wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • high           
  (advb, verb, noun, adjv   )
   
  mający duży wymiar pionowy
 • tall           
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  of a person
   
  of a building
   
  mający duży wymiar pionowy
 • lofty     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  high
 • long             
  (advb, noun, verb, adjv   ) []
   
  Having relatively great height.
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • alt   
 • alto       
  (noun, adjv   )
 • big           
  (adjv   )
 • boot       
  (verb, noun   )
 • elevated   
  (noun, adjv   )
 • exalted   
  (adjv   )
 • high-pitched   
  (adjv   )
 • loud       
  (adjv   )
 • soaring   
  (noun   )
 • strapping   
  (adjv   )
 • superior     
  (noun, adjv   )
 • towering   
  (adjv   )
 • upstanding   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
tall
 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy
 
mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (72)

aktualizacja o wysokim prioryteciehigh priority update
Atlas WysokiHigh Atlas
Bolesław I WysokiBolesław I the Tall
dane batymetryczne o wysokiej gęstościhigh density bathymetric data
domena najwyższego poziomutop-level domain
europejski obszar szkolnictwa wyższegoEuropean Higher Education Area
Filip V WysokiPhilip V of France
fundusz wysokiego ryzykago-go fund
Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiskaHigh Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
Helsińska Wyższa Szkoła HandluHelsinki School of Economics
instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚPHigh Growth and Innovative SME Facility; GIF
izba wyższaupper house; Upper House
kogeneracja o wysokiej sprawnościhigh efficiency cogeneration
konieczne jest objęcie (dok.) klauzulą wyższą niż [...]require (sth.) a level of classification higher than [...]
kształcenie na poziomie wyższymhigher education
lata pracy najwyższych zarobkówelapsed years
linia wysokiego napięciahigh-voltage line; high voltage line
Mam wysokie ciśnienie.I have high blood pressure
Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów KontroliThe International Organisation of Supreme Audit Institutions; INTOSAI
Najwyżsi przywódcySupreme Leader
Najwyżsi przywódcy IranuSupreme Leader of Iran
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
Najwyższa Tajna RadaSupreme Privy Council
najwyższa woda wysokahighest high water
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższe dopuszczalne stężeniemaximum limits
najwyższytop; ; supreme; uppermost; topmost; superlative; extreme; paramount; ultimate; utmost
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościmaximum residue level; MRL; maximum residue limit; maximum residue limits
Najwyższy Urząd KontroliThe Office of the Auditor General (of Norway)
najwyższy wymiar karycapital punishment
obligacja o wysokiej jakościhigh-grade bond
oceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awansreports, advancement to a higher step and promotion
odroczenie awansu na wyższy stopieńdeferment of advancement to a higher step
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznietransgenics; transgenic organisms
osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowejprime-age adults
Państwowa Wyższa Szkoła FilmowaNational Film School in Łódź
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika SolskiegoLudwik Solski Academy for the Dramatic Arts
pierwszy stopień kształcenia wyższegoISCED 5; first stage of tertiary education (ISCED 5)
podmiot dominujący wyższego szczeblaultimate controlling parent (UCP)
poziom wody wysokihigh water
prawo do przeniesienia na wyższy stopieńright to advancement to a higher step
Prezesi Sądu Najwyższego USAChief Justice of the United States
Proces wyższego dowództwaHigh Command Trial
Przewodniczący Sądu NajwyższegoChief Justice of Ireland
Rada Najwyższa UkrainyVerkhovna Rada
Rada Najwyższa ZSRRSupreme Soviet
Sąd NajwyższySupreme court
Sąd Najwyższy Stanów ZjednoczonychSupreme Court of the United States
sądownictwo wyższehigher court
siła wyższaact of God; force majeure
Siła wyższaForce majeure
skrobia o wysokiej zawartości amylozyhigh amylose starch
stan wyższej koniecznościnecessity
stopień najwyższysuperlative degree; superlative
stopień wyższycomparative degree; comperative degree; comparative
strona wysokiego ciśnieniahigh side
surowica odpornościowa o wysokim mianie przeciwciałhyperimmune serum
szacunkowe najwyższe dzienne pobranieEMDI; estimated maximum daily intake
szarłat wysokiamaranthus edulis; amaranthus caudatus; inca wheat; love lies bleeding
szkolnictwo wyższe I stopniafirst stage of tertiary education (ISCED 5); ISCED 5
szkoła wyższaacademy; college
telewizja o wysokiej rozdzielczościHigh-Definition Television
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZBHigh Representative for the CFSP
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki BezpieczeństwaHigh Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wysoki SądzieYour Honour
Wysoki StoczekWysoki Stoczek
Wysoki ZamekLviv High Castle
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w BiałymstokuBiałystok School of Public Administration
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuAcademy of Economics in Białystok
Wyższe uczelnie w ŁodziEducation in Łódź
Zgromadzenie Najwyższe TadżykistanuNational Assembly of Tajikistan

