Tłumaczenia na język angielski:

  • parental leave   

Przykładowe zdania z "urlop wychowawczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czy odmowa pracodawcy dotycząca zmiany lub przerwania okresu urlopu wychowawczego przyznanego pracownicy, uzasadniona nową ciążą, o której pracownica wiedziała przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, w zastosowaniu ugruntowanej wykładni przepisów krajowych, zgodnie z którą nowa ciąża zasadniczo nie jest niemożliwą do przewidzenia i uzasadnioną podstawą, w oparciu o którą można zmienić datę i okres urlopu wychowawczego, stanowi bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację niezgodną z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG zmienionej dyrektywą ‧/‧/WE?Is it direct or indirect discrimination contrary to Article ‧ of the Equal Treatment Directive ‧/‧/EEC, as amended by Directive ‧/‧/EC, for an employer to refuse to make changes to the date of child-care leave which has been granted to an employee or to interrupt it as a result of a new pregnancy of which the employee has become aware before the start of the child-care leave, in accordance with the settled interpretation of national provisions according to which a new pregnancy is not generally an unforeseen and justified ground on the basis of which the date and duration of child-care leave may be altered?
Pierwszy brzmi, że nie istnieje jakakolwiek matematyczna zależność między długością urlopu macierzyńskiego i współczynnikiem dzietności kobiet, i aby to udowodnić wystarczy, że przytoczę sytuację we Francji, jako że Francja jest krajem, który stosuje 14-tygodniowy urlop wychowawczy i wyróżnia się obecnie jednym z najwyższych przyrostów naturalnych w Europie.The first is that there is no mathematical link between the length of maternity leave and women's fertility rate, and to prove it I need only mention the situation in France, since France is a country which provides for 14 weeks' maternity leave and which, today, has one of the highest birth rates in Europe.
Fakt, że dana osoba przebywała niedawno na urlopie wychowawczym, nie powinien stawiać jej w niekorzystnym położeniu w wypadku redukcji zatrudnienia z powodu trudności ekonomicznychThe fact that employees may have been granted parental leave quite recently should not count against them in the event of economic redundancies
mając na uwadze dane wskazujące na to, że kwalifikacje i doświadczenie nabyte przez kobiety są finansowo gorzej wynagradzane niż te zdobyte przez mężczyzn; mając na uwadze, że oprócz koncepcji równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości, która nie może być spaczona stereotypowym podejściem do płci, należy odejść od ról społecznych, które do tej pory znacznie wpływały na wybór zawodu i wykształcenia, ponadto mając na uwadze, że urlop macierzyński i wychowawczy nie mogą być przyczyną dyskryminacji kobiet na rynku pracywhereas data indicate that qualifications and experience acquired by women result in financially lower rewards than those acquired by men; whereas, in addition to the concept of equal pay for work of equal value, which must not be biased by a gender-stereotyped approach, societal roles that have hitherto significantly influenced education and employment paths must be broken away from; furthermore maternity and parental leave must not give rise to discrimination against women in the labour market
Motywy powrotu do pracy zawodowej matek po urlopie macierzyńskim bądź wychowawczymThe motives of return to proffesional activity of mothers after maternity and paternal leave
Koncepcja równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości nie może być spaczona stereotypowym podejściem do płci, ról społecznych, które do tej pory znacznie wpływały na wybór zawodu i wykształcenia, a urlop macierzyński i wychowawczy nie może być przyczyną dyskryminacji kobiet na rynku pracy.The concept of equal payment for equal work cannot be distorted by a stereotypical approach to gender and social roles, which have previously significantly affected people's choices of profession and education, while maternity leave or family career breaks cannot be grounds for discriminating against women on the employment market.
Tylko w ten sposób rodzice będą mogli na równych warunkach decydować o tym, kto weźmie urlop wychowawczy po narodzinach dziecka.That is the only way both parents will have an equal say when they decide who takes parental leave after the birth of a child.
szczególne działania mające na celu pogodzenie działalności zawodowej z życiem rodzinnym i prywatnym, mianowicie poprzez usługi opieki nad dziećmi i usługi zdrowotne, elastyczność organizacji i godzin pracy, system urlopów macierzyńskich i ojcowskich, oraz system urlopów wychowawczych i rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem urlopu ojcowskiego i jego ochrony oraz płatnych urlopów wychowawczych dla obojga rodzicówspecific policies to make it possible to reconcile work with family and personal life, covering childcare and other care services, flexible work organisation and hours, and maternity, paternity, parental and family leave, with specific provision for paternity leave and the protection thereof and for parental leave with financial cover for both parents
podkreśla konieczność wspierania kobiet w ich karierze zawodowej, także poprzez aktywne strategie polityczne dotyczące godzenia życia prywatnego, zawodowego i rodzinnego; nalega, aby Komisja i państwa członkowskie promowały zarówno wspólny urlop wychowawczy, jak i urlop ojcowski oraz równomiernie rozłożyły koszty świadczeń związanych z urlopem macierzyńskim i wychowawczym, tak aby kobiety przestały być droższą siłą roboczą niż mężczyźni; podkreśla również konieczność organizowania kampanii podnoszących poziom świadomości społecznej na temat unikania wzorców rodzinnych opierających się na stereotypach dotyczących płci, podkreślając jednocześnie znaczenie zagwarantowania elastycznych warunków pracy, rozszerzania dostępu do opieki nad dziećmi oraz gwarantowania pełnego uczestnictwa w systemach emerytalnych kobietom posiadającym dzieciStresses the need for women to be supported in their careers, including through proactive policies to balance private, working and family life; urges the Commission and Member States to promote both shared parental leave and paternity leave, and to mutualise the cost of maternity and parental leave so that women no longer represent a workforce which is more costly than men; and underlines the need for awareness raising campaigns to avoid gender stereotyped family patterns, while highlighting the importance of ensuring flexible working conditions, increasing access to childcare and guaranteeing full participation in pension schemes for women with children
W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym każdy ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka .To reconcile family and professional life , everyon e shall have the right to protection from dismissal for areas on connected with maternity and the right to paid maternity leave and to parental leave following the birth or adoption of a child .
