wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • high           
  (advb, verb, noun, adjv   )
   
  mający duży wymiar pionowy
 • tall           
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  of a person
   
  of a building
   
  mający duży wymiar pionowy
 • lofty     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  high
 • long             
  (advb, noun, verb, adjv   ) []
   
  Having relatively great height.
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • alt   
 • alto       
  (noun, adjv   )
 • big           
  (adjv   )
 • boot       
  (verb, noun   )
 • elevated   
  (noun, adjv   )
 • exalted   
  (adjv   )
 • high-pitched   
  (adjv   )
 • loud       
  (adjv   )
 • soaring   
  (noun   )
 • strapping   
  (adjv   )
 • superior     
  (noun, adjv   )
 • towering   
  (adjv   )
 • upstanding   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
tall
 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy
 
mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (72)

aktualizacja o wysokim prioryteciehigh priority update
Atlas WysokiHigh Atlas
Bolesław I WysokiBolesław I the Tall
dane batymetryczne o wysokiej gęstościhigh density bathymetric data
domena najwyższego poziomutop-level domain
europejski obszar szkolnictwa wyższegoEuropean Higher Education Area
Filip V WysokiPhilip V of France
fundusz wysokiego ryzykago-go fund
Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiskaHigh Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
Helsińska Wyższa Szkoła HandluHelsinki School of Economics
instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚPHigh Growth and Innovative SME Facility; GIF
izba wyższaupper house; Upper House
kogeneracja o wysokiej sprawnościhigh efficiency cogeneration
konieczne jest objęcie (dok.) klauzulą wyższą niż [...]require (sth.) a level of classification higher than [...]
kształcenie na poziomie wyższymhigher education
lata pracy najwyższych zarobkówelapsed years
linia wysokiego napięciahigh-voltage line; high voltage line
Mam wysokie ciśnienie.I have high blood pressure
Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów KontroliThe International Organisation of Supreme Audit Institutions; INTOSAI
Najwyżsi przywódcySupreme Leader
Najwyżsi przywódcy IranuSupreme Leader of Iran
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
Najwyższa Tajna RadaSupreme Privy Council
najwyższa woda wysokahighest high water
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższe dopuszczalne stężeniemaximum limits
najwyższytop; ; supreme; uppermost; topmost; superlative; extreme; paramount; ultimate; utmost
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościmaximum residue level; MRL; maximum residue limit; maximum residue limits
Najwyższy Urząd KontroliThe Office of the Auditor General (of Norway)
najwyższy wymiar karycapital punishment
obligacja o wysokiej jakościhigh-grade bond
oceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awansreports, advancement to a higher step and promotion
odroczenie awansu na wyższy stopieńdeferment of advancement to a higher step
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznietransgenics; transgenic organisms
osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowejprime-age adults
Państwowa Wyższa Szkoła FilmowaNational Film School in Łódź
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika SolskiegoLudwik Solski Academy for the Dramatic Arts
pierwszy stopień kształcenia wyższegoISCED 5; first stage of tertiary education (ISCED 5)
podmiot dominujący wyższego szczeblaultimate controlling parent (UCP)
poziom wody wysokihigh water
prawo do przeniesienia na wyższy stopieńright to advancement to a higher step
Prezesi Sądu Najwyższego USAChief Justice of the United States
Proces wyższego dowództwaHigh Command Trial
Przewodniczący Sądu NajwyższegoChief Justice of Ireland
Rada Najwyższa UkrainyVerkhovna Rada
Rada Najwyższa ZSRRSupreme Soviet
Sąd NajwyższySupreme court
Sąd Najwyższy Stanów ZjednoczonychSupreme Court of the United States
sądownictwo wyższehigher court
siła wyższaact of God; force majeure
Siła wyższaForce majeure
skrobia o wysokiej zawartości amylozyhigh amylose starch
stan wyższej koniecznościnecessity
stopień najwyższysuperlative degree; superlative
stopień wyższycomparative degree; comperative degree; comparative
strona wysokiego ciśnieniahigh side
surowica odpornościowa o wysokim mianie przeciwciałhyperimmune serum
szacunkowe najwyższe dzienne pobranieEMDI; estimated maximum daily intake
szarłat wysokiamaranthus edulis; amaranthus caudatus; inca wheat; love lies bleeding
szkolnictwo wyższe I stopniafirst stage of tertiary education (ISCED 5); ISCED 5
szkoła wyższaacademy; college
telewizja o wysokiej rozdzielczościHigh-Definition Television
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZBHigh Representative for the CFSP
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki BezpieczeństwaHigh Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wysoki SądzieYour Honour
Wysoki StoczekWysoki Stoczek
Wysoki ZamekLviv High Castle
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w BiałymstokuBiałystok School of Public Administration
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuAcademy of Economics in Białystok
Wyższe uczelnie w ŁodziEducation in Łódź
Zgromadzenie Najwyższe TadżykistanuNational Assembly of Tajikistan