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Interwenienci: ‧) Amnesty International Limited oraz Advice on Individual Rights in Europe Centre; ‧) Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców; ‧) Equality and Human Rights CommissionInterested parties: ‧) Amnesty International Limited and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), ‧) United Nations High Commissioner for Refugees, ‧) Equality and Human Rights Commission
Zostało to podważone przez jedną z zainteresowanych stron, jednak nie przedstawiono dowodu na poparcie tego, że udział w rynku jest wyższy niż powyższe dane liczboweIt was contested by one interested party, but no substantiated evidence was given that the market share is higher than the above figure
musi mieć wystarczająco małą średnicę, aby wywoływać przepływ turbulentny (liczba Reynoldsa wyższa niż ‧) i długość wystarczającą do całkowitego wymieszania spalin z powietrzem rozcieńczającymshall be small enough in diameter to cause turbulent flow (Reynolds Number greater than ‧) and of sufficient length to cause complete mixing of the exhaust and dilution air
ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia ‧ czerwca ‧ r. do dnia ‧ lipca ‧ r. w odniesieniu do podkontyngentu ‧ w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysokafixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences lodged from ‧ June to ‧ July ‧ under subquota ‧ in the context of the Community tariff quota opened by Regulation (EC) No ‧/‧ for common wheat of a quality other than high quality
W chwili obecnej przeważająca większość ludzi dość niechętnie korzysta z telefonów komórkowych podczas pobytu za granicą, ponieważ obawiają się wysokich rachunków za roaming.At the moment, the overwhelming majority of people are still somewhat reluctant to use mobile telephones when they are abroad due to the fear of the roaming bill.
Europejskie porty poczyniły jednak znaczny postęp, by wypracować wysoki standard ochrony środowiska oraz polepszyć zarządzenie środowiskiem i przez lata doprowadziły do osiągnięcia konstruktywnej zgody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami lokalnymi, co doprowadziło do korzystnej sytuacji zarówno dla środowiska naturalnego, jak i portówEuropean seaports have however made considerable progress in achieving high environmental standards and improving environmental management and have over the years succeeded in developing constructive agreements with NGOs and local stakeholders leading to win-win situations for nature and ports
Wyższy poziom cen w USA może być bezpośrednio powiązany z wysokim zużyciem DEA na rynku Stanów ZjednoczonychThe higher price level in the USA can be directly attributed to the high consumption of DEA on the US market
W przypadku zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej stronie zawierającej umowę wywiązanie ze zobowiązań, właściwa instytucja danego Państwa Członkowskiego decyduje o działaniach, które uważa za niezbędne ze względu na przytoczone okolicznościIn case of force majeure where the performance of the contractual obligations of a contracting party are affected, the competent authority of the Member State concerned shall decide on the measures which it deems necessary having regard to the circumstances pleaded
Jeśli instalacja pomiarowa może pracować pod ciśnieniem niższym niż ciśnienie atmosferyczne ale wyższym niż ciśnienie pary mierzonej cieczy, powyższe urządzenia muszą być wyposażone, w celu wyeliminowanie przepływu powietrza przez licznik komorowy, w samoczynne urządzenie dławiące i zamykające przepływWhere the meter outlet pressure in the measuring system may fall below the atmospheric pressure but remain higher than the saturated vapour pressure of the liquid measured, these devices shall be combined with an automatic mechanism to slow down and stop the flow, in order to prevent any air passing into the meter
