Tłumaczenia na język angielski:

  • parental leave   

Przykładowe zdania z "urlop wychowawczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czy odmowa pracodawcy dotycząca zmiany lub przerwania okresu urlopu wychowawczego przyznanego pracownicy, uzasadniona nową ciążą, o której pracownica wiedziała przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, w zastosowaniu ugruntowanej wykładni przepisów krajowych, zgodnie z którą nowa ciąża zasadniczo nie jest niemożliwą do przewidzenia i uzasadnioną podstawą, w oparciu o którą można zmienić datę i okres urlopu wychowawczego, stanowi bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację niezgodną z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG zmienionej dyrektywą ‧/‧/WE?Is it direct or indirect discrimination contrary to Article ‧ of the Equal Treatment Directive ‧/‧/EEC, as amended by Directive ‧/‧/EC, for an employer to refuse to make changes to the date of child-care leave which has been granted to an employee or to interrupt it as a result of a new pregnancy of which the employee has become aware before the start of the child-care leave, in accordance with the settled interpretation of national provisions according to which a new pregnancy is not generally an unforeseen and justified ground on the basis of which the date and duration of child-care leave may be altered?
szczególne działania mające na celu pogodzenie działalności zawodowej z życiem rodzinnym i prywatnym, mianowicie poprzez usługi opieki nad dziećmi i usługi zdrowotne, elastyczność organizacji i godzin pracy, system urlopów macierzyńskich i ojcowskich, oraz system urlopów wychowawczych i rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem urlopu ojcowskiego i jego ochrony oraz płatnych urlopów wychowawczych dla obojga rodzicówspecific policies to make it possible to reconcile work with family and personal life, covering childcare and other care services, flexible work organisation and hours, and maternity, paternity, parental and family leave, with specific provision for paternity leave and the protection thereof and for parental leave with financial cover for both parents
wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do zachęcania i ułatwiania kształcenia ustawicznego, przewidując między innymi możliwości urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego lub urlopu z przyczyn osobistych przeznaczonego na kuratelę i opiekę nad starszymi osobami zależnymi lub osobami niepełnosprawnymi, jak również większej elastyczności warunków pracy, przede wszystkim poprzez wykorzystanie nowych technologii; ponadto wzywa państwa członkowskie do wliczania okresu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego w trakcie studiów do ogólnego czasu pracy kobiet i mężczyzn oraz okresu rozliczeniowego przy ustalaniu ich wynagrodzenia emerytalnego, aby w pełni osiągnąć cel rzeczywistej równości płciCalls on the Member States and social partners to encourage and facilitate lifelong learning by providing, inter alia, opportunities for paternal or maternal leave, or for leave of absence for reasons relating to legal guardianship or the care of dependent adults or people with disabilities, and for greater flexibility in working conditions, particularly through the use of new technologies; calls, furthermore, on the Member States to count maternity and parental leave during a period of study towards women's and men's aggregate time spent in work and their retirement pension entitlement periods, with a view to meeting fully the goal of genuine gender equality
W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko, o których mowa w akapicie pierwszym oraz podczas pierwszych trzech miesięcy urlopu wychowawczego, gdy z takiego urlopu korzysta ojciec podczas urlopu macierzyńskiego lub którekolwiek z rodziców bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub w trakcie lub bezpośrednio po urlopie z tytułu przysposobienia, dodatek wynosi ‧,‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty, jeżeli członek personelu tymczasowego korzysta z urlopu w częściowym wymiarze czasu pracyThe allowance shall be EUR ‧,‧ per month, or ‧ % of such sum if the member of temporary staff is on half-time leave, for the single parents referred to in the first subparagraph and during the first three months of parental leave where such leave is taken by the father during maternity leave or by either parent immediately after maternity leave or during or immediately after adoption leave
Podobnie właściwe jest wprowadzenie przepisów w sprawie urlopów rodzinnych oraz, szczególnie, prawa do bardziej elastycznego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu z tytułu adopcji oraz urlopu wychowawczego, a także urlopu w przypadku poważnej choroby członka rodzinySimilarly, it is appropriate to introduce provisions on family-related leave and, more particularly, the right to more flexible maternity leave, paternity leave, adoption and parental leave as well as leave in case of serious illness of a family member
W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko, o których mowa w akapicie pierwszym oraz podczas pierwszych trzech miesięcy urlopu wychowawczego, gdy z takiego urlopu korzysta ojciec podczas urlopu macierzyńskiego lub którekolwiek z rodziców bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub w trakcie lub bezpośrednio po urlopie z tytułu przysposobienia, dodatek wynosi ‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty, jeżeli urzędnik korzysta z urlopu w częściowym wymiarze czasu pracyThe allowance shall be EUR ‧ per month, or ‧ % of such sum if the official is on half-time leave, for the single parents referred to in the first paragraph and during the first three months of parental leave where such leave is taken by the father during maternity leave or by either parent immediately after maternity leave or during or immediately after adoption leave
