wymowa: IPA: ˈvɨlaʥ̑ ˈːɛʦ̑kɔ s‿kɔ̃mˈpjjɛlɔ̃w̃

Tłumaczenia na język angielski:

  • throw the baby out with the bathwater   
     
    chcąc przeciwdziałać złu, niechcący zatracić także pozytywny aspekt jakiejś sprawy

Przykładowe zdania z "wylać dziecko z kąpielą", pamięć tłumaczeniowa

add example
Co do walki ze zmianami klimatycznymi - i myślę tutaj o dwutlenku węgla - chcielibyśmy, aby koszty tej walki nie obciążyły w sposób nieproporcjonalny gospodarki nowych krajów członkowskich, byłoby to bowiem wylanie dziecka z kąpielą.As regards combating climate change, notably the carbon dioxide issue, we do not wish the cost of this effort to represent an undue burden on the economies of the new Member States. Allowing that to happen would amount to throwing the baby out with the bath water.
Nie wypowiadajcie się państwo tak, jakbyście chcieli wylać dziecko z kąpielą i pogłębić panikę, która opanowała rynki w zeszłym tygodniu.Do not sound as though you are throwing the baby out with the bathwater and adding to the panic which raged on in the financial markets last week.
Wyszło szydło z worka i wylaliśmy dziecko z kąpielą.The cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
(SK) Pani Przewodnicząca! Nie chcę wskazywać palcem, lecz uważam, że niepowodzenie postępowania pojednawczego stanowi krok wstecz i wylaliśmy dziecko z kąpielą.(SK) Madam President, I do not want to point fingers, but I think that the failure of the conciliation procedure is a setback and we have thrown out the baby with the bathwater.
Nie możemy jednak przystępować do tego w pośpiechu, ponieważ ryzykujemy wylanie dziecka z kąpielą.However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
Wylać dziecko z kąpielą.To throw the baby out with the bath-water.
Przypominam państwu o tym, ponieważ zbyt łatwo jest wylać dziecko z kąpielą.I am reminding you of this because it is all too easy to throw the baby out with the bathwater.
Należy w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na to, aby uniknąć wylania dziecka (propagowania żeglugi bliskiego zasięgu) z kąpieląParticular attention must consequently be paid to avoid throwing out the baby (the promotion of short sea shipping) with the bathwater
Wydaje się wreszcie, że dążąc do kwot i procentów nie skończymy w ten sposób, który czeskie przysłowie obrazowo określa jako "wylanie dziecka z kąpielą”.It seems at last that by pursuing quotas and percentages we will not end up doing what a Czech proverb describes in a colourful way as 'throwing the baby out with the bath water'.
Myślę, że tutaj trzeba bardzo uważać, aby nie wylać dziecka z kąpielą, aby troszcząc się o dobre przyszłe życie dla dzieci, nie spowodować sytuacji, w której pójdziemy na skróty, w której otworzymy furtkę dla pospiesznych adopcji i tak naprawdę pozwolimy na odbieranie dzieci rodzicom.I think we need to be very careful here not to throw the baby out with the bathwater, so that in our concern for a good future life for children, we do not cause a situation in which we take a short cut and open the door to hasty adoptions and, in fact, allow children to be taken away from their parents.
Powinniśmy dołożyć starań, aby nie stworzyć zagrożenia dla tego procesu i dopilnować, aby na fali naszego entuzjazmu nie wylać dziecka z kąpielą, jak trafnie mówi węgierskie powiedzenie.We should take care not to endanger this process and make sure that in our surge of enthusiasm we do not throw the baby out with the bathwater, as the Hungarian saying so aptly puts it.
Wbrew postulatom niektórych kolegów nie możemy teraz wylać dziecka z kąpielą.We must now not throw the baby out with the bathwater, which is what some of the colleagues in this House would like.
na piśmie. - O ile sprawozdanie to zawiera wiele dobrych pomysłów w zakresie poprawy przejrzystości i uwzględnienia po raz pierwszy w obliczeniach kwestie środowiskowe, musimy być jak zawsze ostrożni, aby nie wylać dziecka z kąpielą.in writing. - While this report has a number of good ideas on making airport charges more transparent and bringing environmental considerations into the calculation for the first time, we must, as ever, be careful not to throw the baby out with the bath water.
Niekiedy widać również wyraźne próby wylania dziecka z kąpielą, jak to było w przypadku tzw. dyrektywy w sprawie ekoprojektu.At times, there are also apparent attempts to throw the baby out with the bathwater, as in the case of the so-called Ecodesign Directive.
