Tłumaczenia na język angielski:

  • free competition   

Przykładowe zdania z "wolna konkurencja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ze względu na konsekwencje polityki konkurencji UE ratunek dla banków w Wielkiej Brytanii był wolniejszy niż mógł być.However, the bank rescue in the UK was less swift than it might have been because of the consequences of EU competition policy.
Przedmiotowy projekt dyrektywy wiąże się ściśle z projektem dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych i z komunikatem w sprawie konkurencji w dziedzinie usług wykonywanych przez osoby wolnych zawodów, z trwającą aktualnie debatą w sprawie usług użyteczności publicznej oraz bieżącymi konsultacjami w sprawie socjalnych usług użyteczności publicznej jak również z konwencją Rzym I i proponowanym rozporządzeniem Rzym IIThe draft directive has close links with the proposal for a Directive on the recognition of professional qualifications, with the communication on competition in professional services, the current debate on services of general interest, and also the ongoing consultation on social services of general interest, the Rome I convention and the proposed Rome ‧ regulation
Dla osiągnięcia celów określonych w artykule ‧ Traktatu o Unii Europejskiej, działania Państw Członkowskich i Unii obejmują, na warunkach przewidzianych w Traktatach, przyjęcie polityki gospodarczej opartej na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych Państw Członkowskich, rynku wewnętrznym i ustaleniu wspólnych celów oraz prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencjąFor the purposes set out in Article ‧ of the Treaty on European Union, the activities of the Member States and the Union shall include, as provided in the Treaties, the adoption of an economic policy which is based on the close coordination of Member States' economic policies, on the internal market and on the definition of common objectives, and conducted in accordance with the principle of an open market economy with free competition
Panie komisarzu! Mówił pan o znaczeniu konkurencji, o znaczeniu wolnego rynku.Commissioner, you have spoken about the importance of competition, the importance of the free market.
co do zgodności niskooprocentowanej pożyczki, zamówień przyznawanych z wolnej ręki i (potencjalnie) specjalnych projektów dla nadliczbowych, lecz nie zwalnianych pracowników oraz przekazania gruntów i żwirowni ze wspólnym rynkiem na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. c) Traktatu WE, a zwłaszcza co do proporcjonalności środków oraz co do kwestii, czy pozytywne efekty pomocy przeważą nad negatywnym wpływem na konkurencjęas to the compatibility of the interest-reduced loan, the negotiated contracts and (potentially) the special projects for redundant, but not laid-off workers and the transfer of land and gravel sites with the Common market based on Article ‧(c) of EC Treaty, and here especially as to the proportionality of the measures and as to the question whether the positive effects of the aid outweigh the negative effects on competition
Natomiast produkcję przeznaczoną na sprzedaż na wolnym rynku uznano za pozostającą w sytuacji bezpośredniej konkurencji z przywozem produktu objętego dochodzeniemBy contrast, production destined for free market sales was found to be in direct competition with imports of the product concerned
Spółka ta zarządza usługami użyteczności publicznej w systemie prywatno-prawnym, na terytorium w przeważającej mierze lokalnym, bez możliwości wywierania wpływu na wolną konkurencję, która nie może istnieć skoro sam rynek nie istniejeThe appellant manages the public utilities under a private structure, within an essentially local context, without being able to influence free competition, which cannot exist as there is no market
Jestem przekonana, że większemu zaangażowaniu kobiet w życie polityczne, zwłaszcza na szczeblu krajowym, będzie towarzyszyła prawdziwie wolna konkurencja między kandydatami w wyborach.I firmly believe that the greater involvement of women in political life, especially at the national level, will be assisted by genuinely free competition between candidates in electoral contests.
Rynek końcowych urządzeń telekomunikacyjnych jest z zasady nadal objęty systemem, który umożliwia zakłócenia konkurencji na wolnym rynkuThe market in terminal equipment is still as a rule governed by a system which allows competition in the common market to be distorted
Przedmiotowe sprawozdanie to oda do wolnej i niezakłóconej konkurencji, która jawi się w nim jako niezawodne remedium na kryzys finansowy.This report is an ode to the free and undistorted competition that it holds up as an infallible remedy against the financial crisis.
Naszym zdaniem Europa powinna energicznie zabrać się za realizację strategii lizbońskiej "ubijając dobry interes” w rozmowach na temat handlu światowego, naciskając na dalszą deregulację wolnego przemysłu i biznesu, by konkurować na światowych rynkach, kierując się w stronę liberalizacji rynku wewnętrznego, skutecznie wdrażając dyrektywę o usługach i przestrzegając zasad rzetelnej polityki konkurencji.We believe that Europe should pursue the Lisbon Agenda vigorously by securing a deal in the world trade talks, pushing for further deregulation to free industry and business to compete in world markets, driving forward liberalisation in the internal market, implementing effectively the Services Directive and adhering to a sound competition policy.
wspomniane wymagania nie wpływają jednak na działania tych Państw Członkowskich, które przy określaniu cen na produkty lecznicze opierają się głównie na wolnej konkurencjiwhereas, however, these requirements do not effect the policies of those Member States which rely primarily upon free competition to determine the price of medicinal products
Urząd Wolnej KonkurencjiOffice of Free Competition
W tym kontekście Komisja, Rada i władze odpowiedzialne za konkurencję wyposażyły regulatorów tak, by mogli zidentyfikować zachowanie przeciwne wolnej konkurencji i podjąć odpowiednie działania.In this respect, the Commission, the Council and the competition authorities armed regulators to identify anti-competitive behaviour and to take the appropriate action.
