Tłumaczenia na język angielski:

  • sucking lice (anoplura)   
     
    common name for animals
  • lice   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

karmiciel wszyfeeder of lice
po wsze czasyfor all times
weszlice; louse; head louse; ; cootie
wesz łonowacrabs; crab louse
wszy i wszołylice; louse

Przykładowe zdania z "wszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dziedziny wiedzy obowiązkowej dla wszy stkich uczniów są następujące : wiedza doty cząca środowiska naturalnego , spo łecznego i kulturalnego ( 175 godzin w pierwszym cy klu i 170 godzin w drugim i trzecim cyklu ) , wychowanie artystyczne ( 140 i 105 godzin ) , wychowanie fizyczne ( 140 i 105 godzin ) , ję zyk i literatura kasty lij ska ( 350 i 275 godzin ) , matematyka ( 175 i 170 godzin ) , religia katoli cka ( która musi być nauczana we wszystkich szkołach , ale jest fakultatywna dla uczniów ) lub alternatywne zajęcia szkolne ( 105 i 105 godzin ) oraz języki obce ( 170 godzin w dru gim i trzecim cyklu ) .The following text covers only the Upper Cyclebecause the Lower and Intermediate Cycles havenow been abolished in accordance with thetimetable for the implementation of the reform ofthe education system .
Jeśli zniszczysz dla mnie mego Grendela, będzie twój po wsze czasyIf you destroy my Grendel for me, she' il be yours forever and ever and ever
Po wsze czasy i na zawsze./ A więcForever and ever and ever
Przedział pasażerski powinien zapewniać pasażerom stosowne warunki przewozu i właściwą ochronę przed wszeCabin compartments must provide passengers with suitable transport conditions and adequate protection from any expected hazard arising in flight operations or resulting in emergency situations, including fire, smoke, toxic gases and rapid decompression hazards
Ona, ona po, po, powiedziała, że wszy, wszy, wszystko jest w porządkuShe told me it was okay to dance with girls
I to jest " po wsze czasy "It' s " for all time "
Zgodnie z ustawą z 1988 r o reformie szkol nictwa i na mocy odpowiednich zarządzeń wszystkie placówki subwencjonowane i wszy stkie City Technology Colleges ( zob. szkoły niezależne ) w Anglii i Walii muszą realizo wać krajowy program nauczania ( zob. poniżej : Program , ewaluacja i kwalifikowanie ) .In accordance with the Education Reform Act 1988and subsequent regulations , all maintained schoolsand city technology colleges ( see Independentinstitutions ) in England and Wales must provide the National Curriculum ( see Curriculum , assessmentand qualifications below ) .
Rola , zad ania oraz administracja Agencjizosta ∏ y ustalone w rozporzàdzeni u EU w 1990roku1 , ale wesz ∏ o ono w ̋ ycie dopiero podkoniec 1993 roku , gdy przywódcy Uniizdecydow ali si ́ utworzyç jej siedzib ́ w stolicy Danii .The EEA s role ’ , tasks and governancearrangements were set down in an EURegulation in 19901but it did notformally come into existence until late1993 , when EU leaders agreed to locate itin the Danish capital .
WIEDEMANN I FUNK okolicznościach pozwalają państwom członkowskim na stosowanie ich przepisów krajowych w sprawie ograniczenia , zawieszenia , cofnięcia i unieważnienia prawa jazdy w stosunku do wszy stkich posiadaczy praw jazdy mających normalne miejsce zamieszkania na ich terytorium .WIEDEMANN AND FUNK in certain circumstances , to apply their national provisions on the restriction , suspension , withdrawal or cancellation of driving licences to any licence-holder having normal residence in their territory .
Z a m i a st pod e j mowania p r ó by za j ę cia si ę wszy stkimi kwe stiami i wyzwaniami , któ r y m należ ć w celu za pewnienia EIt is partial in two ways – the selection of topics for consideration , and the type of information gathered for analysis .
Przedstawicielstwa nie za wsze znały sytuację w terenie , ponieważ wykorzystanie infrastruktury i sprzętu nie jest monitorowane .The Delegation s were notalwaysaware ofthesituation onthe ground becausethe use ofinfrastructureandequipmentis not monitored .