mając na uwadze, że w dniu ‧ sierpnia ‧ r. wyższa izba parlamentu rosyjskiego przyjęła rezolucję wzywającą prezydenta do uznania niepodległości separatystycznych regionów Gruzji- Abchazji i Osetii Południowej, czego następstwem w dniu ‧ sierpnia ‧ r. była decyzja prezydenta Miedwiediewa o formalnym uznaniu przez Rosję obydwu regionów za niepodległe państwawhereas on ‧ August ‧ Russia's upper house of parliament adopted a resolution asking the President to recognise the independence of Georgia's breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia, which was followed on ‧ August ‧ by President Dmitry Medvedev's decision that Russia would formally recognise the two regions as independent states
Ponadto jako że za spełniony uważa się warunek nieograniczonego dostępu do rynku, dyrektywa ‧/‧/WE nie powinna mieć zastosowania w odniesieniu do udzielania przez podmioty zamawiające zamówień mających na celu umożliwienie dostaw detalicznych energii elektrycznej do odbiorców końcowych podłączonych do sieci średniego, wysokiego i bardzo wysokiego napięcia we Włoszech ani w odniesieniu do organizacji przez podmioty zamawiające konkursów na prowadzenie takiej działalności w danym obszarze geograficznymFurthermore, since the condition of unrestricted access to the market is deemed to be met, Directive ‧/‧/EC should not apply when contracting entities award contracts intended to enable retail supply of electricity to end customers connected to the medium, high and very high voltage grid in Italy nor when they organise design contests for the pursuit of such an activity in that geographical area
Są to ważne sposoby rozpowszechniania wiedzy wykorzystywanej na rynku, które mogą pomóc w ustanowieniu powiązań między MŚP a uczelniami wyższymiThese are important ways to disseminate knowledge for use in the markets and they can help in forging connections between SMEs and universities
Dyrekcja Generalna do spraw Stosunków Zewnętrznych korzysta z tej możliwości, aby ponownie zapewnić Misję Rumunii przy Wspólnotach Europejskich o swym najwyższym poważaniuThe Directorate-General for External Relations avails itself of this opportunity to renew to the Mission of Romania to the European Communities the assurance of its highest consideration
(ES) Panie przewodniczący! Przejrzystość musi być jednym z priorytetów instytucji Unii Europejskiej, w tym również Parlamentu Europejskiego, a nawet w większym stopniu Komisji Europejskiej, gdzie wyżsi urzędnicy dysponują ogromną władzą, ale brak jest jakiejkolwiek kontroli politycznej.(ES) Mr President, transparency must be one of the cornerstones of EU institutions: for this Parliament too, and even more so for the European Commission, where senior officials have immense power, but hardly any political control at all.
Najwyższy wierzchołek trójkąta musi znajdować się na górzeThe apex of the triangle must be uppermost
Ilu zakładów wyższego szczebla nie skontrolowano ani razu w okresie trzech lat ‧, ‧ i ‧?How many upper tier establishments have not been inspected at least once during the three years ‧, ‧ and ‧?
Aktywa określone w pkt ‧ mają być inwestowane w sposób zapewniający, aby fundusze były dostępne w razie potrzeby, a jednocześnie przynosiły nadal możliwie największy dochód, zgodnie z zasadą utrzymania wysokiego stopnia bezpieczeństwa i stabilności w długim okresieThe assets referred to in point ‧ are to be invested in such a way as to ensure that funds are available as and when needed, while still generating the highest return available, consistent with maintaining a high degree of security and stability over the long-term
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. wprowadzająca zmiany do niektórych załączników dyrektyw Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotryny, hydrazydu maleinowego, metalaksylu-M oraz trifloksystrobinyCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ May ‧ amending certain Annexes to Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M and trifloxystrobin
