wymowa: IPA: ˈvaʒɨʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • weigh     
  (Verb  ) (verb   )
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
   
  mieć jakiś ciężar, masę
 • balance         
  (verb, noun   )
 • poise   
  (verb, noun   )
 • scale       
  (verb, noun   )
 • to weigh   
 • weight       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
to weigh (to determine the weight of an object)
 
to weigh (to have a certain weight)
 
określać czyjś ciężar za pomocą wagi
 
~ się → określać własny ciężar za pomocą wagi
 
ostrożnie, powoli podejmować decyzję, wybierać coś
 
~ się → być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

ani się waż!don't you dare!
Ile to ważyhow much does it weigh
mechaniczne urządzenia ważącemechanical weighing devices
nie waż siędon't you dare
powtórne ważeniereweighting
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptantaWeighted average merchant service charge
średni koszt ważonyweighted average cost
średni kurs wszystkich transakcji ważony wolumenem obrotówvolume weighted average price
średni ważony horyzontu płynnościowyweighted average liquidity horizon
średni ważony margines dumpinguweighted average dumping margin
średni ważony margines podcięcia cenowegoweighted average price undercutting margin
średni ważony okres życia kredytuaverage weighted life of the repayment term; AWL
średnia ważonaweighted mean; weighted average
średnia ważona cenaweighted average price
średnia ważona cena eksportowaweighted average export price
średnia ważona dla 8-godzinnego czasu pracyeight-hour time weighted average (TWA)
średnia ważona marżaaverage weighted spread
średnia ważona w czasietime-weighted average (TWA)
średnia ważona wartość normalnaweighted average normal value
transakcja o średniej cenie ważonej wolumenemvolume weighted average price transaction
upoważniony podmiot dokonujący ważeniaauthorised weigher
urządzenie ważąceweighing system
w ujęciu ważonym obrotami handlowymitrade-weighted basis
Ważąca perłyWoman Holding a Balance
ważenieweighing; scaling; weighting
ważony czas trwaniaweighted duration