Jeżeli nie będziemy się ich trzymać, wylejemy dziecko razem z kąpielą.If we do not stick to them, I think we would be throwing the baby out with the bathwater.
Chciałabym zwrócić uwagę, że nie wolno nam wylewać dziecka z kąpielą w ramach powszechnego systemu ochrony praw podstawowych i dlatego powinniśmy zawsze mieć na uwadze konkretne fakty i starać się przekładać oczekiwania, o których dziś mówimy, na namacalne efekty.I would like to point out that we should by no means throw the baby out with the bath water in the general fundamental rights protection system, and therefore, we should always be mindful of the concrete facts and attempt to translate the expectations we are debating here today into something tangible.
Kończąc, w ten sposób - jak mówi polskie przysłowie - chcąc czy nie chcąc wylewamy dziecko z kąpielą.Finally, as a Polish saying goes, in this way we are, like it or not, throwing the baby out with the bathwater.
Mimo że dostępne są obszerne informacje z całego świata dotyczące wypadków podczas kąpieli dzieci, takich jak utonięcia czy obrażenia ciała, to nie potwierdzono występowania bezpośredniej korelacji między użytkowaniem akcesoriów kąpielowych a wypadkami, w tym śmiertelnymiAlthough there is extensive information worldwide on bath-drowning accidents and injuries in early childhood, a direct correlation between the use of bath-assisting devices and fatalities or accidents in the bath is unconfirmed
Rozumiem dlaczego został on w nim zawarty, ale uważam, że nie należy wylewać dziecka wraz z kąpielą.I see where it is coming from, but I think we should not throw the baby out with the bath-water.
Dlatego konieczne jest określenie szczegółowych wymogów zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) dyrektywy ‧/‧/WE, umożliwiających zwrócenie się do organów normalizacyjnych o opracowanie stosownych norm w celu zmniejszenia ryzyka związanego z użytkowaniem krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpielowych i wanienek (w tym także ze stelażem) przy kąpieli niemowląt i dzieciIt is therefore necessary to determine specific requirements under Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EC, with the view to requesting the standardisation bodies to develop standards to reduce the risks associated with the use of bath rings, bath aids and bath tubs (whether or not combined with stands) while bathing babies or young children
(HU) Panie Przewodniczący! Odpowiedź pani komisarz Malmström uspokoiła nas, że w przypadku Serbii i Macedonii nie zamierzamy wylewać dziecka z kąpielą.(HU) Mr President, Commissioner Malmström's response was reassuring in respect of Serbia and Macedonia in that we do not intend to throw the baby out with the bath water.
Należy więc pochwalić władze Meksyku za te działania, jednocześnie oczywiście wskazywać, żeby nie wylewali dziecka z kąpielą, aby jednak starali się przestrzegać praw człowieka w tej walce.We should, therefore, commend the Mexican authorities for their action, while at the same time, of course, pointing out that they should not throw out the baby with the bathwater, and that in this fight they should still try to respect human rights.
Decyzja Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpielowych oraz wanienek i stelaży przeznaczonych dla niemowląt i dzieci zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ January ‧ on the safety requirements to be met by European standards for bath rings, bathing aids and bath tubs and stands for infants and young children pursuant to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C
Popieram zdecydowanie stanowisko, aby klienci uzyskiwali informacje; prawdą jest jednak to, że tak jak nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą, tak nie powinniśmy zalewać klientów zbyt dużą ilością informacji.I am very much in favour of customers obtaining information but it is also true here that we should not be throwing the baby out with the bath water and not inundating customers with too much information.
Nie wylewajmy dziecka z kąpielą.Let us not throw the baby out with the bath water.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1444224 zdań frazy wylać dziecko z kąpielą.Znalezione w 106,52 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.