstępach zalecanych właścicielom przez producenta (np. nie w odstępach między przeglądami zalecanych dla dużego obciążenia eksploatacyjnego silników/pojazdówNon-emission-related scheduled maintenance which is reasonable and technically necessary (e.g. oil change, oil filter change, fuel filter change, air filter change, cooling system maintenance, idle speed adjustment, governor, engine bolt torque, valve lash, injector lash, timing, adjustment of the tension of any drive-belt, etc) may be performed on engines or vehicles selected for the service accumulation schedule at the least frequent intervals recommended by the manufacturer to the owner (e.g. not at the intervals recommended for severe service
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1485044 zdań frazy z czasem; z biegiem czasu.Znalezione w 252,053 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.