Rozporz ┕ dzenie ( WE , Euratom ) nr 2028 / 200460zobowi ┕ zuje pa ┴ stwa czoonkowskie do traktowania jako nie ┾ ci ┕ galne kwot tradycyjnych zasobów woasnych przewy 〉 szaj ┕ cych 50 000 euro i nieodzyskanych w ci ┕ gu pi ┢ ciu lat , pocz ┕ wszy od dnia , w którym wniosek o poatno ┾ ┗ stao si ┢ ostatecznie prawomocn y .Regulation ( EC , Euratom ) No 2028 / 2004 ( 60 ) obliges Member States to treat as irrecovera-ble amounts of traditional own resources in excess of EUR 50 000 which have not been recover ed within five years from the request for payment became definitively enforceable .
Wszy morskie w jego przełyku, sinica, i krwotok z nosa, wszystko wskazuje na śmierć przez utopienieSea lice in his esophagus, the cyanosis, oh, and nasal hemorrhage, all point to death by drowning
Ten oto proszek zabija wszy ale nie sprawia wam bóluSee this louse powder to kill liceBut he will not hurt
Kogo obchodzą wszy?So, who cares about lice?
W krajach o dużym zainteresowaniu programem nie za wsze istnieje możliwość dofinansowania wszystkich wniosków , nawet w przypadku , gdy spełniają one wymogi jakościowe .In countries with a high demand for Comenius School Partnerships , it is not always possible to fund all applications , even when they are of adequate quality .
Artykuł 7 ust . 1 lit. c ) , d ) i e ) rozporządzenia ( mające brzmienie identyczne z art . 3 ust . 1 lit. c ) , d ) i e ) dyrektywy ) stanowi wyraz interesu publicznego polegającego na zapobieganiu , aby niektórzy uczestnicy obrotu przywłaszczali sobie oznaczenia , które z estetycznego lub technicznego punktu widzenia są użyteczne do op isania samego towaru , jego rzeczywistych lub zakładanych cech oraz innych właściwości , takich jak jego miejsce pochodzenia , lub oznaczenia , które wesz ły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych .Subparagraphs ( c ) , ( d ) and ( e ) of Article 7 ( 1 ) of the Regulation ( the same subparagraphs of Article 3 ( 1 ) of the Direct- ive ) deal with the public interest in preventing certain operators from appropriating signs which are useful from an aesthetic or technical point of view , or apt to describe the product per se , its actual or supposed qualities and other characteristics , such as where
Wsze lkie działania operacyjne Europolu są prowadzone w powiązaniu i w porozumieniu z organami Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich , których terytorium dotyczą .Any operational action by Europol must be carried out in liaison and in agreement with the authorities of the Member State or States whose territory is concerned .
Szacunek dla zapomnianych przez Boga i ludzi kołtunów po wsze czasy, sirRespect for the godforsaken fuzzies at all times, sir
Sądziłem, że ten dzień będzie czczony po wsze czasy na ChulakI believed that day would be honoured for all time on Chulak
Preston Burke, dzień ‧- wszy po operacji krwiaka uciskającego splot ramiennyPreston Burke, post- op day one from I and D of a compressive hematoma to the brachial plexus
Ty tłusta wszo, zawsze wszystko ruinujesz!You fat louse, you always ruin everything!
Syndicat français de l ’ express international ( SFEI ) , którego następcą prawnym jest Union française de l ’ express ( UFEX ) i którego członkami są trzy pozostałe skarżące , jest związkiem zawodowym prawa francuskiego skupiającym niemal wszy stkie spółki świadczące usługi przesyłki ekspresowej , konkurencyjne względem SFMI-Chronopost .( 6 ) Syndicat français de l express international ’ ( SFEI ) , now known as the Union française de l express ’ ( UFEX ) , of which the three other applicants are members , is a trade association established under French law , grouping together almost all the companies offering express delivery services competing with SFMI-Chronopost .
Przeciwstawmy zagrożeniu naszą odwagę i krew, nasze życie, by to cywilizacja ludzka, nie owadzia, rządziła po wsze czasy w galaktyceWe must meet the threat with our valour, our blood... indeed, with our very lives... to ensure that human civilization, not insect... dominates this galaxy, now and always!
Ten Parral to weszThat Parral' s a louse
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 176 zdań frazy wszy.Znalezione w 0,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.