wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • high           
  (advb, verb, noun, adjv   )
   
  mający duży wymiar pionowy
 • tall           
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  of a person
   
  of a building
   
  mający duży wymiar pionowy
 • lofty     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  high
 • long             
  (advb, noun, verb, adjv   ) []
   
  Having relatively great height.
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • alt   
 • alto       
  (noun, adjv   )
 • big           
  (adjv   )
 • boot       
  (verb, noun   )
 • elevated   
  (noun, adjv   )
 • exalted   
  (adjv   )
 • high-pitched   
  (adjv   )
 • loud       
  (adjv   )
 • soaring   
  (noun   )
 • strapping   
  (adjv   )
 • superior     
  (noun, adjv   )
 • towering   
  (adjv   )
 • upstanding   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
tall
 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy
 
mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (72)

aktualizacja o wysokim prioryteciehigh priority update
Atlas WysokiHigh Atlas
Bolesław I WysokiBolesław I the Tall
dane batymetryczne o wysokiej gęstościhigh density bathymetric data
domena najwyższego poziomutop-level domain
europejski obszar szkolnictwa wyższegoEuropean Higher Education Area
Filip V WysokiPhilip V of France
fundusz wysokiego ryzykago-go fund
Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiskaHigh Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
Helsińska Wyższa Szkoła HandluHelsinki School of Economics
instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚPHigh Growth and Innovative SME Facility; GIF
izba wyższaupper house; Upper House
kogeneracja o wysokiej sprawnościhigh efficiency cogeneration
konieczne jest objęcie (dok.) klauzulą wyższą niż [...]require (sth.) a level of classification higher than [...]
kształcenie na poziomie wyższymhigher education
lata pracy najwyższych zarobkówelapsed years
linia wysokiego napięciahigh-voltage line; high voltage line
Mam wysokie ciśnienie.I have high blood pressure
Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów KontroliThe International Organisation of Supreme Audit Institutions; INTOSAI
Najwyżsi przywódcySupreme Leader
Najwyżsi przywódcy IranuSupreme Leader of Iran
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
Najwyższa Tajna RadaSupreme Privy Council
najwyższa woda wysokahighest high water
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższe dopuszczalne stężeniemaximum limits
najwyższytop; ; supreme; uppermost; topmost; superlative; extreme; paramount; ultimate; utmost
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościmaximum residue level; MRL; maximum residue limit; maximum residue limits
Najwyższy Urząd KontroliThe Office of the Auditor General (of Norway)
najwyższy wymiar karycapital punishment
obligacja o wysokiej jakościhigh-grade bond
oceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awansreports, advancement to a higher step and promotion
odroczenie awansu na wyższy stopieńdeferment of advancement to a higher step
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznietransgenics; transgenic organisms
osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowejprime-age adults
Państwowa Wyższa Szkoła FilmowaNational Film School in Łódź
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika SolskiegoLudwik Solski Academy for the Dramatic Arts
pierwszy stopień kształcenia wyższegoISCED 5; first stage of tertiary education (ISCED 5)
podmiot dominujący wyższego szczeblaultimate controlling parent (UCP)
poziom wody wysokihigh water
prawo do przeniesienia na wyższy stopieńright to advancement to a higher step
Prezesi Sądu Najwyższego USAChief Justice of the United States
Proces wyższego dowództwaHigh Command Trial
Przewodniczący Sądu NajwyższegoChief Justice of Ireland
Rada Najwyższa UkrainyVerkhovna Rada
Rada Najwyższa ZSRRSupreme Soviet
Sąd NajwyższySupreme court
Sąd Najwyższy Stanów ZjednoczonychSupreme Court of the United States
sądownictwo wyższehigher court
siła wyższaact of God; force majeure
Siła wyższaForce majeure
skrobia o wysokiej zawartości amylozyhigh amylose starch
stan wyższej koniecznościnecessity
stopień najwyższysuperlative degree; superlative
stopień wyższycomparative degree; comperative degree; comparative
strona wysokiego ciśnieniahigh side
surowica odpornościowa o wysokim mianie przeciwciałhyperimmune serum
szacunkowe najwyższe dzienne pobranieEMDI; estimated maximum daily intake
szarłat wysokiamaranthus edulis; amaranthus caudatus; inca wheat; love lies bleeding
szkolnictwo wyższe I stopniafirst stage of tertiary education (ISCED 5); ISCED 5
szkoła wyższaacademy; college
telewizja o wysokiej rozdzielczościHigh-Definition Television
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZBHigh Representative for the CFSP
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki BezpieczeństwaHigh Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wysoki SądzieYour Honour
Wysoki StoczekWysoki Stoczek
Wysoki ZamekLviv High Castle
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w BiałymstokuBiałystok School of Public Administration
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuAcademy of Economics in Białystok
Wyższe uczelnie w ŁodziEducation in Łódź
Zgromadzenie Najwyższe TadżykistanuNational Assembly of Tajikistan

