Tłumaczenia na język angielski:

  • ably   
    (adjv   )
  • competently       
    (advb   )
  • skilfully   
    (advb   )

Przykładowe zdania z "umiejętnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Prezydencja bardzo umiejętnie skłoniła Radę do kompromisów, które zapewne nie wrócą na stół, jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w pierwszym czytaniu.The Presidency has very skilfully extracted compromises from the Council that would most likely not appear on the table again if a first reading agreement could not be achieved.
W sprawozdaniu nie tylko przedstawiano tę inicjatywę w sposób bardziej szczegółowy, ale także umiejętnie zwrócono uwagę na zagrożenie przeistaczania się tego rodzaju inicjatyw w wydarzenia PR.The report not only outlines the initiative in more detail, but also adequately attends to the dangers of such European years becoming PR exercises.
(DE) Pani przewodnicząca! Nasi koledzy posłowie negocjowali bardzo umiejętnie i uzgodnili bardzo dobrą rezolucję między grupami.(DE) Madam President, our fellow Members have negotiated very skilfully and have agreed on a very good resolution with the groups.
Nasz nacisk na Internet jest niewątpliwie bardzo ważny, sugeruje on jednak, że problem ten jest czymś nowym, podczas gdy wiemy doskonale, iż jest to sprawa bardzo stara i umiejętnie skrywana.Our focus on the Internet is obviously very important, but it suggests that this problem is a new one, when we clearly know that it is a very old problem and was very well hidden.
Do władz lokalnych mają zostać wybrani zdolni i aktywni ludzie, którzy będą umiejętnie pracować nad funduszami UE.Capable and active people should be elected to local authorities to work skilfully with EU funds.
Musimy umiejętnie wykorzystać własne zasoby, które niepotrzebnie zostały porzucone.We must skilfully use the resources we already have and which have been abandoned unnecessarily.
John FuIton opisuje, jak umiejętnie pokazano stopniowe odsłanianie spokojnej śmierci Jacka GriffinaOnce again, John Fulton describes how he accomplished the graduaI revealment of Jack Griffin in peace in death
Należy jednak wskazać cienką granicę między wspieraniem, regulowaniem i egzekwowaniem - granicę, którą sprawozdawca umiejętnie nakreślił, ale która wymaga bardzo wielu rozważań praktycznych i politycznych.There is, however, a fine line to be drawn between supporting, regulating and enforcing - a line that the rapporteur has skilfully explored but that embodies a great number of political and practical considerations.
Nie jest to wcale łatwe zadanie, zwłaszcza dlatego, że konflikty regionalne, takie jak problem izraelsko-palestyński, nie jest łatwo rozwiązać - lub nawet czasami umiejętnie z nimi postępować.This is not an easy task, not least because regional conflicts, such as the Israeli-Palestinian problem, are not easy to resolve - or even to cope with, sometimes.
Dlatego tak jak młodym ludziom trzeba umiejętnie dawkować wiedzę o świecie, tak samo trzeba nauczyć ich prawidłowego odżywiania, które skutkuje głodem wiedzy, a taki głód jest jak najbardziej wskazany.It follows that just as it is important to impart knowledge about the world wisely to young people, so too must young people be taught about sensible nutrition that results in a hunger for knowledge. That type of hunger is highly desirable.
Nawet te osiągnięcia są teraz zagrożone z powodu rosnącej potęgi fundamentalistycznych ruchów islamistów, finansowanych przez takie kraje jak Arabia Saudyjska - Wersal zachodnich dochodów z ropy - oraz umiejętnie wspieranych za sprawą biernej kapitulacji cywilizacji zachodniej.Even those achievements are now under threat as the worldwide ideological Islamic fundamentalist movement gains power, funded as it is by countries such as Saudi Arabia - courtesy of Western oil revenues - and ably assisted by the supine surrender of western civilisation.
Teraz jednak, na nieszczęście wszystkich w kraju toczy nas kryzys finansowy i nawet CGL, największy związek zawodowy oświadcza, przynajmniej poprzez niektórych swoich liderów w regionie Vento: "Szczerze mówiąc naszym pracownikom grozi utrata pracy i musimy zacząć poważnie myśleć o ich miejscach pracy” Komisja zatem umiejętnie odżegnuje się od tych wszystkich kolorowych bajek z przeszłości i skupia się na 3% imigrantów, którzy mogą okazać się użyteczni, o ile mogą istnieć dobre powody do przyjazdu tych ludzi na obszar UE.Now, unfortunately for everyone, the financial crisis is squeezing everyone in our country, and even the CGL, which is the biggest trade union, is saying, at least via some of its leaders in the Veneto regions: 'Honestly, our workers are at risk of losing their jobs, and we need to start thinking seriously about their jobs'. The Commission is therefore doing well to repudiate all these lovely fairy-tales of the past and to work on that 3% of immigration that can still be useful, where there can be good grounds for people to enter the EU.
