Tłumaczenia na język angielski:

  • parental leave   

Przykładowe zdania z "urlop wychowawczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tylko w ten sposób rodzice będą mogli na równych warunkach decydować o tym, kto weźmie urlop wychowawczy po narodzinach dziecka.That is the only way both parents will have an equal say when they decide who takes parental leave after the birth of a child.
Urlop okolicznościowy, wychowawczy i rodzinny nie może wykraczać poza okres trwania umowySpecial leave and parental and family leave shall not extend beyond the term of the contract
Podczas urlopu wychowawczego członkowi personelu tymczasowego przysługuje dodatek w wysokości ‧,‧ EUR miesięcznie lub ‧ % tej kwoty w przypadku urlopu w częściowym wymiarze czasu pracy, jednakże członek personelu tymczasowego nie może podejmować żadnej innej pracy zarobkowejDuring parental leave, the member of temporary staff shall be entitled to an allowance of EUR ‧,‧ per month or ‧ % of such sum if on half-time leave but may not engage in any other gainful employment
Jednakże warunkiem niezbędnym jest przyjęcie za punkt wyjścia do dyskusji faktu, iż większość zaproponowanych środków, takich jak obniżenie wieku emerytalnego, ostrożna polityka prorodzinna, dobre warunki urlopu wychowawczego itp. są realizowane w ramach zasady pomocniczości.However, an essential condition is that the starting point for the discussion is that most of the measures proposed, such as a later retirement age, a prudent family policy, good conditions for parental leave etc., come under the subsidiarity principle.
Na każde dziecko członkowi personelu tymczasowego przysługuje do sześciu miesięcy urlopu wychowawczego bez prawa do wynagrodzenia podstawowego, który może być wykorzystany podczas pierwszych dwunastu lat po urodzeniu się lub przysposobieniu dzieckaA member of temporary staff shall be entitled to up to six months of parental leave without basic salary for every child, to be taken during the first twelve years after the birth or adoption of the child
zachęca Państwa Członkowskie do ustanowienia równiejszych praw w kwestii płatnego urlopu wychowawczego, głównie aby pozwolić ojcom na aktywniejszy udział w wychowaniu dziecicalls on the Member States to establish more equitable rights in relation to paid parental leave so as to enable fathers to play a more active role in bringing up their children
Podczas urlopu wychowawczego urzędnik nadal uczestniczy w systemie zabezpieczenia społecznegoDuring parental leave, the official
Pomysł, że płatny urlop wychowawczy skutecznie zachęci kobiety do rodzenia dzieci, jest pomysłem naiwnym.The idea that paid maternity leave will encourage women to have children is naive.
Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczanyThe duration of maternity or parental leaves is not counted
Grupa ECR wysunęła poprawkę, w której odniosła się do szeregu spraw będących konsekwencją klauzuli o obowiązkowym pełnopłatnym urlopie wychowawczym, toteż zwracam się z prośbą do moich koleżanek i kolegów posłów, aby udzielili wspomnianej poprawce swojego poparcia i uczynili przedmiotowe sprawozdanie wykonalnym.The ECR has put forward an amendment which deals with many of the issues created by the full pay compulsory leave clause and I would ask my colleagues to support this amendment and make this report workable.
na piśmie. - Popieram przedmiotowe sprawozdanie, w którym sprawozdawczyni opowiada się za prawami pracowników w zakresie urlopów wychowawczych i opiekuńczych, a także nawołuje do niedyskryminowania opiekunów i do szerszego uznania wykonywanej przez nich pracy.in writing. - I support this report which is in favour of the rights of workers regarding parental and carers' leave, providing a call for non-discrimination against carers, and more recognition for the work they do.
W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym każdy ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka .To reconcile family and professional life , everyon e shall have the right to protection from dismissal for areas on connected with maternity and the right to paid maternity leave and to parental leave following the birth or adoption of a child .
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszyA temporary assignment may include replacements of EMA temporary agents (for example maternity leave, paternity leave, family leave, parental leave, unpaid leave or long-term sickness) or to work on specific short-term projects
Dlatego nakłaniałabym, aby wynagrodzenia kobiet zostały zagwarantowane w okresie urlopu wychowawczego w sposób opisany w omawianym sprawozdaniu.I would therefore argue that women's salaries should be assured during maternity leave in the manner described in the report under discussion.
