Tłumaczenia na język angielski:

  • in the bank   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

bank będący w posiadaniu kapitału zagranicznegoforeign-owned bank
bank nasion w glebiesoil seed banks
Bank Rezerw Federalnych w Nowym JorkuFederal Reserve Bank of New York
kasjer/kasjerka w bankuteller
lokować pieniądze w bankuto place money in the bank
masz to jak w banku!you've got it!
rachunek w bankuan account at the bank
rozrachunek w pieniądzu banku centralnegosettlement in central bank money
rozrachunek w pieniądzu banku komercyjnegocommercial bank money settlement
środki pieniężne w bankucash at bank

Przykładowe zdania z "w banku", pamięć tłumaczeniowa

add example
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty poza terytorium Wspólnoty (kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje basenu Morza Śródziemnego, Ameryka Łacińska i Azja oraz Republika Południowej Afryki) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects outside the Community (central and eastern Europe, Mediterranean countries, Latin America and Asia and the Republic of South Africa) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Jeżeli w testach warunków skrajnych okaże się, że poszczególne banki nie spełniają wymogów, państwa członkowskie muszą podjąć natychmiastowe działania.If the stress tests reveal that any particular banks do not meet the requirements, the Member States must take immediate action.
Austria stwierdziła, iż BB zmagałaby się z trwającą niepewnością, co mogłoby w końcu pogrążyć bank w tarapatachAustria pointed out that BB would have suffered from prolonged uncertainty, ending up as a bank in difficulty
Odpowiedzialność banku za udzielenie kredytu w obrocie profesjonalnymThe liability of bank for financing business loan
Banki przenosiły na nie swoje obciążone ryzykiem aktywa, aby nie wykazywać ich we własnych bilansach i obejść w ten sposób wymogi kapitałowe, a niekiedy i uniknąć płacenia podatkówRisky assets have been removed from banks’ balance sheets in order to avoid capital requirements-and sometimes in order to avoid taxation
Jak wynika z okólnika F.E. nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r., w przypadku pożyczki dla eksportera możliwe jest dostosowanie dochodów w walucie obcej pochodzących z transakcji wywozowych przy spłacie pożyczki i odsetek od tej pożyczki, tylko jeżeli eksporter wpłaca do banku całkowity dochód uzyskany dzięki pożyczce w zamian za wypłatę w rupiachAs illustrated by the F.E. Circular No. ‧ of August ‧, ‧ In the case of a loan to an exporter, it is possible to adjust the foreign currency proceeds of export in repayment of the loan and profit/interest thereon, only if the exporter has surrendered the full proceeds of the loan to a bank against payment in rupees
Ze względu na konsekwencje polityki konkurencji UE ratunek dla banków w Wielkiej Brytanii był wolniejszy niż mógł być.However, the bank rescue in the UK was less swift than it might have been because of the consequences of EU competition policy.
Pozostałe inwestycje i) Władze monetarne ii) Sektor rządowy--- Kredyty handlowe--- Pożyczki/ Gotówka i lokaty--- Kredyty i pożyczki--- Gotówka i lokaty--- Pozostałe aktywa/ pasywa iii) MIF (z wyłączeniem banków centralnych) iv) Pozostałe sektory--- Kredyty handlowe--- Pożyczki/ Gotówka i lokaty--- Kredyty i pożyczki--- Gotówka i lokaty--- Pozostałe aktywa/ pasywa V. Aktywa rezerwowe Etap ‧ oznacza strukturę geograficzną opisaną w tabeliOther investment (i) Monetary authorities (ii) General government--- Trade credits--- Loans/ currency and deposits--- Loans--- Currency and deposits--- Other assets/ liabilities (iii) MFIs (excluding central banks) (iv) Other sectors--- Trade credits--- Loans/ currency and deposits--- Loans--- Currency and deposits--- Other assets/ liabilities V. Reserve assets Step ‧ refers to the geographical breakdown as detailed in Table
Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniające wytyczne EBC/‧/‧ w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBCGuideline of the European Central Bank of ‧ February ‧ amending Guideline ECB/‧/‧ concerning certain statistical reporting requirements of the European Central Bank and the procedures for reporting by the national central banks of statistical information in the field of money and banking statistics (ECB
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Statutu dochód pieniężny jest to dochód, który tworzy się narastająco w krajowych bankach centralnych (KBC) w trakcie pełnienia ich funkcji związanych z polityką pieniężnąAccording to Article ‧ of the Statute, monetary income is the income accruing to the national central banks (NCBs) in the performance of the monetary policy function
koszty finansowania wzrosną z powodu koniecznego dla Dexii stopniowego zastąpienia krótkoterminowych środków finansowych lub środków finansowych otrzymanych od banków centralnych dłuższymi środkami (i) na rynku obligacji, po wyższych kosztach niż koszty obserwowane przed kryzysem finansowym albo (ii) na rynku hipotecznych listów zastawnych również po wyższych kosztach niż przed kryzysem i w zakresie zdolności absorpcyjnej tego rynku, który może się w przyszłości zawężać ze względu na zwiększenie dodatkowego zabezpieczenia kwalifikowanego przez EBC, które należy przewidzieć, albo (iii) za pomocą depozytów klientów komercyjnych i instytucjonalnych, ale w bardziej konkurencyjnym kontekściethe costs of funding would increase because Dexia would need gradually to replace short-term funding and/or funding obtained from the central banks by longer-term funding either (i) on the bond market, at higher costs than those observed before the financial crisis, or (ii) on the mortgage bond market, also at higher costs than before the crisis and within the limits of the absorption capacities of this market, which are likely to diminish in the future on account of the expected tightening up regarding eligible collateral at the ECB, or (iii) by means of commercial and institutional customer deposits, but in a more competitive environment
