Tłumaczenia na język angielski:

  • free competition   

Przykładowe zdania z "wolna konkurencja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Korzystanie z takich scentralizowanych środków pieniężnych musi być określone przez zarządzające organy odnośnej instytucji kredytowej oraz zgodne z zasadami gospodarki rynkowej, w której istnieje wolna konkurencjaThe use of such centralized funds must be determined by the management bodies of the public credit institution concerned and comply with the principle of a market economy where there is free competition
Mając to na uwadze, prawo wspólnotowe będzie musiało odpowiadać zasadom efektywnej konkurencji i wolnego dostępu do rynku, ale także wymogom bezpieczeństwa inwestycji, odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, socjalnych warunków pracy i wysokich standardów ochrony środowiskaWith this aim in view, EU law will have to comply with the principles of effective competition and free access to markets and also meet requirements in respect of security of investment, adequate safety provisions, socially acceptable working conditions and a high level of environmental standards
W kontekście kryzysu gospodarczego i nasilonej konkurencji globalnej ta polityka przemysłowa musi być skutecznie skoordynowana ze wspólną polityką handlową, aby nasze umowy o wolnym handlu nie prowadziły do redukcji miejsc pracy w Europie.In a context of economic crisis and of intensified global competition, this industrial policy must be coordinated effectively with the common trade policy so that our free trade agreements do not lead to job cuts in Europe.
Porozumienia te ustalają ceny bez zachowania warunków wolnej konkurencji między zainteresowanymi stronamiThese agreements fix prices without free competition between the parties involved
Państwa Członkowskie i Unia działają w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjając efektywnej alokacji zasobów, zgodnie z zasadami określonymi w artykuleThe Member States and the Union shall act in accordance with the principle of an open market economy with free competition, favouring an efficient allocation of resources, and in compliance with the principles set out in Article
W związku z tym stosowne wydaje się wzmocnienie koncepcji rozdziału prawnego między przedsiębiorstwami sprawującymi monopol techniczny a przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w systemie wolnej konkurencji, przewidzianego przez dyrektywy w sprawie liberalizacji- odpowiednio- rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego (dyrektywa ‧/‧/WE i ‧/‧/WE) wraz z bardziej zaostrzoną koncepcją rozdziału własnościIt would be appropriate in this connection to strengthen the concept of legal separation of businesses managing technical monopolies from those operating under a system of free competition, as provided for by the directives on the liberalisation of the electricity and gas markets respectively (Directive ‧/‧/EC and Directive ‧/‧/EC), together with the more stringent requirement of separation of ownership
W obliczu rosnącej światowej konkurencji stworzenie w Europie otwartego i wolnego od wszelkich form dyskryminacji rynku pracy dla naukowców oraz dywersyfikacja ich umiejętności i ścieżek kariery mają zasadnicze znaczenie we wspieraniu korzystnej wymiany naukowców i ich wiedzy, zarówno w Europie, jak i na całym świecieAgainst the background of growing competition at world level, the development of an open European labour market for researchers free from all forms of discrimination and the diversification of skills and career paths of researchers are crucial to support a beneficial circulation of researchers and their knowledge, both within Europe and in a global setting
Ze względu na ich szczególne znaczenie, usług świadczonych w interesie ogólnym - czegoś, co nazywamy "podstawowymi” formami pomocy - nie można tak po prostu pozostawić wolnej konkurencji rynkowej.Because of their particular importance, the services of general interest - what we term 'basic' forms of provision - cannot simply be left to the free play of the market.
