Tłumaczenia na język angielski:

  • time dimension   
     
    A dimension that breaks time down into levels such as Year, Quarter, Month, and Day.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

gospodarowanie w pełnym wymiarze czasufull time farming
niepełny wymiar czasu pracypart time
praca w niepełnym wymiarze czasu pracypart time work
pracownik w pełnym wymiarze czasufull time workers

Przykładowe zdania z "wymiar czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czas - wymiar czy parametr?Time - parameter or dimenision?
Ponad 30 % kobiet pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu do zaledwie 7,4 % mężczyzn.Over 30% of women are employed in part-time work, compared with only 7.4% of men.
W związku z tym mamy prawo oczekiwać, w wymiarze nie tyle formalnym, co praktycznym, politycznym, aby przedstawiciele Rady, jak mówił mój szacowny przedmówca, byli obecni w czasie tej niesłychanie ważnej debaty, być może najważniejszej z punktu widzenia europejskich podatników i europejskich wyborców.In relation to this, we are entitled to expect, for reasons which are not so much formal as practical and political, that representatives of the Council, as the previous speaker has just said, should be present during this extremely important debate, a debate which is perhaps the most important one from the point of view of European taxpayers and European electors.
ukończenia szkolenia nie stanowiącego elementu kształcenia prowadzącego do uzyskania świadectwa lub dyplomu w rozumieniu lit. b), c), d) lub e) lub specjalnego egzaminu niepoprzedzonego kształceniem lub wykonywania w Państwie Członkowskim zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trzech kolejnych lat lub przez równoważny okres w niepełnym wymiarze czasu pracy w okresie ostatnich dziesięciu lateither a training course not forming part of a certificate or diploma within the meaning of points (b), (c), (d) or (e), or a specific examination without prior training, or full-time pursuit of the profession in a Member State for three consecutive years or for an equivalent duration on a part-time basis during the previous ‧ years
Urzędnik może ubiegać się o zezwolenie na pracę w niepełnym wymiarze czasu pracyAn official may request authorisation to work part time
Po 50 latach w Europie panuje pokój, została ona rozszerzona o wymiary kontynentalne i potrzebuje obecnie silnych instytucji, by sprostać wyzwaniu naszych czasów: globalizacji.Fifty years on, Europe at peace, enlarged to continental dimensions, needs strong institutions to cope with the challenge of its time: globalisation.
Należy zatem również uwzględnić wymiar bezpłatnie podarowanego czasu, który jest trudny do oszacowania, a przez to często niezauważalny, lecz wpływa głęboko na jakość życia społecznego, która jest coraz bardziej doceniana przez większość osóbFor similar reasons, another factor to be taken into account is the giving of unremunerated time, which is hard to quantify and is therefore often unnoticeable, even though it profoundly impinges on the quality of community life, which is increasingly sought after and valued by most people
Inne przypadki uważane są za pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasuOther cases are considered as part-time employees
W związku z tym wprowadzanie nowych ograniczeń nie ma sensu. Będzie to bowiem równoznaczne z nałożeniem ekonomicznej i społecznej kary na sektor, szczególnie w czasie poważnego kryzysu, z którym się boryka, podobnie jak umieszczenie atlantyckiego tuńczyka błękitnopłetwego w wykazie załącznika I. Sektor rybołówstwa wymaga dynamicznej równowagi między trzema filarami, którymi są: ochrona środowiska, wymiar gospodarczy i społeczny.It therefore makes no sense to bring forward new restrictions which will be economically and socially punitive for the sector, especially in the period of serious crisis that it is experiencing, such as those which are equivalent to the inclusion of Atlantic bluefin tuna in Appendix I. The fisheries sector requires a dynamic balance between its three pillars: the environmental, economic and social pillars.
