wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • high           
  (advb, verb, noun, adjv   )
   
  mający duży wymiar pionowy
 • tall           
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  of a person
   
  of a building
   
  mający duży wymiar pionowy
 • lofty     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  high
 • long             
  (advb, noun, verb, adjv   ) []
   
  Having relatively great height.
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • alt   
 • alto       
  (noun, adjv   )
 • big           
  (adjv   )
 • boot       
  (verb, noun   )
 • elevated   
  (noun, adjv   )
 • exalted   
  (adjv   )
 • high-pitched   
  (adjv   )
 • loud       
  (adjv   )
 • soaring   
  (noun   )
 • strapping   
  (adjv   )
 • superior     
  (noun, adjv   )
 • towering   
  (adjv   )
 • upstanding   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
tall
 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy
 
mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (72)

aktualizacja o wysokim prioryteciehigh priority update
Atlas WysokiHigh Atlas
Bolesław I WysokiBolesław I the Tall
dane batymetryczne o wysokiej gęstościhigh density bathymetric data
domena najwyższego poziomutop-level domain
europejski obszar szkolnictwa wyższegoEuropean Higher Education Area
Filip V WysokiPhilip V of France
fundusz wysokiego ryzykago-go fund
Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiskaHigh Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
Helsińska Wyższa Szkoła HandluHelsinki School of Economics
instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚPHigh Growth and Innovative SME Facility; GIF
izba wyższaupper house; Upper House
kogeneracja o wysokiej sprawnościhigh efficiency cogeneration
konieczne jest objęcie (dok.) klauzulą wyższą niż [...]require (sth.) a level of classification higher than [...]
kształcenie na poziomie wyższymhigher education
lata pracy najwyższych zarobkówelapsed years
linia wysokiego napięciahigh-voltage line; high voltage line
Mam wysokie ciśnienie.I have high blood pressure
Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów KontroliThe International Organisation of Supreme Audit Institutions; INTOSAI
Najwyżsi przywódcySupreme Leader
Najwyżsi przywódcy IranuSupreme Leader of Iran
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
Najwyższa Tajna RadaSupreme Privy Council
najwyższa woda wysokahighest high water
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższe dopuszczalne stężeniemaximum limits
najwyższytop; ; supreme; uppermost; topmost; superlative; extreme; paramount; ultimate; utmost
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościmaximum residue level; MRL; maximum residue limit; maximum residue limits
Najwyższy Urząd KontroliThe Office of the Auditor General (of Norway)
najwyższy wymiar karycapital punishment
obligacja o wysokiej jakościhigh-grade bond
oceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awansreports, advancement to a higher step and promotion
odroczenie awansu na wyższy stopieńdeferment of advancement to a higher step
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznietransgenics; transgenic organisms
osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowejprime-age adults
Państwowa Wyższa Szkoła FilmowaNational Film School in Łódź
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika SolskiegoLudwik Solski Academy for the Dramatic Arts
pierwszy stopień kształcenia wyższegoISCED 5; first stage of tertiary education (ISCED 5)
podmiot dominujący wyższego szczeblaultimate controlling parent (UCP)
poziom wody wysokihigh water
prawo do przeniesienia na wyższy stopieńright to advancement to a higher step
Prezesi Sądu Najwyższego USAChief Justice of the United States
Proces wyższego dowództwaHigh Command Trial
Przewodniczący Sądu NajwyższegoChief Justice of Ireland
Rada Najwyższa UkrainyVerkhovna Rada
Rada Najwyższa ZSRRSupreme Soviet
Sąd NajwyższySupreme court
Sąd Najwyższy Stanów ZjednoczonychSupreme Court of the United States
sądownictwo wyższehigher court
siła wyższaact of God; force majeure
Siła wyższaForce majeure
skrobia o wysokiej zawartości amylozyhigh amylose starch
stan wyższej koniecznościnecessity
stopień najwyższysuperlative degree; superlative
stopień wyższycomparative degree; comperative degree; comparative
strona wysokiego ciśnieniahigh side
surowica odpornościowa o wysokim mianie przeciwciałhyperimmune serum
szacunkowe najwyższe dzienne pobranieEMDI; estimated maximum daily intake
szarłat wysokiamaranthus edulis; amaranthus caudatus; inca wheat; love lies bleeding
szkolnictwo wyższe I stopniafirst stage of tertiary education (ISCED 5); ISCED 5
szkoła wyższaacademy; college
telewizja o wysokiej rozdzielczościHigh-Definition Television
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZBHigh Representative for the CFSP
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki BezpieczeństwaHigh Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wysoki SądzieYour Honour
Wysoki StoczekWysoki Stoczek
Wysoki ZamekLviv High Castle
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w BiałymstokuBiałystok School of Public Administration
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuAcademy of Economics in Białystok
Wyższe uczelnie w ŁodziEducation in Łódź
Zgromadzenie Najwyższe TadżykistanuNational Assembly of Tajikistan