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu (COM‧- C‧-‧/‧-‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the First Instalment of the Third Community Contribution to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Decyzja Rady ‧/‧/WE o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat w związku ze specjalnym działaniem pożyczkowym w odniesieniu do wybranych projektów ochrony środowiska w rosyjskiej części basenu Morza Bałtyckiego w ramach wymiaru północnego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under a special lending action for selected environmental projects in the Baltic Sea basin of Russia under the Northern Dimension (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
W następstwie pozytywnej decyzji Rady Unii Europejskiej podjętej w dniu ‧ lipca ‧ r. w przedmiocie uchylenia derogacji dla Słowacji, oraz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Prezes Národná banka Slovenska został zaproszony do wzięcia udziału w obradach Rady Prezesów w przedmiocie niniejszych wytycznychFollowing the positive decision taken by the Council of the European Union on the abrogation of the derogation for Slovakia on ‧ July ‧, and in accordance with Article ‧.‧ of the Rules of Procedure of the European Central Bank, the Governor of Národná banka Slovenska has been invited to observe the relevant deliberations of the Governing Council on this Guideline
Sporządzane są na szczeblu krajowym oraz regionalnym, w powiązaniu z Bankiem, i mogą zawierać, odpowiednio, dotacje na spłatę oprocentowania oraz kapitał podwyższonego ryzykaThey shall be established at national and regional level in liaison with the Bank, and they may include, respectively, interest rate subsidies and risk capital
ekspozycje wobec rządów i banków centralnych, podmiotów sektora publicznego, władz regionalnych i lokalnych w UEexposures to or guaranteed by central governments, central banks, public sector entities, regional governments and local authorities in the EU
Rozrachunek międzysystemowy pomiędzy dwoma systemami zewnętrznymi stosującymi model interfejsowy może zostać zainicjowany wyłącznie przez system zewnętrzny (lub w jego imieniu przez odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego), którego uczestnika subkonto podlega obciążeniuCross-system settlement between two interfaced ASs can only be initiated by an AS (or its ASCB on its behalf) whose participant’s sub-account is debited
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria LInstructs its President to forward this decision to the Council, the Commission, the Court of Auditors and the European Investment Bank and to have it published in the Official Journal of the European Union (L series
Zgodnie z art. ‧a ust. ‧ Traktatu Państwa Członkowskie mogą emitować monety, gdy Europejski Bank Centralny (ECB) wyrazi zgodę co do wielkości emisji, a Rada może, działając zgodnie z procedurą określoną w art. ‧c oraz po konsultacji z ECB, podjąć kroki mające na celu harmonizację nominałów i parametrów technicznych wszystkich monet przeznaczonych do obiegu w stopniu umożliwiającym ich sprawny obieg w obrębie WspólnotyWhereas, according to Article ‧a of the Treaty, Member States may issue coins subject to approval by the European Central Bank (ECB) of the volume of the issue and the Council may, acting in accordance with the procedure referred to in Article ‧c and after consulting the ECB, adopt measures to harmonise the denominations and technical specifications of all coins intended for circulation to the extent necessary to permit their smooth circulation within the Community
środki w banku centralnymbalances with the central bank
uwzględniając prace i wyniki konferencji zatytułowanej Zagospodarowanie i rozwój terytoriów Unii Europejskiej- wyzwanie w dziedzinie inwestycji Unii i ich finansowania- miejsce Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która odbyła się w Clermont-Ferrand (Francja) w dniu ‧ grudnia ‧ rhaving regard to the work and conclusions of the symposium held in Clermont-Ferrand (France) on ‧ December ‧ on the subject of the planning and development of the territory of the European Union: the challenge of investments in the Union and their funding: the place of the European Investment Bank
Nawet jeśli powstaną oszczędności i efekty synergii dla majątku LTS, redukcja kosztów będzie stanowiła korzyść dla LTS, jednak nie można tego postrzegać jako świadczenia zwrotnego banku NordLB w zamian za udostępnienie kapitału podstawowegoIf the LTS benefit from such synergies and cost savings, this will help them by reducing costs but cannot be regarded as a consideration paid by NordLB for the provision of the original own funds
Wspólnota może przyznać dotację Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) w celu wspierania inwestycji sektora prywatnego w kwalifikujące się do wsparcia duże europejskie przedsięwzięcia w dziedzinie BRT, poprzez zwiększenie możliwości EBI w zakresie zarządzania ryzykiem, umożliwiając tym samym (i) zwiększenie wielkości pożyczek EBI na określonym poziomie ryzyka oraz (ii) finansowanie europejskich przedsięwzięć w dziedzinie BRT objętych większym ryzykiem, niż byłoby to możliwe bez takiego wsparcia WspólnotyThe Community may award a grant to the European Investment Bank (EIB) to foster private sector investment in eligible large European RTD actions by increasing the capacity of the EIB to manage risk, thus allowing for (i) a larger volume of EIB lending for a certain level of risk, and (ii) the financing of riskier European RTD actions than would be possible without such Community support
Spójrzmy na państwa, w których banki potrzebowały ekonomicznego wsparcia: to głównie stare, a nie nowe, państwa członkowskie.Look at the countries where the banks have needed economic support - they are mainly the old Member States, not the new ones.
W takich przypadkach zainteresowane banki centralne uzgadniają sposób postępowania pozwalający na ograniczenie potencjalnych trudności, w tym ewentualne rozliczenie całej transakcji lub jej części bezpośrednio pomiędzy takimi dwoma bankami centralnymiIn such cases the central banks concerned shall agree on an approach which minimises potential problems, including the possibility of settling the transaction, wholly or in part, directly between the two central banks
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2336225 zdań frazy w banku.Znalezione w 775,526 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.