Tłumaczenia na język angielski:

  • in course of time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

z biegiem czasuin the course of time
z biegiem czasu; z czasemin process of time

Przykładowe zdania z "z czasem; z biegiem czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
ręcznie sterowana skrzynia biegów oznacza skrzynię biegów, którą można obsługiwać w taki sposób, że zmiana dowolnego biegu lub niektórych biegów jest zawsze bezpośrednią konsekwencją działania kierowcy, niezależnie od sposobu fizycznego wykonania tej czynności; definicja ta nie obejmuje systemów, w których kierowca może wyłącznie dokonać preselekcji danej strategii zmiany biegów lub ograniczyć liczbę biegów dostępnych w czasie jazdy, a sama zmiana biegów jest inicjowana niezależnie od decyzji kierowcy, zgodnie z określonymi schematami kierowania pojazdemmanual gearbox means a gearbox that can be operated in a mode where the shift between all or some of the gears is always an immediate consequence of an action of the driver, regardless of its physical implementation; this does not cover systems where the driver can only preselect a certain gear shift strategy or limit the number of gears available for driving, and where the actual gear shifts are initiated independently of the decision of the driver according to certain driving patterns
Jeżeli czas spowalniania jest krótszy niż czas przewidziany dla określonego etapu badania, musi zostać przywrócony stan zgodności z teoretycznym cyklem jazdy przez fazę biegu jałowego łączącą się z fazą biegu jałowego następnej operacjiIf the period of deceleration is shorter than that prescribed for the corresponding phase, the timing of the theoretical cycle shall be restored by an idling period merging into the following idling operation
Jeżeli czas spowalniania jest krótszy niż czas przewidziany na określony etap badania, stan zgodności z cyklem teoretycznym jest odtworzone poprzez fazę stałej prędkości albo na biegu jałowym po zakończeniu najbliższej fazy stałej prędkości albo fazy biegu jałowegoIf the period of deceleration is shorter than that prescribed for the corresponding phase, the timing of the theoretical cycle is restored by a steady-state or an idling period merging into the following steady-state or idling operation
mając na uwadze, że wypadki transgraniczne podnoszą w szczególności następujące kwestie: w niektórych krajach niepełnoletni i osoby niepełnosprawne nie korzystają z żadnej szczególnej ochrony odnośnie biegu terminu i mogą w związku z tym stracić prawo dochodzenia odszkodowania, które by zachowali, gdyby doznali obrażeń w innym niż ich własne państwie członkowskim; w niektórych krajach jedynym sposobem przerwania biegu terminu przedawnienia jest wniesienie lub doręczenie pozwu; w sporach transgranicznych takie podejście może stanowić źródło problemów ponieważ negocjacje siłą rzeczy zajmą więcej czasu i niezdolność do zapobieżenia upływowi terminu przedawnienia może postawić ofiarę w niekorzystnej sytuacji, gdzie byłaby zmuszona do poniesienia we wczesnym stadium znacznych kosztów związanych z wniesieniem lub doręczeniem pozwu, zanim zakończenie negocjacji stałoby się możliwewhereas, in particular, the following issues arise in relation to trans-national accidents: in some countries minors and persons under a disability are not afforded any special protection in respect of the running of time for limitation purposes, and may thus lose rights to claim compensation which they would otherwise retain when injured in a Member State other than their own; in some countries the only way to stop the running of time for limitation purposes is to issue or serve proceedings: in crossborder litigation such an approach may give rise to problems since negotiations will necessarily take longer and an inability to prevent the limitation clock from continuing to tick may place the victim in the disadvantageous position of having to incur considerable costs at an early stage by issuing and serving proceedings before it becomes possible to conclude negotiations
(DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo! Uważam sporządzanie takich ocen od czasu do czasu za potrzebne, a w szczególności publikowanie wyników państw członkowskich w rejestrze, ponieważ z biegiem lat pojawiają się oczywiście konflikty odnoszące się do poszczególnych kwestii, na przykład w zakresie ramowej dyrektywy wodnej, w której z jednej strony robimy wiele w celu wspierania odnawialnych źródeł energii, a z drugiej strony marnotrawimy niewykorzystaną wodę.(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I believe we should carry out these evaluations from time to time, and in particular publish the findings from the Member States in a register, as conflicts do occur on the individual issues, of course, over the years, for example in the case of the Water Framework Directive, where we are going to great lengths on the one hand to promote renewable energy, but on the other hand are wasting unused water.
