Tłumaczenia na język angielski:

 • burnout   
  (Noun  )
   
  experience of long-term exhaustion
   
  The experience of long-term exhaustion and diminished interest due to continuous stress at work.
 • burn     
  (verb, noun   )
 • burning     
  (noun, adjv   )
 • burnup   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Wystrzelenie z broni
 
Walnięcie z pistoletu
 
Wyrypanie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wygarnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Strzał
 
Wyprażenie materiału w piecu
 
Nagranie zawartości na płycie CD jednokrotnego zapisu
 
Wygarnięcie z broni
 
Wypieczenie materiału w piecu
 
Wygrzanie w piecu
 
Wypieczenie znaku
 
Walnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wypalenie z broni
 
Puszczanie z dymem
 
Strzelenie podczas bójki
 
Wyżarzenie
 
Wyżarzenie materiału w piecu
 
Palnięcie
 
Wykopcenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

centrum przechowywania wypalonego paliwaspent fuel storage facility
nie wypalićmisfire
obiekt gospodarowania wypalonym paliwem jądrowymspent fuel management facility
wypalićburn; sear; fire; scorch; smoke out; to burn
wypalone paliwospent fuel
wypalonyburnt; arid; torrid

Przykładowe zdania z "wypalenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku Państw Członkowskich będących krajami przeznaczenia, w oparciu o odpowiednie obowiązujące prawodawstwo w dziedzinie zarządzania materiałami radioaktywnymi i zarządzania wypalonym paliwem jądrowym lub przepisy międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe dotyczące transportu materiałów radioaktywnychfor Member States of destination, on the basis of existing legislation on radioactive waste management and the management of spent fuel or international, Community and national rules relevant to the transport of radioactive materials
Howard...... czy możesz wypalić w tym dziurę jakimś rodzajem lasera ocznego?What are you, crazy?- Howard... can you burn a hole through this with some kind of eye laser?
Wypalenie zawodowe pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej terapii na przykładzie pielęgniarek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w BydgoszczyBurnout of nurse anaesthetists and intensive care nurses on the example of nurses working in the Antoni Jurasz University Hospital number 1 in Bydgoszcz and the Jan Biziel University Hospital number 2 in Bydgoszcz
Sprawa T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ stycznia ‧ r.- Van Mannekus przeciwko Radzie (Dumping- Przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chin- Zmiana uprzednio nałożonych środków antydumpingowych- Skarga o stwierdzenie nieważności- Zarzut niedopuszczalnościCase T-‧/‧: Order of the Court of First Instance of ‧ January ‧- Van Mannekus v Council (Dumping- Imports of dead-burned (sintered) magnesia originating in China- Amendment of anti-dumping measures previously imposed- Action for annulment- Objection as to admissibility
Zjawisko wypalenia zawodowego wśród telemarketerów, a intencja odejścia z pracyBurnout among telemarketers and their intention to leave the company
Wypalenie zawodowe na przykładzie zawodu lekarzaProfessional burnout among doctors
To może wypalićYou know that nuclear fusion would work
Obawiam się, że się wypaliShe' s going to burn herself out
Znaczenie wypalenia zawodowego nauczycieli w zarządzaniu szkołąMeaning of teachers burn out of management in education
Wypalenie zawodowe wśród służby zdrowia na przykładzie Szpitala Powiatowego w JarocinieOccupational burnout among health service on the example of Jarocin District Hospital
Ale mam plan.Taki, który wypaliAnyway, I do have a plan, one that will work
Wypalenie zawodowe u pielęgniarek psychiatrycznych a jakość życia osób chorych psychicznie.The JobBurn- out affecting Nurses working in Psychiatric Hospitals and the Quality of Lives of Mentally Iu People.
Przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Poseł Romanie Cizelj za jej świetne sprawozdanie. Żywię szczerą nadzieję, że pozwoli nam ono przybliżyć się do przyjęcia późniejszej dyrektywy w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.(BG) Madam President, I would first of all like to thank Romana Cizelj for her fine report, which I sincerely hope will allow us to move closer towards adopting the subsequent directive on radioactive waste and spent nuclear fuel.
na piśmie - (LT) Musimy dołożyć wszelkich starań, by zagwarantować podejmowanie jak najbezpieczniejszych decyzji w dziedzinie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.in writing. - (LT) We must make every effort to ensure that we make the safest decisions in the area of spent fuel and radioactive waste management.
Jeśli nie można dokonać transportu lub jeśli warunki transportu nie są zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia zapewniają odbiór przedmiotowych odpadów radioaktywnych lub wypalonego paliwa jądrowego przez ich posiadacza, chyba że możliwe jest zastosowanie innego bezpiecznego rozwiązania w oparciu o odpowiednie przepisy dotyczące gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami radioaktywnymiWhere a shipment cannot be completed or if the conditions for shipment are not complied with in accordance with the provisions of this Directive, the competent authorities of the Member State of origin shall ensure that the radioactive waste or the spent fuel in question is taken back by the holder, unless an alternative safe arrangement can be made on the basis of the applicable legislation on the management of spent fuel and radioactive waste
Źródła stresu i wypalenie zawodowe wśród nauczycieli- na przykładzie wybranych szkół z gminy ZakopaneSources of stress and job burnout among teachers- illustrated with an example of chosen schools in Zakopane
Stres i wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy Zakładu KarnegoStress and Professional Burn-out of Prison Functionaries
Wypaliłem tu sporo zielskaUsed to smoke a lot of weed out here
Stres i wypalenie zawodowe ratowników medycznych.Professional paramedics stress and burnout.
Obecnie, wypalone paliwo przeznaczone do utylizacji, które- w odróżnieniu od odpadów radioaktywnych- jest traktowane jako towar oczekujący na wykorzystanie, nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywyAt present, spent fuel intended for reprocessing, which unlike radioactive waste is considered as goods awaiting further use, does not fall within the scope of Directive
Ciekawe, czy to wypali?I wonder, would that work?
Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy PolicjiStress and Professional Burnout of Police Officers
Nie, nie przed tym jak po prostu nie wypali się sama z siebieWell, not before he literally burns himself out
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1319 zdań frazy wypalenie.Znalezione w 0,839 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.