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Technika „gorących iniekcji” jest stosowana w celu uniknięcia efektów wykluczających oraz w celu uzyskania lepszych wyników ilościowych za pomocą mających wysoką temperaturę wrzenia składników triglicerydówTo avoid discrimination effects the
przyjęciu skoordynowanej strategii przez producentów instrumentów płatniczych, dostawców usług płatniczych oraz władze w celu zapewnienia użytkownikom najwyższego, ekonomicznie osiągalnego, poziomu zabezpieczeń płatności elektronicznychthe implementation of a coordinated approach by manufacturers of payment products, payment service providers and the relevant authorities to ensure users the highest economically-viable level of security for electronic payments
Członkowie Komitetu i zastępcy wybierani są spośród wyższych urzędników lub ekspertów posiadających wybitne kompetencje w zakresie zatrudnienia i polityki rynku pracy w Państwach CzłonkowskichThe members of the Committee and the alternates shall be selected from among senior officials or experts possessing outstanding competence in the field of employment and labour market policy in the Member States
Efektywność energetyczna wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego obiektu zakwaterowania turystycznego jest wyższa o ‧ % od progu kwalifikującego do klasy A określonego w dyrektywie ‧/‧/WE (‧ punktyAll household air conditioners in the tourist accommodation have an energy efficiency ‧ % or higher than the threshold to qualify for class A in Directive ‧/‧/EC (‧ points
Wręcz przeciwnie, skupiają się tylko na pobieraniu opłat z tytułu niektórych kosztów zewnętrznych, w oparciu o zasadę "zanieczyszczający płaci” i tylko w odniesieniu do dróg najwyższej kategorii - innymi słowy autostrad, dróg ekspresowych, dróg kategorii pierwszej i dróg szybkiego ruchu.On the contrary, it focuses only on charging for some external costs, based on the 'polluter pays' principle, and only in the case of the highest category roads, in other words, motorways, expressways, category one roads and dual-carriageways.
Panie pośle Chichester! Sądzę, że nie słyszał pan słów pana komisarza, który szeroko przytoczył fragment przemówienia Gordona Browna na dzisiejszej konferencji Partii Pracy, lub był pan zajęty czymś innym, lecz jesteśmy w najwyższym stopniu zafascynowani pańską wypowiedzią.Mr Chichester, I think you failed to hear when the Commissioner quoted extensively from Gordon Brown's speech to the Labour Party Conference today or else you were otherwise occupied, but we were very much fascinated by this intervention.
Współczynnik pH ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych wynosi ‧–‧ (chyba że pH wód przyjmujących nie mieści się w tym zakresie), a temperatura wynosi poniżej ‧ °C (chyba że temperatura wody przyjmującej jest wyższa od tej wartościThe pH of the effluent discharged to surface waters shall be between ‧ and ‧ (unless the pH of the receiving waters is outside this range), and the temperature shall be below ‧ °C (unless the temperature of the receiving water is above this value
Polityka regionalna, podobnie jak polityka rozwoju obszarów wiejskich, powinny uwzględniać ten aspekt w swoich warunkach realizacji, w szczególności oferując wyższy współczynnik współfinansowania odpowiadający tym utrudnieniomRegional policy and rural development policy must reflect this in the way in which they are implemented, not least by proposing a higher level of co-financing to take account of these constraints
W przypadku przyjęcia powyższych założeń wartość kapitału własnego kształtuje się na poziomie [...] mln EUR, co oznacza, iż jest o [...] mln EUR lub [...] % wyższa niż wartość określona przez Deloitte w ramach scenariusza podstawowegoThese assumptions lead to an equity value of EUR [...] million, which is EUR [...] million or [...] % more positive than in the baseline scenario calculated by Deloitte
Podczas gdy przywozu z Norwegii dokonano po wyższych średnich cenach niż ceny przemysłu wspólnotowego (‧ EUR/t), prawdopodobnie z powodu wysokiej jakości gatunków, ceny przywozu z Rumunii były na znacznie niższym poziomie (‧ EUR za tonęWhile imports from Norway were made at higher average prices than those of the Community industry (EUR ‧/tonne) possibly due to the high quality grades, import prices from Romania were at significantly lower level (EUR ‧/tonne
W tym celu, zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady i wbrew opinii Parlamentu Europejskiego, zezwala się państwom członkowskim na opuszczenie niewielkiego procentu inspekcji, a mianowicie inspekcji ‧ % łącznej liczby statków o priorytecie I (statki, na których przeprowadzenie inspekcji jest obowiązkowe) z wysokim profilem ryzyka oraz inspekcji ‧ % łącznej liczby statków o priorytecie I, innych niż z wysokim profilem ryzykaTo this effect, Member States are allowed, according to the Council's position and contrary to the European Parliament's view, to miss a small percentage of inspections, namely inspections on ‧ % of the total number of Priority I ships (ships due for a mandatory inspection) with a high risk profile and on ‧ % of the total number of Priority I ships other than those with a high risk profile
Jednakże w przyszłości, dla niektórych substancji mogą być zgłoszone wnioski o nadanie wyższego priorytetuHowever, higher priorities for certain substances may be requested in the future
