Tłumaczenia na język angielski:

  • old age   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

człowiek w podeszłym wiekuelderly person
elastyczne podejście w ochronie środowiskaflexible approach to environmental protection
lądowania w operacjach podejścia i lądowania z naprowadzaniem pionowymlanding in approach and landing operations with vertical guidance
lądowanie w operacjach precyzyjnego podejścia i lądowanialanding in precision approach and landing operations
ludzie w podeszłym wiekuolder people; old age
w podeszłym wieku, niewidomi lub niepełnosprawniaged, blind or disabled
w podeszłym wieku; podstarzały; zaawansowany w latach; w leciechin years; advanced in years; stricken in years

Przykładowe zdania z "wiek podeszły", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymiA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowychThe Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices
Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices.
Podeszły wiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 .Old-age benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 .
Na zasadzie konwencji ustalona została następująca lista rodzajów ryzyka lub potrzeb, które mogą stać się powodem korzystania z zabezpieczenia społecznego: choroba/ochrona zdrowia; niepełnosprawność; podeszły wiek; śmierć żywiciela rodziny; rodzina/dzieci; bezrobocie; mieszkalnictwo; wykluczenie społeczne niesklasyfikowane gdzie indziejThe list of risks or needs that may give rise to social protection is fixed by convention as follows: sickness and/or health care; disability; old age; survivorship; family/children; unemployment; housing; and social exclusion not elsewhere classified
U pacjentów z osobniczymi czynnikami ryzyka, takimi jak podeszły wiek albo z czynnikami ryzyka będącymi następstwem przyjmowanych leków, takimi jak długotrwałe stosowanie leków przeciwretrowirusowych i związane z tym zaburzenia metaboliczne, stwierdzono większe ryzyko rozwinięcia się lipodystrofiiA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
W przypadku obecno ci wi cej ni jednego czynnika, który mógłby spowodowa spowolnienie metabolizmu (płe e ska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) nale y rozwa y zmniejszenie dawki pocz tkowejWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose
Podwyższone ryzyko lipodystrofii łączono z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, oraz z czynnikami mającymi związek z lekami, takimi jak długość leczenia przeciwretrowirusowego oraz związane z tym zaburzenia metabolizmuA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
Inwalidztwo , podeszły wiek , zgon ( 1 lar , system podstawowy ) oraz świadczenia pieniężne z tytułu utraty dochodów w przypadku służby i macierzyństwa ( APG ) : Pracodawcy , pracownicy niezależni , osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby fakultatywnie ubezpieczone wpłacają do kas rozrachunkowych AVS udział w kosztach administracyjnych w wysokości co najwyżej 3 % należnych składek.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe : Dodatki do składek przeznaczone na koszty administracyjne , na koszty zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz na dodatki drożyźniane , które nie są nansowane przez nadwyżki z oprocentowania .Supplements for administrative costs , the costs of preventing occupational accidents and diseases and cost of living allowances which are not funded by interest surpluses .
Unia uznaje i szanuje prawo doświadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych , zapewniających ochronę w takich przypadkach , jak : macierzyństwo , choroba , wypadki przy pracy , zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia , zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych .The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity , illness , industrial accidents , dependency or old age , and in the case of loss of employment , in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices .
Poprzez takie podejście wypracowano schemat, w którym trwająca reforma emerytalna jest powiązana z trwającą prywatyzacją systemu emerytalnego, przy zwiększaniu pokrywanego przez kapitał odsetka kosztów opieki nad osobami w podeszłym wieku.It has therefore been worked out that continuing pension reforms is connected with continuing privatisation of the pension system, with an increase in the proportion of old-age care covered by capital.
Połączenie ubóstwa z innymi przyczynami trudnej sytuacji społecznej, takimi jak wiek dziecięcy lub podeszły, albo też niepełnosprawność powoduje dalsze zwiększenie ryzyka pogorszenia stanu zdrowia i na odwrót, słabe zdrowie może prowadzić do ubóstwa lub wykluczenia społecznego.The combination of poverty with other vulnerabilities such as childhood, old age or disability further increases health risks and vice-versa, ill health can lead to poverty and/or social exclusion.
Zwiększone zagrożenie lipodystrofią wiązano z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek oraz z czynnikami zależnymi od przyjmowanego leku, takimi jak dłuższy czas leczenia przeciwretrowirusowego oraz towarzyszące zaburzenia metaboliczneA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
wzmianki o osobach niezdolnych do samodzielnej podróży ze względu na podeszły lub młody wiek (poprawkareference to persons incapable of travelling without assistance because of their elderly or age (amendment
W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowejWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose
Ponieważ nie chcemy, aby "podeszły wiek” stał się równoznaczny z ubóstwem, musimy stworzyć gwarantowaną minimalną emeryturę, zapewniającą ludziom starszym dobrą jakość życia.Since we do not want 'old age' to become synonymous with poverty, we must create a guaranteed minimum pension that grants quality of life to the elderly.
W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowejWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the dose
Emerytura socjalna ze względu na podeszły wiek (art. ‧ kodeksu zabezpieczenia społecznegoSocial pension for old age (Article ‧ of the Social Security Code
Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych , zapewniających ochronę w takich przypadkach , jak : macierzyństwo , choroba , wypadki przy pracy , zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia , zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych .The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity , illness , industrial accidents , dependency or old age , and in the case of loss of employment , in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices .
Następujące ryzyka są objęte systemem : niezdolność , podeszły wiek , zgon i pośmiertne .• the contributions paid to the designated insurance fund to cover medical care and the other benefits in cash or in kind described below ;
Może to podeszły wiekOld age, maybe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2400908 zdań frazy wiek podeszły.Znalezione w 237,446 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.