Tłumaczenia na język angielski:

  • ably   
    (adjv   )
  • competently       
    (advb   )
  • skilfully   
    (advb   )

Przykładowe zdania z "umiejętnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
w imieniu grupy S&D - Panie Przewodniczący! Myślę, że pani komisarz umiejętnie, jak zawsze, przewidziała nasze pytania.on behalf of the S&D Group. - Mr President, I think that the Commissioner, skilfully as usual, anticipated the questions that we have.
Nie jest to wcale łatwe zadanie, zwłaszcza dlatego, że konflikty regionalne, takie jak problem izraelsko-palestyński, nie jest łatwo rozwiązać - lub nawet czasami umiejętnie z nimi postępować.This is not an easy task, not least because regional conflicts, such as the Israeli-Palestinian problem, are not easy to resolve - or even to cope with, sometimes.
Zabij go./ Zrób to publicznie./ Niech wszyscy wiedzą,/ że Hideyoshi zginął./ I niech świat znów ogarnie wojna./ A jeśli umiejętnie/ pokierujesz tym chaosem.../ to właśnie tobie przypadnie/ władza nad całym krajem./ Marzenie... iluzjeKill him.Do it in front of all the people. Let everyone see that Hideyoshi has died
Korzyścią płynącą z przedmiotowego wniosku jest to, że umiejętnie połączyliśmy te dwa aspekty.The benefit of this proposal is that we have skilfully combined the two things.
Inteligentne systemy transportu i kontroli ruchu oraz nawigacja satelitarna zapewniają liczne możliwości poprawy mobilności, pod warunkiem, że będziemy w stanie umiejętnie je wykorzystać.Intelligent transport systems and traffic control systems, and satellite navigation offer a wealth of opportunities to improve mobility, provided we take advantage of them.
Należy jednak wskazać cienką granicę między wspieraniem, regulowaniem i egzekwowaniem - granicę, którą sprawozdawca umiejętnie nakreślił, ale która wymaga bardzo wielu rozważań praktycznych i politycznych.There is, however, a fine line to be drawn between supporting, regulating and enforcing - a line that the rapporteur has skilfully explored but that embodies a great number of political and practical considerations.
Główny Prokurator Trybunału, Luis Moreno-Ocampo umiejętnie pomagał Trybunałowi umacniać bezstronność tej instytucji na arenie międzynarodowej.The Court's Chief Prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, has skilfully helped the Court to strengthen its impartiality globally.
Istnieje potencjał zwiększenia współpracy z Koreą Południową , dynamicznym i postępowym krajem , który bardzo umiejętnie postępuje w trudnej sytuacji .There is potential for greater cooperation with South Korea , a dynamic and progressive country which handles a difficult situation with great skill .
Europejskie społeczeństwo się starzeje, co uznaje się za czynnik działający na jego niekorzyść, ważne jest więc, by Europa umiejętnie wykorzystywała swój kapitał ludzki, szczególnie osoby starsze, a przez to bardziej doświadczone i często mogące przekazać innym rozległą wiedzę.While the European population is ageing and this is seen as a negative factor, it is important for Europe to be able to make good use of its human capital, especially people who are older and therefore have more experience and often important knowledge to pass on.
Spełnić wszystkie wymagania prawne.Być właściwie ubrany i mieć odpowiednie wyposażenie ochronne.Być w stanie umiejętnie kierować motocyklem.Rozumieć zasady obowiązujące na drodze , zwłaszcza dotyczące ruchu drogowego i szczególnych sytuacji , które można napotkać przy danym układzie dróg.Akceptować zalecenia instruktora i przestrzegać ich podczas wspólnej jazdy po drogach publicznych.Rozumieć i przećwiczyć sposoby komunikacji z instruktorem .❉ Pre-plan the exercise . ❉ Identify a route where the rider will experience the traffic situations covered in the particular aspect . ❉ Verify that the rider and his or her machine meet all the legal requirements and are suitably attired . ❉ Be confidence that the rider has the necessary machine control skills . ❉ Develop the riding patterns for the aspect and the methods for communicating with the rider .
