Tłumaczenia na język angielski:

  • jobsite   
  • workplace   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "warsztat rzemieślniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Podczas tych dwóch warsztatów producenci wysłuchali odczytów : „ Doradztwo i rozwój produktu w szwedzkich sieciach ” , wygłoszonego przez Bodila Cornela ze szwe dzkiego ośrodka specjalizującego się w rzemieślniczej produkcji żywności na małą skalę , oraz „ Doświadczenia smaku i rozwój produktu ” , przedstawionego przez Killego Ennę , duńskiego kucharza i t wórcę produktów .At these two workshops the producers heard presentations on the following subjects : ‘ Consultancy and product development in Swedish networks ’ by Bodil Cornel from a Swedish centre specialising in small-scale craftsmanship within food-stu s ; and ‘ Taste experiences and product development ’ by Kille Enna , a Danish cook and product developer .
Zorganizowano serię równoległych warsztatów , obejmujących różne tematy poziome , zwi ązane z problemem „ zwiększania wartości produktów lokalnych ” : innowacja , produkty i szlaki turystyczne , produkty rzemieślnicze , wspólne akcje marketingowe , żywotność lokalnych produktów , wspierane produkty rolnicze , restrukturyzacja i oznakowanie , jak również „ otwarta przestrzeń ” .The exhibition area was a focus of interest for the delegates experience proves the value of Leader in developing local products.A series of parallel workshops covering dierent horizontal themes related to the theme of ‘ adding value to local products : ’ innovation ; tourism products / routes ; craft products ; joint marketing actions ; viability for local products ; agricultural supported products ; restructuring and labelling , as well as an open space ‘ ’ .
mając na uwadze, że konkurencyjność zależy również od zdolności zagwarantowania MŚP właściwej ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i mając na uwadze, że produkcja rzemieślnicza stanowi ważny sektor dla wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w Unii Europejskiejwhereas competitiveness also depends on the ability to guarantee SMEs adequate protection against unfair trading practices; whereas manufacturing production in the European Union is an important sector for economic growth and employment
wystawy i imprezy organizowane głównie w celach naukowych, technicznych, rzemieślniczych, artystycznych, edukacyjnych lub kulturalnych, sportowych, religijnych czy kultu, związanych z działalnością związków zawodowych, turystycznych lub w celu promowania współpracy międzynarodowejexhibitions and events held mainly for scientific, technical, handicraft, artistic, educational or cultural, or sporting reasons, for religious reasons or for reasons of worship, trade union activity or tourism, or in order to promote international understanding
konsument oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach jej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowejconsumer means any natural person who is acting for purposes which are outside his/her trade, business, craft or profession
Zmiana programów N ‧/‧- Pomoc inwestycyjna dla sektora przemysłowego i rzemieślniczegoModification of schemes N ‧/‧- Investment aid for the industrial and craft sectors
Działalności zawodowe polegające na świadczeniu usług pośrednictwa, w których pośrednik angażuje jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw o charakterze handlowym, przemysłowym lub rzemieślniczymProvision of services, by way of professional activities, by an intermediary in the employment of one or more commercial, industrial or small craft undertakings
Ustęp ‧ stosuje się do wszelkich wystaw, targów lub podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane na użytek prywatny w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w których trakcie dane produkty pozostają pod kontrolą celnąParagraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) – [stowarzyszenia gospodarcze i handlowe: stowarzyszenia rolników i rzemieślników, izby przemysłowo-handlowe, cechy rzemieślnicze, stowarzyszenia kupieckie]Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften)- [business and trade associations: agricultural and craft associations, chambers of industry and commerce, craftmen's guilds, tradesmen's associations]
Jeśli Państwo Członkowskie zakaże-zgodnie z postanowieniami Traktatu-reklamowania niektórych towarów i usług, zakaz ten może zostać rozciągnięty na reklamę porównawczą, niezależnie od tego czy został on ustanowiony bezpośrednio, czy też przez instytucję bądź organizację odpowiedzialną na mocy przepisów danego Państwa Członkowskiego za regulowanie działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej czy wykonywania wolnych zawodówWhereas, if a Member State, in compliance with the provisions of the Treaty, prohibits advertising regarding certain goods or services, this ban may, whether it is imposed directly or by a body or organization responsible under the law of that Member State for regulating the exercise of a commercial, industrial, craft or professional activity, be extended to comparative advertising
Dzięki udzielonym gwarancjom system konsorcjum poręczeniowego kredytów umożliwił w ‧ roku sfinansowanie włoskich przedsiębiorstw rzemieślniczych na kwotę wynoszącą około ‧ mld euroBy granting guarantees, the credit consortium system enabled some EUR ‧ billion to be loaned to Italian craft firms in
