Tłumaczenia na język angielski:

  • pregnant     
    (verb, adjv   )
  • expectant   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kobieta w ciążypregnant woman; expectant mother
Kobieta w ciążyGravida
nadciśnienie tętnicze w ciąży#rzucawkaeclampsia
zajść w ciążęto get pregnant

Przykładowe zdania z "w ciąży", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę ‧/‧/EWG ma na celu poprawę ochrony przysługującej pracownicom w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły, i pracownicom karmiącym piersiąThe proposal of a directive amending Directive ‧/‧/EEC seeks to improve the protection offered to pregnant workers and workers who have recently given birth and/or are breastfeeding
Ciąża Dane dotyczące ograniczonej ilości przypadków stosowania mitotanu w okresie ciąży wykazują nieprawidłowości w korze nadnerczy u płodu ludzkiegoPregnancy Data on a limited number of exposed pregnancies indicate abnormalities on the adrenals of the foetus after exposure to mitotane
Wnioski przyjęte przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia zapewniają realizację dwojakiego celu będącego konsekwencją rozszerzenia podstawy prawnej. Składają się nań: poprawa w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią oraz promowanie równouprawnienia i możliwości godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.The proposals adopted by the Committee on Women's Rights and Gender Equality ensure the twin objectives arising from extending the legal basis: defending health and safety in the workplace for workers who are pregnant, who have recently given birth, or who are breastfeeding, and promoting gender equality and the reconciliation of professional and family life.
stwierdzenie, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami poprzez brak przyjęcia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania tej dyrektywy, a w każdym razie poprzez brak powiadomienia Komisji o tych przepisachdeclare that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Council Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof, or in any event by failing to communicate them to the Commission, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has failed to fulfil its obligations under the Directive
W przypadku jednoczesnego stosowania produktu Kaletra ze środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi etynyloestradiol (niezależnie od postaci farmaceutycznej, np. środki doustne lub plastry przezskórne), należy zastosować inne metody zapobiegania ciążyIn case of co-administration of Kaletra with contraceptives containing ethinyl oestradiol (whatever the contraceptive formulation e. g. oral or patch), alternative methods of contraception are to be used
O ile kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny ‧ nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciążyUnless continued angiotensin ‧ receptor antagonist therapy is considered essential, patients planning pregnancy should be changed to alternative anti-hypertensive treatments which have an established safety profile for use in pregnancy
Jeśli lek został przyjęty omyłkowo w czasie ciąży, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie i poinformować o tym fakcie lekarzaIf you take it by accident during pregnancy, stop taking it straight away and talk to your doctor
Pacjentki w ciąży nie powinny przyjmować leku VISTIDEYou should not be given VISTIDE if you are pregnant
Ze względu na fakt, że miasta Lüdinghausen i Olfen, jak również gminy Nordkirchen, Senden oraz Ascheberg zawierały umowy w sprawie wywozu śmieci z pominięciem reguł dotyczących ogłoszeń, przewidzianych w przepisach art. ‧, ‧ ust.‧ oraz ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywyDeclares that, by virtue of the fact that contracts for refuse removal concluded by the towns of Lüdinghausen, and Olfen, and the district councils of Nordkirchen, Senden and Ascheberg were awarded in disregard of the advertising rules laid down in Article ‧, in conjunction with ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
Cieszę się z przyjęcia przedmiotowego sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy wprowadzającej środki służące poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią, a także środki służące ułatwieniu pracownikom wyważenia życia zawodowego i prywatnego.I welcome the adoption of this report on the proposal for a directive on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding, and of measures aimed at helping workers to achieve a work-life balance.
stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu dostosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu oraz nie przekazując ich do wiadomości Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. ‧ tej dyrektywyDeclare that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/CE of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, or in any event by failing to notify those provisions to the Commission, the Grand Duchy of Luxembourg has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of that directive
Może być stosowany w okresie ciąży i w laktacjiCan be used during pregnancy and lactation
Republika Austrii uchybiła swoim zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacjithe Republic of Austria has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧ on end-of life vehicles
Nie przyjmując przepisów o charakterze ustawowym, wykonawczym i administracyjnym, niezbędnych dla zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Komisji z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie dwudziestego ósmego dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywyDeclares that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ August ‧ adapting to technical progress for the ‧th time Council Directive ‧/‧/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances, the French Republic has failed to fulfil its obligations under that directive
Rybawiryna jest przeciwwskazana u kobiet w ciążyRibavirin therapy is contraindicated in women who are pregnant
Ciąża i karmienie piersią Lek Savene nie powinien być stosowany u kobiet w ciążyPregnancy and breast-feeding Savene should not be administered if you are pregnant
Ponieważ takrolimus może zmniejszać klirens leków antykoncepcyjnych zawierających steroidy i w następstwie zwiększać stężenia hormonów, należy wziąć to pod uwagę podczas podejmowania decyzji o wyborze metody zapobiegania ciążyAs tacrolimus may reduce the clearance of steroid-based contraceptives leading to increased hormone exposure, particular care should be exercised when deciding upon contraceptive measures
Ciąża (patrz punkt ‧. ‧ i ‧. ‧) Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania preparatu Micardis u kobiet w ciążyPregnancy (see section ‧ and ‧):There are no adequate data from the use of Micardis in pregnant women
Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśnościUse during pregnancy, lactation or lay
stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty, a w każdym razie nie zawiadamiając o nich Komisji, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywydeclare that, by not having adopted the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Community airports or, in any case, by not having communicated such measures to the Commission, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under that directive
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania natalizumabu u kobiet w ciążyThere are no adequate data from the use of natalizumab in pregnant women
stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniającej dyrektywę ‧/‧/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. ‧ tej dyrektywydeclare that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ amending Directive ‧/‧/EC on the Community code relating to veterinary medicinal products, the French Republic has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of that directive
Należy zawsze stosować skuteczne mechaniczne środki antykoncepcyjne w połączeniu z innymi metodami zapobiegania ciąży (na przykład doustnymi lub innymi hormonalnymi produktami antykoncepcyjnymiBarrier contraception should always be used in combination with other methods of contraception (for example, oral or other hormonal contraceptives
Czy art. ‧ WE należy interpretować w ten sposób, że wybiórcze obniżanie cen przez zajmujące pozycję dominującą przedsiębiorstwo pocztowe, na którym ciąży obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, do poziomu niższego niż całkowite koszty średnie tego przedsiębiorstwa, lecz wyższego niż jego średnie koszty przyrostowe, może stanowić nadużycie eliminujące, w sytuacji gdy zostanie dowiedzione, że ustalenie ceny na takim właśnie poziomie nie miało na celu wyeliminowania konkurenta?Is Article ‧ EC to be interpreted as meaning that selective price reductions on the part of a dominant postal undertaking that has a universal service obligation to a level lower than the postal undertaking’s average overall costs, but higher than the provider’s average incremental costs, can constitute exclusionary abuse, if it is established that the prices are not set at that level for the purpose of eliminating a competitor?
W przypadku kobiet w ciąży, stosujących lewetyracetam, należy zapewnić odpowiednie postępowanie kliniczneAppropriate clinical management of pregnant women treated with levetiracetam should be ensured
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2474500 zdań frazy w ciąży.Znalezione w 494,046 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.