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wzywa do wprowadzenia systemu mikrokredytów dla drobnych rolników, którzy inwestują, by zwiększyć produkcję wysokiej jakości oraz bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność swej okolicycalls for the establishment of microcredit facilities for small farmers investing in product quality improvement and local food safety
Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, liczba lotów odwołanych z winy przewoźnika nie powinna przekraczać rocznie ‧ % liczby zaplanowanych lotówExcept in cases of force majeure, the number of flights cancelled for reasons directly attributable to the carrier must not exceed ‧ % of the number of flights scheduled in any year
Komisja wyraziła swoje wątpliwości co do konieczności planowanego zastąpienia pierwotnie ustalonej stawki opłat za przejazd systemem wyższych opłat w połączeniu ze zwrotem kosztówThe Commission expressed its doubts as regards the necessity of the intended replacement of the initially fixed toll rate by a system of higher rates combined with reimbursement
Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDPP) ustala się na niższym progu oznaczenia analitycznego w przypadku braku zezwolenia na stosowanieMRLs should be fixed at the lower limit of analytical determination where there are no authorised uses
W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ichuzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie UniiThe Final Act of the Conference which drew up the Treaty of Accession indicated that the High Contracting Parties had reached political agreement on a set of adaptations to acts adopted by the institutions required by reason of accession and invited the Council and the Commission to adopt these adaptations before accession, completed and updated where necessary to take account of the evolution of the law of the Union
w przypadku przedsiębiorstwa DSM: opracowywanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu produktów żywieniowych i farmaceutycznych, tworzyw o wysokiej wydajności, produktów pochodnych polimerów oraz podstawowych produktów i tworzyw chemicznychfor undertaking DSM: development, manufacture and marketing of nutritional and pharmaceutical products, performance materials, polymer intermediates and base chemicals and materials
Zniesienie tej nieludzkiej blokady jest sprawą najwyższej konieczności, a Izraelowi należy nakazać położenie kresu agresji skierowanej na Palestyńczyków oraz pełne poszanowanie i przestrzeganie prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ.It is imperative that this inhumane blockade be lifted, with Israel being ordered to end its aggression towards the Palestinian people and to fully respect and comply with international law and UN resolutions.
przemysł wspólnotowy utrzymywał lub podejmował próbę zwiększenia swojej obecności w segmentach rynku produktów wyższej jakości (specjalne produkty), których cena jednostkowa jest wyższa, ale które są produkowane w mniejszych ilościachThe Community industry maintained or tried to improve its presence into the market segments of higher quality product (special products), which command a higher unit price, but are also produced in smaller quantities
Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, liczba lotów odwołanych bezpośrednio z winy przewoźnika nie powinna przekraczać w sezonie lotniczym IATA ‧ % liczby zaplanowanych lotówExcept in cases of force majeure, the number of flights cancelled for reasons directly attributable to the carrier must not exceed ‧ % of the number of flights scheduled in any IATA scheduling season
Nowa inicjatywa Regiony wiedzy połączy regionalnych uczestników zaangażowanych w badania, takich jak wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przemysł, władze publiczne (rady regionalne lub regionalne agencje rozwojuThe new Regions of Knowledge initiative will involve and bring together regional actors involved in research, such as universities, research centres, industry, public authorities (regional councils or regional development agencies
Wina wysokiej klasy psr, wina stołowe z oznakowaniem geograficznymQuality wines PSR, table wines with a geographical indication
Dlatego dobrze rozumiem, dlaczego niektóre państwa członkowskie obawiają się poluźnienia surowych przepisów krajowych i uznają za konieczne, byśmy respektowali ich wysokie wymogi bezpieczeństwa, a także chciałyby, aby inne kraje szły w ich ślady.I can therefore well understand why some Member States fear any easing of their stringent national regulations, and I consider it necessary that we respect their high safety requirements and would like others to emulate them.
Chciałabym zatem zapytać, czy w przyszłych procesach selekcji przewiduje się rekrutację kandydatów z możliwie dużej puli osób w celu zapewnienia niezależności opinii i bardziej różnorodnego składu wyższego kierownictwa tych urzędów.I would ask, therefore, that future selection processes aim to recruit candidates from the broadest possible pool of talent in order to ensure independent thought and a new diversity in the senior management of such authorities.
