Tłumaczenia na język angielski:

 • maker     
  (noun   )
 • manufacturer   
  (noun   )
 • originator   
  (noun   )
 • producer     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

numer kodowy nadany przez wytwórcęmanufacturer's development code number; manufacturer's development number
odpowiedzialność wytwórcyproducer liability
przemysł energetyczny (wytwórca energii elektrycznej)electrical industry
Stowarzyszenie Wytwórców Środków Aromatyzujących Dymu WędzarniczegoSFMA; Smoke Flavourings Manufacturers Association
wytwórca butelekbottle maker
wytwórca chodaków z drewnasabotmaker; clog maker
wytwórca hełmówheadpiecemaker; helmetmaker; armorer
wytwórca jedwabiumanufacturer; silk producer
wytwórca kielichówchalicemaker; cupmaker; pewterer
wytwórca klingswordbearer; blade maker
wytwórca kołczanów i sajdakówmaker; manufacturer; quiver producer
wytwórca lin okrętowychrope-maker
wytwórca lustermirror maker
wytwórca maściointment maker; perfumer
wytwórca okućferrules maker; button maker
wytwórca patelnifrying pan maker
wytwórca pergaminuvellum maker; parchment
wytwórca pucharów i kubków z drewnamaker; beaker & cup producer
wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piórproducer; winged armor and ornamental feathers maker
wytwórca skrzyńcarpenter; coffer; chest producer; box; bin; bin maker; chest
wytwórca stołówtable maker; carpenter; joiner
wytwórca strzałbowman; archer
wytwórca sznurków i sznurowadełlace maker; rope maker
wytwórca sznurowadełproducer; buckle manufactturer; belt; shoelace
wytwórca torebpursemaker
wytwórca wapnashoemaker; slaked producer; lime maker