Należy zapewnić, aby pracownicy określeni w dyrektywie ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej zbiorowego porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC‧, dyrektywie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej zbiorowego porozumienia ramowego dotyczącego pracy na czas określony zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP‧ i dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy‧, nie są wyłączeni z zakresu niniejszej dyrektywyIt should be ensured that the employees referred to in Directive ‧/EC of ‧ December ‧ concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by the ETUC, UNICE and CEEP and Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship are not excluded from the scope of this Directive
należy podkreślić, że zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy państwo członkowskie pozostające w takiej sytuacji dopilnowuje, by w żadnym przypadku tygodniowy wymiar czasu pracy nie przekraczał ‧ godzin, uśrednionych w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcyit should be underlined that in any event, under Article ‧ of the Directive, Member States in this situation shall ensure that weekly working hours do not in any case exceed ‧ hours per week, averaged over a period not exceeding six months
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Vasiliki Nikoloudi przeciwko Organismos Tilepikoinonion Ellados AE (wniosek Eirinodikeio Athinon o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Polityka społeczna- Pracownicy płci męskiej i żeńskiej- Art. ‧ Traktatu WE (art. ‧-‧ Traktatu WE zostały zastąpione art. ‧ WE-‧ WE)- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Zasada równości wynagrodzenia- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Zasada równości traktowania- Pozaetatowe stanowiska pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy- Pozbawienie możliwości włączenia do personelu etatowego- Wyliczenie wysługi lat- Ciężar dowoduJudgment of the Court (First Chamber) of ‧ March ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Irinodikio Athinon): Vasiliki Nikoloudi v Organismos Tilepikinonion Ellados AE (Social policy- Male and female workers- Article ‧ of the EC Treaty (Articles ‧ to ‧ of the EC Treaty have been replaced by Articles ‧ EC to ‧ EC)- Directive ‧/‧/EEC- Equal pay- Directive ‧/‧/EEC- Equal treatment- Temporary part-time posts- Exclusion from appointment as an established member of staff- Calculation of length of service- Burden of proof
Proces ten następuje na drodze wyrównywania tych warunków na drodze postępu i dotyczy w szczególności wymiaru i organizacji czasu pracy , jak również form zatrudnienia innych niż umowa o pracę na czas nieokreślony , jak umowa o pracę na czas określony , praca w niepełnym wymiarze godzin , praca tymczasowa i praca sezonowa . ”This process must result from an approximation of these conditions while the improvement is being maintained , as regards in particular the duration and organisation of working time and forms of employment other than open-ended contracts , such as fixedterm contracts , parttime working , temporary work and seasonal work . ’
Natomiast wzorzec męski to zasadniczo ciągła obecność na rynku pracy w pełnym wymiarze godzin, od czasu zakończenia nauki do przejścia na emeryturęIn contrast, the male pattern has generally been a continuous and full-time labour market attachment from leaving full-time education until retirement
Czy wspomniane przepisy krajowe są zgodne z dyrektywą, a w szczególności: z klauzulą ‧, która stanowi, że przepisy krajowe powinny ułatwiać rozwój zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin; z klauzulą ‧ i z klauzulą ‧, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyeliminowania przeszkód natury prawnej ograniczających dostęp do pracy w niepełnym wymiarze czasu, jako że nieuwzględnienie dla celów emerytalnych nieprzepracowanych tygodni stanowi niewątpliwie istotną przeszkodę przy wyborze pracy w niepełnym wymiarze o charakterze wertykalnym?Are those national provisions compatible with Directive ‧/‧/EC and, in particular, Clause ‧ [of the Framework Agreement], which provides that national legislation must facilitate the development of part-time work, and Clauses and ‧, which provide that the Member States are to eliminate obstacles of a legal nature which may limit access to part-time work, since it is unquestionable that the failure to take into account for pension purposes the weeks not worked constitutes a significant disincentive to choosing vertical part-time working arrangements?
W ust. 27 rezolucji Parlament słusznie wzywa Komisję do rozważenia przejściowych rozwiązań, które można wprowadzić w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych do czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego.Paragraph 27 of the resolution rightly includes a call for the Commission to consider what kind of transitional arrangements should be put in place in the field of justice and home affairs pending the entry into force of the Lisbon Treaty.