Natomiast produkcję przeznaczoną na sprzedaż na wolnym rynku uznano za pozostającą w sytuacji bezpośredniej konkurencji z przywozem produktu objętego dochodzeniemBy contrast, production destined for free market sales was found to be in direct competition with imports of the product concerned
Granice wolnej konkurencji w Unii EuropejskiejThe boundaries of free competition in the European Union
Uważam, że powinniśmy wzmocnić bariery celne dlatego, że UE powinna chronić nie tylko konsumentów, nie tylko swój przemysł, nie tylko wspierać wolną konkurencję poprzez możliwości wolnego dostępu do rynku, ale też powinna podjąć działania o podłożu społecznym i środowiskowym w odniesieniu do tak wysoce wątpliwych produktów chińskiego przemysłu.I believe that we ought to strengthen customs barriers because the EU should protect not only consumers, not only its industry, it should not only support free competition by means of equal market access opportunities, but it should also take action on social and environmental grounds as regards the highly speculative output of Chinese industry.
To jest i pozostaje monopol, monopol naturalny, a monopole nie mają wiele wspólnego z wolną konkurencją.It is and remains a monopoly, a natural monopoly, and monopolies do not have much to do with free competition.
Nieustannie wspominana i uważana za nietykalną "wolna konkurencja” jest chroniona bez względu na koszty i ponownie spełnia rolę filaru, na którym opiera się przedmiotowa inicjatywa.'Free competition', which is constantly mentioned and seen as sacrosanct, is defended at all costs, and is once again the pillar by which this initiative is supported.
Większość z tych umów ma ewidentnie na celu otwarcie rynku oraz liberalizację sektora, motywowaną wolną konkurencją, lub też - z lekceważeniem zakłóceń konkurencji - korzyści, które mogą odnieść największe przedsiębiorstwa oraz fałszywe rozwiązania środowiskowe w kwestii zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz uwzględnienie ruchu lotniczego w systemie handlu emisjami.Most of these agreements have the implicit aim of opening the market and liberalising the sector, motivated by free competition, or of disregarding its distortions, the benefits which the most powerful companies can derive from it and the false environmental solution for the reduction of carbon emissions, and the inclusion of aviation in the emissions trading system.
Opisane powyżej środki, z uwagi na swój charakter, mogą zakłócić zasady wolnej konkurencjiHence, by their very nature, such measures are likely to distort competition
z zadowoleniem przyjmuje dialog między Komisją, państwami członkowskimi a organizacjami zawodowymi zrzeszającymi przedstawicieli wolnych zawodów, mający na celu zniesienie nieuzasadnionych barier dla konkurencji lub takich, które zakłócają osiągnięcie interesu ogólnego oraz zniesienie przepisów niekorzystnych dla konsumentów a w ostatecznym rozrachunku również dla usługodawcówWelcomes the dialogue between the Commission, the Member States and the professional bodies of professional services providers aimed at dismantling barriers to competition which are unjustified or harmful to the pursuit of the general interest and rules which are against the interests of consumers and ultimately of the providers themselves
Komisja Europejska zasłania się hasłem wolnej konkurencji, nie chcąc uwzględnić, że w okresie gwałtownych wzrostów cen na świecie pewne działy gospodarki trzeba chronić, co czynią państwa azjatyckie.The European Commission is hiding behind the slogan of free competition, not wanting to admit to itself that during a period of massive price rises on a global scale some sections of the economy need to be protected, as Asiatic countries are doing.
Grupa Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego nigdy się tego nie domagała, lecz nadal będziemy łączyć z naszym stanowiskiem wniosek o sprawiedliwsze ustalanie cen i uczciwszą konkurencję oraz o umożliwienie obywatelom zrozumienia tego problemu.The Group of the Greens/European Free Alliance has never claimed that, but we would continue to connect with our position the demand for fairer price-setting and competition and for citizens to be able to understand this better.
wzywa Komisję do uważniejszego zbadania różnic istniejących w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie stopnia otwarcia na rynek różnych kategorii wolnych zawodów oraz w zakresie spodziewanego wpływu całkowitego zniesienia zbędnych przeszkód zakłócających konkurencję, w tym do przeprowadzenia oceny spodziewanego wpływu na te sektory zawodowe, których zasoby są ograniczone lub które występują tylko w określonych regionachUrges the Commission to examine more carefully the differences in the extent to which the various professional categories in each Member State have opened up the market and the expected impact of the full removal of unnecessary obstacles to competition, including an assessment of the expected impact on professional sectors that have limited resources or that are restricted to certain regions
Wierzę też w wolność, wierzę w wolny handel i jestem przekonany, że powinniśmy odrzucić protekcjonizm, a konkurencja musi być środkiem do osiągania wzrostu.I believe in freedom, I believe in free trade, and I believe that we should reject protectionism, but competition must be a means for growth.