Urlopy specjalne przyznaje się niezależnie od corocznego urlopu, w przypadku choroby, urlopu macierzyńskiego i urlopu dla ojca, urlopu wychowawczego lub innych sytuacji nadzwyczajnychSpecial leave shall be granted, in addition to annual leave, for illness, maternity, paternity, parental leave or exceptional circumstances
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszyA temporary assignment may include replacements of EMA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long-term sickness) or to work on specific short-term projects
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych Agencji (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektachA temporary assignment may include replacements of the Agency's temporary agents (for example, maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long-term sickness) or to work on specific short-term projects
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMEA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszyA temporary assignment may include replacements of EMEA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long-term sickness) or to work on specific short-term projects
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMEA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszyA temporary assignment may include replacements of EMEA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long term sickness) or to work on specific short-term projects
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMEA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach – pod warunkiem dostępności funduszyA temporary assignment may include replacements of EMEA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long-term sickness) or to work on specific short-term projects
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMEA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszyA temporary assignment may include replacements of EMEA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long term sickness) or to work on specific short-term projects if funds are available
podkreśla konieczność wspierania kobiet w ich karierze zawodowej, także poprzez aktywne strategie polityczne dotyczące godzenia życia prywatnego, zawodowego i rodzinnego; nalega, aby Komisja i państwa członkowskie promowały zarówno wspólny urlop wychowawczy, jak i urlop ojcowski oraz równomiernie rozłożyły koszty świadczeń związanych z urlopem macierzyńskim i wychowawczym, tak aby kobiety przestały być droższą siłą roboczą niż mężczyźni; podkreśla również konieczność organizowania kampanii podnoszących poziom świadomości społecznej na temat unikania wzorców rodzinnych opierających się na stereotypach dotyczących płci, podkreślając jednocześnie znaczenie zagwarantowania elastycznych warunków pracy, rozszerzania dostępu do opieki nad dziećmi oraz gwarantowania pełnego uczestnictwa w systemach emerytalnych kobietom posiadającym dzieciStresses the need for women to be supported in their careers, including through proactive policies to balance private, working and family life; urges the Commission and Member States to promote both shared parental leave and paternity leave, and to mutualise the cost of maternity and parental leave so that women no longer represent a workforce which is more costly than men; and underlines the need for awareness raising campaigns to avoid gender stereotyped family patterns, while highlighting the importance of ensuring flexible working conditions, increasing access to childcare and guaranteeing full participation in pension schemes for women with children
Zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński i urlop dla ojca, urlop wychowawczy i inne urlopy specjalneSick leave, maternity and paternity leave, parental leave and other special leave
Zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński i urlop dla ojca, urlop wychowawczy i inne urlopy specjalneSick leave, maternity, paternity leave, parental leave and other special leave
ZWOLNIENIE CHOROBOWE, URLOP MACIERZYŃSKI I URLOP DLA OJCA, URLOP WYCHOWAWCZY I INNE URLOPY SPECJALNESICK LEAVE, MATERNITY AND PATERNITY LEAVE, PARENTAL LEAVE AND OTHER SPECIAL LEAVE
Wielokrotnie w swoich wystąpieniach, zgłaszanych poprawkach proponowałam nie tylko zagwarantowanie powrotu na miejsce pracy po urlopie wychowawczym czy macierzyńskim, ale zaliczenie okresu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego do czasu pracy, z ewentualną wypłatą odpowiedniego świadczenia pieniężnego, co zapobiegałoby nie tylko niskim świadczeniom emerytalnym, ale także prowadziłoby do zmniejszenia bezrobocia, a przede wszystkim byłoby gwarantem prawidłowego wychowania i rozwoju dzieci, które są przyszłością każdej rodziny, narodu, a także Unii Europejskiej.In my speeches and in the amendments I have tabled I have repeatedly proposed not only that a return to one's job be guaranteed after maternity or parental leave, but also that such maternity or parental leave be classed as time at work, and the relevant monetary payment made in due course. This would pre-empt low retirement pensions and also help to reduce unemployment.