Przykładowe zdania z "wytwórca", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy wymagane jest przestrzeganie specjalnych środków ostrożności, takich jak środki określone w instrukcjach postępowania dla pracowników wytwórcy odpadów, zasady BHP, w tym informacje dotyczące postępowania w przypadku uwolnienia do otoczenia oraz pisemne instrukcje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę oraz dołączyć stosowne informacje w formie załącznikaIf special handling precautions are required, such as those required by producers’ handling instructions for employees, health and safety information, including information on dealing with spillage, and instructions in writing for the transport of dangerous goods, tick the appropriate box and attach the information in an annex
wytwórców produktu biobójczego i substancji czynnychmanufacturers of the biocidal product and the active substances
Gdy podstawowa opłata produkcyjna jest niższa niż maksymalna kwota określona w art. ‧ ust. ‧ lub, gdy opłata B jest niższa niż maksymalna kwota określona w art. ‧ ust. ‧, dostosowana, w razie potrzeby, zgodnie z art. ‧ ust. ‧, wytwórcy cukru muszą dokonać płatności na rzecz sprzedawców buraków w wysokości ‧% różnicy między maksymalną kwotą danej opłaty a kwotą faktycznie pobranąWhen the basic production levy is lower than the maximum amount referred to in Article ‧) or when the B levy is lower than the maximum amount referred to in Article ‧), adjusted, where necessary, in accordance with Article ‧), sugar manufacturers shall be required to pay the beet sellers ‧ % of the difference between the maximum amount of the levy concerned and the amount actually charged
WYTWÓRCA(Y) SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ(YCH) ORAZ WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURER OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCE AND MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera nazw i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii produktu leczniczegoThe printed package leaflet of the medicinal product must state the name and address of the manufacturer responsible for the release of the concerned batch
WYTWÓRCA(Y) SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ(YCH) ORAZ WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURER(S) OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCE(S) AND MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER(S) RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
następujących banków zapewniających finansowanie wytwórcom energii elektrycznej: [...] Bank, działający jako agent kredytu w imieniu dwunastu banków, kredytodawców Csepeli Áramtermelő Kft., i [...] Bank działający jako agent kredytu w imieniu dziewięciu instytucji bankowych, kredytodawców AES-Tisza Erőmű Kftthe following banks that provided financing to the electricity generators: [...] Bank, acting as Facilities Agent on behalf of twelve banks, lenders to Csepeli Áramtermelő Kft. and [...] Bank acting as Facilities Agent on behalf of nine banking institutions, lenders to AES-Tisza Erőmű Kft. and
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, JEŚLI JEST INNYNAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND OF THE MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE IN THE EEA, IF DIFFERENT
Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca (-yMarketing Authorisation Holder and Manufacturer (s
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, W EEA JEŚLI JEST INNYNAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND OF THE MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE, IN THE EEA IF DIFFERENT
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie seriiName and address of the manufacturers responsible for batch release
Zmiany st enia insuliny, rodzaju (wytwórca), typu, pochodzenia (zwierz ca, ludzka, analog insuliny ludzkiej) i (lub) metody wytwarzania (rekombinowane DNA lub insulina zwierz ca), mog spowodowa zmian w dawkowaniuChanges in strength, brand (manufacturer), type, origin (animal, human, human insulin analogue), and/or method of manufacture (recombinant DNA versus animal source insulin) may result in the need for a change in dosage
WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER(S) RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Zgadza się ponadto z koniecznością sprawowania przez wytwórcę odpowiedniej kontroli nad podmiotami trzecimi, które uczestniczą w projektowaniu i produkcjiIt also agrees on the need for the manufacturer to apply adequate controls to any third parties it uses for design and manufacture
WYTWÓRCA SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURER OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCE AND MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDERS RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
z siedzibą w ... (pełny adres), reprezentowana do celów podpisania niniejszej umowy przez ... (nazwisko osoby odpowiedzialnej), oraz ... (pełna nazwa użytkownika), występujący w charakterze producenta, wytwórcy, importera, usługodawcy, sprzedawcy hurtowego lub detalicznego, z siedzibą w: ... (pełny adres), zwany dalej użytkownikiem, reprezentowany przez ... (nazwisko osoby odpowiedzialnej), uzgodniły, co następuje, w odniesieniu do użytkowania oznakowania ekologicznego UE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ w sprawie oznakowania ekologicznego UE, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie oznakowania ekologicznego UEregistered at ... (full address), which for the purposes of the signature of this contract is represented by ... (name of person responsible), ... (full name of holder), in his capacity as producer, manufacturer, importer, service provider, wholesaler or retailer whose official registered address is ... (full address), hereafter called the holder, represented by ... (name of person responsible), have agreed the following with regard to the use of the EU Ecolabel, pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the EU Ecolabel, hereinafter the EU Ecolabel Regulation
Czy moglibyśmy znaleźć sposób na zachęcanie wytwórców do produkowania, a następnie reklamowania zdrowszych artykułów spożywczych?Could we find a way of encouraging their manufacturers to produce and subsequently advertise healthier food products?
WYTWÓRCA (-Y) SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH) ORAZ WYTWÓRCA (-Y) ODPOWIEDZIALNY (-I) ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER(S) RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
– w przypadku gdy drugim i trzecim znakiem jest W‧, S‧, P‧, K‧ lub ZF, wytwórcą jest Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-‧ Bagsværd, DaniaIf the second and third characters are W‧, S‧, P‧, K‧, or ZF Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-‧ Bagsværd, Denmark is the manufacturer
WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialnyMarketing Authorisation Holder and Manufacturer Marketing Authorisation Holder
Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnejName and address of the manufacturer of the biological active substance
system opakowań zbiorczych musi być odpowiedni biorąc pod uwagę metodę sterylizacji wskazaną przez wytwórcęthe packaging system must be suitable taking account of the method of sterilization indicated by the manufacturer
Wytwórca nie spełniający wymogów procedury oceny zgodności, nie uzyska zezwolenia na swe fajerwerkiNo fireworks will be permitted unless the manufacture has satisfied the assessment procedure
Tym samym wstępnie uznano, że omawiany środek w sposób selektywny przyznał korzyść gospodarczą wspomnianym wytwórcom energiiThe measure was therefore found, on a preliminary basis, to confer a selective advantage on those power generators
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3517 zdań frazy wytwórca.Znalezione w 0,767 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.