wymowa: IPA: vɨˈpɛwjɲiʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • perform         
  (verb   ) []
   
  Carry something out to completion.
 • complete         
  (verb, adjv   )
 • fill out   
  (verb   )
   
  To enter information into a form.
 • populate   
  (verb   )
   
  To import prepared data using a software procedure rather than the end user entering the information.
 • abide       
  (verb   )
 • abide by   
  (verb   )
 • accomplish     
  (verb   )
 • achieve       
  (verb   )
 • complement     
  (verb, noun   )
 • consummate       
  (verb, adjv   )
 • execute     
  (verb   )
 • exercise     
  (verb, noun   )
 • fill       
  (verb, noun   )
 • fill in   
  (verb   )
 • fill up   
  (verb   )
 • finish           
  (verb, noun   )
 • fulfil       
  (verb   )
 • imbue   
  (verb   )
 • keep         
  (verb, noun, auxv   )
 • meet   
  (verb, noun   )
 • observe         
  (verb   )
 • permeate   
  (verb, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od wypełniać

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

efekt wypełnieniafill effect
niewypełniona karta do głosowaniablank ballot paper
niewypełnionyblank
współczynnik wypełnieniafill factor
wypełnić wniosekcomplete an application
wypełnieniecompletion; filler; padding; repletion; filling; impletion; fill; execution; fulfillment; fulfilment; infill; fillings
wypełnienie głośnikówspeaker fill
wypełnienie nasionseed filling
wypełnienie zobowiązaniapayment
wypełnionyreplete; filled; full
wypełniony; pełny po brzegi; nabityfull up