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ważyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na zasadzie odstępstwa od ust. ‧ państwa członkowskie mogą zezwolić, by ważenie odbywało się na aukcji rybnej na terytorium danego państwa członkowskiego, pod warunkiem że wyładunek został fizycznie sprawdzony oraz że pojemniki z rybami zostały zaplombowane przed przetransportowaniem ich bezpośrednio na aukcję rybną i pozostają zaplombowane do momentu ważeniaBy way of derogation from paragraph ‧, Member States may permit the weighing of cod to take place at a fish auction on the territory of the Member State provided that the landing has been subject to a physical inspection and that the fish has been sealed before transport directly to the fish auction and remains sealed until the weighing takes place
W przypadkach gdy wielkość sprzedaży z zyskiem danego rodzaju produktu stanowiła najwyżej ‧ % całkowitej wielkości sprzedaży tego rodzaju produktu lub gdy średnia ważona cena tego rodzaju produktu była niższa niż koszty jednostkowe, wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowej, którą obliczono jako średnią ważoną cenę w wyłącznie krajowej sprzedaży z zyskiem danego rodzaju produktuWhere the volume of profitable sales of a product type represented ‧ %, or less of the total sales volume of that product type, or where the weighted average price of that type was below the unit cots, normal value was based on the actual domestic price, which was calculated as the weighted average price of only the profitable domestic sales of the type in question
Jeśli ryby są ważone ponownie ‧ dnia, racje są wtedy przeliczaneIf the fish are weighted again on day ‧, the ration is then recalculated
Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej zmienił ze skutkiem od ‧ listopada ‧ r. postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące ważenia głosów w RadzieThe Act concerning the conditions of accession to the European Union of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded has amended, with effect from ‧ November ‧, the provisions of the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the European Atomic Energy Community and the Treaty on European Union with regard to the weighting of votes in the Council
Podejmuje on decyzje większością ‧ głosów, a głosy Państw Członkowskich są ważone w sposób określony w art. ‧ ust. ‧ TraktatuIt shall act by a majority of ‧ votes, the votes of Member States being weighted as laid down in Article ‧ of the Treaty
Do ważenia wyników na poziomie regionalnym (NUTS ‧) i krajowym zostaną użyte zgromadzone dane oraz obszary objęte badaniem struktury gospodarstw rolnych (Farm Structure Survey – FSSThe data will be collected and areas from the FSS will be used for weighting results on regional (NUTS ‧) and national level
ważenie; lubWeighing; or
Do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem, wagi ryzyka przypisuje się wszystkim ekspozycjom, chyba że pomniejszają one fundusze własne, zgodnie z przepisami załącznika VI, częśćTo calculate risk-weighted exposure amounts, risk weights shall be applied to all exposures, unless deducted from own funds, in accordance with the provisions of Annex VI, Part
Szkołom przyznano następnie priorytety poprzez zastosowanie ważonego wskaźnika upośledzenia edukacyjnegoSchools were then prioritised by applying a weighted educational disadvantage formula
Nie, ale on ważył ‧ kilo i miał ogromne wąsy.- Nie był w moim typieNo, but the last one was, like, ‧ pounds, had a handlebar mustache
Ostatnio w styczniu w Berlinie, prowadziłem dużego mercedesa klasy S: samochód ważący około 2 ton.Recently in January in Berlin, I drove a large S-type Mercedes: a car of around two tonnes.
Wstępnie, dzienna rynkowa cena wskaźnikowa obejmuje RSS ‧, RSS ‧ i TSR ‧, a ich ważenie następuje według stópInitially, the daily market indicator price shall comprise RSS ‧, RSS ‧ and TSR ‧ and their weighting shall be in the ratio of
Ten współczynnik ważenia stanu zdrowia jest określony w RES jako wartość procentowa , którą HIA „ może co jakiś czas ustalać ” ( ust . 1 załącznika II RES ) i która może wynosić 0 – 50 % .That adjustment factor , know as the health status weight , ‘ ’ is defined in the RES as a percentage which the HIA ‘ may from time to time determine ’ ( paragraph 1 of the Second Schedule to the RES ) and which may be between 0 and 50 % .
Prowadzący skład ponosi koszty ważenia, jeśli ustalona wówczas waga jest niższa od zarejestrowanej w protokołachThe storekeeper shall bear the weighing costs if the weight thus established is less than the weight as recorded
Porównanie wykazało, w oparciu o średnie ważone, że w OD ceny towarów przywożonych z Hongkongu były o ‧ % niższe od cen sprzedaży towarów przemysłu wspólnotowego oraz że ceny towarów przywożonych z Korei były o ‧ % niższe od cen sprzedaży przemysłu wspólnotowegoThe comparison showed, on a weighted average basis, that the prices of the imports originating in Hong Kong were ‧ % lower than those of the sales of the Community industry during the IP, and that the prices of the imports originating in Korea were ‧ % lower than those of the sales of the Community industry during the IP
Począwszy od dnia ‧ stycznia ‧ r., stawki wymienione w niniejszym artykule podlegają zwiększeniu o ‧ %, każdorazowo gdy ważony wskaźnik kosztów utrzymania publikowany przez rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga wzrasta o ‧ %The charges referred to in this Article shall, as from ‧ January ‧, be increased by ‧ % each time the weighted cost-of-living index published by the Government of the Grand Duchy of Luxembourg is increased by ‧ %
ważenie wyładowywanych ilości nie jest powszechnie obowiązującym wymogiem wspólnotowymweighing the quantities landed is not a general Community obligation
Opinie przyjmuje się większością ‧ głosów; liczba głosów Państw Członkowskich jest ważona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ TraktatuThe opinion shall be delivered by a majority of ‧ votes, the votes of the representatives of the Member States being weighted in the manner set out in Article ‧ of the Treaty
Na tej podstawie tymczasowy średni ważony margines dumpingu wyrażony jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynosiOn this basis, the provisional weighted average dumping margin expressed as a percentage of the CIF Community frontier price duty unpaid is
Wykazaliśmy jednak Urzędowi, że całkowita kwota pomocy przekazanej na te przedsięwzięcia mieściła się w dozwolonych limitach średniej ważonej, tak jak jest to zdefiniowane w rozdziale ‧.‧.‧ ust. ‧ wytycznych dotyczących badań i rozwojuWe did however demonstrate to the Authority that the total amount of aid given to the projects was within the permissible limit of a weighted average as defined in the R&D guidelines Chapter
Jeżeli inwestycja obejmuje różne etapy badań i rozwoju, dopuszczalna intensywność pomocy jest określana na podstawie średniej ważonej odnośnej dopuszczalnej intensywności pomocowej obliczonej na podstawie uznanych kosztów, które są ponoszoneIf a project includes different stages of research and development, the permissible aid intensity shall be established on the basis of the weighted average of the respective permissible aid intensities, calculated on the basis of the eligible costs involved
Wielkość uzyskana w wyniku ważenia jest zamieszczona w deklaracji, o której mowa w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nrThe figure resulting from the weighing shall be used for the declaration referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No
nie powinny wpływać na działanie przyrządów ważącychshall not affect the operation of the weighing machines
dziennik ważenia i kopie pisemnych deklaracji określonych w pkt ‧.‧.‧ lit. b) ppkt ii) przechowuje się przez trzy latathe weighing logbook and the copies of written declarations provided for in point ‧.‧.‧.(b)(ii) shall be kept for three years
Przy planowanym ograniczeniu aktywów ważonych ryzykiem o ‧ % przyjmuje się, że przychody banku osiągną wartość odpowiadającą ‧ % przychodów uzyskanych w ‧ rWhile the impaired assets will be reduced by around ‧ %, it is assumed that ‧ % of the ‧ income will be achieved
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5135 zdań frazy ważyć.Znalezione w 1,326 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.