Tłumaczenia na język angielski:

  • time dimension   
     
    A dimension that breaks time down into levels such as Year, Quarter, Month, and Day.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

gospodarowanie w pełnym wymiarze czasufull time farming
niepełny wymiar czasu pracypart time
praca w niepełnym wymiarze czasu pracypart time work
pracownik w pełnym wymiarze czasufull time workers

Przykładowe zdania z "wymiar czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Opcja indywidualnej rezygnacji stanowi generalny wyjątek w przepisach minimalnych dyrektywy w sprawie maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracyThe individual opt-out is a general derogation from the minimum level of regulation in the Directive on maximum working time
Uważam, że szkolenia, w których będą uczestniczyć przez 14 miesięcy płatnego zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy poprawią ich kwalifikacje, tak aby mogli wejść na rynek pracy.I believe that the training that they will be given during the 14 months of paid part-time work experience will improve their professional qualifications so that they can enter the labour market.
Zmienną „liczba pracowników” (osobno dla zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy i według płci) oraz zmienną „liczba przepracowanych godzin” należy podać w rozbiciu na zawody, regiony i rodzaje działalności wg NACE (uznaje się, że części NACE M-O są nieobowiązkowe dla SES na ‧ rThe variable
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Bundesverwaltungsgericht- Wykładnia art. ‧ traktatu WE- Przepisy krajowe przewidujące, zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jak i zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, niższe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w porównaniu z wynagrodzeniem otrzymywanym za godziny przepracowane w ramach pensum- Wynagrodzenie nauczycielki zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, lecz świadczącej ponadto pracę w godzinach nadliczbowych, niższe od wynagrodzenia, które otrzymywałby urzędnik, gdyby taka sama liczba godzin była przepracowana w ramach pełnego wymiaru czasu pracy- Dyskryminacja pośrednia pracowników płci żeńskiejReference for a preliminary ruling- Bundesverwaltungsgericht- Interpretation of Article ‧ of the EC Treaty- National legislation laying down, for both full-time and part-time workers, a reduction in the remuneration for overtime as against that received for normal working hours- Remuneration of a female part-time teacher, who is a civil servant, who works overtime (but not sufficient to bring the hours worked overall above the level of normal working hours for full-time civil servants), which is lower than that which would be received if the same number of hours were worked in the context of full-time employment- Indirect discrimination against female workers
rozróżnienie między pełnym/niepełnym wymiarem czasu pracy (wraz z powodamifull-time/part-time distinction (and reasons
Czy klauzulę ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ roku należy interpretować w ten sposób, iż poszanowanie praw nabywanych obejmuje dożywotnią rentę z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu, powstałej w okresie korzystania z rocznego urlopu rodzicielskiego, w formie zmniejszenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia, a spowodowanej chorobą zawodową wywołaną świadczeniem pracy na rzecz przedsiębiorstwa, które wyraziło zgodę na zmniejszenie czasu pracy, a choroba ta ujawniła się w okresie korzystania z tego urlopu, biorąc pod uwagę fakt, iż wypłata takiego świadczenia przez instytucję zabezpieczenia społecznego opiera się na wstąpieniu w miejsce przedsiębiorstwa, na mocy stosunku ubezpieczenia obowiązkowego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych?Is Clause ‧ of Annex ‧ to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ to be interpreted as meaning that observance of rights in the process of being acquired extends to a pension for life on the ground of a person's total and permanent incapacity to perform her usual work, arising during the period of a year's parental leave taken in the form of a reduction in the working day and pay, as a result of an occupational disease contracted in carrying out the work she was employed to perform for the undertaking that gave the parental leave and revealing itself during that leave period, having regard to the fact that Social Security covers that benefit in subrogation to the obligations of the undertaking, by reason of the relationship of compulsory insurance against the risks of accidents at work and occupational diseases?