Chciałbym ponownie zapewnić pana posła Czarneckiego w tym względzie: Unia Europejska musi wydać swój werdykt w sprawie przyszłości Biura Wysokiego Przedstawiciela, z zastrzeżeniem, że nie pragniemy ani przedwczesnego zamknięcia tego biura bez spełnienia warunków, ani sztucznego przedłużenia jego działalności.I should like to reassure Mr Czarnecki on this point: the European Union must give its verdict on the future of the Office of the High Representative, in the knowledge that we desire neither the premature closure without conditions nor the artificial extension of this Office.
Dążąc do realizacji celów niniejszego Układu Członkowie będą przystępowali do kolejnych rund negocjacji, rozpoczynając je nie później niż w ciągu pięciu lat począwszy od wejścia w życie Porozumienia WTO, a następnie okresowo w celu osiągnięcia coraz wyższego poziomu liberalizacjiIn pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning not later than five years from the date of entry into force of the WTO Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of liberalization
Prawdą jest, że producenci propylenu, osiągający czystość produktu niższą od przewidzianej dla jakości polimerowej, mogą nie osiągać wysokich zysków z rurociąguIt is true that producers of propylene with a lower purity level than polymer-grade propylene may not derive much benefit from the pipeline
Wymogi ekologiczne powinny być uwzględniane od fazy projektowania produktu, w perspektywie całego cyklu życia, ze stałą troską o coraz wyższą jakość, innowacyjność i satysfakcję konsumentaEnvironmental requirements should be factored in from the product design phase with an eye to the whole lifecycle, continually raising the bar in terms of quality, innovation and customer satisfaction targets
wyższa temperatura jest konieczna ze względów technologicznych związanych z wytwarzaniem niektórych przetworów mlecznych i właściwy organ to zatwierdzia higher temperature is necessary for technological reasons related to the manufacture of certain dairy products and the competent authority so authorises
Wysoki Przedstawiciel co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z obsadzania stanowisk w ESDZEach year, the High Representative shall present a report to the European Parliament and the Council on the occupation of posts in the EEAS
Aresztowania członków opozycji, zakłócenia pracy Sądu Najwyższego, odmowa wjazdu jednego z przywódców opozycji do kraju i areszt domowy drugiego, uwięzienie przedstawiciela ONZ i przemoc używana przez władze przeciwko pokojowym demonstrantom - wszystko to wskazuje na to, że Pakistan jest na skraju przepaści.The arrests of members of the opposition, the disruption of the work of the Supreme Court, the refusal to allow one opposition leader into the country and the house arrest of another, the detention of a UN representative, and the violence used by the authorities against peaceful demonstrators all show that Pakistan is on the brink of a precipice.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najwyższy odsetek młodej społeczności europejskiej był poinformowany o założeniach programów i możliwościach z nimi związanychEfforts should be made to ensure that as many young Europeans as possible are informed about the objectives of programmes and the opportunities which they present
Podkreśla potrzebę skoncentrowania się na roli szkolnictwa wyższego w rozwoju lokalnym i regionalnym oraz na promowaniu współpracy między ośrodkami uniwersyteckimi a władzami lokalnymi i regionalnymi, włączając w te zadania także społeczne i gospodarcze podmioty lokalne i regionalneunderlines the need to focus on the role of higher education in local and regional development and the promotion of cooperation between higher education institutions and local and regional authorities, with the involvement also of local and regional economic and social players
Czy istnieje jakakolwiek gwarancja, że władze będą w stanie zarządzać, monitorować i zapewnić wysoką jakość usług dla obywateli?Is there any assurance the authorities will be able to manage, monitor and guarantee high quality services for citizens?
Słodki smak Pera de Lleida wynika zarówno z wyższej zawartości substancji stałych rozpuszczalnych, jak i z lepszego stosunku substancji stałych rozpuszczalnych do kwasowościThis sweetness is due not only to the higher content of soluble solids, but also to a higher ratio of soluble solids to acids
Głównym zagadnieniem omawianym na spotkaniu było „ Zarządzanie ryzykiem , akceptowalny poziom ryzyka oraz zintegrowany system kontroli wewnętrznej w zarządzaniu funduszami UE ” , ze szczególnym uwzględnieniem roli najwyższych organów kontroli w tym obszarze .The main focus of the meeting was on ‘ Risk management , tolerable level of risk and the integrated internal control system in the management of EU funds ’ , with the aim of discussing the role of supreme audit institutions within this area .
zero, jeżeli cena netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, jest ustanowiona na podstawie faktury wystawionej przez eksportera mającego swoją siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej bezpośrednio stronie niepowiązanej we Wspólnocie i równa lub wyższa niż minimalna cena importowa ‧ EUR za tonę (dodatkowy kod Taric Azero, if the net, free-at-Community-frontier price, before duty, is established on the basis of an invoice issued by an exporter located in the People
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55849 zdań frazy wysoki.Znalezione w 20,332 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.