wymowa: IPA: vɨˈpɛwjɲiʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • perform         
  (verb   ) []
   
  Carry something out to completion.
 • complete         
  (verb, adjv   )
 • fill out   
  (verb   )
   
  To enter information into a form.
 • populate   
  (verb   )
   
  To import prepared data using a software procedure rather than the end user entering the information.
 • abide       
  (verb   )
 • abide by   
  (verb   )
 • accomplish     
  (verb   )
 • achieve       
  (verb   )
 • complement     
  (verb, noun   )
 • consummate       
  (verb, adjv   )
 • execute     
  (verb   )
 • exercise     
  (verb, noun   )
 • fill       
  (verb, noun   )
 • fill in   
  (verb   )
 • fill up   
  (verb   )
 • finish           
  (verb, noun   )
 • fulfil       
  (verb   )
 • imbue   
  (verb   )
 • keep         
  (verb, noun, auxv   )
 • meet   
  (verb, noun   )
 • observe         
  (verb   )
 • permeate   
  (verb, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od wypełniać

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

efekt wypełnieniafill effect
niewypełniona karta do głosowaniablank ballot paper
niewypełnionyblank
współczynnik wypełnieniafill factor
wypełnić wniosekcomplete an application
wypełnieniecompletion; filler; padding; repletion; filling; impletion; fill; fillings; execution; fulfillment; fulfilment; infill
wypełnienie głośnikówspeaker fill
wypełnienie nasionseed filling
wypełnienie zobowiązaniapayment
wypełnionyreplete; filled; full
wypełniony; pełny po brzegi; nabityfull up