Producent (pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu co najmniej 12 miesięcy)Producer (fulltime employee for at least 12 months)
należy podkreślić, że zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy państwo członkowskie korzystające z przedłużonego okresu przejściowego dopilnowuje, by w żadnym przypadku tygodniowy wymiar czasu pracy nie przekraczał ‧ godzin, uśrednionych w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcyit should be underlined that in any event, under Article ‧ of the Directive, Member States who avail of extended transitional arrangements shall ensure that weekly working hours do not in any case exceed ‧ hours per week, averaged over a period not exceeding six months
Władze krajowe wyraziły zgodę na wniosek organizacji pracodawców w sektorze szpitalnym, pod niepodlegającym negocjacjom warunkiem opracowania przez organizacje pracodawców, wspólnie z organizacjami pracowniczymi, do dnia ‧ sierpnia ‧ r. wykonalnego planu skrócenia przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy do ‧ godzin do dnia ‧ sierpnia ‧ rthe national authorities have agreed to the request of the hospital employers’ organisations, subject to the non-negotiable condition that the employers’ organisations, together with the workers’ organisations, should draw up a workable plan by ‧ August ‧ for reducing the average weekly working time to ‧ hours by ‧ August
Liczba zatrudnionych obejmuje pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników sezonowych, osoby strajkujące lub przebywające na krótkoterminowym urlopie, natomiast nie uwzględnia osób przebywających na długoterminowym urlopieThe number of employees includes part-time workers, seasonal workers, persons on strike or on short-term leave, but excludes those persons on long-term leave
Bardzo dobry sposób na wartościowe spędzanie czasu w wymiarze wiecznościVery good way of spending your time profitably in the eternal dimension
Przyznaje się go wyłącznie wtedy, gdy małżonek urzędnika podejmuje działalność zarobkową, przynajmniej w niepełnym wymiarze czasu pracyIt shall be granted only if the official
Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na warunki zatrudnienia, w tym na maksymalny czas pracy i minimalne okresy wypoczynku, minimalny wymiar rocznego urlopu wypoczynkowego, minimalne stawki płac oraz na zasady dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowane przez państwa członkowskie zgodnie z prawem wspólnotowym; nie wpływa również na stosunki między partnerami społecznymi, w tym na prawo do negocjowania i zawierania układów zbiorowych, prawo do strajku i akcji protestacyjnych, zgodnie z prawem i praktykami krajowymi nienaruszającymi prawa wspólnotowego; nie ma też zastosowania do usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowejThis Directive does not affect terms and conditions of employment, including maximum work periods and minimum rest periods, minimum paid annual holidays, minimum rates of pay as well as health, safety and hygiene at work, which Member States apply in compliance with Community law, nor does it affect relations between social partners, including the right to negotiate and conclude collective agreements, the right to strike and to take industrial action in accordance with national law and practices which respect Community law, nor does it apply to services provided by temporary work agencies
„ Czy przepisy prawa krajowego ( art . 2 i 8 dekretu z mocą ustawy nr 61 / 2000 ) , które nakładają na pracodawcę obowiązek przesłania kopii umów o pracę w niepełnym wymiarze czasy pracy właściwej okręgowej dyrekcji inspekcji pracy w terminie 30 dni od ich zawarcia i przewidują karę pieniężną w wysokości 15 EUR za każdy dzień zwłoki za każdego pracownika , nie określając górne j granicy pieniężnej kary administracyjnej [ ... ] , są zgodne z przepisami prawa wspólnotowego i dyrektywy Rady 97 / 81 [ ... ] ? ” .‘ Are national provisions ( Articles 2 and 8 of Decree-Law No 61 / 2000 ) which impose an obligation on employers to send a copy of parttime employment contracts within 30 days of their signature to the competent provincial office of the Labour Inspectorate , which provide for imposition of a fine of EUR 15 in respect of each worker concerned and each day of delay in the event of failure to do so , and which do not set an upper limit for the administrative fine contrary ... to Community law provisions and Directive 97 / 81 ... ? ’
podkreśla, że chociaż doświadczenie w pracy może odgrywać pewną rolę w edukacji dziecka, praca nigdy nie powinna być oparta na wyzysku i nie powinna kolidować z nauką dziecka w pełnym wymiarze godzin, jak też powinna zawsze zostawiać dziecku odpowiednio dużo czasu na zabawę i normalne dzieciństwo; zauważa, że dotyczy to w takim samym stopniu zatrudnienia płatnego, jak i pracy w rodzinie, jak na przykład opieka nad dziećmi czy praca w rodzinnym gospodarstwie; wskazuje, że mimo iż dochody z pracy dzieci czasem stanowią istotną część zarobków rodzin osiągających bardzo niski dochód, należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki, aby nie krytykować rodziców, gdy słusznie chronią swoje dzieci przed wykorzystywaniem w pracyStresses that, whilst work experience can play a part in a child's education, it should never be exploitative and never interfere with the child's full-time education and should also always provide adequate time for play and for experiencing childhood; states that this applies equally to paid employment and work in the family, such as child care or work on a family farm; points out that, whereas the income from a child's work can be a crucial part of the income of families on very low incomes, all due care must be taken not to criticise parents when they are rightly protecting their child against labour exploitation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 113176 zdań frazy wymiar czasu.Znalezione w 10,444 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.