Tłumaczenia na język angielski:

 • maker     
  (noun   )
 • manufacturer   
  (noun   )
 • originator   
  (noun   )
 • producer     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
producent
 
Przedsiębiorca
 
Producent, np. żywności
 
Fabrykant

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

numer kodowy nadany przez wytwórcęmanufacturer's development code number; manufacturer's development number
odpowiedzialność wytwórcyproducer liability
przemysł energetyczny (wytwórca energii elektrycznej)electrical industry
Stowarzyszenie Wytwórców Środków Aromatyzujących Dymu WędzarniczegoSFMA; Smoke Flavourings Manufacturers Association
wytwórca butelekbottle maker
wytwórca chodaków z drewnasabotmaker; clog maker
wytwórca hełmówheadpiecemaker; helmetmaker; armorer
wytwórca jedwabiumanufacturer; silk producer
wytwórca kielichówchalicemaker; cupmaker; pewterer
wytwórca klingswordbearer; blade maker
wytwórca kołczanów i sajdakówmaker; manufacturer; quiver producer
wytwórca lin okrętowychrope-maker
wytwórca lustermirror maker
wytwórca maściointment maker; perfumer
wytwórca okućferrules maker; button maker
wytwórca patelnifrying pan maker
wytwórca pergaminuvellum maker; parchment
wytwórca pucharów i kubków z drewnamaker; beaker & cup producer
wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piórproducer; winged armor and ornamental feathers maker
wytwórca skrzyńcarpenter; coffer; chest producer; box; bin; bin maker; chest
wytwórca stołówtable maker; carpenter; joiner
wytwórca strzałbowman; archer
wytwórca sznurków i sznurowadełlace maker; rope maker
wytwórca sznurowadełproducer; buckle manufactturer; belt; shoelace
wytwórca torebpursemaker
wytwórca wapnashoemaker; slaked producer; lime maker

Przykładowe zdania z "wytwórca", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy, o ile występuje: ...If applicable, name and address of manufacturer's representative ...
Wytwórcy-eksporterzy i handlowcy-eksporterzy powiązani z wytwórcami pomocniczymi mają prawo do AAS w odniesieniu do wywozu fizycznego oraz do AAS w ramach zapotrzebowań rocznychManufacturer-exporters and merchant-exporters tied to supporting manufacturers are eligible for the AAS physical exports and for the AAS for annual requirement
Z zastrzeżeniem niezbędnych dostosowań, wytwórcy wina wzmacnianego do destylacji podlegają tym samym obowiązkom co gorzelnicy, na mocy niniejszego tytułuSubject to the necessary adjustments, makers of fortified wine for distillation shall be subject to the same obligations as distillers under this Title
Podmiot odpowiedzialny i wytwórcaMarketing Authorisation Holder and Manufacturer
WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER(S) RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Dokument przesyłania ma z założenia towarzyszyć przesyłce odpadów na każdym etapie przewozu, od momentu opuszczenia obiektu wytwórcy odpadów do chwili przybycia do obiektu unieszkodliwiania lub odzysku w innym krajuThe movement document is intended to travel with a consignment of waste at all times from the moment it leaves the waste producer to its arrival at a disposal or recovery facility in another country
Wytwórcą jest Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan ‧, P. Oer The manufacturer is Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan ‧, P. O
Państwa Członkowskie wydadzą przepisy stanowiące, że jeśli podmiot gospodarczy (importer, wytwórca itp.) lub dowolny podmiot, który z uwagi na swą działalność zawodową posiada lub posiadał, lub ma bezpośredni kontakt z partią materiałów paszowych lub pasz oraz informacje o tym, żeMember States shall prescribe that where an operator (importer, producer, etc.) or a person who, by virtue of his professional activities, possesses, or has possessed, or has had direct contact with a consignment of feed materials or of feedingstuffs and has knowledge to the effect that
Przedmiotowa zmiana rozporządzenia (WE) nr 55/2008 może być rozwiązaniem dla wytwórców win z Republiki Mołdowy, którzy będą mogli skorzystać z bardziej wiarygodnego rynku zbytu niż Rosja w roku 2006 i 2010 kiedy to nałożyła embargo na mołdawskie wina, co doprowadziło wielu wytwórców win do bankructwa.This amendment to Regulation (EC) No 55/2008 may provide a solution for the Republic of Moldova's wine producers so that they can benefit from a more reliable market outlet, compared to when Russia imposed an embargo on Moldovan wines in 2006 and 2010, causing a number of winemakers to go bankrupt.
WYTWÓRCA(Y) SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ(YCH) I WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURER(S) OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCE AND MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER(S) RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Wytwórca Bioglan AB Borrgatan ‧ SE-‧ Malmö SzwecjaManufacturer Bioglan AB Borrgatan ‧ SE-‧ Malmö Sweden
systemy jakości u każdego wytwórcy są poprawnie zarządzane w celu osiągnięcia integracji na poziomie podsystemuthe quality systems of each manufacturer are correctly managed for achieving integration at subsystem level
poprzedni posiadacze lub wytwórca produktu, z którego pochodzą odpadythe previous holders or the producer of the product from which the waste came
Jeśli produkcja wytwórcy we Wspólnocie spadła z powodu procesów uszlachetniania biernego przeprowadzonych w ciągu poprzedzającego roku, te wykorzystane w przeszłości ilości zostaną proporcjonalnie zredukowaneWhere a manufacturer
A WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERIIA MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Podmiot odpowiedzialny i wytwórcaMarketing Authorisation Holder
identyfikację sygnatariusza, w którego mocy leży zaangażowanie wytwórcy lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocieidentification of the signatory having received power to engage the manufacturer or his authorised representative established within the Community
Oznaczenie wytwórcy: ...Manufacturer’s designation: ...
WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, DAWEK, DROGI PODANIA, GATUNKÓW ZWIERZĄT I WYTWÓRCÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZWOLNIENIE SERII W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH I NORWEGIILIST OF THE NAMES, PHARMACEUTICAL FORMS, STRENGTHS, ROUTE OF ADMINISTRATION, ANIMAL SPECIES AND MARKETING AUTHORISATION HOLDERS IN THE MEMBER STATES AND NORWAY
Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie seriiName and address of the manufacturer(s) responsible for batch release
Agencja powinna być również uprawniona do żądania przedłożenia dokumentów rejestracyjnych, jeżeli istnieją podstawy do podejrzeń, że uwalnianie substancji z wyrobu może stwarzać ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, a substancja obecna jest w tych wyrobach w łącznej ilości przekraczającej ‧ tonę na wytwórcę lub importera rocznieThe Agency should also be empowered to request that a registration be submitted if it has grounds for suspecting that the release of a substance from the article may present a risk to human health or the environment and the substance is present in those articles in quantities totalling over one tonne per producer or importer per year
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3605 zdań frazy wytwórca.Znalezione w 0,918 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.