Przykładowe zdania z "wypełnić", pamięć tłumaczeniowa

add example
wskazanie, czy spółka lub spółki zgadzają się na objęcie ich próbą, co oznacza wypełnienie ankiety i zaakceptowania inspekcji w zakładzie w odpowiedzi na złożoną ankietęan indication of whether the company or companies agree to their inclusion in the sample, which implies replying to a questionnaire and accepting an on-the-spot investigation of their response
Koncepcją stanowiącą podstawę strategii jest wypełnienie luki w nieformalnym sektorze edukacyjnym .The idea behind the strategy is to fill a gap in the non-formal education sector .
Właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego w ciągu jednego miesiąca przesyłają właściwym władzom pozostałych Państw Członkowskich kopię świadectwa homologacji typu elementu, którego przykład podany jest w załączniku VII, wypełnionego dla każdego typu konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu, które zostały homologowane lub nieThe competent authorities of each Member State shall, within one month, send to the competent authorities of the Member State a copy of the component type-approval certificates, an example of which is given in Annex VII, completed for each type of roll-over protection structure which they approve or refuse to approve
Na odwrocie pierwszego egzemplarza dokumentu podane są wskazówki dotyczące sposobu jego wypełnienia i procedury jego wykorzystaniaThe instructions concerning completion of the document and the procedures for its use are shown on the reverse of copy ‧ of this document
By nie ograniczyć szansy na zalezienie tej drugiej osoby... która wypełni mnie tak całkowicieTo not limit the likelihood of finding that one person who' d... complement me so completely
wzywa państwa członkowskie do zmiany ich stanowiska o niepodejmowaniu działań w stosunku do sytuacji uchodźców irackich oraz do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i wspólnotowego polegających na umożliwieniu Irakijczykom zamieszkującym państwa członkowskie złożenia wniosków o azyl i ich szybkiego rozpatrzenia, z poszanowaniem zabezpieczeń proceduralnych, oraz do przyznania statusu uchodźcy, albo tymczasowej lub dodatkowej ochrony osobom mającym uzasadnione obawy przed prześladowaniem lub poważnym niebezpieczeństwemCalls on the Member States to overcome their position of non-action regarding the situation of the Iraqi refugees and to fulfil their obligations under international and Community law to give Iraqis in Member States the opportunity to lodge asylum applications and have them processed with minimum delay, respecting procedural safeguards, and grant refugee status or subsidiary or temporary protection to those who have a well-founded fear of persecution or serious harm
Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza, zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku IEach consignment shall be accompanied by a numbered original health certificate in accordance with the model set out in Annex I and comprising a single sheet, duly completed, signed and dated
Przed wypełnieniem niniejszego formularza patrz: uwagi na odwrocieSee notes overleaf before completing this form
Procedura składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencjiProcedure for making written submissions and sending completed questionnaires and correspondence
Tłumaczenie prawodawstwa, dokumentów politycznych i administracyjnych umożliwia Unii wypełnienie jej obowiązków prawnych.Translations of legislative, political and administrative documents enable the Union to fulfil its legal obligations.
W między czasie proszę to wypełnićIn the meantime, fill in this
Jeśli dopuszcza się mniej rygorystyczne wartości dopuszczalne stężenia metali ciężkich w glebie zgodnie z załącznikiem I A przypis ‧, proszę wypełnić poniższą tabelę, określając, które z podanych danych są szacunkoweIf any less stringent limit values for heavy-metal concentrations in soils have been permitted in accordance with Annex I A, footnote ‧, please complete the following table, stating whether any of the informations given is an estimate
Należy zauważyć, że żaden z indywidualnych importerów nie wypełnił kwestionariusza, uzasadniając to stwierdzeniem, iż nie dokonują przywozu produktu objętego postępowaniemIt should be noted that none of the individual importers filled out a questionnaire reply on the basis that they did not import the product concerned
W przypadku, gdy właściwy organ stwierdzi, że przedsiębiorstwu grozi ryzyko niewypełnienia warunków przewidzianych w art. ‧, właściwy organ powiadamia o tym to przedsiębiorstwoIf the competent authority establishes that an undertaking runs the risk of no longer satisfying the requirements provided for in Article ‧ the competent authority shall notify the undertaking thereof
powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Izraelu zgodnie z jego własnymi proceduraminotices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Journal of the European Union (C series) and in Israel according to its own procedures
Dokument ten musi być czytelnie wypełniony i podpisany przez kapitana statkuThis document must be completed legibly and signed by the master of the vessel
UE uwzględnia ostatnie zmiany w porozumieniu z Luandy dokonane w tym celu w Dar es Salaam w lutym ‧ r. oraz, zgodnie z rezolucją RB ONZ ‧, wezwie rząd Ugandy do wypełnienia jego zobowiązania do wycofania swoich oddziałów bez dalszej zwłokiThe EU takes note of the recent amendment of the Luanda Agreement to this end, done at Dar es Salaam in February ‧ and, in accordance with UNSCR ‧, will call on the Government of Uganda to abide by its commitment to withdraw its troops without further delay
Proszę wypełnić po obu stronach i nie pomijać przerażających szczegółówI need you to fill these out, both sides
Pragnę podkreślić, że przynajmniej moja grupa polityczna - i ufam że przeważająca większość Komisji Prawnej, sądząc po tonie jej obrad w ostatnich latach oraz cała ta Izba - zawsze była zdania, że należy wypełnić tę lukę i 14 dyrektywa o prawie spółek jest koniecznością.May I emphasise at this point that my political group at least - and, I believe, an overwhelming majority of the Legal Affairs Committee, to judge by the tenor of its deliberations in recent years, and of this House as a whole - has always taken the view that this loophole needs to be closed and that the 14th Company Law Directive is a necessity.
z chwilą wypełnienia zobowiązań wynikających z postępowania ugodowegoonce the obligations arising under the out-of-court settlement have been fulfilled, or
Działania na szczeblu UE w celu eliminacji biedy i wykluczenia społecznego Romów żyjących w Europie muszą więc głównie skupiać się na wypełnieniu i promocji podstawowych praw do zatrudnienia, mieszkania, opieki zdrowotnej i edukacji.The EU-level effort to alleviate the poverty and social exclusion of European Roma must therefore place its primary emphasis on the fulfilment and promotion of the fundamental rights to employment, housing, healthcare and education.
Ponadto monter potrafi wypełnić kartę informacyjną dla klienta przed zakupem sprzętu przez klientaIn addition the installer shall be capable of completing the information fiche for consumers prior to the consumer purchase of the equipment
Pochowano trumnę wypełnioną piaskiemHe hid the body in the fruit cellar... even treated it to keep it as well as it would keep
Decyzja ostateczna (wypełnić sekcję ‧ poniżej) LUBFinal decision (Fill in section ‧ below) OR
Niewypełnione wzory certyfikatów zgodności i pieczęci, wydawanych przez FGIS są przedstawione w załączniku IVaBlank specimens of the certificates of conformity and stamps issued by the FGIS are given in Annex IVa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8269 zdań frazy wypełnić.Znalezione w 2,205 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.