wymowa: IPA: ˈvaʒɨʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • weigh     
  (Verb  ) (verb   )
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
   
  mieć jakiś ciężar, masę
 • balance         
  (verb, noun   )
 • poise   
  (verb, noun   )
 • scale       
  (verb, noun   )
 • to weigh   
 • weight       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
to weigh (to determine the weight of an object)
 
to weigh (to have a certain weight)
 
określać czyjś ciężar za pomocą wagi
 
~ się → określać własny ciężar za pomocą wagi
 
ostrożnie, powoli podejmować decyzję, wybierać coś
 
~ się → być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

ani się waż!don't you dare!
Ile to ważyhow much does it weigh
mechaniczne urządzenia ważącemechanical weighing devices
nie waż siędon't you dare
powtórne ważeniereweighting
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptantaWeighted average merchant service charge
średni koszt ważonyweighted average cost
średni kurs wszystkich transakcji ważony wolumenem obrotówvolume weighted average price
średni ważony horyzontu płynnościowyweighted average liquidity horizon
średni ważony margines dumpinguweighted average dumping margin
średni ważony margines podcięcia cenowegoweighted average price undercutting margin
średni ważony okres życia kredytuaverage weighted life of the repayment term; AWL
średnia ważonaweighted mean; weighted average
średnia ważona cenaweighted average price
średnia ważona cena eksportowaweighted average export price
średnia ważona dla 8-godzinnego czasu pracyeight-hour time weighted average (TWA)
średnia ważona marżaaverage weighted spread
średnia ważona w czasietime-weighted average (TWA)
średnia ważona wartość normalnaweighted average normal value
transakcja o średniej cenie ważonej wolumenemvolume weighted average price transaction
upoważniony podmiot dokonujący ważeniaauthorised weigher
urządzenie ważąceweighing system
w ujęciu ważonym obrotami handlowymitrade-weighted basis
Ważąca perłyWoman Holding a Balance
ważenieweighing; scaling; weighting
ważony czas trwaniaweighted duration

