Tłumaczenia na język angielski:

 • bug     
  (verb, noun   )
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
 • defect       
  (noun   )
 • drawback   
  (noun   )
 • fault           
  (verb, noun   )
 • flaw         
  (verb, noun   )
 • glitch   
  (noun   )
 • imperfection   
  (noun   )
 • malfunction     
  (noun   )
 • shortcoming   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

pojedyncza usterkaisolated defect
przydział usterekbug allotment
wydanie bez usterekzero bug release
zbieżność usterekbug convergence
zero nawrotu usterekzero bug bounce

Przykładowe zdania z "usterka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sprawozdanie o postępów Turcji w 2010. jest w rzeczywistości raportem o usterkach.However, the supporters of Turkey have allowed themselves to be deceived by positive-sounding, empty words.
John Bowis postawił w wątpliwość przyjęcie poprawki ‧ i zwrócił się z wnioskiem o powtórzenie głosowania (Przewodniczący przychylił się do wniosku) oraz wypowiedział się w sprawie przeprowadzonej w ten sposób procedury głosowania, Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux i Bernard Lehideux (ten ostatni zgłosił usterkę swojego terminalu do głosowania) oraz Guido SacconiJohn Bowis, who cast doubt on the adoption of Amendment ‧ and requested that the vote be retaken (the President acceded to this request), on the voting procedure thus adopted, Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, Paul Marie Coûteaux, Bernard Lehideux, the last of whom referred to the failure of his voting machine to work properly, and Guido Sacconi
W przypadku, gdy okazuje się, że pojazd użytkowy stanowi poważne zagrożenie dla jego pasażerów lub innych użytkowników dróg, albo w trakcie kontroli drogowej określonej w art. ‧ ust. ‧, albo podczas dokładniejszych badań określonych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, użytkowanie tego pojazdu może być zakazane, do czasu usunięcia ujawnionych niebezpiecznych usterekIf it becomes clear that a commercial vehicle presents a serious risk to its occupants or other road users either during the roadside inspection referred to in Article ‧) or during the more elaborate test referred to in the first subparagraph of this paragraph, use of that vehicle may be prohibited until the dangerous deficiencies discovered have been rectified
Urządzenie rejestrujące musi być zdolne do wykrywania usterek w swoim działaniuThe recording equipment must self-detect faults
szczegółowe ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowej eksploatacji maszyny, wskutek której mogą wystąpić usterki silnika, wraz z informacją o stosownych środkach naprawczychdetailed warnings on the incorrect use of the machine resulting in possible malfunctions of the engine, accompanied by respective rectification measures
W przypadku usterki tego urządzenia światło nie może powrócić do położenia mniej nachylonego w dół niż położenie w momencie usterki urządzeniaIn the case of this device failing the beam must not return to a position less inclined downwards than its position at the time of failure of the device
Wykazać biegłość w korzystaniu z raportów załogi i pokładowych systemów raportowania (drobne wykrywanie i usuwanie usterek) oraz określić zdatność do lotu statku powietrznego dla MEL/CDLDemonstrate proficiency in use of crew reports and on-board reporting systems (minor troubleshooting) and determine aircraft airworthiness per the MEL/CDL
Odbiornik gazu nie może być dopuszczony do użytkowania, dopóki wszystkie usterki nie zostaną usunięteThe appliance shall not be approved for use until all defects have been eliminated
Każde państwo członkowskie, które zarządziło przerwanie żeglugi statku albo wyraziło zamiar przerwania żeglugi statku, w przypadku nieusunięcia usterki, informuje właściwe organy państwa, w którym świadectwo zdolności żeglugowej lub dokumenty, o których mowa w art. ‧, zostały wydane, o przyczynach podjęcia lub zamiaru podjęcia takiej decyzjiA Member State which has interrupted the passage of a vessel, or which has indicated its intention to do so if the defects are not corrected, shall inform the competent authorities of the Member State where the navigability licence or the other documents referred to in Article ‧ were issued of the reasons for the decision it has taken or it intends to take
skutki określonych usterek samolotuThe effect of specific aeroplane malfunctions
Zapalenie się wskaźnika nieprawidłowego działania nie jest konieczne w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości pokładowego systemu diagnostycznego podczas regeneracji, pod warunkiem że nie występują żadne usterkiIt is not necessary to illuminate the malfunction indicator (MI) if the OBD thresholds are exceeded during a regeneration provided no defect is present
Aby pomóc Państwom Członkowskim w upewnieniu się, że właściciele i prowadzący pojazdy ciężarowe spełniają swój obowiązek w zakresie naprawy usterek sygnalizowanych przez układ OBD, powinna być rejestrowana długość przebytej drogi lub czas, jaki upłynął od zasygnalizowania kierowcy usterkiIn order to assist the Member States in ensuring that the owners and operators of heavy-duty vehicles meet their obligation to repair faults indicated by the OBD system, the distance covered or the time that has elapsed after a fault has been indicated to the driver should be recorded