Wybór wolnego rynku i gospodarki zorientowanej na konkurencję został przewidziany już w Traktacie EWG, a zasady konkurencji umieszczone w Traktacie są bezpośrednio stosowane we WspólnocieThe choice of a free market and a competition-oriented economy was already envisaged in the EEC Treaty, and the competition rules of the Treaty are directly applicable within the Community
Aby zapewnić wolną konkurencję, dostęp do sieci musi być niedyskryminacyjny, przejrzysty i uczciwie wycenionyFor competition to function, network access must be non-discriminatory, transparent and fairly priced
wzywa do zawarcia wszechstronnego porozumienia o wolnym handlu, poprawiającego dostęp do rynku towarów i usług, obejmującego ogół wymiany handlowej i zawierającego zapisy z zakresu przejrzystości regulacyjnej w dziedzinach dotyczących handlu dwustronnego i inwestycji, w tym standardów i ocen zgodności, środków sanitarnych i fitosanitarnych, praw własności intelektualnej, egzekwowania prawa, ułatwień handlowych i ceł, zamówień publicznych, handlu i konkurencji, a także handlu i rozwoju oraz klauzul z zakresu praw człowieka jako zasadniczych elementów tego porozumienia o wolnym handluCalls for the conclusion of a comprehensive FTA which will improve market access for goods and services, covering substantially all trade, and contain provisions on regulatory transparency in areas relevant to mutual trade and investment, including standards and conformity assessment, SPS, IPR, enforcement, trade facilitation and customs, public procurement, and trade and competition, as well as trade and development and human rights clauses as an essential element of that FTA
Artykuły ‧ WE, ‧ WE i ‧ WE nie sprzeciwiają się bezpośredniemu powierzeniu usługi publicznej obejmującej wcześniejsze wykonanie pewnych prac, takiej jak w postępowaniu przed sądem krajowym, spółce o kapitale mieszanym publiczno- prywatnym, utworzonej specjalnie w celu świadczenia tej usługi i posiadającej wyłączny cel działalności, w której prywatny udziałowiec został wyłoniony w trybie przetargu publicznego, po sprawdzeniu wymogów finansowych, technicznych, operacyjnych i zarządczych w związku z wykonywaną usługą oraz szczególnych cech składanej przez niego oferty w odniesieniu do usługi, która ma być świadczona, pod warunkiem, że omawiane postępowanie przetargowe jest zgodne z zasadami wolnej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania przewidzianymi w traktacie WE w odniesieniu do koncesjiArticles ‧ EC, ‧ EC and ‧ EC do not preclude the direct award of a public service which entails the prior execution of certain works, such as that at issue in the main proceedings, to a semi-public company formed specifically for the purpose of providing that service and possessing a single corporate purpose, the private participant in the company being selected by means of a public and open procedure after verification of the financial, technical, operational and management requirements specific to the service to be performed and of the characteristics of the tender with regard to the service to be delivered, provided that the tendering procedure in question is consistent with the principles of free competition, transparency and equal treatment laid down by the EC Treaty with regard to concessions
Bieżącą sytuację należy zatem postrzegać jako katalizator procesu wdrażania niezbędnych reform wewnętrznych, z poszanowaniem zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencjąThe current situation should therefore be seen as a catalyst to foster the implementation of necessary domestic reforms in line with the principle of an open market economy with free competition
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38137 zdań frazy wolna konkurencja.Znalezione w 4,478 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.