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jest zdania, że konkretne obszary rolne mają kluczowe znaczenie dla zachowania i przywrócenia różnorodności biologicznej i wysokiej wartości przyrodniczej oraz że związany z tym interes publiczny przedstawia wartość finansową i kwalifikuje się do płatnościfeels that specific agricultural areas are of the utmost importance for preserving and restoring biodiversity and nature values and that these public interests represent a financial value, eligible for payments
Jak myślisz, jak wysoki jest JP?How tall do you think JP is?
na piśmie. - (PL) Problemem dla właściwego funkcjonowania rynku kolejowego w nowych państwach członkowskich, a co za tym idzie czynnikiem ograniczającym liberalizację rynku, jest niewłaściwe finansowanie kolei, czyli brak wystarczających środków na utrzymanie infrastruktury kolejowej (co skutkuje wysokimi stawkami dostępu do niej, a w konsekwencji ogranicza konkurencyjność tej gałęzi transportu z uwagi na wysokie koszty przewozu), oraz niedofinansowanie usług o charakterze służby publicznej, czego wynikiem jest zadłużenie spółek pasażerskich świadczących te usługi o jednoczesne ograniczenie możliwości inwestycyjnych na przykład na nowy tabor.A problem for the proper functioning of the railway market in the new Member States and, in turn, a factor which restricts liberalisation of the market, is the incorrect financing of the railways, in other words, a lack of sufficient means to maintain the railway infrastructure. This results in high access prices and, as a consequence, restricts the competitiveness of this branch of the transportation industry because of the high costs of transport.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczychamending Regulation (EC) No ‧/‧ setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
W ocenie środków stosuje się następujące kryteria, które zapewniają wysoką jakość środków, zgodnie z artIn appraising the measures, the following criteria are to be applied to ensure their high quality in accordance with Article
Jeżeli zainstalowana moc napędowa przekracza wartości standardowej mocy napędowej podanej według powyższych formuł, kryteria wspomniane zgodnie z lit. a) podnosi się odpowiednio proporcjonalnie do wyższej mocy napędowejIf the installed propulsion power exceeds the values for the standard propulsion power as given in the above formulas the criteria as mentioned under (a) shall be increased directly proportional to the higher propulsion power
Ze swej strony, Parlament Europejski zalecał Komisji, w rezolucji z ‧ lipca ‧ r., by przyjęła środki służące zapewnieniu wysokiego stopnia obrony konsumentówIn turn, the European Parliament's resolution of ‧ July ‧ recommended that the Commission adopt measures to guarantee a high level of consumer protection
najwyższą ważoną wartość skuteczną przyspieszenia działającego na całe ciało operatora, jeżeli wartość ta przekracza ‧,‧ m/sthe highest root mean square value of weighted acceleration to which the whole body is subjected, if it exceeds ‧,‧ m/s
O ile każde państwo członkowskie w ramach wspólnych zasad wnosi wkład w utrzymanie wysokiego i jednolitego poziomu kontroli osób oraz ochrony granic zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, obciążenie niektórych państw członkowskich jest w tym względzie większe niż innych państw członkowskichWhile each Member State contributes to a high and uniform level of control on persons and surveillance of the external borders of the Member States of the European Union within the framework of common rules, some Member States face a heavier burden than others
Kształcenie i szkolenie zawodowe wysokiej jakości mogą na przykład przyczyniać się do innowacyjności w miejscu pracyHigh-quality VET, for example, can contribute to innovation at the workplace
Sieć, o której mowa w ust. ‧, musi umożliwiać unieszkodliwianie odpadów w jednym z najbliższych urządzeń, za pomocą najodpowiedniejszych metod i technologii w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznegoThe network referred to in paragraph ‧ must enable waste to be disposed of in one of the nearest appropriate installations, by means of the most appropriate methods and technologies in order to ensure a high level of protection for the environment and public health
osoby fizyczne wjeżdżające na terytorium drugiej Strony muszą posiadać: (i) wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje potwierdzające wiedzę; oraz (ii) kwalifikacje zawodowe, tam gdzie jest to niezbędne do wykonywania działalności zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub wymogami Strony WE lub państwa CARIFORUM sygnatariusza, które obowiązują w miejscu świadczenia usługthe natural persons entering the other Party must possess (i) a university degree or a qualification demonstrating knowledge of an equivalent level and (ii) professional qualifications where this is required to exercise an activity pursuant to the law, regulations or requirements of the EC Party or of the Signatory CARIFORUM State applicable where the service is supplied