Jeżeli utwór publikowany jest w tomach, częściach, odcinkach, fragmentach lub wkładkach, a czas ochrony biegnie od dnia, w którym utwór został zgodnie z prawem podany do publicznej wiadomości, czas ochrony rozpoczyna swój bieg dla każdej z wymienionych części oddzielnieWhere a work is published in volumes, parts, instalments, issues or episodes and the term of protection runs from the time when the work was lawfully made available to the public, the term of protection shall run for each such item separately
Czy pkt ‧ ppkt ‧ lit. b) rozdziału ‧ załącznika do dyrektywy ‧/‧/EWG zawiera przepis szczególny dla tzw. promów typu roll-on/roll-off pływających we Wspólnocie, który znajduje zastosowanie obok tzn. dodatkowo do wymogów określonych w pkt ‧ ppkt ‧ lit. a) rozdziału ‧ załącznika do dyrektywy ‧/‧/EWG z takim skutkiem, że po przybyciu promu do portu przeznaczenia nie rozpoczyna biegu nowy maksymalny czas transportu wynoszący ‧ godzin [zob. pkt ‧ ppkt ‧ lit. d) rozdziału ‧ załącznika do dyrektywy], lecz należy zapewnić ‧-godzinny okres odpoczynku, tylko wtedy, gdy czas transportu morskiego nie przekroczył ogólnych uregulowań zawartych w pkt ‧ ppkt ‧-‧ rozdziału ‧ załącznika do dyrektywy- konkretnie ‧ godzin zgodnie z pkt ‧ ppkt ‧ lit. d)?Does point ‧.‧(b) of Chapter ‧ of the Annex to Directive ‧/‧/EEC include a special provision for so-called roll-on/roll-off ferries operating in the Community which applies alongside or in addition to the conditions laid down in point ‧.‧(a) of Chapter ‧ of the Annex to Directive ‧/‧/EEC, so that a new maximum journey time of ‧ hours (cf. point ‧.‧(d) of Chapter ‧ of the Annex to the Directive) does not commence after arrival of the ferry at the port of destination (the animals having instead to be rested for ‧ hours) only if the journey time at sea is such that the voyage has exceeded the general scheme of points ‧.‧ to ‧.‧ of Chapter ‧ of the Annex to the Directive- namely ‧ hours in accordance with point ‧.‧(d)?
Z biegiem czasu chęć do inwestowania będzie się zmniejszać wraz z upływem czasu pozostającego do końca ważności zezwoleniaThereafter the incentive to invest diminishes continuously as the authorisation period runs out
Stosunkowo jeszcze wysokie koszty inwestycji stanowią obecnie jedną z głównych barier rozwoju rynków PV w krótkim i średnim okresie, choć z biegiem czasu, ze wzrostem wolumenu produkcji oraz z uwagi na wynikające z innowacji stałe postępy w zwiększaniu wydajności, można zaobserwować utrzymujący się trend spadkowy cen tych systemówAt present, investment costs, which are still relatively high, are one of the major barriers to the development of PV markets in the short to medium-term, although a downward trend in the prices of systems can be observed over time as production volumes rise, and innovative steps forward in the use of the technology are constantly made
Mimo że statystyczne prawdopodobieństwo załamania się rynków finansowych ze skutkami dla całego systemu zostało z biegiem czasu ograniczone, kryzys jest nadal możliwy, a straty byłyby bardziej odczuwalne niż w przeszłości przede wszystkim ze względu na ściślejsze powiązania między instytucjami i rynkami wynikające z innowacji finansowych, które umożliwiły pełniejszą integrację rynków, oraz z transakcji połączenia i przejęcia w sektorach: bankowym i ubezpieczeniowymAlthough the statistical probability of a major financial crisis with systemic repercussions has diminished over time, a crisis is still probable and the damage would be all the greater than in the past, particularly in view of the closer links between institutions and markets resulting from the financial innovations which have enabled better integration of markets and merger and acquisition operations in the banking and insurance sectors