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ważyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
Forma, w której produkt wprowadzony jest do obrotu: Ser wprowadzany jest do obrotu jednie w kształcie koła ważącego około ‧,‧ kgForm in which the product is marketed: The cheese is marketed only in the shape of a wheel weighing approximately ‧,‧ kg
dłużne papiery wartościowe, posiadające rating krótkoterminowy uznanej instytucji ECAI, któremu właściwe organy przypisują stopień jakości kredytowej równy lub wyższy niż trzy, zgodnie z zasadami ważenia ryzykiem ekspozycji krótkoterminowych, określonych w artdebt securities with a short-term credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step ‧ or above under the rules for the risk weighting of short term exposures under Articles ‧ to
Koszt ważenia ponosi właściciel magazynu, jeśli stwierdzona waga jest niższa niż waga zarejestrowana, bądź państwo członkowskie, jeśli jest wyższaThe costs of weighing shall be borne by the storekeeper, where the weight determined is less than that recorded, or by the Member State, where it is more
Odmierzone dawki wstrzykuje się śródskórnie do różnych miejsc odpowiednio uczulonych albinotycznych świnek morskich, z których każda waży nie mniej niż ‧ g. Po ‧ godzinach pojawiają się reakcje w postaci zaczerwienionych obrzęków, nawet z martwicą, w miejscach iniekcjiInject a range of graded doses intradermally at different sites into suitably sensitised albino guinea-pigs, each weighing not less than ‧ g. After ‧ h to ‧ h, reactions appear in the form of oedematous swellings with erythema with or without necrosis at the points of injection
Średnia ważona cena w przywozie z krajów, których dotyczy postępowanie, ulegała w badanym okresie następującym zmianomThe weighted average price of imports from the countries concerned developed as follows over the period under consideration
W przypadkach gdy wielkość sprzedaży danego typu produktu, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej lub wyższej od obliczonych kosztów produkcji, przekraczała ‧ % całkowitej wielkości sprzedaży tego typu, a średnia ważona cen tego typu była równa lub wyższa od kosztów produkcji, wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowejWhere the sales volume of a product type, sold at a net sales price equal to or above the calculated cost of production, represented more than ‧ % of the total sales volume of that type, and where the weighted average price of that type was equal to or above the cost of production, normal value was based on the actual domestic price
Dzieciom i młodzieży, którzy ważą ‧ kg lub więcej, dawka leku Simulect, podawana w jednejFor children and adolescents who weigh ‧ kg or more, the dose of Simulect given in each
Ten współczynnik ważenia stanu zdrowia jest określony w RES jako wartość procentowa , którą HIA „ może co jakiś czas ustalać ” ( ust . 1 załącznika II RES ) i która może wynosić 0 – 50 % .That adjustment factor , know as the health status weight , ‘ ’ is defined in the RES as a percentage which the HIA ‘ may from time to time determine ’ ( paragraph 1 of the Second Schedule to the RES ) and which may be between 0 and 50 % .
Ten, kto wystawi mnie do wiatru i waży się zostawić żywego, nic jeszcze o mnie nie wieWhoever double- crosses me and leaves me alive, he understands nothing about Tuco
Ilości tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad ‧ kg, tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki nie ważą więcej niż ‧ kg i bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), sprzedawane i dostarczane do zakładów przetwórczych mających siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty były w danym kwartale wyższe od ilości sprzedanych i dostarczonych w analogicznym kwartale w poprzednich trzech latach połowowychThe quantities of yellowfin tuna (Thunnus albacares) weighing more than ‧ kg each, yellowfin tuna (Thunnus albacares) weighing not more than ‧ kg each and skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) sold and delivered to the processing industry established in the customs territory of the Community were higher during the quarter concerned than the quantities sold and delivered during the same quarter of the three previous fishing years
Ani mi się waż!Don' t you dare!
Ważył jeden kilogramTwo- pounder
skuteczne napromienienie: napromienienie ważone według rozkładu widmowego S (λ), wyrażone w dżulach na metr kwadratowy [J m-‧]effective radiant exposure: radiant exposure spectrally weighted by S (λ), expressed in joules per square metre [J m-‧]
w przypadku instytucji kredytowych stosujących własne oszacowania wartości LGD do obliczenia kwot ekspozycji ważonych ryzykiem- średnią wartość LGD ważoną ryzykiem w ujęciu procentowymfor the credit institutions using own LGD estimates for the calculation of risk-weighted exposure amounts, the exposure-weighted average LGD in percentage
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego średnią ważoną wartość normalną ze względu na rodzaj porównano ze średnią ważoną ceną eksportową odpowiadającego rodzaju produktu objętego postępowaniemAs provided for under Article ‧ of the basic Regulation, the weighted average normal value by type was compared with the weighted average export price of the corresponding type of the product concerned
W Komitecie głosy Państw Członkowskich są ważone zgodnie z art. ‧ ust. ‧ TraktatuWithin the Committee, the votes of the Member States shall be weighted as provided in Article ‧ of the Treaty
Porównanie średniej ważonej wartości normalnej ze średnią ważoną ceną eksportową wszystkich klas produktu wykazało, iż podczas ODP wywóz sproszkowanego węgla aktywowanego do Wspólnoty wciąż podlegał dumpingowi, którego margines był znaczącyThe comparison of the weighted average normal value with the weighted average export price of all grades showed that exports of PAC to the Community were still being dumped at a substantial margin during the RIP
Ceny bydła określonego w ust. ‧ zarejestrowanego na reprezentatywnym rynku lub rynkach każdego zainteresowanego Państwa Członkowskiego są średnią ważoną współczynnikami odzwierciedlającymi względną proporcję każdej rasy lub klasy jakości, cen zarejestrowanych z wyłączeniem podatku VAT dla tych zwierząt podczas okresu siedmiodniowego w tym Państwie Członkowskim na tym samym etapie sprzedaży hurtowejThe prices of the bovine animals referred to in paragraph ‧ recorded on the representative market or markets of each Member State concerned shall be the average, weighted by coefficients reflecting the relative proportion of each breed or quality, of the prices recorded exclusive of VAT for these animals during a seven-day period in that Member State at the same wholesale stage
Sklasyfikowanie jako rakotwórczy nie powinno mieć zastosowania do włókien o średniej długości ważonej geometrycznie średnicą mniejszą od dwóch standardowych błędów, większą niż ‧ μmThe classification as a carcinogen need not apply to fibres with a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors greater than ‧ μm
Ważenie narodowego banku centralnego w kluczu będzie to średnia arytmetyczna udziałów przedmiotowego Państwa Członkowskiego w ludności i PKB cr WspólnotyThe weighting of a national central bank in the key shall be the arithmetic mean of the shares of the Member State concerned in the population and in the GDP mp of the Community
Nie waż się ruszyćDon' t you move
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ust. ‧ rozporządzenia podstawowego ustalono margines dumpingu dla współpracującego producenta eksportującego na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej poszczególnych typów produktu ze średnią ważoną ceną eksportową poszczególnych typów ustaloną jak wyżejPursuant to Article ‧ and of the basic Regulation the dumping margin for the cooperating exporting producer was established on the basis of a comparison of a weighted average normal value by product type with a weighted average export price by product type as established above
Właściwy organ dokonuje następnie obliczenia wyjściowej ceny krajowej dla każdej klasy, poprzez ważenie cen regionalnych, by uwzględnić znaczenie ubojów dokonywanych w danej kategorii w regionie, którego dotyczą, w ogólnej liczbie ubojów dokonywanych w danej kategorii w państwie członkowskimAn initial national price for each class shall then be calculated by the competent authority by weighting the regional prices to take into account the importance of the slaughterings in the region to which they relate for the category concerned in relation to the overall number of slaughterings for the category concerned in the Member State
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, porównanie średniej ważonej wartości normalnej każdego rodzaju produktu objętego postępowaniem wywożonego do Wspólnoty ze średnią ważoną ceny eksportowej każdego odpowiadającego rodzaju produktu objętego postępowaniem, uwzględniając poziom handlu, wykazało istnienie dumpingu w odniesieniu do współpracujących producentów eksportującychIn accordance with Article ‧ of the basic Regulation, the comparison of the weighted average normal value of each product type concerned exported to the Community to the weighted average export price of each corresponding type of the product concerned, taking into account the level of trade, showed the existence of dumping in respect of the cooperating exporting producers
W głosowaniu Komitetu głosy przedstawicieli Państw Członkowskich ważone są w sposób określony w wyżej wymienionym artykuleThe votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5135 zdań frazy ważyć.Znalezione w 1,137 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.