Tłumaczenia na język angielski:

  • scrotum   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "worek mosznowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jej cipka została zrobiona z worka mosznowegoHer vagina was made with, like, the scrotum sack.She' s, like, ‧ % man
bez tłuszczu mosznowegowithout cod fat
Nie chciałbym czerniaka mosznowego na tym ciałkuA scrotal melanoma is a stain I don' t want on this birthday suit
bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowegowithout the codfat and the adjacent flank fat
bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowegowithout the cod fat and the adjacent flank fat
bez tłuszczu mosznowegoWITHOUT FAT ON FOLD OF HINDQUARTER FLANK
tłuszcz mosznowy musi zostać zachowany do momentu przejęcia i usunięty przed ważeniemthe codfat must remain attached up to the time of takeover and must be removed before weighing
Wieloczęściowy górny fartuch włoka to kawałek tkaniny sieciowej posiadającej we wszystkich swoich częściach oczka, których rozmiar – niezależnie od tego, czy dana część tkaniny sieciowej jest mokra czy sucha – jest nie mniejszy niż rozmiar oczek sieci worka włoka, pod warunkiem żeThe multiple flap-type topside chafer is defined as pieces of netting having in all their parts meshes the size of which, whether the pieces of netting are wet or dry, is not less than that of the codend, provided that
na workach z nasionami przeznaczonym do sprzedaży rolnikom umieszcza się wzmiankę o tym, że produkt został zmodyfikowany genetycznie w celu uzyskania oporności na środek chwastobójczy glufosynat amonuto mention on the seed bags to be sold to farmers that the product has been genetically modified to make it tolerant to the herbicide glufosinate ammonium
Jeśli korzysta się z wielu worków, zmiany worka na inny dokonuje się na początku pierwszej fazy biegu jałowego danego cykluIf several bags are used the bag shall be changed at the beginning of the first idling period of a cycle
W końcu wylazło szydło z worka.He has finally shown his true colors.
Prostokątny kawałek tkaniny sieciowej przymocowany do górnego płata worka włoka w celu zmniejszenia lub zapobieżenia uszkodzeniu, spełniający następujące warunkiA rectangular piece of netting attached to the upper side of a cod-end to reduce or prevent damage and complying with the following requirements
W celu uniknięcia dużych zmian temperatury dokonuje się pomiaru objętości worka lub worków, gdy tylko spaliny osiągną temperaturę pokojowąTo avoid wide temperature variations, the volume of the bag or bags shall be measured as soon as the gases have reached room temperature
Próbki należy homogenizować w plastikowym worku przez co najmniej dwie minuty w ‧ ml środka rozcieńczającego (np. ‧% roztwór zbuforowanej wody peptonowej, ‧% roztwór chlorku sodu) przez około ‧ cykli w perystaltycznym Stomacherze lub homogenizowane w mieszalniku rotacyjnym (homogenizatorzeSamples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
I pół worka mąkiHalf a sack of flour
Worek ten opróżnia się po każdym pomiarzeThe bag shall be emptied at each measurement
Sznurówkę worka włoka przyłącza się w odległości nie przekraczającej jednego metra od ostatnich oczek worka włoka, które mogą być zawinięte do worka włokaThe codline shall be attached at a distance which is not more than ‧ metre from the rear meshes of the codend, which may be folded back into the codend
Worek włoka zawiera worek sensu stricto i przedłużenieThe codend includes the codend sensu stricto and the lengthening piece
Poniżej ‧ % dawki trawoprostu podanej do worka spojówkowego wydala się z moczem w formie wolnego kwasuLess than ‧ % of an ocular dose of travoprost was recovered in urine as free acid
Podwajanie worka włoka jest zakazaneDoubling of the cod-end is prohibited
Materiały wybuchowe w nabojach i materiały wybuchowe w workachCartridged explosives and explosives in sacks
Jeżeli ktoś nie chce dostrzec różnicy między komunizmem i nazizmem, pomiędzy komunistami z przeszłości a obecnymi komunistami, którzy, tak jak ja, stanowią znaczną liczbę komunistycznych posłów głosujących w tym Parlamencie w wyniku demokratycznych wyborów, to, tak jak niektórzy, wrzuca mnie do jednego worka z nazistami,If someone does not want to see the difference between Communism and Nazism, between Communists in the past and Communists in the present, who like myself represent significant numbers of Communist voters here in Parliament after democratic elections, then they are perhaps simply trying to lump me together with the Nazis.
Następnie należy bezzwłocznie pobrać z fiolki ‧ ml przygotowanego roztworu i dodać do ‧ ml worka do wlewów dożylnych lub innego stosownego pojemnika (np. szklanej butelkiThereafter, ‧ ml of the reconstituted solution should be immediately withdrawn from the vial and added to a ‧ ml intravenous bag for infusion or other suitable infusion container (e. g. glass bottle
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1542 zdań frazy worek mosznowy.Znalezione w 0,769 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.