Tłumaczenia na język angielski:

  • pregnant     
    (verb, adjv   )
  • expectant   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kobieta w ciążypregnant woman; expectant mother
Kobieta w ciążyGravida
nadciśnienie tętnicze w ciąży#rzucawkaeclampsia
zajść w ciążęto get pregnant

Przykładowe zdania z "w ciąży", pamięć tłumaczeniowa

add example
wyraża pogląd, że należy lepiej informować zarówno kobiety, jak i mężczyzn, o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu w okresie ciąży, a w szczególności o FASD, w celu uniknięcia chorób i opóźnień w rozwoju noworodków, dzieci i młodzieży, spowodowanych spożywaniem alkoholu w trakcie ciąży; podkreśla, że odpowiednie komunikaty mogą powstrzymać kobiety od picia alkoholu przed zajściem w ciążę oraz w jej trakcie; odnotowuje, że osoby doświadczające problemów związanych z alkoholem mogą wymagać dalszego wsparcia podczas ciąży oraz obserwacji po porodzie; sugeruje ponadto, że ginekologowie i pracownicy przychodni przedporodowych winni zostać przeszkoleni tak, aby możliwie najwcześniej identyfikowali potencjalne przypadki ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu oraz wspierali kobiety w decyzji o rezygnacji z picia alkoholu w trakcie ciążyTakes the view that both women and men should be better informed about the risks of alcohol use during pregnancy and about FASD in particular, in order to avoid new-born babies and adolescents being affected by diseases and developmental delays caused by alcohol use during pregnancy; emphasises that appropriate communication may prevent women from drinking alcohol before and during pregnancy; notes that, for problem drinkers, further support during pregnancy and follow-up after birth may be necessary; further suggests that gynaecologists and antenatal clinics should be trained to identify potential cases of hazardous and harmful alcohol consumption as early as possible and to support these women to give up alcohol completely during their pregnancy
Preparatu Thalidomide Celgene nie należy stosować nigdy w następujących grupach osób:  kobiety w ciąży;  kobiety, które mogą zajść w ciążę, chyba że podejmą one wszystkie niezbędne działania mające na celu upewnienie się, że nie są one w ciąży przed rozpoczęciem leczenia oraz że nie zajdą w ciążę w trakcie leczenia lub wkrótce po jego zakończeniu;  pacjenci, którzy nie są w stanie przestrzegać wymagań związanych ze stosowaniem środków antykoncepcyjnychThalidomide Celgene must never be used by the following groups: women who are pregnant; women who could become pregnant, unless they take all of the necessary steps to ensure that they are not pregnant before treatment and that they do not become pregnant during or soon after treatment; patients who are unable to follow or to comply with the requirement to use contraceptives
W przypadku stwierdzonej ciąży w czasie leczenia preparatem Cyanokit lub w przypadku stwierdzenia ciąży po leczeniu preparatem Cyanokit personel medyczny powinien niezwłocznie zgłosić ekspozycję w czasie ciąży podmiotowi odpowiedzialnemu posiadającemu pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oraz dokładnie obserwować ciążę i jej wynikIn case of known pregnancy at the time of treatment with Cyanokit or in case that pregnancy becomes known after treatment with Cyanokit, health care professionals are requested to promptly report the exposure during pregnancy to the Market Authorisation Holder and to carefully follow-up on the pregnancy and its outcome
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette- Luksemburg)- Virginie Pontin przeciwko T-Comalux SA (Polityka społeczna- Ochrona pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Artykuły ‧, ‧- Zakaz wypowiadania stosunku pracy od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego- Sądowa ochrona praw przysługujących jednostkom na mocy prawa wspólnotowego- Równe traktowanie kobiet i mężczyzn- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Artykuł ‧ ust. ‧ akapit trzeci- Mniej korzystne traktowanie kobiety w związku z ciążą lub urlopem macierzyńskim- Ograniczenie środków prawnych przysługujących kobiecie, z którą rozwiązano stosunek pracy podczas jej ciążyCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ October ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette, Luxembourg)- Virginie Pontin v T-Comalux S.A. (Social policy- Protection of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding- Directive ‧/‧/EEC- Articles ‧ and ‧- Prohibition of dismissal from the beginning of pregnancy until the end of maternity leave- Judicial protection of rights enjoyed by individuals under Community law- Equal treatment for men and women- Directive ‧/‧/EEC- Article ‧, third subparagraph- Less favourable treatment of a woman related to pregnancy or maternity leave- Restriction of remedies available to women dismissed during pregnancy
Artykuł ‧ pkt ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiątej dyrektywy szczegółowej w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG) należy interpretować w ten sposób, że pracownica w ciąży, tymczasowo przeniesiona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧ ze względu na ciążę na stanowisko, na którym wykonuje zadania inne niż wykonywane przez nią przed tym przeniesieniem, nie jest uprawniona do wynagrodzenia, które przeciętnie pobierała przed wspomnianym przeniesieniemArticle ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ October ‧ on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC) must be interpreted as meaning that a pregnant worker who, in accordance with Article ‧ thereof, has been temporarily transferred on account of her pregnancy to a job in which she performs tasks other than those she performed prior to that transfer, is not entitled to the pay she received on average prior to that transfer