Czy pracodawca może dostatecznie uzasadnić swoje zachowanie opisane w pkt ‧ i stanowiące potencjalnie pośrednią dyskryminację z punktu widzenia powołanej dyrektywy tym, że zmiana organizacji pracy nauczycieli oraz ciągłość nauczania spowodowałyby zwyczajne problemy, a nie poważne zakłócenia lub tym, że pracodawca na podstawie przepisów krajowych byłby zobowiązany do wypłaty pracownikowi zatrudnionemu w zastępstwie nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym odszkodowania z tytułu utraconego zarobku w przypadku powrotu do pracy nauczyciela w trakcie trwania urlopu wychowawczego?May an employer sufficiently justify his conduct, described in point ‧, which possibly constitutes indirect discrimination, from the point of view of that directive by the fact that ordinary problems but not ones giving rise to serious disturbances would be connected with changing teachers' working arrangements and continuity of teaching, or that the employer would under the national provisions have to compensate the person replacing the teacher on child-care leave for the loss of pay incurred if the teacher on child-care leave were to return to work in the middle of the child-care leave?
wzywa państwa członkowskie do zniesienia ograniczeń dotyczących dodatkowej działalności zarobkowej osób uczących się lub przebywających na urlopach wychowawczych w kwotach mieszczących się w limitach ustalonych przez państwa członkowskie, bez pozbawiania ich prawa do zasiłku rodzinnego, co pozwoliłoby im na zachowanie kontaktu z pracodawcą poprzez wykonywanie prac zleconych w domu, a w konsekwencji ułatwiło powrót po urlopie wychowawczym na rynek pracyCalls on the Member States to put an end to restrictions on paid work by persons who are studying or on parental leave where the amounts earned are within the limits established by the Member States, without depriving those persons of their entitlement to family benefits, which would enable them to remain in contact with their employers by working from home and thus make it easier for them to re-enter the labour market following a period of parental leave
Niektóre strategie polityczne w tej dziedzinie skoncentrowane są w dużym stopniu na infrastrukturze związanej z zapewnianiem opieki nad dziećmi i z urlopami wychowawczymi na atrakcyjnych warunkach, a także na aktywnej polityce zmierzającej do godzenia pracy zarobkowej z życiem rodzinnym oraz ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej po urlopie wychowawczymCertain policies focus on childcare infrastructure, attractive opportunities for parental leave for educational purposes and a proactive policy aimed at reconciling remunerated activities and family life as well as facilitating a return to work after parental leave
Małżonek lub osoby uznawane za osoby pozostające na utrzymaniu członka personelu w okresie aktywnego zatrudnienia bądź przebywającego na urlopie z przyczyn osobistych, urlopie na czas pełnienia służby wojskowej, urlopie wychowawczym lub rodzinnym, którego miejsce pobytu jest nieznane przez okres dłuższy niż jeden rok, otrzymują tymczasowo rentę pośmiertną, do której byliby uprawnieni zgodnie z przepisami niniejszego załącznikaThe spouse or persons recognised as dependants of a staff member being on active employment, leave on personal grounds, leave for military service, parental leave or family leave whose whereabouts are unknown for more than one year provisionally receive the survivor's pension to which they would be entitled under this Annex
W wypadku śmierci członka personelu, która nastąpiła podczas, gdy był on aktywnie zatrudniony lub podczas gdy przebywał na urlopie z przyczyn osobistych, na urlopie na czas pełnienia służby wojskowej, na urlopie wychowawczym lub rodzinnym, pozostały przy życiu małżonek, pod warunkiem, że w chwili śmierci byli oni małżeństwem od co najmniej roku i z zastrzeżeniem postanowień art. ‧ regulaminu pracowniczego oraz art. ‧ niniejszego załącznika, jest uprawniony do renty pośmiertnej w wysokości ‧ % praw emerytalnych nabytych przez członka personelu do chwili śmierciWhere a staff member dies being on active employment, leave on personal grounds, leave for military service, parental leave or family leave, the surviving spouse shall be entitled, provided that the couple were married for at least one year at the time of his death and subject to the provisions of Article ‧ of the Staff Regulations and Article ‧ of this Annex, to the survivor's pension equal to ‧ % of the retirement pension rights acquired for the staff member at the time of death
Podczas urlopu wychowawczego członkowi personelu tymczasowego przysługuje dodatek w wysokości ‧,‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty w przypadku urlopu w częściowym wymiarze czasu pracy, jednakże członek personelu tymczasowego nie może podejmować żadnej innej pracy zarobkowejDuring parental leave, the member of temporary staff shall be entitled to an allowance of EUR ‧,‧ per month or ‧ % of such sum if on half-time leave but may not engage in any other gainful employment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3363 zdań frazy urlop wychowawczy.Znalezione w 5,633 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.