Fakt , że moja kadencja rozpoczyna się w roku , w którym Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny obchodzi swoje pięćdziesięciolecie , oznacza dla mnie podwójną odpowiedzialność : trzeba umiejętnie czerpać z doświadczeń i historii Komitetu i jednocześnie przygotować go na przyszłe wyzwania .Summary of the programme 2008 – 10 e fact that the start of my presidency coincides with the European Economic and Social Committee s 50th anniversary confers ’ upon me a twofold responsibility : to capitalise on the history of the Committee , while at the same time ensuring that the Committee looks to the future .
Umiejętnie wygrywa pasje i uprzedzenia senatorówI have observed that he is very clever... in following the passions and the prejudices of the senators
Musimy umiejętnie wykorzystać własne zasoby, które niepotrzebnie zostały porzucone.We must skilfully use the resources we already have and which have been abandoned unnecessarily.
W sprawozdaniu nie tylko przedstawiano tę inicjatywę w sposób bardziej szczegółowy, ale także umiejętnie zwrócono uwagę na zagrożenie przeistaczania się tego rodzaju inicjatyw w wydarzenia PR.The report not only outlines the initiative in more detail, but also adequately attends to the dangers of such European years becoming PR exercises.
- (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Lawirują państwo umiejętnie wokół artykułów Traktatów.- (EL) Madam President, Commissioner, you have slalomed your way around the articles of the Treaties with consummate legal skill.
Jeżeli podatki są umiejętnie wydawane, mogą one spowodować wzrost wydajności gospodarkiIf taxes are spent well, they can boost an economy's productivity
Dobrze i umiejętnie poprowadzony będzie sunął gładko jak piłka po trawieGuided and pedalled a- right, she' il roll smooth as a ball on a green
Elastyczność jelita jest umiejętnie ustalana przez specjalistę na podstawie stopnia jędrności i zwiększenia się jego objętościThe elasticity of the gut is skilfully determined by the technician according to its degree of turgidity and the increase in its volume
To prawda, że sprawozdawca, pan poseł Klinz, pracował nad nim wiele lat umiejętnie prowadząc negocjacje, zwłaszcza w fazie trójstronnej.It is true that the rapporteur, Mr Klinz, has been working for many years on this and has negotiated with talent, especially during the trialogue.
Dyskusja musi też być umiejętnie prowadzona .The discussions also need to be skilfully moderated .
(PT) Panie przewodniczący! Propagowany w strategii Europa 2020 inteligentny wzrost możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy umiejętnie zmobilizujemy różnoraki potencjał, będący nieodłącznym elementem europejskiej różnorodności.(PT) Mr President, the smart growth advocated in the Europe 2020 strategy can only be achieved if we intelligently mobilise the various types of potential inherent in European diversity.
Stanowiska przewodniczącego Rady oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa stanowią potężne narzędzie, które umiejętnie wykorzystane może pozytywnie wzmocnić wizerunek Unii Europejskiej.The positions of the President-in-Office of the Council and the High Representative for the Common Foreign and Security Policy are a potent weapon which, if competently deployed, may positively strengthen the image of the European Union.
Prezydencja bardzo umiejętnie skłoniła Radę do kompromisów, które zapewne nie wrócą na stół, jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w pierwszym czytaniu.The Presidency has very skilfully extracted compromises from the Council that would most likely not appear on the table again if a first reading agreement could not be achieved.
Stanowi ono odzwierciedlenie jego wkładu w prace komisji, której umiejętnie przewodniczył pan Sacconi, i która dokonała pogłębionej analizy zagadnień, przeprowadziła dyskusje oraz przede wszystkim wniosła wkład do roli, jaką ten Parlament odegrał w procesie przyjęcia pakietu klimatycznego. Panie przewodniczący Pöttering!It reflects the input he has made to the work of the committee, which has been skilfully chaired by Mr Sacconi, and has looked at the issues in depth, debated, and above all contributed to the part this Parliament played in adopting the climate package.
Co gorsza, ci Czesi mają popularnego i nieprzyjemnie inteligentnego prezydenta, który jest nie tylko przeciwny traktatowi lizbońskiemu, lecz potrafi też umiejętnie zwracać uwagę na coraz głębszy deficyt demokracji w Unii.To make matters worse, those Czechs have a popular president with a disagreeably sharp intellect who not only opposes the Treaty of Lisbon, but can competently call attention to the ever-widening democratic deficit in the Union.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51 zdań frazy umiejętnie.Znalezione w 0,207 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.