Tłumaczenia na język angielski:

 • burnout   
  (Noun  )
   
  experience of long-term exhaustion
   
  The experience of long-term exhaustion and diminished interest due to continuous stress at work.
 • burn     
  (verb, noun   )
 • burning     
  (noun, adjv   )
 • burnup   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

centrum przechowywania wypalonego paliwaspent fuel storage facility
nie wypalićmisfire
obiekt gospodarowania wypalonym paliwem jądrowymspent fuel management facility
wypalićburn; sear; fire; scorch; smoke out; to burn
wypalone paliwospent fuel
wypalonyburnt; arid; torrid

Przykładowe zdania z "wypalenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
wspieranie rozwoju odpowiednich metod i technologii bezpiecznego transportu, przetwarzania i usuwania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów radioaktywnych, orazsupport for the development of proper methods and technologies for the safe transport, treatment and disposal of spent nuclear fuel and radioactive waste, and
Myślałem, że już się wypaliły, ale kiedy usłyszałem ją mówiącą...... wszystko wewnątrz mnie stanęło do góry nogamiI think they were buried, but when I heard her say she loved me...... everything was unearthed.I' m upended
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki LudowejCOUNCIL REGULATION (EC) No ‧ of ‧ February ‧ imposing a definitive anti-dumping duty on imports of dead-burned (sintered) magnesia originating in the People
Często jest mało dostępnych informacji, aby wskazać, jaki był poprzedni stan ekosystemu lub stopień degradacji Z tego względu musimy być szczególnie ostrożni w ustalaniu naszych rozwiązań dotyczących wypalonej ziemi w południowej Europie.There is often very little information available to indicate the previous state of the ecosystem or the degree of degradation.
Wiedeń uznał, że jego talent się wypaliłIn Vienna they thought he was finished... deaf, written- out
Miałem ze sobą moją starą strzelbę i ona po prostu wypaliłaI had my old rifle with me and it just went off
Wypalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Na przykładzie gimnazjów w Tomaszowie Mazowieckim.Burnout paths of teachers giving sciences and humanities and example of middle school teachers in Tomaszow Mazowiecki.
Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym pielęgniarek/pielęgniarzy sprawujących opiekę nad osobami terminalnie chorymiThe ways of dealing with professional burnout of nurses/male nurses caring for terminally ill people.
Skoro zajęcia nie wypaliłyWell, if the class isn' t working out
Tym niemniej będziemy musieli radzić sobie z tą technologią jeszcze przynajmniej przez kilka następnych dziesięcioleci (prowadzić likwidację elektrowni i zajmować się odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym).Nonetheless, we are still going to have to manage this technology for at least several decades (manage the dismantling of power stations, and also radioactive waste and spent fuel).
Wątroby znakuje się znakiem wypalonym przy pomocy stempla zgodnie z ustLivers shall be hot-branded with a stamp in accordance with
Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych.The burnout syndrome in the group of professional social workers.
Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające, że odbiorca zawarł umowę z posiadaczem mającym siedzibę w państwie trzecim, która to umowa została zaakceptowana przez właściwe organy tego państwa trzeciego i która zobowiązuje posiadacza do odbioru odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, w razie gdy przemieszczenie nie może dojść do skutku w sposób zgodny z niniejszą dyrektywą, o czym jest mowa w ust. ‧ niniejszego artykułuThe application shall include evidence that the consignee has made an arrangement with the holder established in the third country, and which has been accepted by the competent authorities of that third country, obliging that holder to take back the radioactive waste or the spent fuel where a shipment cannot be completed in accordance with this Directive, as provided for in paragraph ‧ of this Article
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nadzoru i kontroli transportu odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowegohaving regard to Directive ‧/‧/Euratom of the Council of ‧ November ‧ on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel
Czynniki ryzyka warunkujące wystąpienie wypalenia zawodowego w opinii kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnichRisk factors conditioning the appearance of work burnout as seen by family and juvenile probation officers
Wypalicie sobie w wolnej chwiliYou smoke it up on your own time
Główne wymogi dotyczące wywozu odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego do krajów trzecich, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/Euratom, powinny być następująceThe main requirements relating to the export of radioactive waste or spent fuel to third countries referred to in Article ‧(c) of Directive ‧/‧/Euratom should be as follows
Produktem objętym postępowaniem jest ten sam produkt, co w poprzednich dochodzeniach, które prowadziły do nałożenia obowiązujących obecnie środków, tj. naturalna magnezja całkowicie wypalona, pochodząca z ChRL i sklasyfikowana pod kodem CNThe product concerned is the same as that in the previous investigations which led to the imposition of measures currently in force, i.e. natural dead-burned magnesia originating in the PRC and falling within CN code
Poziom empatii a wypalenie zawodowe u lekarzy i pielęgniarek z oddziałów psychiatrycznychThe Level of empathy vs. professional burnout in physicians and nurses in psychiatric wards
Syndrom wypalenia zawodowego na przykładzie zawodu pielęgniarkiThe Burnout Syndrome as Exemplified by the Nursing Profession.
Faktem jest, że energia jądrowa i badania w tej dziedzinie będą stanowić element przyszłego zapotrzebowania na energię i dlatego głosowałem tak, a nie inaczej, by zapewnić właściwe postępowanie z odpadami i wypalonym paliwem jądrowym.The fact is that nuclear energy and nuclear research will be a part of future energy demand and that's why I've voted the way I did in order to ensure that the waste and spent fuel is dealt with in the appropriate way.
Stres i wypalenie zawodowe na przykładzie przedstawiciela handlowegoStress and going stale in carter on the example of a sales representative
Ostrożnie.Ten Reflektor jest rozgrzany do ‧ stopni, może ci wypalić oczyCareful. That light' s ‧, ‧ degrees, burn your eyes
Stres, wypalenie, zaangażowanie i pracoholizm w zawodzie nauczyciela.Stress, burnout, commitment and workaholism in the teaching profession
Wypalenie zawodowe w opinii pracowników służb społecznych powiatu KrotoszyńskiegoBurnout syndrome in the opinion of the employees of the Krotoszyn County social services
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1316 zdań frazy wypalenie.Znalezione w 0,513 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.