Tłumaczenia na język angielski:

  • jobsite   
  • workplace   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "warsztat rzemieślniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że konkurencyjność zależy również od zdolności zagwarantowania MŚP właściwej ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i mając na uwadze, że produkcja rzemieślnicza stanowi ważny sektor dla wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w Unii Europejskiejwhereas competitiveness also depends on the ability to guarantee SMEs adequate protection against unfair trading practices; whereas manufacturing production in the European Union is an important sector for economic growth and employment
wystawy i imprezy organizowane głównie w celach naukowych, technicznych, rzemieślniczych, artystycznych, edukacyjnych lub kulturalnych, sportowych, religijnych czy kultu, związanych z działalnością związków zawodowych, turystycznych lub w celu promowania współpracy międzynarodowejexhibitions and events held mainly for scientific, technical, handicraft, artistic, educational or cultural, or sporting reasons, for religious reasons or for reasons of worship, trade union activity or tourism, or in order to promote international understanding
konsument oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach jej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowejconsumer means any natural person who is acting for purposes which are outside his/her trade, business, craft or profession
Zmiana programów N ‧/‧- Pomoc inwestycyjna dla sektora przemysłowego i rzemieślniczegoModification of schemes N ‧/‧- Investment aid for the industrial and craft sectors
Działalności zawodowe polegające na świadczeniu usług pośrednictwa, w których pośrednik angażuje jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw o charakterze handlowym, przemysłowym lub rzemieślniczymProvision of services, by way of professional activities, by an intermediary in the employment of one or more commercial, industrial or small craft undertakings
Ustęp ‧ stosuje się do wszelkich wystaw, targów lub podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane na użytek prywatny w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w których trakcie dane produkty pozostają pod kontrolą celnąParagraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) – [stowarzyszenia gospodarcze i handlowe: stowarzyszenia rolników i rzemieślników, izby przemysłowo-handlowe, cechy rzemieślnicze, stowarzyszenia kupieckie]Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften)- [business and trade associations: agricultural and craft associations, chambers of industry and commerce, craftmen's guilds, tradesmen's associations]
Jeśli Państwo Członkowskie zakaże-zgodnie z postanowieniami Traktatu-reklamowania niektórych towarów i usług, zakaz ten może zostać rozciągnięty na reklamę porównawczą, niezależnie od tego czy został on ustanowiony bezpośrednio, czy też przez instytucję bądź organizację odpowiedzialną na mocy przepisów danego Państwa Członkowskiego za regulowanie działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej czy wykonywania wolnych zawodówWhereas, if a Member State, in compliance with the provisions of the Treaty, prohibits advertising regarding certain goods or services, this ban may, whether it is imposed directly or by a body or organization responsible under the law of that Member State for regulating the exercise of a commercial, industrial, craft or professional activity, be extended to comparative advertising
Dzięki udzielonym gwarancjom system konsorcjum poręczeniowego kredytów umożliwił w ‧ roku sfinansowanie włoskich przedsiębiorstw rzemieślniczych na kwotę wynoszącą około ‧ mld euroBy granting guarantees, the credit consortium system enabled some EUR ‧ billion to be loaned to Italian craft firms in
Pomoc dla MŚP rzemieślniczych w celu promowania innowacji technologicznych oraz badań poprzez dotacje na inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz na zakup usług świadczonych przez zewnętrznych konsultantówAid to craft SMEs to encourage technological innovation and research and grants for intangible investments and the acquisition of services provided by external consultants
ustanawianie lub wspieranie środków w zakresie pomocy technicznej, w szczególności w powiązaniu z inicjatywami ze strony właściwych lokalnych lub profesjonalnych punktów kontaktowych (np. lokalne władze, izby handlowe, stowarzyszenia handlowe lub rzemieślniczeestablishing or promoting technical assistance measures, especially in conjunction with initiatives from appropriate professional or local points of contact (e.g. local authorities, chambers of commerce, trade or craft associations
działalność rzemieślnicząIt shall ensure that these Rules are published
Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw rzemieślniczych na badania, rozwój i transfer technologiiFinancing for craft firms for research, development and technology transfers
gdzie kurs kształcenia trwa łącznie dwanaście i pół roku, w tym trzyipółletnie kształcenie zawodowe, podzielone na sześć miesięcy kształcenia teoretycznego prowadzonego w zakładzie szkolenia zawodowego i trzyletnią praktykę zawodową odbywaną w przedsiębiorstwie, zakończoną uznanym egzaminem z zakresu działalności rzemieślniczej i uprawniającym do używania tytułuthis course is of a total duration of ‧ years, including three and a half years
wyraża przekonanie, że Państwa Członkowskie i Komisja nie uwzględniły wyzwania, przed jakim stanie Unia Europejska w ciągu najbliższych dziesięciu lat wraz z zaprzestaniem działalności przez miliony małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych w związku z przejściem na emeryturę ich właścicieli, co stanowi ryzyko utraty milionów miejsc pracy; ocenia, że przekazywanie i przejmowanie takich przedsiębiorstw stanowi ważne i priorytetowe zagadnienie dla Unii; wzywa Komisję i Radę do przygotowania strategii mającej na celu zachęcanie do przekazywania i przejmowania małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych oraz ułatwianie tego procesuBelieves that the Member States and the Commission have failed to grasp the scale of the considerable challenge that the European Union will face over the next ten years as millions of small and craft enterprises cease to operate because of the retirement of those who run them, with the danger that several million jobs will be lost; considers that it is a priority of major importance for the Union to ensure that such enterprises are handed on and taken over; calls on the Commission and Council to draw up a strategy to encourage and facilitate the handing on and taking over of small and craft enterprises