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMEA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszyA temporary assignment may include replacements of EMEA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long term sickness) or to work on specific short-term projects if funds are available
podkreśla duże znaczenie partnerów społecznych, którzy odnieśli juz pewne sukcesy w reformowaniu rynku pracy poprzez zawarcie umów w sprawie urlopu wychowawczego, pracy w niepełnym wymiarze godzin, umów na nieokreślony czas pracy, pracy na odległość i uczenia się przez całe życieHighlights the valuable role played by the social partners which already achieved some success in reforming labour markets, namely through the conclusion of agreements on parental leave, part-time work and fixed-term contracts, as well as telework and lifelong learning
Grupa ECR wysunęła poprawkę, w której odniosła się do szeregu spraw będących konsekwencją klauzuli o obowiązkowym pełnopłatnym urlopie wychowawczym, toteż zwracam się z prośbą do moich koleżanek i kolegów posłów, aby udzielili wspomnianej poprawce swojego poparcia i uczynili przedmiotowe sprawozdanie wykonalnym.The ECR has put forward an amendment which deals with many of the issues created by the full pay compulsory leave clause and I would ask my colleagues to support this amendment and make this report workable.
Urlop wychowawczyThe parental leave
uważa, że lepsza równowaga pomiędzy karierą zawodową a życiem rodzinnym może przyczynić się do poprawy sytuacji w odniesieniu do wychowywania dzieci oraz opieki i pielęgnacji osób będących na czyimś utrzymaniu na przykład dzięki ofercie usług dla rodzin, a także nowym inicjatywom w zakresie urlopów wychowawczych dla obojga rodzicówconsiders that a better work/life balance could help improve child-rearing and care for dependent persons, e.g. by providing services for families and by introducing new parental leave measures to benefit both parents
Za sprawą przemian społeczno-gospodarczych, które ukształtowały dzisiejsze społeczeństwa europejskie, wiele kwestii zyskało kluczowe znaczenie dla każdej polityki rodzinnej, a mianowicie: opieka nad dziećmi i ich wykształcenie, zapewnienie wsparcia i pomocy rodzicom w starszym wieku lub w wieku starczym i wymagającym stałej opieki, elastyczna organizacja czasu pracy, urlopy wychowawcze oraz urlopy na opiekę nad chorym członkiem rodziny, wsparcie w powrocie do zatrudnienia tego z rodziców, które przerwało pracę zawodową na rzecz wychowania dzieci, wsparcie lub pomoc w kształceniu dzieci, które są gwarancją przyszłości społeczeństwa, zwalczanie ubóstwa i bezrobocia, wsparcie dla rodzin cierpiących z powodu chorób, alkoholizmu czy innych uzależnień (od narkotyków, tytoniu itp.), walka z przemocą domową oraz wsparcie dla rodzin, których członkowie są niepełnosprawniBy their very nature, economic and social developments in European society have raised several vital issues for family policy: raising and educating children; assisting and supporting elderly parents, who may well be very elderly and dependent; flexible working arrangements; parental leave and leave to take care of a sick relative; support in getting back to work for parents who have interrupted their careers to raise the children; assistance or educational support for children- our societies' future hope; combating poverty and unemployment; supporting families suffering the consequences of illness, alcoholism or other harmful dependencies (drugs, smoking etc.); fighting domestic violence; and providing support for families that include members with a disability
urlop i zasiłek wychowawczy.leave and the child benefit.
Zasiłek z tytułu urlopu wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Parental benefit ( childcare allowance ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczegoThe duration of maternity or parental leaves is not counted
wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia prawa do urlopów wychowawczych i przepisów w zakresie opieki nad dziećmi dla kobiet i mężczyzn, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskimCalls on the Member States to strengthen rights for parental leave and childcare provisions at both national and European level for both men and women
Po trzecie, pracodawcy muszą ułatwić pracownikom pobyt na urlopie wychowawczym, w razie konieczności przy wsparciu ze strony państwa.Thirdly, employers must facilitate parental leave for their employees, with support from the state if necessary.
zachęca Państwa Członkowskie do ustanowienia równiejszych praw w kwestii płatnego urlopu wychowawczego, głównie aby pozwolić ojcom na aktywniejszy udział w wychowaniu dziecicalls on the Member States to establish more equitable rights in relation to paid parental leave so as to enable fathers to play a more active role in bringing up their children
Urlopy macierzyńskie i wychowawcze ojca dzieckaMaternal and paternal leave of the father
Takie szkolenia powinny być kierowane do kobiet, które ze względu na urlop rodzicielski czy wychowawczy miały dłuższą przerwę w pracyThese courses should target women who have been out of the labour market for extended periods because they have been on parental leave, looking after children
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMEA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach – pod warunkiem dostępności funduszyA temporary assignment may include replacements of EMEA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long-term sickness) or to work on specific short-term projects
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3497 zdań frazy urlop wychowawczy.Znalezione w 0,72 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.