podkreśla, że nowa agenda Komisji w sprawie handlu, w ramach której będą negocjowane porozumienia w sprawie wolnego handlu z wybranymi partnerami, wymaga ścisłej współpracy komisarz ds. konkurencji, aby główne kwestie dotyczące konkurencji zostały w odpowiednie sposób uwzględnione przy sporządzaniu tego rodzaju umówStresses that the Commission's new trade agenda, in the context of which free trade agreements will be negotiated with selected partners, requires the close involvement of the Commissioner for Competition so that the main competition issues are appropriately dealt with in the context of such agreements
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni zawarciu umowy o wolnym handlu UE-Indie, ponieważ musimy pamiętać, że kraj ten, choć czyni postępy w obszarze ochrony praw pracowników i zdrowia oraz walki z fałszowaniem wyrobów, wciąż jednak stanowi nieuczciwą konkurencję dla naszych przedsiębiorstw.We are strongly against the EU-India Free Trade Agreement because, even though that country is making progress in worker protection and health and in the fight against counterfeiting, we have to bear in mind that it is still an unfair competitor towards our businesses.
Jednolity rynek oparty na wolnej i uczciwej konkurencji jest głównym celem reformy gospodarczej UE i stanowi dla Europy podstawową przewagę konkurencyjną w globalnej gospodarce.A Single Market based on free and fair competition is the European Union's crucial economic reform objective and offers Europe a key competitive edge in a globalised economy.
Jedna z zasad Traktatu o Unii Europejskiej mówi, że państwa członkowskie muszą przyjąć politykę gospodarczą "prowadzoną w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją”.One of the principles of the Treaty on European Union stipulates that Member States must adopt an economic policy 'in accordance with the principles of the open market economy, based on fair competition'.
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż uważam, że Unia Europejska potrzebuje silnej polityki konkurencji, opartej na zasadzie wolnego rynku i uczciwej konkurencji we wszystkich sektorach, które tworzą skuteczny rynek wewnętrzny i popierają tworzenie trwałych i opartych na wiedzy miejsc pracy.I voted in favour of this report as I think that the European Union needs a strong competition policy, founded on the principle of a free market and fair competition in all sectors, which will generate a successful internal market and will favour the creation of sustainable, knowledge-based jobs.
Czy zakaz reklamy gier losowych i hazardowych, gdy stanowią one zasadniczą treść przekazu reklamowego, biorąc pod uwagę odstępstwo przewidziane dla takiej reklamy, jeżeli dotyczy ona gier promowanych przez Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, jest zgodny z [...] przepisami prawa wspólnotowego, które ustanawiają zasady swobody świadczenia usług, wolnej konkurencji oraz zakaz monopoli państwowych?Is the prohibition of advertising games of luck and chance when forming the substantive content of the message, having regard to the exception relating to the advertising of games organised by the Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, compatible with the rules of Community law ... laying down the principles of the freedom to provide services, free competition and prohibition of State monopolies?
W sprawozdaniu postuluje się wspólne opodatkowanie, przemyślenie istoty wolnej konkurencji i wprowadzenie tzw. granicznych instrumentów dostosowawczych, czyli jednym słowem ceł.The report demands common taxation, rethinking the notion of free competition and the introduction of so-called border adjustment instruments, in other words duties.
Operatorzy systemów przesyłowych wdrażają i podają do publicznej wiadomości niedyskryminacyjne, przejrzyste procedury zarządzania ograniczeniami w przesyle, ułatwiające transgraniczny handel gazem w sposób niedyskryminacyjny i zgodnie z zasadami wolnej konkurencjiTransmission system operators shall implement and publish non-discriminatory and transparent congestion management procedures which facilitate cross-border trade in gas on a non-discriminatory basis and in accordance with the principles of free competition
Grupa Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego nigdy się tego nie domagała, lecz nadal będziemy łączyć z naszym stanowiskiem wniosek o sprawiedliwsze ustalanie cen i uczciwszą konkurencję oraz o umożliwienie obywatelom zrozumienia tego problemu.The Group of the Greens/European Free Alliance has never claimed that, but we would continue to connect with our position the demand for fairer price-setting and competition and for citizens to be able to understand this better.
Wobec tego korzyści przyznane firmie T-Systems są w stanie zakłócić wolną konkurencję oraz wpłynąć na wymianę handlową pomiędzy Państwami CzłonkowskimiThe advantages granted to T-Systems are capable of distorting competition and having an effect on trade
mając na uwadze, że zgodnie z preambułą dyrektywy o delegowaniu pracowników wspieranie świadczenia usług ponad granicami wymaga wolnej i uczciwej konkurencji i środków gwarantujących poszanowanie praw pracowniczych zgodnie z ramami prawnymi odnoszącymi się do krajowego prawa pracy i stosunków przemysłowych w państwach członkowskichwhereas, according to the preamble of the PWD, the promotion of the transnational provision of services requires conditions of free and fair competition and measures guaranteeing respect for the rights of workers and in accordance with the legal framework relating to national employment law and industrial relations in the Member States
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38137 zdań frazy wolna konkurencja.Znalezione w 12,164 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.