Tłumaczenia na język angielski:

  • old age   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

człowiek w podeszłym wiekuelderly person
elastyczne podejście w ochronie środowiskaflexible approach to environmental protection
lądowania w operacjach podejścia i lądowania z naprowadzaniem pionowymlanding in approach and landing operations with vertical guidance
lądowanie w operacjach precyzyjnego podejścia i lądowanialanding in precision approach and landing operations
ludzie w podeszłym wiekuolder people; old age
w podeszłym wieku, niewidomi lub niepełnosprawniaged, blind or disabled
w podeszłym wieku; podstarzały; zaawansowany w latach; w leciechin years; advanced in years; stricken in years

Przykładowe zdania z "wiek podeszły", pamięć tłumaczeniowa

add example
Osoby w podeszłym wieku Dane farmakokinetyczne pochodzące od poszczących pacjentów w podeszłym wieku, cierpiących na NS (grupa wiekowa ‧ roku życia) w porównaniu do danych pochodzących od poszczących dorosłych pacjentów (grupa wiekowa ‧ roku życia) wskazują, że Cmax oraz AUC anagrelidu były odpowiednio o ‧ % i ‧ % wyższe u pacjentów w podeszłym wieku, natomiast Cmax oraz AUC aktywnego metabolitu, ‧-amino-‧, ‧-dichloro-‧, ‧-dihydrochinazoliny były odpowiednio niższe o ‧ % i ‧ % u pacjentów w podeszłym wiekuElderly Pharmacokinetic data from fasting elderly patients with ET (age range ‧ years) compared to fasting adult patients (age range ‧ years) indicate that the Cmax and AUC of anagrelide were ‧ % and ‧ % higher respectively in elderly patients, but that the Cmax and AUC of the active metabolite, ‧-amino-‧, ‧-dichloro-‧, ‧-dihydroquinazoline, were ‧ % and ‧ % lower respectively in the elderly patients
Pacjenci w podeszłym wieku: wpływ wieku na farmakokinetykę entekawiru oceniano porównując osoby w podeszłym wieku od ‧ do ‧ lat (średni wiek kobiet ‧ lat, mężczyzn ‧ lata) i młode w wieku od ‧ do ‧ lat (średni wiek kobiet ‧ lat, mężczyzn ‧ latElderly: the effect of age on the pharmacokinetics of entecavir was evaluated comparing elderly subjects in the age range ‧ years (mean age females ‧ years, males ‧ years) with young subjects in the age range ‧ years (mean age females ‧ years, males ‧ years
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ ‧ lat) Metformina jest wydalana przez nerki, a u pacjentów w podeszłym wieku występuje skłonność do pogarszania się czynności nerek.Dlatego u osób w podeszłym wieku stosujących produkt Eucreas, należy regularnie kontrolować czynność nerek (patrz punktElderly (‧ years) As metformin is excreted via the kidney, and elderly patients have a tendency to decreased renal function, elderly patients taking Eucreas should have their renal function monitored regularly (see section
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ ‧ lat) Metformina jest wydalana przez nerki, a u pacjentów w podeszłym wieku występuje skłonność do pogarszania się czynności nerek.Dlatego u osób w podeszłym wieku stosujących produkt Icandra, należy regularnie kontrolować czynność nerek (patrz punktElderly (‧ years) As metformin is excreted via the kidney, and elderly patients have a tendency to decreased renal function, elderly patients taking Icandra should have their renal function monitored regularly (see section
Pacjenci w podeszłym wieku Ze względu na to, że metformina jest wydalana przez nerki, a pacjenci w podeszłym wieku mają tendencję do osłabienia czynności nerek, należy regularnie monitorować czynność nerek u pacjentów w podeszłym wieku stosujących AVANDAMET (patrz punkt ‧. ‧ iElderly As metformin is excreted via the kidney, and elderly patients have a tendency to decreased renal function, elderly patients taking AVANDAMET should have their renal function monitored regularly (see sections ‧ and
Pacjenci w podeszłym wieku Ze względu na to, że metformina jest wydalana przez nerki, a pacjenci w podeszłym wieku mają tendencję do osłabienia czynności nerek, należy regularnie monitorować czynność nerek u pacjentów w podeszłym wieku stosujących preparat Glubrava (patrz punkt ‧. ‧ iElderly As metformin is excreted via the kidney, and elderly patients have a tendency to decreased renal function, elderly patients taking Glubrava should have their renal function monitored regularly (see sections ‧ and