W handlu między Wspólnotą, z jednej strony, a Bułgarią i Rumunią, z drugiej strony, należności przywozowe i refundacje wywozowe mają nadal zastosowanie na niektóre produkty cukrownicze, przy czym poziom refundacji wywozowych jest znacznie wyższy od należności przywozowychIn trade between the Community, on the one hand, and Bulgaria and Romania, on the other hand, import duties and export refunds still apply for certain sugar products and the level of export refunds is considerably higher than import duties
wspieranie projektów pilotażowych opartych na partnerstwie ponadnarodowym ukierunkowanym na rozwój innowacji i jakości w szkolnictwie wyższymsupport for pilot projects based on transnational partnerships designed to develop innovation and quality in higher education
Konsultacje muszą się odbyć, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, przed zastosowaniem środka stanowiącego przedmiot konsultacjiThe consultations must take place, except in cases of force majeure, prior to the implementation of the measure forming the subject of the consultation
Opisywano wystąpienie zespołu nerczycowego po podaniu wysokich dawek osoczowego czynnika ‧ w celu uzyskania tolerancji immunologicznej u pacjentów z hemofilią B, u których stwierdzono występowanie inhibitorów czynnika ‧ i występowanie reakcji alergicznych w przeszłościNephrotic syndrome has been reported following high doses of plasma derived Factor ‧ to induce immune tolerance in haemophilia B patients with factor ‧ inhibitors and a history of allergic reactions
Ze względu na kryterium racjonalności środków używanych dla osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w ramach polityki konkurencji oraz aby optymalnie wykorzystać istniejące zasoby, uważamy, iż zasadniczo wystarczyłoby wyznaczyć doradcę odpowiedzialnego za kontakty z konsumentami we wszystkich służbach Komisji, których szczególnie dotyczy polityka konsumenckaWith the aim of introducing the criterion of reasonableness as regards the methods used to ensure a high level of consumer protection in competition policy and in order to make the best use of existing resources, the EESC considers that it would initially be enough to appoint an adviser responsible for consumer relations within the Commission departments that have a particular interest in consumer policy
Nie wykonano badań okołourodzeniowych i pourodzeniowych dla produktu Suboxone; jednakże doustne podawanie buprenorfiny w dużych dawkach samicy w czasie ciąży i laktacji powodowało trudności z porodem (być może w wyniku sedatywnego działania buprenorfiny), wysoką śmiertelność noworodków iA peri-postnatal study has not been conducted with Suboxone; however, maternal oral administration of buprenorphine at high doses during gestation and lactation resulted in difficult parturition (possible as a result of the sedative effect of buprenorphine), high neonatal mortality and a slight delay in the development of some neurological functions (surface righting reflex and startle response) in neonatal rats
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniająca dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatuCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ January ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC as regards the maximum residue levels of diquat, fixed therein
instytucji szkolnictwa wyższegohigher education institutions
Przedsiębiorstwa europejskie powinny starać się tworzyć sieci dostaw, które przetwarzają produkty rozszerzone (system produktów i usług), ukierunkowane na rynki niszowe o wysokiej wartości dodanejEuropean firms should aim at creating supply networks that process extended products (a system of products and services) targeting high value-added niche markets
cztery lata kształcenia teoretycznego i praktycznego w pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie, w szkole wyższej o statusie uznanym za równorzędny lub pod nadzorem uniwersytetufour years of full-time theoretical and practical training at a university or at a higher institute of a level recognised as equivalent, or under the supervision of a university
Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważaniaPlease accept, Sir, the assurance of my highest consideration
Pójdę po lód i załatwię nam kilka wysokich szklanek wodyI' m gonna go get some ice and fix us a couple glasses of water
opracowania wspólnej strategii przeciw wysokiej zależności od źródeł paliw kopalnych poprzez wdrażanie konkretnych działań dotyczących wydajności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa dostaw zarówno w odniesieniu do sektora energii, jak i sektora transportudevise a common strategy addressing the high dependence on fossil energy sources via the implementation of concrete measures regarding energy efficiency, renewable energies and security of supply, both in terms of energy and also in the transport sector
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51266 zdań frazy wysoki.Znalezione w 11,328 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.