EKES zachęca także do przeprowadzenia badań porównawczych celem analizy stosowania rozporządzenia w poszczególnych Państwach Członkowskich posiadających różną strukturę sektora spożywczego oraz opracowania na tej podstawie propozycji zmierzających do poprawy pozycji konkurencyjnej rzemieślniczych przedsiębiorstw branży spożywczejThe EESC also proposes that a comparative study be drawn up in order to ‧) analyse the implementation of the regulation in various Member States which differ in relation to the structure of their artisanal food businesses, and ‧) draw up proposals for improving the competitive position of artisanal food businesses
zwraca się do Komisji o zaangażowanie w każdy etap przeglądu wszystkich przedstawicieli małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych oraz o uwzględnienie powyższych warunków, kiedy przedłoży Parlamentowi propozycję rewizji Karty i usprawnienia jej monitorowaniaCalls on the Commission to involve all representatives of small and craft enterprises in any revision process and to take these conditions into account when it presents to Parliament a proposal for revising the Charter and improving its follow-up action
W dniu ‧ października ‧ r. w Paryżu, przy współpracy ze Stałym Zgromadzeniem Izb Rzemieślniczych, EKES zorganizował przesłuchanie, aby lepiej przygotować swoją odpowiedźIn conjunction with the Assemblée Permanente des Chambres de Métiers [French trade body], it held a hearing in Paris on ‧ October ‧ to better frame its response
Według władz francuskich, koszt wytworzenia tego produktu wyraźnie przewyższa koszt wytworzenia torfu ze względu na bardzo mały rozmiar gujańskiego przedsiębiorstwa, które rozwinęło tę działalność (‧ zatrudnionych) oraz prawie rzemieślniczy charakter tej działalności, podczas gdy w Europie torf jest wytwarzany przemysłowoAccording to the French authorities, the production costs of this product are considerably higher than those for peat due to the very small size of the Guianese business that has developed it (six employees) and the quasi-craft industry nature of this activity, whereas peat is produced industrially in Europe
Jest to kiełbasa typu wątrobianka, będąca wyrobem rzemieślniczym, o smaku pikantnym, sprzedawana w stanie świeżym bądź w konserwachThis is a liver sausage of a home-made nature with a spicy taste sold fresh or preserved
Komisja ustaliła trzy istotne rynki produktów: (i) europejski rynek krawiectwa ręcznego i igieł rzemieślniczych (wliczając tu w szczególności igły specjalne), w obrębie którego nastąpił podział rynku geograficznego i towarowego (wartość rynkowa około ‧ mln EUR), (ii) europejski rynek innych produktów krawieckich i dziewiarskich, m.in. szpilek, szydełek i drutów (wartość rynkowa około ‧ mln EUR) oraz (iii) europejski rynek innych twardych wyrobów pasmanteryjnych, m.in. zamków błyskawicznych i innych zapięć (‧,‧ mld EUR); w obydwu przypadkach podział rynku produktów miał miejsce tylko między dniem ‧ września ‧ r. a ‧ marca ‧ rThe Commission has identified three relevant product markets: (i) the European market for hand sewing and craft needles (including notably special needles), in which the product and geographic market sharing took place (market value around EUR ‧ million), (ii) the European market of other sewing and knitting products including pins, knitting pins/knitting needles (market value around EUR ‧ million), and (iii) the European market for other hard haberdashery products including zips and other fasteners (EUR ‧,‧ billion), in both of which the product market sharing only took place from ‧ September ‧ to ‧ March
Istnieje potrzeba uproszczenia warunków podejmowania szeregu rodzajów działalności przemysłowej, handlowej i rzemieślniczej w Państwach Członkowskich, w których zawody te są regulowane, przez osoby, które wykonywały daną działalność przez stosowny i wystarczająco długi okres w innym Państwie Członkowskim, z równoczesnym utrzymaniem co do tych rodzajów działalności systemu automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie doświadczenia zawodowegoThere is a need to simplify the rules allowing access to a number of industrial, commercial and craft activities, in Member States where those professions are regulated, in so far as those activities have been pursued for a reasonable and sufficiently recent period of time in another Member State, while maintaining for those activities a system of automatic recognition based on professional experience
Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia reformy istniejącego wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości we właściwym czasie, biorąc pod uwagę konieczność promowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami gospodarczymi i wspierania dialogu pomiędzy organizacjami horyzontalnymi, sektorowymi i zawodowymi małych i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rzemieślniczychThe Commission has committed itself to reforming the existing multiannual programme for enterprise and entrepreneurship in due time taking into account the necessity of promoting cooperation between enterprises and business organisations and of supporting dialogue between horizontal and sectoral or professional organisations of small and micro-enterprises and craft enterprises
Ust. ‧ stosuje się do wystaw handlowych, przemysłowych, rolniczych lub rzemieślniczych, targów lub podobnych wystaw publicznych albo pokazów, które nie są organizowane w celach prywatnych, w sklepach lub pomieszczeniach handlowych przeznaczonych do sprzedaży produktów zagranicznych, oraz podczas których produkty pozostają pod dozorem celnymParagraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products and during which the products remain under customs control
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy warsztat rzemieślniczy.Znalezione w 1,683 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.