uważa, że lepsza równowaga pomiędzy karierą zawodową a życiem rodzinnym może przyczynić się do poprawy sytuacji w odniesieniu do wychowywania dzieci oraz opieki i pielęgnacji osób będących na czyimś utrzymaniu na przykład dzięki ofercie usług dla rodzin, a także nowym inicjatywom w zakresie urlopów wychowawczych dla obojga rodzicówconsiders that a better work/life balance could help improve child-rearing and care for dependent persons, e.g. by providing services for families and by introducing new parental leave measures to benefit both parents
Czy w sytuacji, gdy pracownicy, którzy wykorzystają prawo do bezpłatnego urlopu wychowawczego w ustawowym wymiarze dwóch lat, tracą po jego zakończeniu prawo do urlopu wypoczynkowego za rok poprzedzający narodziny dziecka, a w większości przypadków (‧ %) pracownikiem, którego to dotyczy, jest kobieta, ma miejsce pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn?Is there indirect discrimination on grounds of sex within the meaning of Article ‧(c) of the Equal Treatment Directive of ‧ July ‧ (Directive ‧/‧/EC, OJ ‧ L ‧, p. ‧), if, in the case of employees who take the full two years' parental leave permissible by law, the entitlement to annual leave from the year preceding the birth expires before the end of the parental leave, and the majority of the workers affected are women (‧ %)?
Po trzecie, pracodawcy muszą ułatwić pracownikom pobyt na urlopie wychowawczym, w razie konieczności przy wsparciu ze strony państwa.Thirdly, employers must facilitate parental leave for their employees, with support from the state if necessary.
W wypadku śmierci członka personelu, która nastąpiła podczas, gdy był on aktywnie zatrudniony lub podczas gdy przebywał na urlopie z przyczyn osobistych, na urlopie na czas pełnienia służby wojskowej, na urlopie wychowawczym lub rodzinnym, pozostały przy życiu małżonek, pod warunkiem, że w chwili śmierci byli oni małżeństwem od co najmniej roku i z zastrzeżeniem postanowień art. ‧ regulaminu pracowniczego oraz art. ‧ niniejszego załącznika, jest uprawniony do renty pośmiertnej w wysokości ‧ % praw emerytalnych nabytych przez członka personelu do chwili śmierciWhere a staff member dies being on active employment, leave on personal grounds, leave for military service, parental leave or family leave, the surviving spouse shall be entitled, provided that the couple were married for at least one year at the time of his death and subject to the provisions of Article ‧ of the Staff Regulations and Article ‧ of this Annex, to the survivor's pension equal to ‧ % of the retirement pension rights acquired for the staff member at the time of death
Wielokrotnie w swoich wystąpieniach, zgłaszanych poprawkach proponowałam nie tylko zagwarantowanie powrotu na miejsce pracy po urlopie wychowawczym czy macierzyńskim, ale zaliczenie okresu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego do czasu pracy, z ewentualną wypłatą odpowiedniego świadczenia pieniężnego, co zapobiegałoby nie tylko niskim świadczeniom emerytalnym, ale także prowadziłoby do zmniejszenia bezrobocia, a przede wszystkim byłoby gwarantem prawidłowego wychowania i rozwoju dzieci, które są przyszłością każdej rodziny, narodu, a także Unii Europejskiej.In my speeches and in the amendments I have tabled I have repeatedly proposed not only that a return to one's job be guaranteed after maternity or parental leave, but also that such maternity or parental leave be classed as time at work, and the relevant monetary payment made in due course. This would pre-empt low retirement pensions and also help to reduce unemployment.
Koncepcja równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości nie może być spaczona stereotypowym podejściem do płci, ról społecznych, które do tej pory znacznie wpływały na wybór zawodu i wykształcenia, a urlop macierzyński i wychowawczy nie może być przyczyną dyskryminacji kobiet na rynku pracy.The concept of equal payment for equal work cannot be distorted by a stereotypical approach to gender and social roles, which have previously significantly affected people's choices of profession and education, while maternity leave or family career breaks cannot be grounds for discriminating against women on the employment market.
Ochrona pracy kobiet w ciąży, podczas urlopu macierzyńskiego i wychowawczegoLabor protection of women in pregnancy, during maternity and educational
Dotyczy: urlopu wychowawczego wykorzystywanego przez ojcaSubject: Paternity leave
Status prawny pracownika korzystającego z urlopu wychowawczegoThe legal status of employees executing their parental leave
Potrzebujemy w naszych państwach członkowskich warunków bardziej przyjaznych rodzinie, większego wyboru instytucji opieki nad dziećmi, większej liczby ośrodków opieki dziennej w miejscach pracy, lepszych możliwości łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, większego uczestnictwa kobiet na rynku pracy, większej liczby miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin dla rodziców oraz zapewnienia bezpiecznego powrotu do pracy po urlopie wychowawczym.We need a more family-friendly environment in our Member States, more childcare choices, more workplace daycare centres, better opportunities for combining family and work, greater participation by women in the working world, more part-time work for parents and a secure return to work after child raising.
Kobieta w mieście ma mieszkanie z wygodami, łatwy dostęp do techniki, oświaty i kultury, prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, możliwość pracy i korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych.A woman in the city will have a flat with all mod cons, easy access to equipment, education and culture, a right to maternity and parental leave, and the opportunity to work and enjoy the benefits of civilisation.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3497 zdań frazy urlop wychowawczy.Znalezione w 1,916 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.