Cel w postaci wysokiej jakości, odpowiedniej i bezpiecznej żywności to coś, czego ludzie potrzebują i czego żądają robotnicy, a czego nie można zagwarantować przy kapitalistycznych sposobach produkcji i handlu produktami rolnymi.The objective of adequate, safe and high quality food is a human requirement and demand of the workers which cannot be safeguarded within the framework of the capitalist method of production and trade in agricultural products.
Koszty postawienia budynków i instalacji maszyn do hodowli bydła są wyższe niż w cieplejszych regionach, ponieważ w regionach północnych fundamenty muszą być mrozoodporne, a rury wodociągowe i kanalizacyjne muszą być umieszczone poniżej granicy zamarzania gruntu (np. w Estonii minimalna głębokość wynosi ‧,‧ mThe costs of buildings and livestock facilities are higher than in more clement areas, given the need to lay frost-free foundations and install water pipes and sewage systems below the frost line (in Estonia, over ‧.‧. metres deep, for instance
Wszystkie informacje przetwarzane lub dostępne dla SYSTEMU w tym trybie działania wraz z odpowiednimi danymi podlegają takiej ochronie – tak długo, jak nie zostanie nic innego ustalone – jakby należały do kategorii i najwyższego poziomu zaklasyfikowania, chyba że istniejąca funkcja oznaczania jest w wystarczającej mierze godna zaufaniaAll information handled or being available to a SYSTEM under this mode of operation, together with output generated, shall be protected as potentially of the information category designation and of the highest classification level being handled until determined otherwise, unless there is an acceptable level of trust that can be placed in any labelling functionality present
Szef misji jest wspierany przez wyższego funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa misji (SMSO), który podlega szefowi misji i który utrzymuje również bliskie stosunki służbowe z Biurem Bezpieczeństwa RadyThe Head of Mission shall be assisted by a Senior Mission Security Officer (SMSO), who will report to the Head of Mission and also maintain a close functional relationship with the Council Security Office
Levemir należy chronić przed wysoką temperaturą i światłem słonecznymLevemir should be protected from excessive heat and sunlight
Obecne wysokie ceny żywności są dobre dla jednych, a złe dla innych.The current high prices are a good thing for some people and a bad thing for others.
Jak czytamy w pracy zbiorowej pod redakcją DORIOZA , mamy do czynienia z około dziesięcioma zespołami roślinności, w skład których wchodzi w sumie ponad ‧–‧ wyższych gatunków roślinAccording to DORIOZ et al. , there are about ten different associations comprising a total of more than ‧-‧ species of higher plants
dłużne papiery wartościowe, posiadające rating krótkoterminowy uznanej instytucji ECAI, któremu właściwe organy przypisują stopień jakości kredytowej równy lub wyższy niż trzy, zgodnie z zasadami ważenia ryzykiem ekspozycji krótkoterminowych, określonych w artdebt securities with a short-term credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step ‧ or above under the rules for the risk weighting of short term exposures under Articles ‧ to
wzywa Komisję i Radę Ministrów Rolnictwa UE do zbadania możliwości wprowadzenia finansowania wspólnotowego na rzecz wdrożenia w całej Unii elektronicznego systemu identyfikacji owiec, planowanego na ‧ grudnia ‧ r., ponieważ o ile system ten poprawi identyfikowalność i zarządzanie stadami oraz wzmocni walkę z oszustwami, będzie generować dodatkowe wydatki administracyjne i wysokie koszty dla sektora znajdującego się w kryzysieCalls on the Council of Agriculture Ministers and the Commission to consider the possibility of introducing Community financing for the application throughout the European Union of the system- intended for ‧ December ‧- of electronic identification for sheep, because, even if this system will improve traceability, flock management and measures against fraud, it will create new administrative burdens and high costs for this sector, which is in crisis
wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji. - Pani przewodnicząca! Znamy powody, dla których Jemen znalazł się w naszym dzisiejszym porządku obrad.High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the Commission. - Madam President, we know the reason why Yemen is on our agenda today.
Bogactwo minerałów na terenach zalewowych, w szczególności potasu, powoduje, że ryż cechuje się wysoką zawartością białka i większą odpornością ziarna podczas gotowaniaThe alluvial soils, highly fertile because of the presence of minerals (particularly potassium), are conducive to a high protein content and enhanced cooking firmness
Jego przyjaciel Egon, taki wielki i wysoki, był tak samo słaby z matmy co tyHis friend Egon, was so big and tall, as bad at mathematics as you are
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55849 zdań frazy wysoki.Znalezione w 4,224 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.