Tłumaczenia na język angielski:

 • bug     
  (verb, noun   )
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
 • defect       
  (noun   )
 • drawback   
  (noun   )
 • fault           
  (verb, noun   )
 • flaw         
  (verb, noun   )
 • glitch   
  (noun   )
 • imperfection   
  (noun   )
 • malfunction     
  (noun   )
 • shortcoming   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Defekt, który wymaga naprawy
 
Niewielka wada
 
Wadliwość
 
Słabość, brak
 
Niedostatek
 
małe niedociągnięcie
 
Niewielki defekt, niedociągnięcie
 
defekt
 
Skaza
 
drobny błąd, defekt
 
Rysa
 
skaza, mankament, niedopracowanie
 
niedoróbka, niedostatek, nieprawidłowość
 
Uchybienie
 
Mankament
 
niedoskonałość, nierzetelność, uchybienie
 
feler
 
Błąd
 
Niedoróbka
 
Niedociągnięcie
 
Drobny defekt
 
Defekt maszyny
 
Minus
 
mała wada, feler
 
techniczne niedociągnięcie
 
Wada
 
wada, brak, defekt
 
brak samochodu
 
minus, ale, słaby punkt
 
przeciek w prokuraturze
 
Brak
 
Uszkodzenie
 
czas montera zabiera
 
Nawalenie
 
niewielka wada sprzętu
 
defekt, wada urządzenia
 
Drobna wada, defekt
 
potknięcie, ułomność, słabość
 
drobna awaria
 
wada, defekt
 
Awaria
 
słaba strona czegoś, zła strona czegoś, ujemna strona czegoś
 
Defekt, niewielka wada

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

pojedyncza usterkaisolated defect
przydział usterekbug allotment
wydanie bez usterekzero bug release
zbieżność usterekbug convergence
zero nawrotu usterekzero bug bounce

