Tłumaczenia na język angielski:

  • free competition   

Przykładowe zdania z "wolna konkurencja", pamięć tłumaczeniowa

add example
wzywa do zawarcia wszechstronnego porozumienia o wolnym handlu, poprawiającego dostęp do rynku towarów i usług, obejmującego ogół wymiany handlowej i zawierającego zapisy z zakresu przejrzystości regulacyjnej w dziedzinach dotyczących handlu dwustronnego i inwestycji, w tym standardów i ocen zgodności, środków sanitarnych i fitosanitarnych, praw własności intelektualnej, egzekwowania prawa, ułatwień handlowych i ceł, zamówień publicznych, handlu i konkurencji, a także handlu i rozwoju oraz klauzul z zakresu praw człowieka jako zasadniczych elementów tego porozumienia o wolnym handluCalls for the conclusion of a comprehensive FTA which will improve market access for goods and services, covering substantially all trade, and contain provisions on regulatory transparency in areas relevant to mutual trade and investment, including standards and conformity assessment, SPS, IPR, enforcement, trade facilitation and customs, public procurement, and trade and competition, as well as trade and development and human rights clauses as an essential element of that FTA
Komisja od dawna stosuje zasadę oddzielania sprzedaży zmonopolizowanej od sprzedaży na wolnym rynku, ponieważ tylko sprzedaż na wolnym rynku podlega wzajemnej konkurencjiIt is a long-standing practice of the Commission to separate captive sales from sales on the open market because only sales on the open market enter in competition with each other
W tych okolicznościach, właściwa analiza musi się skoncentrować głównie na wolnym rynku, ponieważ sprzedaż na rynku zmonopolizowanym nie podlegała konkurencji z produktami sprzedawanymi na wolnym rynku i, co za tym idzie, nie podlegała oddziaływaniu subsydiowanego przywozuUnder such circumstances the analysis has to focus primarily on the free market, since sales on the captive market were not subject to competition with products sold on the free market and were therefore not affected by the subsidised imports
Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie, ponieważ zawiera wezwanie do zawarcia kompleksowej, ambitnej i wyważonej umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Indiami, która zwiększy dostęp towarów i usług do rynku, obejmując ogół wymiany handlowej i zawierając postanowienia dotyczące przejrzystości regulacyjnej w dziedzinach dotyczących handlu dwustronnego i inwestycji oraz standardów zgodności i oceny, standardów sanitarnych i fitosanitarnych, praw własności intelektualnej, w tym egzekwowania takich praw, ułatwień handlowych, stawek celnych, zamówień publicznych oraz handlu i konkurencji, a także handlu i rozwoju, a ponadto klauzul dotyczących praw człowieka, jako zasadniczego elementu umowy o wolnym handlu.I welcome this report because it calls for the conclusion of a comprehensive, ambitious and balanced Free Trade Agreement (FTA) between the EU and India which will improve market access for goods and services, covering substantially all trade, including provisions on regulatory transparency in areas relevant to mutual trade and investment, as well as conformity standards and assessment, SPS, IPR including enforcement, trade facilitation and customs, public procurement, and trade and competitions, as well as trade and development and the human rights clause as an essential element of the FTA.
uwzględniając komunikat Komisji Sektor wolnych zawodów- zakres dalszych reform- Działania podjęte na skutek sprawozdania na temat konkurencji w sektorze wolnych zawodów (COMhaving regard to the Commission communication, Professional Services- Scope for more reform- Follow-up to the Report on Competition in Professional Services (COM
W razie potrzeby, dostawca wsparcia technicznego powinien zostać wybrany i nagradzany zgodnie z zasadami wolnego rynku, w sposób wolny od dyskryminacji, na drodze zaproszenia do składania ofert zgodnego z przepisami wspólnotowymi, ogłoszonego w formie zapewniającej danemu rynkowi usług poszanowanie zasad wolnej konkurencji i pozwalającej kontrolować bezstronność zasad wspomnianego zaproszenia do składania ofertIf need be, the provider of technical support will be selected and paid on the basis of market principles, in a non-discriminatory way, where necessary by a tendering procedure in accordance with Community rules, and in any case using forms of advertising enabling the market in services to be opened up to competition and allowing the rules on tendering to be verified impartially
mając na uwadze, że rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ zwolniło konferencje z reguł polityki konkurencji (art. ‧ i ‧ Traktatu), lecz dopuściło wolny handel, co oznacza zapewnienie znaczącej konkurencji ze strony podmiotów zewnętrznych, natomiast międzynarodowe usługi trampowe oraz kabotażowe (usługi w zakresie transportu morskiego, które świadczone są wyłącznie pomiędzy portami jednego Państwa Członkowskiego) nie są objęte wspólnotowymi regułami dotyczącymi konkurencji (rozporządzenie (WE) nrwhereas Regulation (EEC) No ‧/‧ exempted conferences from the rules of competition policy (Articles ‧ and ‧ of the Treaty), but allowed free trade, which means that substantive competition from outsiders is ensured, while international tramp vessel services and cabotage services (maritime transport services that take place exclusively between ports in one and the same Member State) are excluded from the Community competition implementing rules (Regulation (EC) No
Po drugie, jako osoba niewierząca w instrumenty ochrony handlu, a wierząca raczej w wolny rynek, wolny i uczciwy rynek, gdzie konkurencja ma równe prawa, cieszę się, że wybrał on tę drogę.Secondly, as one who does not believe in trade defence instruments and believes more in a free market, but in a free and fair market where competition is equal, I am pleased to hear that he is following those lines.
Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny naruszać pełnego stosowania Traktatu, w szczególności przepisów dotyczących wolnego przepływu towarów w obrębie wolnego rynku oraz przepisów dotyczących konkurencji, i w żadnym stopniu nie wpływać na kompetencje, które Traktat przyznaje KomisjiWhereas the provisions of this Directive should not affect the full application of the Treaty, in particular the provisions concerning the free movement of goods in the internal market and the rules on competition, and do not affect the powers of the Commission under the Treaty
Aby wolny rynek mógł być wolny, musi opierać się na uczciwej konkurencji oraz jasnych, wspólnych i stosowanych zasadach.In order for the free market to be just that, it must be based on fair competition and be built on clear, shared and applied rules.
po zakończeniu trwającego przeglądu działań poczynić dalsze kroki w celu zwiększenia konkurencji, w szczególności w sektorze usług świadczonych w ramach wolnych zawodów, w tym rozszerzyć uprawnienia krajowego organu ds. ochrony konkurencji; ograniczyć pomoc państwa i skierować ją na realizację celów horyzontalnych, w szczególności na badania i rozwójtakes further measures, following the ongoing review, including reinforcing the competition authority, to strengthen competition, notably in professional services; reduce State aids and redirect them towards horizontal objectives, especially R&D
wzmocnić konkurencję, głównie poprzez ograniczenie pomocy państwa i skierowanie jej na realizację celów horyzontalnych, a także wzmocnienie organu ds. ochrony konkurencji oraz poprzez dalsze działania zmierzające do otwarcia rynku usług świadczonych w ramach wolnych zawodówstrengthen competition, notably by reducing State aids and redirecting them towards horizontal objectives as well as by reinforcing the competition authority and by further steps in opening up professional services
Dlatego nie jesteśmy przeciwko umowie o wolnym handlu z Koreą Południową, jednak domagamy się bardziej drobiazgowej analizy pewnych akapitów, które naszym zdaniem stwarzają warunki konkurencji niekorzystne dla niektórych sektorów przemysłu w Europie, a producentom koreańskim przyznają niesprawiedliwą przewagę w konkurencji.Therefore, we are not against the South Korea free trade agreement; however, we do want certain paragraphs to be studied more rigorously, which we believe create unfair competitive disadvantages for certain European industrial sectors and give Korean producers an unfair advantage.