Pragnę tylko zadać pani poseł Sinclaire pytanie: kiedy wysoka przedstawiciel przychodzi na specjalne posiedzenie plenarne całego Parlamentu, aby omówić roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i zostaje poddana przesłuchaniu krzyżowemu przez posłów z całego Parlamentu, czy nie wydaje się Pani, że to dla nas bardziej satysfakcjonujący sposób rozliczenia wysokiej przedstawiciel z jej działań na niwie praw człowieka niż proszenie jej o wzięcie udziału w podkomisji Parlamentu, nawet tej, którą wielce cenię?I just want to ask Ms Sinclaire this: when the High Representative comes to a special plenary sitting of the whole Parliament to discuss the annual human rights report and is cross-questioned by MEPs from across the whole Parliament, does she not think that this is a more satisfactory way for us to hold the High Representative to account on the human rights record than asking her to attend the subcommittee of the Parliament, even one that I dearly cherish?
Dlatego też przekonywałam do ostrożnego i praktycznego podejścia polegającego na przyjęciu wyższej minimalnej granicy wieku na poziomie dwunastu lat. Rada zgodziła się wyłączyć z obowiązku poddawania się pobieraniu odcisków palców dzieci poniżej dwunastego roku życia, zastrzegając weryfikację tej granicy wieku po trzech latach, po przeprowadzeniu szczegółowego badania, za które ma być odpowiedzialna Komisja.So I insisted on a prudent and practical approach, taking a higher minimum age of twelve years, and the Council did agree to exempt children under twelve, with a review of this age limit after three years following a detailed study under the responsibility of the Commission.
Doskonale wiemy, gdyż otrzymaliśmy informacje, zgodnie z którymi w porównaniu z pierwotnymi prognozami, na których system REACH został oparty, że liczba wstępnych rejestracji jest nie tylko wysoka, ale w rzeczywistości jest zdecydowanie wyższa niż przewidywano.As we are all well aware, we have received information to the effect that, compared to the initial forecasts which the REACH system was based on, the number of pre-registrations has not only been high, but actually far higher than predicted.
Zewnętrzni eksperci wybierani są na podstawie posiadanej przez nich wiedzy specjalistycznej i prezentowanego wysokiego poziomu niezależności i bezstronnościSuch external experts shall be selected on the basis of their expertise and high level of independence and impartiality
Nowo notowane podmioty mogą mieć wysoką historyczną zmienność w porównaniu z podobnymi jednostkami, które są notowane od dłuższego czasuA newly listed entity might have a high historical volatility, compared with similar entities that have been listed longer
Prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, jest odpowiedzialna za wprowadzenie w życie niniejszego wspólnego działania mając na względzie osiągnięcie jego celów, o których mowa w artThe Presidency, assisted by the Secretary-General of the Council/High Representative for the CFSP, shall be responsible for the implementation of this Joint Action, with a view to the fulfilment of its objectives as set out in Article
uwzględniając oświadczenie E‧/UE-‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. oraz oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, Jacka Strawa, po spotkaniu Ministrów Spraw Zagranicznych Chin, Francji, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii i USA oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Londynie w dniu ‧ stycznia ‧ rhaving regard to the E‧/EU statement of ‧ January ‧ and the statement by UK Foreign Minister Jack Straw following the meeting of the Foreign Ministers of China, France, Germany, Russia, the United Kingdom, the United States of America and the High Representative of the European Union in London on ‧ January
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51266 zdań frazy wysoki.Znalezione w 8,335 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.