Ponieważ talidomid występuje w nasieniu, mężczyźni zażywający talidomid muszą spełniać następujące warunki • Rozumieć ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dziecka w przypadku podjęcia stosunków seksualnych z kobietą w ciąży. • Rozumieć konieczność stosowania prezerwatywy w przypadku podjęcia stosunków seksualnych z kobietą w ciąży lub kobietą zdolną do zajścia w ciążę, która nie stosuje skutecznej antykoncepcjiAs thalidomide is found in semen, male patients taking thalidomide must meet the following conditions: Understand the teratogenic risk if engaged in sexual activity with a pregnant woman. Understand the need for the use of a condom if engaged in sexual activity with a pregnant woman or a woman of childbearing potential not using effective contraception
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof- Austria)- Susanne Gassmayr przeciwko Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Polityka społeczna- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Wprowadzenie środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią- Artykuł ‧ ust. ‧ i art. ‧ pkt ‧–‧- Skutek bezpośredni- Pracownica w ciąży zwolniona z obowiązku świadczenia pracy w trakcie ciąży- Pracownica na urlopie macierzyńskim- Uprawnienie do dodatku za dyżur w miejscu pracyCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof- Austria)- Susanne Gassmayr v Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Social policy- Directive ‧/‧/EEC- Introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding- Articles ‧ and ‧ to - Direct effect- Pregnant worker granted leave during her pregnancy- Worker on maternity leave- Right to payment of an on-call duty allowance
Ciąża i karmienie piersią Przed rozpoczęciem leczenia pacjentka zobowiązana jest do poinformowania lekarza prowadzącego: jeśli jest w ciąży, jeśli przypuszcza, że jest w ciąży lub zamierza zajść w ciążęPregnancy and breast-feeding Before starting treatment, you must tell your doctor if you are pregnant, if you think you are pregnant or if you intend to become pregnant
Ciąża Stosowanie leku { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } przez kobiety, które są w ciąży, mogą być w ciąży lub zamierzają zajść w ciążę, jest przeciwwskazanePregnancy Do not take { PRODUCT NAME } if you are pregnant, if you think you may be pregnant, or if you are trying to become pregnant
Ciąża i karmienie piersią Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub może być w ciąży, ponieważ produktu Gadovist nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie koniecznePregnancy and breast-feeding Tell your doctor if you are pregnant or could be pregnant, since Gadovist should not be used during pregnancy unless it is considered absolutely necessary
Ciąża i karmienie piersią Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub może być w ciąży, ponieważ produktu Gadograf nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie koniecznePregnancy and breast-feeding Tell your doctor if you are pregnant or could be pregnant, since Gadograf should not be used during pregnancy unless it is considered absolutely necessary
Ciąża i karmienie piersią Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążęPregnancy and breast feeding Talk to your doctor if you re pregnant, if you might be pregnant, or if you re planning to become pregnant
Ciąża i karmienie piersią Przed rozpoczęciem leczenia pacjentka zobowiązana jest do poinformowania lekarza prowadzącego: jeśli jest w ciąży, jeśli przypuszcza, że jest w ciąży lub jeśli zamierza zajść w ciążęPregnancy and breast-feeding Before starting treatment, you must tell your doctor if you are pregnant, if you think you are pregnant or if you intend to become pregnant
W przypadku, gdy przerwanie ciąży lub poronienie nastąpiły w ‧ tygodniu ciąży lub później, stosowanie produktu EVRA można rozpocząć albo w ‧ dniu od dnia przerwania ciąży albo w pierwszym dniu pierwszego samoistnego krwawienia miesiączkowego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniejAfter an abortion or miscarriage that occurs at or after ‧ weeks gestation, EVRA may be started either on Day ‧ post-abortion or on the first day of the first spontaneous menstruation, whichever comes first
Rejestr przypadków stosowania leków przeciwretrowirusowych w ciąży W celu monitorowania wpływu na matkę i dziecko w przypadku nieumyślnego zastosowania produktu ISENTRESS w czasie ciąży, stworzono Rejestr przypadków stosowania leków przeciwretrowirusowych w ciążyAnti-retroviral Pregnancy Registry To monitor maternal-foetal outcomes in patients inadvertently administered ISENTRESS while pregnant, an Anti-retroviral Pregnancy Registry has been established
Byłam autorką opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych i głosowałam za tym, aby: nie utrudniać macierzyństwa i przyznać pełne wynagrodzenie; nie zwalniać pracownic w ciąży w okresie od rozpoczęcia ich ciąży aż do sześciu miesięcy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego; matki były uprawnione do powrotu na swoje lub "równoważne” stanowisko pracy, co oznacza takie samo wynagrodzenie, kategorię zawodową i ścieżkę kariery, jakie były ich udziałem przed udaniem się na urlop macierzyński; korzystanie z urlopu macierzyńskiego nie wpływało na emeryturę kobiet; aby nie obarczanopracownic obowiązkiem pracy w nocy lub pracy w nadgodzinach na 10 tygodni przed planowanym terminem porodu i przez pozostałą część ciąży, jeżeli to konieczne dla zdrowia matki lub płodu, ani w trakcie całego okresu karmienia piersią.I drafted the opinion of the Committee on Employment and Social Affairs and I voted in favour of: motherhood not being penalised and full pay being given; pregnant workers not being sacked during a period from the start of their pregnancy until six months after the end of their maternity leave; mothers being entitled to return to their job or an 'equivalent position', which means with the same remuneration, professional category and career path as they had prior to going on maternity leave; going on maternity leave not affecting their pension scheme; female workers not being obliged to work at night or overtime during the 10 weeks prior to the date they are due to give birth and for the remainder of the pregnancy if this is required for the health of the mother or foetus, and during the whole period of breastfeeding.
