Tłumaczenia na język angielski:

  • page layout   
     
    The arrangement of text and graphics on the page of a document.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

układ stron lustrzanychmirrored-page layout
widok układu stronypage layout view

Przykładowe zdania z "układ strony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Układ Europejski między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, wraz z odnoszącymi się do niego protokołami, wymianami listów oraz deklaracjamiThe Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part, together with the Protocols, the exchanges of letters and the declarations relating thereto, is hereby approved on behalf of the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community
Niniejszy układ wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur określonych w akapicie pierwszymThis Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to in the first paragraph have been completed
Celem uwzględnienia niedawnych zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej Strony uzgodniły, że w następstwie wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali istniejące postanowienia Układu Eurośródziemnomorskiego, odnoszące się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zostają uznane za odnoszące się do Wspólnoty Europejskiej, która przejęła prawa i obowiązki zaciągnięte przez Europejską Wspólnotę Węgla i StaliTo take into account recent institutional developments within the European Union, the Parties agree that following the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, existing provisions in the Euro-Mediterranean Agreement referring to the European Coal and Steel Community shall be deemed to refer to the European Community, which has taken over all rights and obligations contracted by the European Coal and Steel Community
z zadowoleniem przyjmuje zakończenie po trzynastomiesięcznej przerwie negocjacji technicznych w sprawie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między rządem serbskim a UE; zachęca obydwie strony do poczynienia wszelkich niezbędnych w celu uniknięcia opóźnień technicznych przed podpisaniem układu, aby podpisanie to mogło mieć miejsce przed końcem ‧ r.; uważa, że podpisanie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowi ważny krok na drodze do przystąpienia do UEWelcomes the completion of technical negotiations on an SAA between the Serbian Government and the EU after a ‧-month break; encourages both parties to make all the necessary arrangements in order to avoid technical delays prior to signature of the SAA, so that the signature can take place before the end of ‧; regards the signature of the SAA as an important step in the road towards EU accession
Postanowienia Konwencji z ‧ r. dotyczącej uproszczonej procedury ekstradycyjnej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Dz.U. C ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧) i Konwencji z ‧ r. odnoszącej się do ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Dz.U. C ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧), o których mowa w decyzji Rady ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ lutego ‧ r. określającej, które postanowienia Konwencji z ‧ r. w sprawie uproszczonej procedury ekstradycyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Konwencji z ‧ r. odnoszącej się do ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej stanowią rozwój dorobku Schengen zgodnie z Układem dotyczącym włączenia Republiki Islandii oraz Królestwa Norwegii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧)*The provisions of the ‧ Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union (OJ C ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) and of the ‧ Convention relating to extradition between the Member States of the European Union (OJ C ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) referred to in Council Decision ‧/‧/JHA of ‧ February ‧ determining which provisions of the ‧ Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union and of the ‧ Convention relating to extradition between the Member States of the European Union constitute developments of the Schengen acquis in accordance with the Agreement concerning the Republic of Iceland's and the Kingdom of Norway's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧);*
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ grudnia ‧r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Czarnogóry z drugiej strony (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVCEuropean Parliament legislative resolution of ‧ December ‧ on the proposal for a Council and Commission decision on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (układ eurośródziemnomorskiHaving regard to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part (the Euro-Mediterranean Agreement
W drugim badaniu po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych oceniano cztery z góry założone kategorie działań niepożądanych (ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe, zaburzenie funkcji/niewydolność nerek, owrzodzenie lub krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, powikłania gojenia rany operacyjnejIn the second CABG surgery study, four pre-specified event categories were evaluated (cardiovascular/thromboembolic; renal dysfunction/renal failure; upper GI ulcer/bleeding; surgical wound complication
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół zmieniający Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczący kontyngentu taryfowego na przywóz do Wspólnoty cukru i produktów cukrowniczych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki MacedoniiThe Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community is hereby approved on behalf of the Community
uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w szczególności art. ‧ ust. ‧ Protokołu ‧ do UkładuHaving regard to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part, and in particular Article ‧ of Protocol ‧ thereto
uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii (zwaną dalej Albanią), z drugiej strony, w szczególności jego art. ‧ iHaving regard to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania (hereinafter referred to as Albania), of the other part, and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