Czy mając na uwadze przepisy art. ‧ decreto legislativo nr ‧/‧ w związku z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i dodanym doń później ust. ‧ oraz z uwzględnieniem art. ‧ akapit trzeci TULD (DPR nr ‧/‧), prawo Agenzia della Dogane (agencji celnej) do przeprowadzenia weryfikacji decyzji w sprawie ustalenia wysokości należności celnych ulega przedawnieniu bądź wygaśnięciu wraz z upływem trzech lat od dnia zgłoszenia celnego czy też bieg tego terminu może zostać przerwany lub ulec zawieszeniu na czas trwania postępowania karnego wszczętego z powodu naruszenia związanego z należnościami celnymi, o których mowa w decyzji w sprawie ustalenia ich wysokości?In the light of Article ‧ of Legislative Decree No ‧/[‧], read in conjunction with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Article ‧ thereof, regard being had to Article ‧ of the Consolidated laws on customs matters (Presidential Decree No ‧/‧), is the right of the Customs Authority to revise the assessment [of the customs debt] time-barred, and/or has it lapsed, on the expiry of the three-year period from the date of the customs declaration, or can those time-limits be interrupted and/or suspended pending the outcome of criminal proceedings for infringement of the customs rules in relation to the assessment?
Jeżeli przyspieszanie nie może być wykonane we właściwym czasie, przełącznik biegów jest używany zgodnie z wymaganiami dla ręcznych skrzyń biegówIf an acceleration cannot be carried out in the prescribed time, the gear selector shall operate in accordance with requirements for manual-shift gearboxes
Poza tym nie stosuje się punktów zmiany biegów podanych w dodatku ‧ do niniejszego załącznika; przyspieszanie należy kontynuować przez cały czas oznaczony prostą łączącą koniec fazy biegu jałowego z początkiem okresu następnej prędkości stałejFurthermore, the gear-change points shown in Appendix ‧ to this annex shall not apply; acceleration shall continue throughout the period represented by the straight line connecting the end of each period of idling with the beginning of the next following period of steady speed
Podejście to jest zgodne z faktem, że określenie dobrego stanu środowiska będzie prawdopodobnie musiało z biegiem czasu zostać dostosowane ze względu na dynamiczny charakter ekosystemów morskich, ich naturalną zmienność oraz fakt, iż zagrożenia i oddziaływanie, na jakie są narażone, mogą różnić się w związku z rozwojem różnych rodzajów działalności człowieka i wpływem zmiany klimatuThis is coherent with the fact that the determination of good environmental status may have to be adapted over time, taking into account the dynamic nature of marine ecosystems, their natural variability, and the fact that the pressures and impacts on them may vary with the evolution of different patterns of human activity and the impact of climate change
O ile z jednej strony przepisy, przynajmniej w odniesieniu do jakości powietrza atmosferycznego, zostały z biegiem czasu dostosowane i udoskonalone, to z drugiej strony należy podkreślić brak postępów, jeżeli chodzi o liczbę i jakość kontroli zarówno emisji z pojazdów samochodowych oraz pojazdów silnikowych dwu- lub trzykołowych, jak i ilości gazu i cząstek stałych w powietrzuLegislation – at least concerning the quality of ambient air – has over the years been adjusted and improved
Za szczególnie wskazane do produkcji oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia o chronionej nazwie pochodzenia Riviera Ligure, której towarzyszy dodatkowa informacja geograficzna Riviera dei Fiori, uznaje się gaje oliwne znajdujące się na obszarze produkcji określonym w specyfikacji, którego grunty, o mniej lub bardziej wyraźnym nachyleniu i ułożone w postaci teras, powstały w wyniku wietrzenia mechanicznego skały macierzystej pochodzenia wapiennego (z epoki eocenu) i tworzenia się warstw, które z biegiem czasu dały początek glebom zwartym, które stają się luźne na większych wysokościachFor the production of Riviera Ligure PDO extra virgin olive oil with the additional geographical reference Riviera dei Fiori, the suitable olive groves are those located in the production area described in the specification, lying on more or less sloping land, laid out in terraces, where, as a result of the mechanical fragmentation of the parent rock of calcareous origin (Eocene), the formation of layers has, over time, given rise to medium soils becoming looser at higher altitudes
