Tłumaczenia na język angielski:

  • pregnant     
    (verb, adjv   )
  • expectant   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kobieta w ciążypregnant woman; expectant mother
Kobieta w ciążyGravida
nadciśnienie tętnicze w ciąży#rzucawkaeclampsia
zajść w ciążęto get pregnant

Przykładowe zdania z "w ciąży", pamięć tłumaczeniowa

add example
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciążyCaution should be exercised when prescribing to pregnant women
Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenieWhen pregnancy is diagnosed, treatment with AIIRAs should be stopped immediately, and, if appropriate, alternative therapy should be started
Ciąża Nie należy stosować leku CYSTAGON w okresie ciążyPregnancy You should not use CYSTAGON if you are pregnant
A zatem na każdym z nas ciąży osobista odpowiedzialność, aby w maksymalnym stopniu zaangażować się w oszczędzanie energii.Therefore it is an individual responsibility for all of us to contribute to maximise energy efficiency.
Jestem w ciąży?Am I pregnant?
Nie ulega wątpliwości, zarówno z moralnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, że powinniśmy zapewnić ochronę socjalną i zasiłki macierzyńskie kobietom w ciąży pracującym na własny rachunek oraz żonom i partnerkom życiowym mężczyzn pracujących na własny rachunek.It's not only morally, but also economically clear that we need to grant the social protection and the maternity benefits to pregnant self-employed women and self-employed men's pregnant spouses or life partners.
Nie przyjmując w przewidzianym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalającej zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich produktów, a w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji, Republika Czeska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. ‧ ust ‧ tej dyrektywyBy failing to adopt, within the prescribed period, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ April ‧ laying down principles and detailed guidelines for good clinical practice as regards investigational medicinal products for human use, as well as the requirements for authorisation of the manufacturing or importation of such products, the Czech Republic has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of that directive
U królików kladrybina wykazuje działanie teratogenne w dawkach wynoszących ‧, ‧ mg/kg/dobę (podawanych między ‧. a ‧. dniem ciążyIn rabbits, cladribine is teratogenic at doses of ‧ mg/kg/day (given on gestation days
stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywydeclare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Republic of Austria has failed to fulfil its obligations to implement that directive fully
W ramach ostrożności zaleca się, by produktu leczniczego EXJADE nie stosować w ciąży, o ile nie jest to zdecydowanie konieczneAs a precaution, it is recommended that EXJADE not be used during pregnancy unless clearly necessary
Ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa u ludzi oraz budzące wątpliwości wyniki badań na zwierzętach, ten lek nie może być stosowany w okresie ciąży, chyba że spodziewane korzyści wyraźnie przewyższają potencjalne ryzyko dla płoduDue to insufficient safety information in humans and concerns raised by animal reproductive studies, this medicinal product should not be used in pregnancy unless the expected benefit clearly justifies the potential risk to the foetus
Może być stosowany w czasie ciąży u psówCan be used during pregnancy in dogs
jeśli płód jest mały w stosunku do czasu trwania ciążyif the fetus is small for the time of pregnancy
Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywyDeclares that, by failing to adopt, within the prescribed period, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on the legal protection of biotechnological inventions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczoneFor cetirizine very rare clinical data on exposed pregnancies are available
stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń, a w każdym razie nie powiadamiając o tych środkach Komisji, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywyDeclare that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and insurance undertakings, or, in any case, by failing to communicate such measures to the Commission, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under that directive
Produktu RELISTOR nie wolno stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczneRELISTOR should not be used during pregnancy unless clearly necessary
Oświadczenie to nie zwalnia przewoźników z obowiązków, które na nich ciążą zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi, między innymi w odniesieniu do oceny kwalifikowalności zwierząt do transportuThis statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Community provisions in force, in particular regarding the fitness of animals to be transported
U pacjentek z przewlekłą niewydolnością nerek epoetynę alfa należy stosować w okresie ciążyIn chronic renal failure patients, epoetin alfa should be used in pregnancy only if the potential
To twój trzeci test dzisiaj, Mamo Miś.Jesteś w ciąży, nie ma wątpliwościThird test today, Momma Bear, your eggo' s preggo, no doubt about it
Co, jeśli zaszłam w ciążę z Charlie' m?Get back in the boat with Charlie
Do tej pory ograniczone dane dotyczące ekspozycji na lek w pierwszym trymestrze ciąży nie wykazały wzrostu częstości wad wrodzonych w porównaniu z ich częstością występowania w populacji ogólnejTo date, limited data on exposed first trimester pregnancies have not shown an increase in the frequency of congenital anomalies compared to the frequency in the general population
Stosowanie lumirakoksybu, podobnie jak innych leków hamujących COX-‧, nie jest zalecane u kobiet planujących zajść w ciążę (patrz punktUse of lumiracoxib, as with any drug known to inhibit COX-‧, is not recommended in women attempting to conceive (see section
• Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna o tym bezzwłocznie poinformować lekarzaIf you are pregnant, or think you might be, tell your doctor straight away
Pielęgniarka podejrzewa, że Jacklin jest w ciążyThe school nurse insinuated that Jacqueline is pregnant
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2329648 zdań frazy w ciąży.Znalezione w 308,965 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.