W przypadkach gdy okres wahania/czas kołysania statku wyrażony w sekundach jest mniejszy niż trzy czwarte jego szerokości wyrażonej w metrach, wymiary określone w art. ‧a.‧–‧a.‧ muszą być zwiększoneIf the vessel's period of oscillation/period of roll, in seconds, is less than three quarters of its breadth, in metres, the dimensions set out in Articles ‧a.‧ to ‧a.‧ shall be increased
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin- Niemcy)- Hava Genc przeciwko Land Berlin (Układ stowarzyszeniowy EWG–Turcja- Decyzja nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia- Artykuł ‧ ust. ‧- Pojęcie pracownik- Wykonywanie pracy najemnej w niewielkim wymiarze czasu pracy- Przesłanka utraty praw nabytychCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Berlin (Germany))- Hava Genc v Land Berlin (EEC-Turkey Association Agreement- Decision No ‧/‧ of the Association Council- Article ‧- Concept of worker- Exercise of minor employment- Condition governing loss of acquired rights
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)- załącznik: Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzinhaving regard to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC- Annex: Framework agreement on part-time work
Zachęca się w nim także państwa do zwiększenia poziomów zatrudnienia poprzez upowszechnienie pracy w niepełnym wymiarze czasu, co sprzyja tylko pogłębieniu się niepewności zatrudnienia.The report also invites states to increase employment rates by expanding part-time work, which only serves to make job insecurity worse.
Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu to ci, których normalne godziny pracy są takie same jak zawarte w układzie zbiorowym lub zwyczajowe godziny pracy w branej pod uwagę lokalnej jednostce, nawet jeżeli ich umowa zawarta jest na okres krótszy niż jeden rokFull-time employees are those whose regular working hours are the same as the collectively agreed or customary hours worked in the local unit under consideration, even if their contract is for less than one year
Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopuEvery worker has the right to limitation of maximum working hours, to daily and weekly rest periods and to an annual period of paid leave
W razie gdyby sąd krajowy doszedł do wniosku, że przepisy krajowe, których dotyczą zawisłe przed nim sprawy są niezgodne z klauzulą ‧ porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze [czasu pracy], które stanowi załącznik do dyrektywy ‧/‧ klauzule ‧ i ‧ ust. ‧ tego porozumienia należałoby interpretować w ten sposób, że również one stoją na przeszkodzie przyjęciu takich przepisówIf the referring court reached the conclusion that the national legislation at issue in the main proceedings is incompatible with Clause ‧ of the Framework Agreement, Clauses ‧ and ‧ of the agreement would have to be interpreted as also precluding such legislation
Artykuł ‧ ust. ‧ lit. a) i art. ‧ ust. ‧ lit. a) szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku nie naruszają ogólnej wspólnotowoprawnej zasady równego traktowania, przyznając podatnikom korzyść finansową poprzez konstrukcję prawa do pełnego i natychmiastowego odliczenia podatku VAT naliczonego przy budowie budynku na cele mieszane oraz późniejsze, rozłożone w czasie opodatkowanie tym podatkiem wykorzystania prywatnego tego budynku, inaczej niż w przypadku osób niebędących podatnikami i podatników wykorzystujących swój budynek tylko na prywatne cele mieszkalneArticle ‧(a) and Article ‧(a) of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment do not infringe the general principle of equal treatment under Community law by conferring on taxable persons, by means of a full and immediate right to deduct input value added tax on the construction of a mixed-use building and the subsequent staggered imposition of that tax on the private use of the building, a financial advantage compared to non-taxable persons and to taxable persons who use their property only as a private residence
Proces ten następuje na drodze wyrównywania tych warunków na drodze postępu i dotyczy w szczególności wymiaru i organizacji czasu pracy , jak również form zatrudnienia innych niż umowa o pracę na czas nieokreślony , jak umowa o pracę na czas określony , praca w niepełnym wymiarze godzin , praca tymczasowa i praca sezonowa . ”This process must result from an approximation of these conditions while the improvement is being maintained , as regards in particular the duration and organisation of working time and forms of employment other than open-ended contracts , such as fixedterm contracts , parttime working , temporary work and seasonal work . ’
Drugim argumentem jest fakt, że to właśnie kobiet zatrudnionych na podstawie niepewnych form zatrudnienia, w niepełnym wymiarze godzin, na podstawie umów na czas określony oraz umów niestandardowych najczęściej dotyczy większa dyskryminacja płacowa, a kiedy chcą odejść na urlop macierzyński, mają mniej możliwości, jeśli chodzi o podstawowe przeszkolenie, kształcenie ustawiczne i szkolenie zawodowe.The second piece of evidence is the fact that it is precisely women with precarious employment conditions, women working part-time, carrying out temporary employment in atypical conditions, that are most frequently affected by wage discrimination or, when they wish to take maternity leave, have fewer possibilities in terms of basic, permanent and vocational training.