Pomoc dla MŚP rzemieślniczych w celu promowania innowacji technologicznych oraz badań poprzez dotacje na inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz na zakup usług świadczonych przez zewnętrznych konsultantówAid to craft SMEs to encourage technological innovation and research and grants for intangible investments and the acquisition of services provided by external consultants
ustanawianie lub wspieranie środków w zakresie pomocy technicznej, w szczególności w powiązaniu z inicjatywami ze strony właściwych lokalnych lub profesjonalnych punktów kontaktowych (np. lokalne władze, izby handlowe, stowarzyszenia handlowe lub rzemieślniczeestablishing or promoting technical assistance measures, especially in conjunction with initiatives from appropriate professional or local points of contact (e.g. local authorities, chambers of commerce, trade or craft associations
działalność rzemieślnicząIt shall ensure that these Rules are published
Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw rzemieślniczych na badania, rozwój i transfer technologiiFinancing for craft firms for research, development and technology transfers
gdzie kurs kształcenia trwa łącznie dwanaście i pół roku, w tym trzyipółletnie kształcenie zawodowe, podzielone na sześć miesięcy kształcenia teoretycznego prowadzonego w zakładzie szkolenia zawodowego i trzyletnią praktykę zawodową odbywaną w przedsiębiorstwie, zakończoną uznanym egzaminem z zakresu działalności rzemieślniczej i uprawniającym do używania tytułuthis course is of a total duration of ‧ years, including three and a half years
wyraża przekonanie, że Państwa Członkowskie i Komisja nie uwzględniły wyzwania, przed jakim stanie Unia Europejska w ciągu najbliższych dziesięciu lat wraz z zaprzestaniem działalności przez miliony małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych w związku z przejściem na emeryturę ich właścicieli, co stanowi ryzyko utraty milionów miejsc pracy; ocenia, że przekazywanie i przejmowanie takich przedsiębiorstw stanowi ważne i priorytetowe zagadnienie dla Unii; wzywa Komisję i Radę do przygotowania strategii mającej na celu zachęcanie do przekazywania i przejmowania małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych oraz ułatwianie tego procesuBelieves that the Member States and the Commission have failed to grasp the scale of the considerable challenge that the European Union will face over the next ten years as millions of small and craft enterprises cease to operate because of the retirement of those who run them, with the danger that several million jobs will be lost; considers that it is a priority of major importance for the Union to ensure that such enterprises are handed on and taken over; calls on the Commission and Council to draw up a strategy to encourage and facilitate the handing on and taking over of small and craft enterprises
EKES zachęca także do przeprowadzenia badań porównawczych celem analizy stosowania rozporządzenia w poszczególnych Państwach Członkowskich posiadających różną strukturę sektora spożywczego oraz opracowania na tej podstawie propozycji zmierzających do poprawy pozycji konkurencyjnej rzemieślniczych przedsiębiorstw branży spożywczejThe EESC also proposes that a comparative study be drawn up in order to ‧) analyse the implementation of the regulation in various Member States which differ in relation to the structure of their artisanal food businesses, and ‧) draw up proposals for improving the competitive position of artisanal food businesses
4.5 Klub innowacji zrzeszający przedstawicieli sektora rzemieślniczego4.5 Innovation club in the craft sector
Usługi obejmujązwłaszcza : a ) działalnośćo charakterze przemysłowym ; b ) . działalność o charakterze handlowym ; c ) działalność rzemieślniczą ; d ) wykonywanie wolnych zawodów .European laws or framework laws may exempt certain activities from application of this Subsection .
zwraca się do Komisji o zaangażowanie w każdy etap przeglądu wszystkich przedstawicieli małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych oraz o uwzględnienie powyższych warunków, kiedy przedłoży Parlamentowi propozycję rewizji Karty i usprawnienia jej monitorowaniaCalls on the Commission to involve all representatives of small and craft enterprises in any revision process and to take these conditions into account when it presents to Parliament a proposal for revising the Charter and improving its follow-up action
W dniu ‧ października ‧ r. w Paryżu, przy współpracy ze Stałym Zgromadzeniem Izb Rzemieślniczych, EKES zorganizował przesłuchanie, aby lepiej przygotować swoją odpowiedźIn conjunction with the Assemblée Permanente des Chambres de Métiers [French trade body], it held a hearing in Paris on ‧ October ‧ to better frame its response
Według władz francuskich, koszt wytworzenia tego produktu wyraźnie przewyższa koszt wytworzenia torfu ze względu na bardzo mały rozmiar gujańskiego przedsiębiorstwa, które rozwinęło tę działalność (‧ zatrudnionych) oraz prawie rzemieślniczy charakter tej działalności, podczas gdy w Europie torf jest wytwarzany przemysłowoAccording to the French authorities, the production costs of this product are considerably higher than those for peat due to the very small size of the Guianese business that has developed it (six employees) and the quasi-craft industry nature of this activity, whereas peat is produced industrially in Europe
Jest to kiełbasa typu wątrobianka, będąca wyrobem rzemieślniczym, o smaku pikantnym, sprzedawana w stanie świeżym bądź w konserwachThis is a liver sausage of a home-made nature with a spicy taste sold fresh or preserved
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2514 zdań frazy warsztat rzemieślniczy.Znalezione w 0,705 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.