Osoby w podeszłym wieku Nie przeprowadzono specjalnych badań osób w podeszłym wieku, ale zgodnie z doświadczeniem klinicznym zmiana dawkowania nie jest wymagana podczas leczenia ogólnie zdrowych, pacjentów w podeszłym wiekuElderly No specific studies have been performed in the elderly, but according to clinical experience dosage adjustment is not required when treating otherwise healthy, elderly patients
Osoby w podeszłym wieku Doświadczenia dotyczące stosowania produktu INTELENCE u osób w podeszłym wieku są ograniczone: w badaniach klinicznych ‧ fazy ‧ pacjentom w wieku ‧ lat lub starszym oraz ‧ pacjentom w wieku ‧ lat podawano produkt INTELENCEElderly Experience in geriatric patients is limited: in the Phase ‧ trials, ‧ patients aged ‧ years or older and ‧ patients aged ‧ years received INTELENCE
Stosowanie u osób w podeszłym wieku W badaniach u zdrowych ochotników, biodostępność rywastygminy była większa u osób w podeszłym wieku niż u osób młodych.Badania wykonane u pacjentów z chorobą Alzheimera, będących w wieku od ‧ do ‧ lat, nie wykazały związanych z wiekiem różnic w biodostępnościElderly subjects While bioavailability of rivastigmine is greater in elderly than in young healthy volunteers, studies in Alzheimer patients aged between ‧ and ‧ years showed no change in bioavailability with age
Pacjenci w podeszłym wieku (‧ lat lub starsi) Dane dotyczące stosowania preparatu Xolair u pacjentów w wieku powyżej ‧ lat są ograniczone, jednak brak dowodów na to, że pacjenci w podeszłym wieku wymagają innego dawkowania niż dorośli pacjenci w młodszym wiekuElderly (‧ years of age and older) There are limited data available on the use of Xolair in patients older than ‧ years but there is no evidence that elderly patients require a different dosage from younger adult patients
Szczególne populacje – Osoby w wieku podeszłym: nie stwierdzono różnic farmakokinetycznych (AUC i Cmax) w populacjach pacjentów w wieku podeszłym (≥‧ lat) lub bardzo podeszłym (≥‧ lat), w porównaniu do populacji ogólnej (patrz punkt ‧. ‧). – Niewydolność nerek: wpływ niewydolności nerek (klirens kreatyniny od ‧ do ‧ ml/min) na farmakokinetykę iwabradyny jest minimalny w związku z małym udziałem klirensu nerkowego (około ‧ %) w całkowitym wydalaniu zarówno iwabradyny, jak i jej głównego metabolitu S ‧ (patrz punkt ‧. ‧). – Zaburzenie czynności wątroby: u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (Child Pugh do ‧) niezwiązane AUC iwabradyny i jej głównego, czynnego metabolitu były o około ‧ % większe niż u pacjentów z prawidłową czynnością wątrobyivabradine pharmacokinetic is minimal, in relation with the low contribution of renal clearance (about ‧ %) to total elimination for both ivabradine and its main metabolite S ‧ (see section
Osoby w podeszłym wieku Dane uzyskane w badaniu farmakokinetyki u osób w podeszłym wieku (≥ ‧ lat, n = ‧) wskazują na to, że klirens paliperydonu w stanie stacjonarnym po podaniu produktu INVEGA jest o ‧ % mniejszy w porównaniu z klirensem u osób dorosłych (w wieku ‧ lat, nElderly Data from a pharmacokinetic study in elderly subjects (‧ years of age, n = ‧) indicated that the apparent steady-state clearance of paliperidone following INVEGA administration was ‧ % lower compared to that of adult subjects (‧ years of age, n
Osoby w podeszłym wieku Ekspozycja na aktywny metabolit w stanie stacjonarnym jest u osób w podeszłym wieku (‧ do ‧ lat) o ‧ do ‧ % wyższa w porównaniu z dorosłymi w wieku poniżej ‧ lat, otrzymującymi porównywalne dawki oseltamiwiruElderly Exposure to the active metabolite at steady state was ‧ to ‧ % higher in elderly (age ‧ to ‧ years) compared to adults less than ‧ years of age given comparable doses of oseltamivir
Osoby w podeszłym wieku Ekspozycja na aktywny metabolit w stanie stacjonarnym jest u osób w podeszłym wieku (‧ do ‧ lat) o ‧ do ‧ % wyższa w porównaniu z dorosłymi w wieku poniżej ‧ lat, otrzymującymiElderly Exposure to the active metabolite at steady state was ‧ to ‧ % higher in elderly (age ‧ to ‧ years) compared to adults less than ‧ years of age given comparable doses of oseltamivir
Osoby w podeszłym wieku W badaniu obejmującym zdrowych ochotników w podeszłym wieku nie stwierdzono istotnych różnic parametrów farmakokinetycznych w porównaniu z populacją dorosłych w młodszym wiekuElderly A pharmacokinetic study in elderly healthy volunteers did not show a significant difference in pharmacokinetic parameters compared with younger adults
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2258539 zdań frazy wiek podeszły.Znalezione w 397,796 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.