Objawy ze strony układu nerwowego zwykle wystepują w ciągu pierwszego lub drugiego dnia leczenia i zwykle ustępują po pierwszych ‧ tygodniachNervous system symptoms usually begin during the first one or two days of therapy and generally resolve after the first ‧ weeks
Strony uzgadniają, że obecna wielkość handlu między Izraelem i Bułgarią oraz Izraelem i Rumunią, a także warunki dostępu do rynku na mocy istniejących dwustronnych umów o wolnym handlu stanowią minimalną ilość uwzględnianą do celów dostosowania dwustronnych koncesji handlowych na produkty rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa w układzie eurośródziemnomorskim, które zostaną wprowadzone w życie w drodze nowego protokołu dodatkowegoThe Parties agree that the actual volume of trade and its market access conditions between Israel and Bulgaria, and Israel and Romania, under the existing bilateral free trade agreements, shall serve as the minimum quantity for the adaptation of the bilateral trade concessions in agricultural, processed agricultural or fishery products under the Euro-Mediterranean Agreement to be implemented in the framework of a new Additional Protocol
uwzględniając Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ protokołu ‧ do Układu Europejskiego, w szczególności jego artHaving regard to the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part, with regard to an extension of the period laid down in Article ‧ of Protocol ‧ to the Europe Agreement, and in particular Article ‧ thereof
U tych pacjentów nie zaobserwowano różnicy w częstości wystepowania zdarzeń niepożądanych ze strony układu żołądkowo-jelitowego dla schematu dawkowania ‧ mg raz na miesiąc i schematu dawkowania ‧, ‧ mg raz na dobęFor these patients, there was no difference in the incidence of upper gastrointestinal adverse events with the ‧ mg once monthly regimen compared to the ‧ mg daily regimen
Nowy protokół do Układu Europejskiego, dostosowujący aspekty handlowe Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Rumunią z drugiej strony (zwany dalej Protokołem), powinien zostać zatwierdzony, w celu ujednolicenia wszystkich koncesji w handlu produktami rolnymi między obiema stronami, w tym wyników negocjacji zakończonych w ‧ r. i w ‧ rThe new Protocol to the Europe Agreement adjusting the trade aspects of the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part (hereinafter referred to as the Protocol) should be approved with a view to consolidating all concessions in agricultural trade between the two sides, including the results of the negotiations concluded in ‧ and
uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bułgarią, z drugiej strony, zwany dalej Umową, podpisany w Brukseli dnia ‧ marca ‧ r., w szczególności art. ‧ jego ProtokołuHaving regard to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, hereinafter referred to as the Agreement, signed in Brussels on ‧ March ‧, and in particular Article ‧ of Protocol ‧ thereto
L ‧: dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strL ‧: Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ relating to the use of frontal protection systems on motor vehicles and amending Council Directive ‧/‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (zwany dalej Układem), w szczególności jego art. ‧ iHaving regard to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, (hereinafter referred to as Agreement) and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Wspólnotą Andyjską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (‧/‧(INI))- komisja AFETReport containing the European Parliament's recommendation to the Council on the negotiating mandate for an association agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Andean Community and its member countries, of the other part (‧/‧(INI))- AFET Committee
*** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (AVC))- komisja AFET*** Recommendation on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC))- AFET Committee
Przyjmując decyzję Rady i Komisji ‧/‧/WE, EWWiS z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony, Wspólnota całkowicie zawiesiła należności celne wywozowe Wspólnej Taryfy Celnej dla szeregu produktów rybołówstwa pochodzących z MarokaWith the Council and Commission Decision ‧/‧/EC, ECSC of ‧ January ‧ on the conclusion of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, the Community fully suspended the import duties of Common Customs Tariff for a wide range of fishery products originating in Morocco
Dla uczestników niebędących umawiającymi się stronami Układu ogólnego z datą Aktu Końcowego, listy zobowiązań nie mają charakteru ostatecznego i zostaną następnie uzupełnione w celu ich przystąpienia do Układu ogólnego i przyjęcia Porozumienia WTOFor participants which are not contracting parties to the General Agreement as of the date of the Final Act, the Schedules are not definitive and shall be subsequently completed for the purpose of their accession to the General Agreement and acceptance of the WTO Agreement
Strony zgadzają się ponadto, że ochrona na poziomie, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ niniejszego układu, obejmuje dostęp do środków i procedur przewidzianych w dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnejThe Parties further agree that the level of protection referred to in Article ‧, paragraph ‧ of this Agreement, shall include the availability of the measures, procedures and remedies provided for in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the enforcement of intellectual property rights
uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w szczególności jej art. ‧ ustHaving regard to Council Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the signature and provisional application of certain provisions of an Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, and in particular Article ‧ thereof
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 184477 zdań frazy układ strony.Znalezione w 20,039 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.