naprawę, zgodnie z urzędowo uznaną normą, każdej usterki i uszkodzenia mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, przy uwzględnieniu, w odniesieniu do wszystkich dużych statków lub statków powietrznych eksploatowanych w lotniczych przewozach handlowych, wykazu minimalnego wyposażenia oraz, gdzie stosowne dla danego typu statku powietrznego, wykazu odstępstw od określonego zestawu wyposażeniathe rectification to an officially recognised standard of any defect and damage affecting safe operation taking into account, for all large aircraft or aircraft used for commercial air transport, the minimum equipment list and configuration deviation list if applicable to the aircraft type
Takie usterki były ręcznie poprawiane przez uważne retuszowanie fiImu, kIatka po kIatce, małym pędzeIkiem i nieprzezroczystą farbąFixing these slight problem areas was accomplished by individuals who carefuIly retouched the film, frame by frame, with a very smaII brush and opaque dye
Jeżeli usterka elementu składowego uniemożliwia wysłanie prawidłowych danych dla parametru, zamiast danych parametru używa się wskaźnika błędu opisanego w tabeliIf a component failure prevents the transmission of valid data for a parameter, the error indicator as described in Table ‧ should be used in place of that parameter
M.A.‧ Usterki statku powietrznegoM.A.‧ Aircraft defects
Nakładka stykowa musi być zaprojektowana tak, aby wszelkie usterki nakładek stykowych były wykrywane i aby następowało uruchomienie opuszczenia pantografuThe contact strip shall be designed so that any failures of the contact strips will be detected and the lowering of the pantograph will be triggered
Jakaś usterkaThe satellite, somekind of malfunction
Przeprowadziliśmy badania na symulatorze i akceptujemy waszą decyzję o wymienie modułu AO- ‧, w celu usunięcia usterkiWe' re reviewing telemetric information in our simulator and will advise.Roger your plan to go EVA and replace alpha- echo- ‧- ‧ unit...... prior to failure
Może to usterkaCould be a glitch
usterek w zharmonizowanych normach, o których mowa w art. ‧ ustshortcomings in harmonised standards as referred to in Article
dlatego też z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r., w którym zobowiązuje się ona do dalszego zwalczania konkurencji opartej na dumpingu społecznym i jednocześnie podkreśla, że swoboda świadczenia usług nie jest sprzeczna ani nadrzędna względem podstawowego prawa do strajku oraz przystępowania do związku zawodowego; zachęca do bezzwłocznego wdrożenia konkluzji Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w celu naprawy usterek w procesie wdrażania, aby zapobiec dalszym problematycznym sytuacjom i nadużyciom i stworzyć pożądany klimat wzajemnego zaufania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zadbały o ściślejszą współpracę między państwami członkowskimi, władzami krajowymi i Komisją w zakresie monitoringu i wymiany najlepszych wzorców; uważa to za skuteczny sposób zwalczania nadużyćTherefore welcomes the statement of ‧ April ‧ in which the Commission committed itself not only to continue to tackle competition that is based on low social standards but also emphasised that freedom to provide services does not contradict and is not in any way superior to the fundamental right to strike, and to join a trade union; encourages the implementation of the Council Conclusions of ‧ June ‧ without delay to remedy shortcomings in the implementation, to prevent further problematic situations and abuses and to create the desired climate of mutual trust and confidence; calls on the Commission and the Members States to foster closer cooperation between the Members States, national authorities and the Commission with regard to monitoring and the exchange of best practice; considers that this would be an effective way to combat misuse
Pojazd, który ma usterki należące do różnych grup, należy klasyfikować zgodnie z najbardziej poważną usterkąA vehicle having defects falling into more than one defect group should be classified according to the most serious defect
W związku z postępem technicznym wskazane jest obecnie wprowadzenie skorygowanych wymagań dotyczących weryfikacji warunków eksploatacyjnych, usterek oraz demonstrowania układu monitorowania kontroli emisji podczas homologacji typuIn view of the technical progress it is now appropriate to introduce improved requirements relating to the verification of the operational conditions, failures and demonstration of the emission control monitoring system at the moment of the type approval
Każda usterka statku powietrznego, która nie stwarza poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu, naprawiana jest w jak najkrótszym terminie po tym, jak została po raz pierwszy wykryta, w terminach określonych w danych dotyczących obsługi technicznejAny aircraft defect that would not hazard seriously the flight safety shall be rectified as soon as practicable, after the date the aircraft defect was first identified and within any limits specified in the maintenance data
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 613 zdań frazy usterka.Znalezione w 0,437 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.