zachęca do wdrożenia w Indiach nowego prawa konkurencji; jest zdania, że Unia Europejska powinna włączyć do umowy o wolnym handlu art. ‧ i ‧ traktatu WE w celu zabezpieczenia zobowiązań dotyczących polityki konkurencjiEncourages the implementation of the new Indian competition law; believes that the European Union should incorporate Articles ‧ and ‧ of the EC Treaty in the FTA so as to secure commitments on competition policy
Rozporządzeniem nr ‧/‧, WE przyjęła system konferencji zamkniętych połączonych z wolnym handlem, co oznaczało ochronę skutecznej konkurencji ze strony firm zewnętrznych; inne ograniczenia konkurencji przez konferencje żeglugowe nie były dozwoloneBy Regulation ‧/‧ the EC adopted the system of closed conferences coupled with open trades, meaning that effective competition by outsiders was safeguarded and other restrictions of competition by liner conferences were not allowed
Poruszając temat wolnych zawodów, Komisja, po komunikacie z ‧ lutego ‧ r., opublikowała sprawozdanie na temat konkurencji w tym sektorze, w którym przedstawiła osiągnięty postęp w kwestii eliminacji niepotrzebnych ograniczeń konkurencji, takich jak ceny stałe, przepisy dotyczące reklamy, warunki dostępu do zawodu i pewne zastrzeżone czynnościWhere the liberal professions are concerned, following its communication of ‧ February ‧, the Commission published a report on competition in this sector, setting out the progress that had been made on removing unnecessary restrictions on competition such as price regulation, rules on advertising, entry barriers to the profession and reserved tasks
Wybór wolnego rynku i gospodarki zorientowanej na konkurencję został przewidziany już w Traktacie EWG, a zasady konkurencji umieszczone w Traktacie są bezpośrednio stosowane we WspólnocieThe choice of a free market and a competition-oriented economy was already envisaged in the EEC Treaty, and the competition rules of the Treaty are directly applicable within the Community
wskazuje, że chociaż rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ zatwierdza system zamkniętych konferencji, umożliwia ono również wolny handel, co oznacza zapewnienie istotnej konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw i niedopuszczalność dalszych ograniczeń konkurencji ze strony konferencji linii żeglugowychPoints out that while Regulation (EEC) No ‧/‧ endorses the system of closed conferences, it also allows free trade, which means that substantive competition from outsiders is ensured and that no further restrictions on competition from liner conferences is permitted
na piśmie. - Zagłosowałem, podobnie jak moja grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, za przyjęciem rocznego sprawozdania pani poseł in 't Veld w sprawie polityki konkurencji za rok 2008, ponieważ daje ono Parlamentowi możliwość ustanowienia priorytetów oraz przeprowadzenia oceny sposobu realizowania polityki konkurencji przez Komisję.in writing. - I, together with my group, the Greens/EFA, voted in favour of the in 't Veld report on the annual Report on Competition Policy (2008) because it provides an opportunity for Parliament to set out its priorities and its assessment of the way the Commission conducts its competition policy.
Jeśli te nie istnieją, wolny handel nie jest uczciwym handlem, a konkurencja nie jest uczciwą konkurencją.If they do not exist, free trade is not fair trade and competition is not fair competition.
podkreśla, że nowa agenda Komisji w sprawie handlu, w ramach której będą negocjowane porozumienia w sprawie wolnego handlu z wybranymi partnerami, wymaga ścisłej współpracy komisarz ds. konkurencji, aby główne kwestie dotyczące konkurencji zostały w odpowiednie sposób uwzględnione przy sporządzaniu tego rodzaju umówStresses that the Commission's new trade agenda, in the context of which free trade agreements will be negotiated with selected partners, requires the close involvement of the Commissioner for Competition so that the main competition issues are appropriately dealt with in the context of such agreements
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż uważam, że Unia Europejska potrzebuje silnej polityki konkurencji, opartej na zasadzie wolnego rynku i uczciwej konkurencji we wszystkich sektorach, które tworzą skuteczny rynek wewnętrzny i popierają tworzenie trwałych i opartych na wiedzy miejsc pracy.I voted in favour of this report as I think that the European Union needs a strong competition policy, founded on the principle of a free market and fair competition in all sectors, which will generate a successful internal market and will favour the creation of sustainable, knowledge-based jobs.
Komitet zachęca Komisję do działania zgodnie ze swoimi zobowiązaniami i potwierdza stanowisko przyjęte jednomyślnie w swojej opinii w sprawie sprawozdania o polityce konkurencji z ‧ r., zgodnie z którym wprowadzanie mechanizmów bardziej otwartych na konkurencję pozwoliłoby wykonującym wolne zawody poprawić jakość i zakres oferowanych usług, co przyniosłoby bezpośrednie korzyści konsumentom i przedsiębiorstwomThe EESC calls on the Commission to honour its commitment and reiterates the point of view expressed with unanimous support in its opinion on the report on competition policy ‧, which states that introducing mechanisms that are more favourable to competition will help the liberal professions to improve the quality and range of their services, which will directly benefit consumers and businesses
Popieram również normalizację zawartości tłuszczu w mleku i produkcji mleka, ponieważ pozwala ona producentom europejskim na włączenie się do uczciwej konkurencji z krajami trzeciego świata, szczególnie że konkurencja jest podstawą wolnego rynku.I also welcome the standardisation of the protein content of milk and milk production because it allows European producers to enter into fair competition with their third-country competitors, given that competition is a basic liberal concern.
Mam nadzieję, że ten dziewiąty szczyt przybliży nas do osiągnięcia porozumienia o wolnym handlu, oraz że zdołamy rozstrzygnąć wciąż nierozwiązane kwestie, takie jak usługi, konkurencja i prawa własności intelektualnej.I hope that the ninth summit will bring us closer to reaching a free-trade agreement and that the still unresolved issues such as services, competition and intellectual property rights can be settled.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38137 zdań frazy wolna konkurencja.Znalezione w 5,239 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.