- (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Lawirują państwo umiejętnie wokół artykułów Traktatów.- (EL) Madam President, Commissioner, you have slalomed your way around the articles of the Treaties with consummate legal skill.
Umiejętnie wygrywa pasje i uprzedzenia senatorówI have observed that he is very clever... in following the passions and the prejudices of the senators
dostrzega kluczową rolę odpowiedniej polityki konkurencji w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej; przypomina, że rola polityki konkurencji może być jeszcze większa, jeżeli połączy się ją umiejętnie z polityką spójnościNotes the key role that adequate competition policy can play towards achieving the Lisbon Strategy goals; recalls that the role of competition policy can be enhanced if it is adequately coupled with a cohesion policy
Stanowi ono odzwierciedlenie jego wkładu w prace komisji, której umiejętnie przewodniczył pan Sacconi, i która dokonała pogłębionej analizy zagadnień, przeprowadziła dyskusje oraz przede wszystkim wniosła wkład do roli, jaką ten Parlament odegrał w procesie przyjęcia pakietu klimatycznego. Panie przewodniczący Pöttering!It reflects the input he has made to the work of the committee, which has been skilfully chaired by Mr Sacconi, and has looked at the issues in depth, debated, and above all contributed to the part this Parliament played in adopting the climate package.
Nie kwestionuję jego cech osobowych, ani jego kwalifikacji, którymi umiejętnie się chwali.He, as an individual, is not in question, nor are his skills which, I might add, he shows off with some talent.
Inteligentne systemy transportu i kontroli ruchu oraz nawigacja satelitarna zapewniają liczne możliwości poprawy mobilności, pod warunkiem, że będziemy w stanie umiejętnie je wykorzystać.Intelligent transport systems and traffic control systems, and satellite navigation offer a wealth of opportunities to improve mobility, provided we take advantage of them.
Dobrze i umiejętnie poprowadzony będzie sunął gładko jak piłka po trawieGuided and pedalled a- right, she' il roll smooth as a ball on a green
Główny Prokurator Trybunału, Luis Moreno-Ocampo umiejętnie pomagał Trybunałowi umacniać bezstronność tej instytucji na arenie międzynarodowej.The Court's Chief Prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, has skilfully helped the Court to strengthen its impartiality globally.
Dlatego chciałbym też podziękować sprawozdawcy, że umiejętnie próbuje włączyć Parlament w proces decyzyjny na temat pomocy dla Libanu. Ostatnie zdanie.I should therefore also like to thank the rapporteur for so skilfully endeavouring to involve Parliament in the decision-making process regarding assistance to Lebanon.
Zabij go./ Zrób to publicznie./ Niech wszyscy wiedzą,/ że Hideyoshi zginął./ I niech świat znów ogarnie wojna./ A jeśli umiejętnie/ pokierujesz tym chaosem.../ to właśnie tobie przypadnie/ władza nad całym krajem./ Marzenie... iluzjeKill him.Do it in front of all the people. Let everyone see that Hideyoshi has died
(PT) Panie przewodniczący! Propagowany w strategii Europa 2020 inteligentny wzrost możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy umiejętnie zmobilizujemy różnoraki potencjał, będący nieodłącznym elementem europejskiej różnorodności.(PT) Mr President, the smart growth advocated in the Europe 2020 strategy can only be achieved if we intelligently mobilise the various types of potential inherent in European diversity.
- (CS) Panie Przewodniczący! Na wstępie chciałbym podziękować i wyrazić uznanie w związku z wykonaną pracą panu posłowi Andreasowi Schwabowi, który tak umiejętnie poradził sobie z 1 600 poprawkami i doprowadził do powstania kompromisowej wersji tego sprawozdania.- (CS) Mr President, I would first like to express my thanks and to applaud the work of Andreas Schwab, who has handled the 1 600 amendments so skilfully, achieving sensible compromise forms for the report.
Zapomniałem, jak umiejętnie potrafisz się zajmować tymi rzeczamiI' d forgotten howtalented you are at all this stuff
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy umiejętnie.Znalezione w 0,474 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.