Przykładowe zdania z "usterka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie danych dotyczących zdarzeń i danych dotyczących zapisów usterek, w taki sam sposób jak karta kierowcyThe workshop card shall be able to store events and faults data records in the same manner as a driver card
Obszerny dokument opisujący wszystkie obsługiwane podzespoły wraz ze strategią wykrywania usterek i aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania (ustalona liczba cykli jazdy i metoda statystyczna), włączając wykaz odpowiednich odczytanych parametrów wtórnych dla każdego podzespołu monitorowanego przez system OBDA comprehensive document describing all sensed components with the strategy for fault detection and MI activation (fixed number of driving cycles or statistical method), including a list of relevant secondary sensed parameters for each component monitored by the OBD system
Dostępność personelu certyfikującego kategorii A nie zastępuje zapotrzebowania na personel certyfikujący kategorii B‧ i B‧ z części ‧ wspierający personel certyfikujący kategorii A. Jednakże personel kategorii B‧ i B‧ z części ‧ nie musi być stale obecny w porcie międzylądowania podczas drobnych czynności związanych z obsługą lub prostych napraw usterekThe availability of such category A certifying staff shall not replace the need for Part-‧ category B‧ and B‧ certifying staff to support the category A certifying staff. However, such Part-‧ category B‧ and B‧ staff need not always be present at the line station during minor scheduled line maintenance or simple defect rectification
zdarzenia i usterki zgodnie z lit. a) pkt ‧, ‧ i ‧ wraz z numerem VRN prowadzonego pojazduthe events and faults according to point (a), and with the
zagwarantowanie, by system działał bezawaryjnie, by pojawienie się usterek w jego funkcjach było natychmiast zgłaszane (niezawodność) oraz by przechowywane dane nie ulegały uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego działania systemu (integralnośćensure that the functions of the system perform without fault, that the appearance of faults in the functions is immediately reported (reliability) and that stored data cannot be corrupted by system malfunctions (integrity
brak lub usterki opakowaniathe absence or inadequacy of packing
Jeśli chodzi o sprawy, za które komisja jest odpowiedzialna, sprawy gospodarcze i walutowe, kwestie przedsiębiorstw, konkurencji, podatków i unii celnej, walkę przeciwko przestępstwom podatkowym i ogólnym oszustwom w statystykach europejskich, a w szczególności rozdział poświęcony statystyce, oczywiście z przyjemnością przyjmujemy postępy budżetowe, podejście budżetowe, ale oczywiście znaleźliśmy także usterki.With regard to the matters that the Committee is responsible for, economic and monetary affairs, the field of enterprise, competition, taxation and customs union, the fight against tax fraud and general fraud in European statistics and, in particular, the chapter on statistics, we do of course welcome the budgetary advances, the budgetary approach, but of course we have also, found inadequacies.
W przypadku usterki jednego ze świateł kierunkowskazów, która nie polega na zwarciu obwodu, drugie ze świateł musi nadal migać lub świecić się nie migając, przy czym częstotliwość migania może w takiej sytuacji różnić się od częstotliwości określonych powyżejIn the event of failure, other than a short circuit, of one direction indicator lamp, the other must continue to flash, or remain lit, but the frequency in this state may be different from that specified
W przypadku nieprawidłowości lub usterek instalacji przytorowych lub taboru postępować i składać meldunki zgodnie ze stosownymi przepisamiAct and report in accordance with the applicable rules in case of irregularities or defects either of lineside installations or rolling stock
Usuwanie pomniejszych usterek w obszarach taboru przeznaczonych dla pasażerów, zgodnie z wymaganiami przewoźnika kolejowegoRepairing minor defects within the passenger areas of rolling stock, as required by the Railway Undertaking
Ewentualnie sprawdzenie, czy adapter reaguje na pola magnetyczne zaburzające wykrywanie ruchu pojazdu, aby podłączony VU mógł wykrywać, rejestrować i zapisywać usterki czujnika, powiązane wymaganie ‧aAlternatively, verify that the adaptor reacts to magnetic fields disturbing vehicle motion detection so that a connected VU can detect, record and store sensor faults, related requirement ‧a
Odbiornik gazu nie może być dopuszczony do użytkowania, dopóki wszystkie usterki nie zostaną usunięteThe appliance shall not be approved for use until all defects have been eliminated
Urządzenia oświetleniowe pozostają w pozycji ich użycia jeśli pojawi się jedna z określonych w ppkt ‧.‧. usterek, lub razem z inną usterką określoną w ppkt ‧.‧.: ‧.‧. brak zasilania dla kierowania światłemAn illuminating device in the position of use shall remain in that position if the malfunction referred to in ‧.‧ occurs alone or in conjunction with one of the malfunctions described in ‧.‧: ‧.‧. the absence of power for manipulating the lamp
W rzadkich przypadkach, w których inspektorzy mają podstawy, by sądzić, że kapitan statku powietrznego nie zamierza podjąć koniecznych działań w odniesieniu do zgłoszonych usterek, kontrolerzy dokonują urzędowego uziemienia statku powietrznegoIn rare cases, where inspectors have reason to believe that the aircraft captain does not intend to take the necessary measures on the deficiencies reported to him, they will formally ground the aircraft
Ponowne badanie pojazdu nie jest konieczne, ponieważ można mieć uzasadnione oczekiwania, że ujawnione usterki zostaną niezwłocznie naprawioneThe vehicle does not necessarily have to be re-examined as it can reasonably be expected that the detected defects will be rectified without delay
DROBNE USTERKIMINOR DEFECTS
W przypadku usterki jednego ze świateł kierunkowskazów, która nie polega na zwarciu obwodu, drugie ze świateł musi nadal migać lub świecić się, nie migając, przy czym częstotliwość migania może w takiej sytuacji różnić się od częstotliwości określonych powyżejIn the event of failure, other than a short circuit, of one direction indicator lamp, the other must continue to flash, or remain lit, but the frequency in this state may be different from that specified
Układ monitorowania kontroli emisji powinien być nadzorowany pod kątem wystąpienia usterek elektrycznych oraz pod kątem usunięcia lub dezaktywacji któregokolwiek z czujników w sposób uniemożliwiający diagnozowanie przez układ wzrostu emisji zgodnie z wymaganiami sekcji ‧.‧.‧.‧ orazThe emission control monitoring system shall be monitored for electrical failures and for removal or deactivation of any sensor that prevents it from diagnosing an emission increase as required by sections ‧.‧.‧.‧ and
Dzięki temu mogłem tylko stwierdzić, że mają usterkę w systemie wentylacyjnymFrom that all I can tell is they have a maltifunction in the ventilating system
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Handelsgericht Wien- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Pojęcia nadzwyczajnych okoliczności i racjonalnych środków- Odwołanie lotu z powodu usterki silnika- Współczynnik odwołań lotów z powodu problemów technicznych znacznie wyższy niż u innych przewoźników lotniczychReference for a preliminary ruling- Handelsgericht Wien- Interpretation of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No ‧/‧ (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Concepts of extraordinary circumstances and reasonable measures- Cancellation of a flight on account of an engine defect- Substantially higher rate of cancellations due to technical defects than that of other airlines
W ramach wykonywania dyrektywy ‧/‧/WE opracowano niniejszy dokument zawierający wytyczne, których stosowanie zaleca się państwom członkowskim w celu oceny usterek (zarówno usterek technicznych, jak i innych nieprawidłowości) stwierdzonych podczas kontroli drogowych pojazdówIn the framework of implementing Directive ‧/‧/EC, this document lists guidelines which Member States are recommended to apply for assessing defects (defined as both technical defects and other non-compliances) that are found during technical roadside inspections of vehicles
nie występują żadne oczywiste usterki, które nie zostały potraktowane zgodnie z przepisami pkt M.A.‧; orazno evident defect can be found that has not been addressed according to point M.A.‧; and
kryteria dla dopuszczalnych usterek i ich wpływu na programcriteria for tolerable defects and their impact on the programme
Jeśli poważniejsze usterki zostaną wykryte we wszystkich sprzedanych produktach, powstaną koszty napraw w wysokości ‧ milionówIf major defects were detected in all products sold, repair costs of ‧ million would result
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 616 zdań frazy usterka.Znalezione w 1,401 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.