Kobiety i mężczyźni powinni być lepiej informowani o ryzyku związanym ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży, a w szczególności o FASD i popieram oryginalne sformułowanie sprawozdania, w którym podkreśla się wagę odpowiedniego ostrzegania na opakowaniach napojów alkoholowych, mogącego powstrzymać kobiety w ciąży przed spożywaniem alkoholu przed ciążą i w trakcie jej trwania.Women and men should be better informed about the risks of alcohol during pregnancy and about FASD in particular and I support the original language of the report emphasising the appropriate warning on the package of alcoholic beverages which may prevent women from drinking alcohol before and during pregnancy.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza, który przedyskutuje z nią możliwość stosowania leku Tasigna. • Kobietom, które mogą zajść w ciążę lekarz doradzi stosowanie w czasie leczenia skutecznych metod antykoncepcji. • Nie zaleca się karmienia piersią w czasie leczenia lekiem TasignaIf you are pregnant or think that you may be, tell your doctor who will discuss with you whether you can take Tasigna during your pregnancy. Women who might get pregnant are advised to use effective contraception during treatment. Breast-feeding is not recommended during treatment with Tasigna
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, zaszła w ciążę w trakcie terapii lekiem Avastin lub zamierza być w ciąży w niedalekiej przyszłościTell your doctor straightaway if you are pregnant, become pregnant during treatment with this medicine, or plan to become pregnant in the near future
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin käräjäoikeus- Finlandia)- Sanna Maria Parviainen przeciwko Finnair Oyj (Polityka społeczna- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ochrona w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią- Artykuł ‧ ust. ‧ i art. ‧ pkt ‧- Pracownica przeniesiona tymczasowo do innej pracy w okresie ciąży- Obowiązkowe przeniesienie ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia jej lub jej dziecka- Wynagrodzenie niższe od przeciętnego wynagrodzenia pobieranego przed tym przeniesieniem- Wcześniejsze wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia podstawowego i różnych dodatków- Obliczenie wynagrodzenia, do którego uprawniona jest pracownica w ciąży podczas jej tymczasowego przeniesieniaCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Helsingin käräjäoikeus- Finland)- Sanna Maria Parviainen v Finnair Oyj (Social policy- Directive ‧/‧/EEC- Protection of the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding- Articles ‧ and ‧- Worker temporarily transferred to another job during her pregnancy- Compulsory transfer because of a risk to her safety or health and that of her child- Pay less than the average pay received before the transfer- Previous pay made up of a basic salary and various supplementary allowances- Calculation of the salary to which a pregnant worker is entitled during the period of her temporary transfer
• pacjentki powinny natychmiast poinformować lekarza, że podejrzewają ciążę lub są w ciąży. • pacjentki w wieku rozrodczym powinny przed rozpoczęciem, w trakcie i przez ‧ miesięcy po zakończeniu leczenia stosować skuteczne środki antykoncepcyjne, by uniknąć zajścia w ciążęare pregnant or you think you may be pregnant, you should tell your doctor immediately. are of childbearing potential, then you should avoid becoming pregnant by using effective contraceptive methods before you start treatment, during treatment and for ‧ months after treatment
• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku, • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby, • jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę (patrz też “ Ciąża i karmienie piersią ”), • jeśli pacjentka karmi piersiąif you are allergic (hypersensitive) to losartan or to any of its other ingredients, if your liver function is severely impaired, if you are, think you may be or are planning to become pregnant (see also Pregnancy and breast-feeding), ‧ if you are breast-feeding
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2329647 zdań frazy w ciąży.Znalezione w 712,17 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.