Miele delle Dolomiti Bellunesi jest produkowany z nektaru kwiatów z górskiego obszaru prowincji Belluno, przez ekotyp Apis mellifera, który pochodzi z naturalnych krzyżówek różnych ras pszczół, w większości rasy Ligustica i Carnica; rasa ta z biegiem czasu w sposób szczególny dostosowała się do warunków środowiska górskiego panujących w Alpach Bellunesi i umożliwia uzyskanie dużych ilości mioduMiele delle Dolomiti Bellunesi is produced from the nectar of flowers in the mountainous Belluno region by the local ecotype of Apis mellifera, which results from the natural cross-breeding of various honey bee subspecies, predominantly the Italian bee and the Carniolan honey bee; over time, it has adapted particularly well to the characteristics of the mountain environment of the Belluno region and can provide good yields of honey
Ustaw czas i datę. Ustawień czasu i daty można dokonać wybierając Ustaw czas... z menu Czas, bądź wciskając ikonę Ustaw czas w pasku narzędzi. Okno Ustaw czas używa standardowego menu & kde; do ustawienia godzin, minut i sekund. Jeżeli zachodzi potrzeba zresetowania zegara do aktualnego czasu wystarczy wybrać Zrównaj czas z rzeczywistym z menu CzasSet your local time and date. You can change to any time or date by selecting Set Time... from the Time menu, or by pressing the time icon in the toolbar. The Set Time window uses a standard & kde; Date Picker widget, coupled with three spinboxes for setting the hours, minutes and seconds. If you ever need to reset the clock back to the current time, just select Set Time to Now from the Time menu
Jeżeli czas spowalniania jest krótszy niż czas przewidziany dla określonego etapu badania, musi zostać przywrócony stan zgodności z teoretycznym cyklem jazdy przez fazę stałej prędkości albo bieg jałowyIf the period of deceleration is shorter than that prescribed for the corresponding phase, the timing of the theoretical cycle is restored by an idling period merging into the following idling operation
przy największym zanurzeniu statku powinny zapewniać możliwość przełożenia steru z wychylenia o ‧°na jedną burtę do wychylenia o ‧°na drugą burtę przy biegu naprzód z największą szybkością eksploatacyjną i w takich samych warunkach czas przełożenia steru z wychylenia ‧°na jedną burtę do wychylenia ‧°na drugą burtę nie powinien przekraczać ‧ sekundcapable of putting the rudder over from ‧° on one side to ‧° on the other side with the ship at its deepest seagoing draught and running ahead at maximum ahead service speed and, under the same conditions from ‧° on either side to ‧° on the other side in not more than ‧ seconds
pierwotne i zbiorcze dane z systemu ciągłych pomiarów, włącznie z dokumentacją zmian wprowadzanych z biegiem czasu, protokół do przeprowadzonych testów, awarii, kalibracji, serwisowania i konserwacjiraw and aggregated data from the continuous measurement system, including documentation of changes over time, the logbook on tests, down-times, calibrations, servicing and maintenance
Jednakże pozostaje ważne pytanie, czy z biegiem czasu uda się utrzymać to zmniejszenie, czy też mamy do czynienia ze zwykłym szczęściem, które może wynikać również ze specyfiki krajów wybranych do przeprowadzenia audytu.However, the big question remains whether this reduction will be sustainable over time or is simply a fluke which may also be due to the specific countries chosen to be audited.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1403837 zdań frazy z czasem; z biegiem czasu.Znalezione w 288,866 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.