Należy również uwzględnić rolę sędziów krajowych i właściwe stosowanie przez nich wniosków o orzeczenia wstępne; standardy służby publicznej wymiaru sprawiedliwości muszą zostać poprawione w ujęciu ogólnym z punktu widzenia czasu trwania procedur i w niektórych przypadkach z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez osoby poszukujące dostępu do wymiaru sprawiedliwościThe role of the national courts and their requests for preliminary rulings must also be considered and, on the whole, the justice system must generally be improved in terms of the length of proceedings and, in certain cases, in terms of the costs incurred by those seeking access to the courts
Dane liczbowe są alarmujące: 80% pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy to kobiety, jedynie 57% kobiet ma pracę w porównaniu z 72% mężczyzn.The figures are alarming: 80% of part-time workers are women, and only 57% of women are in employment, compared with 72% of men.
uważa, że szczególnie ważne jest, aby dialog społeczny wspierał strategie polityczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz generalnie sprzyjał poprawie jakości życia w miejscu pracy; wzywa Komisję do zainicjowania debaty nad sposobami włączenia osób niezatrudnionych na stałe (pracowników tymczasowych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnionych na czas określony) do dialogu społecznegoConsiders it particularly important for the social dialogue to encourage policies on health and safety at work and, in general, to promote improvements in the quality of life at the workplace; calls on the Commission to launch a debate on how workers who are not in full-time employment (such as temporary workers, part-time workers or workers on fixed-term contracts) can be brought into the social dialogue
Wybrany członek Izby Odwoławczej (K/M) wykonuje swoje zadania w ramach Urzędu w częściowym wymiarze czasu pracyThe member (M/F) chosen will perform his/her duties in the Office on a part-time basis
Podczas urlopu wychowawczego członkowi personelu tymczasowego przysługuje dodatek w wysokości ‧,‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty w przypadku urlopu w częściowym wymiarze czasu pracy, jednakże członek personelu tymczasowego nie może podejmować żadnej innej pracy zarobkowejDuring parental leave, the member of temporary staff shall be entitled to an allowance of EUR ‧,‧ per month or ‧ % of such sum if on half-time leave but may not engage in any other gainful employment
Czy rozwiązaniem jest przekształcenie żądań obywateli dotyczących bezpiecznej pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w elastyczne i niepewne stanowiska pracy?Is it a solution to transform citizens' demands for full-time, secure work into flexible and insecure jobs?
uznaje szczególność klauzuli ochronnej uzgodnionej z Bułgarią i Rumunią, zgodnie z którą, w oparciu o zalecenie Komisji i przy jednomyślności Państw Członkowskich, można przesunąć przystąpienie w czasie o jeden rok; ponadto, zauważa, że decyzja ta w wypadku wystąpienia problemów w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz konkurencji w Rumunii, może zostać podjęta kwalifikowaną większością głosówacknowledges the specificity of the safeguard clause agreed with Bulgaria and Romania, which, based on a recommendation of the Commission and with Member States acting unanimously, may postpone the accession for one year; moreover, notes that in the event of problems in the field of justice and home affairs or competition in Romania this decision can also be taken by qualified majority voting
Niezwykle dobry sposób na marnowanie czasu w wymiarze ziemskimExtremely good way of wasting your time in the earthly dimension
„ Czy przepisy prawa krajowego ( art . 2 i 8 dekretu z mocą ustawy nr 61 / 2000 ) , które nakładają na pracodawcę obowiązek przesłania kopii umów o pracę w niepełnym wymiarze czasy pracy właściwej okręgowej dyrekcji inspekcji pracy w terminie 30 dni od ich zawarcia i przewidują karę pieniężną w wysokości 15 EUR za każdy dzień zwłoki za każdego pracownika , nie określając górne j granicy pieniężnej kary administracyjnej [ ... ] , są zgodne z przepisami prawa wspólnotowego i dyrektywy Rady 97 / 81 [ ... ] ? ” .‘ Are national provisions ( Articles 2 and 8 of Decree-Law No 61 / 2000 ) which impose an obligation on employers to send a copy of parttime employment contracts within 30 days of their signature to the competent provincial office of the Labour Inspectorate , which provide for imposition of a fine of EUR 15 in respect of each worker concerned and each day of delay in the event of failure to do so , and which do not set an upper limit for the administrative fine contrary ... to Community law provisions and Directive 97 / 81 ... ? ’
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 113176 zdań frazy wymiar czasu.Znalezione w 26,873 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.