Przykładowe zdania z "wypełnić", pamięć tłumaczeniowa

add example
Długi okres czasu, jaki minął od pierwszej inicjatywy utworzenia Europejskiego Instytutu w ‧ r. do wydania wniosku dotyczącego rozporządzenia w marcu ‧ r., wypełniony był badaniami specjalistycznymi oraz konsultacjami politycznymi, co umożliwiło przygotowanie przemyślanej decyzjiThe substantial period of time that separated the first impulse to create a European Institute in ‧ and promulgation of the proposal for a regulation in May ‧ allowed expert and policy research to be conducted which has enabled a considered step to be prepared
Skoro Parlamentowi wyznaczono już rolę, musi on dysponować czasem na wypełnienie swojego demokratycznego mandatu.Where Parliament already has been given a role, it must have the time required to fulfil its democratic mandate.
Kary za niewypełnienie warunków umowyPenalties for failure to fulfil the contract
Należy wypełnić, gdy inspekcja w porcie obejmuje też inspekcję narzędzi na pokładzieTo be filled in when port inspection also concerns inspection of gears on board
Świadectwo określone w punkcie ‧ Umowy jest świadectwem, które odpowiada modelowi wskazanemu w załączniku do niniejszej wymiany listów, i które zostało wypełnione zgodnie z podpunktami ‧–The certificate referred to in paragraph ‧ of the Agreement shall be a certificate which conforms to the model set out in the Annex to this Exchange of Letters and which has been completed in accordance with points ‧ to
W celu dokonania rejestracji należy załączyć życiorys w formacie WORD lub PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie on-line (maks. ‧ znakówTo complete your application, you will need to upload a CV in Word or PDF format and to fill out, online, a letter of motivation (maximum ‧ characters
Chcemy po prostu zainicjować debatę dotyczącą możliwych mechanizmów, które najlepiej pomogłyby nam rozwiązać ten problem, więc w tym pytaniu chodzi o rozpoczęcie dialogu z Komisją, w nadziei, że uda nam się wypełnić tę lukę i znaleźć rozwiązanie poważnego problemu, zwłaszcza dla osób, które padły ofiarą niewypłacalności linii lotniczych.We merely wish to open up the debate as to what mechanisms might be possible to help us best solve this problem, so the idea of the question is to start the dialogue with the Commission in the hope that we can close this loophole and find a solution to what is a serious problem, particularly for those people who find themselves victims of an airline insolvency.
Wypełnij ten formularz, by dowiedzieć się, kim mogłeś być w poprzednim życiu.Complete the following form to know who you could have been in a previous life.
Aby wypełnić powierzone jej zadania w kontekście wspólnej polityki transportu morskiego, Komisja (Eurostat) powinna mieć do swojej dyspozycji porównywalne, rzetelne, jednoczesne i regularne dane statystyczne dotyczące skali i rozwoju przewozu rzeczy i osób drogą morską do i ze Wspólnoty, między państwami członkowskimi oraz krajowego transportu morskiegoTo carry out the tasks entrusted to it in the context of the common maritime transport policy, the Commission (Eurostat) should have at its disposal comparable, reliable, synchronised and regular statistical data on the scale and development of the carriage of goods and passengers by sea to and from the Community, between Member States and for domestic sea transport
Gospodarstwa (manades – stada lub ganaderías – gospodarstwa produkujące zwierzęta do walki), gdzie muszą się urodzić i być utrzymywane zwierzęta, których mięso jest przeznaczone do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia, muszą wypełnić oświadczenie, że spełniają warunki do jego produkcjiThe holdings (herds or livestock farms) where the animals whose meat is intended for production for the designation must be born or reared, must complete a declaration of suitability to produce the denomination
Korpus zaworu powinien być wypełniony n-heksanem, a do wlotu zaworu należy przyłożyć ciśnienie ‧ kPaThe valve body filled with n-hexane, and the valve inlet subjected to a pressure of ‧ kPa
W rubrykach ‧, ‧ i ‧ formularza, małe rubryki poprzedzające słowa tak i nie należy wypełnić wstawiając przed jednym albo drugim słowem XIn Sections ‧, ‧ and ‧ of the form, an X must be entered in the box before yes or no, as appropriate
UE musi wypełnić obowiązek osiągnięcia milenijnego celu ONZ zwalczenia gruźlicy i jej likwidacji przed rokiem 2015 .The EU must fulfil its responsibility to reach the UN Millennium Goal of combating tuberculosis and of eradicating it before 2015.
Strony przyjmują wszelkie ogólne i szczególne środki konieczne do wypełnienia zobowiązań i osiągnięcia celów określonych w niniejszej umowieThe Parties shall take all general and specific measures necessary to ensure that the obligations laid down by this Annex are fulfilled and that the objectives set out in this Annex are attained
Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję na temat konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż odpowiednio cztery lata lub osiem latOn the basis of the tables completed by the Member States, the Commission should decide on the financial consequences of non-recovery of irregularities older than four or eight years respectively
zapewnienie instytucji zarządzającej dostępu do wszystkich informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i art. ‧ rozporządzenia (WE) nrto provide the managing authority with access to all the information which it requires to discharge its responsibilities pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EC) No
Jak wspomniano w powyższym motywie ‧, po wprowadzeniu środków tymczasowych Komisja poprosiła użytkownika powiązanego jednego z producentów eksportujących w USA o wypełnienie kwestionariuszaAs mentioned in recital ‧, after the imposition of provisional measures the Commission invited the related user of one of the exporting producers in the USA to complete a questionnaire
Wypełnić, tylko jeśli wymagają tego przepisy kraju lub terytorium wywozuComplete only where the regulations of the exporting country or territory require
Polityka administracji Busha, charakteryzująca się całkowitym rozregulowaniem światowych rynków, całkowite laissez faire, pozwalająca każdemu podejmować dowolne działania w każdym miejscu teraz się załamała i Europa ma okazję wypełnić powstałą próżnię, wprowadzając nowy, bardziej społeczny, porządek gospodarczy w Europie i na całym świecie.The policies of the Bush administration, of the total deregulation of world markets, of complete laissez faire, where anyone can take any measure whatsoever anywhere, is now bankrupt, and Europe has the opportunity to fill the resulting vacuum with a new, more social, economic order in Europe and worldwide.
Ogólne tendencje zmian kosztów i ich wpływ na koszty wypełnienia sprawozdania z gospodarstwa rolnego uzasadniają weryfikację wysokości tej opłatyThe trend in costs and its effects on the cost of completing the farm return justify a revision of the fee
Właściwe organy Rumunii są zobowiązane zapewnić, że świadectwa pochodzenia są prawidłowo wypełnioneThe competent authorities of Romania are obliged to ensure that the certificates of origin are correctly filled out
Musimy inwestować w edukację i świadomość społeczną w celu wzmocnienia więzi między światem biznesu a światem akademickim, a także powinniśmy promować kwalifikacje w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji, aby móc wypełnić możliwe luki na rynkach pracy związanych z energią ze źródeł odnawialnych.We need to invest in education and awareness in order to strengthen the ties between the business world and the academic world, and we should promote qualifications of excellence in research and development and in innovation so as to be able to cover any potential gaps in the renewable energies job markets.
zaleca, aby Komisja zaproponowała plan działań zachęcający państwa członkowskie do wypełnienia obowiązku, jakim jest rozwiązywanie utrzymujących się oraz nowych problemów dotyczących transpozycji i wdrażania przepisów w zakresie zamówień publicznych, koncentrując się na niezgodnych z prawem zamówieniach udzielanych z wolnej ręki oraz na opóźniającej się lub niewłaściwej transpozycjiRecommends that the Commission propose an action plan to encourage Member States to fulfil their obligation to tackle persistent and emerging transposition and implementation problems in public procurement, focusing on illegal direct awards and late or incorrect transposition
Pracownik prosi zainteresowaną osobę o wypełnienie kilku formularzy, wpisuje nazwisko kupującego do certyfikatu i wydaje bony fizycznieThe counter staff will ask the customer to fill in some forms, will enter the customer’s name on the certificates, and will hand over the certificates to the customer
Biorąc to pod uwagę, chcielibyśmy, aby została stworzona hierarchia między europejskimi inicjatywami branżowymi tak, aby wysiłki skupić na tych z większym potencjałem redukcji emisji w krótkim czasie, redukcji o 20% do 2020, oczywiście bez zaniedbywania środków długoterminowych, mających na celu wypełnienie zobowiązań ustalonych do 2050 roku.To this end, we would like a hierarchy to be created between EIIs, with efforts being focused on those with greater potential to reduce emissions in the short term, a reduction of 20% by 2020, obviously without neglecting measures in the longer term with a view to fulfilling the objectives set for 2050.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8000 zdań frazy wypełnić.Znalezione w 2,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.