Tłumaczenia na język angielski:

  • page layout   
     
    The arrangement of text and graphics on the page of a document.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

układ stron lustrzanychmirrored-page layout
widok układu stronypage layout view

Przykładowe zdania z "układ strony", pamięć tłumaczeniowa

add example
uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (zwany dalej Układem o stowarzyszeniuHaving regard to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Tunisian Republic, of the other part (hereinafter referred to as the Association Agreement
natężenie przepływu próbek spalin do układu częściowego rozcieńczania przepływu spalin, kg/sis the sample flow of exhaust gas into partial flow dilution system, kg/s
Niniejszy protokół stanowi integralną część Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej stronyThis Protocol shall form an integral part of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part
Średnie całkowite zmniejszenie prędkości po użyciu mechanizmu uruchamiającego postojowego układu hamulcowego oraz zmniejszenie prędkości bezpośrednio przed zatrzymaniem pojazdu jest nie mniejsze niż ‧ m/sThe mean fully developed deceleration on application of the control of the parking brake system and the deceleration immediately before the vehicle stops shall not be less than ‧ m/s
*** Zalecenie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC))- komisja AFET*** Recommendation on the proposal for a Council and Commission decision on the conclusion of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC))- AFET Committee
Mam zaszczyt odnieść się do negocjacji, które odbyły się na mocy art. ‧ Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (Układ o Stowarzyszeniu), obowiązującego od ‧ czerwca ‧ r., który stanowi, że Wspólnota i Państwo Izrael będą stopniowo ustanawiać większą liberalizację w handlu produktami rolnymi będącymi przedmiotem zainteresowania obu stronI have the honour of referring to the negotiations which took place under Article ‧ of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part (Association Agreement), in force since ‧ June ‧, which states that the Community and the State of Israel shall progressively establish greater liberalisation of their trade in agricultural products of interest to both parties
Rada Stowarzyszenia zaleca, aby Strony realizowały plan działania UE- Tunezja w zakresie, w jakim taka realizacja ma na uwadze osiągnięcie celów Układu EurośródziemnomorskiegoThe Association Council recommends that the Parties implement the EU/Tunisia Action Plan insofar as such implementation is directed towards the attainment of the objectives of the Euro-Mediterranean Agreement
Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka dotyczące niektórych zmian do załączników ‧, ‧, ‧ oraz ‧ do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej stronyAGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS between the European Community and the Kingdom of Morocco concerning certain amendments to Annexes ‧, ‧, ‧ and ‧ to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
Po wejściu w życie niniejszej decyzji, ustalenia przewidziane w załącznikach do Protokołu załączonego do niniejszej decyzji zastępują te określone w załącznikach ‧ i XII, oraz określone w art. ‧ ust. ‧ i ‧, ze zmianami, Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej stronyUpon this Decision taking effect, the arrangements provided for in the Annexes of the Protocol attached to this Decision shall replace those referred to in Annexes ‧ and ‧ as referred to in Article ‧) and, as amended, of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part
Obserwowano znacząco więcej działań niepożądanych (p < ‧, ‧) ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowych (zawał serca, niedokrwienie, epizod niedokrwienia mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna) w grupie leczonej parekoksybem/waldekoksybem w porównaniu do grupy otrzymującej placebo/placebo podczas podawania leku do dostępu żylnego (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %) i przez cały okres trwania badania (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %There was a significantly (p < ‧) greater incidence of cardiovascular/thromboembolic events (myocardial infarction, ischemia, cerebrovascular accident, deep vein thrombosis and pulmonary embolism) detected in the parecoxib/valdecoxib treatment group compared to the placebo/placebo treatment group for the ‧ dosing period (‧ % and ‧ % respectively) and over the entire study period (‧ % and ‧ % respectively
Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej został podpisany w imieniu Wspólnot Europejskich i ich Państw Członkowskich dnia ‧ grudnia ‧ r. zgodnie z decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ rThe Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union, has been signed on behalf of the European Communities and their Member States on ‧ December ‧ in accordance with Council Decision ‧/‧/EC
W celu poprawienia tolerancji działań niepożądanych ze strony układu nerwowego zaleca się podawanie leku przed snem (patrz punktIn order to improve the tolerability of nervous system undesirable effects, bedtime dosing is recommended (see section
Strony Porozumienia w sprawie wdrażania artykułu ‧ Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (zwanego dalejThe Parties to the Agreement on implementation of Article ‧ of the General Agreement on tariffs and trade (hereinafter referred to as
Artykuł ‧ ust. ‧ protokołu nr ‧ do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezji, z drugiej strony, otwiera kontyngent taryfowy o zerowej stawce celnej na przywóz nieprzetworzonej oliwy z oliwek objętej kodami CN ‧ i ‧, całkowicie uzyskanej w Tunezji oraz przywożonej do Wspólnoty bezpośrednio z tego państwaArticle ‧ of Protocol No ‧ to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, opens a tariff quota at a zero rate of duty for imports of untreated olive oil falling within CN codes ‧ and ‧, wholly obtained in Tunisia and transported direct from that country to the Community
podkreśla znaczenie wspierania włączenia zatrudnienia i godnej pracy do strategii rozwojowych; wzywa do zamieszczenia dokładniejszej analizy zatrudnienia i innych aspektów godnej pracy w opracowaniach dotyczących strategii ograniczania ubóstwa, układów o partnerstwie gospodarczym, krajowych dokumentów strategicznych (CSP) i wieloletnich programów orientacyjnych (MIP); w tym kontekście podkreśla znaczenie konsultacji ze wszystkimi stosownymi stronami, w tym ze stowarzyszeniami pracodawców, związkami zawodowymi, pracownikami, jak również z sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim w szerokim tego słowa znaczeniuStresses the importance of supporting the integration of employment and decent work into development strategies; calls for the inclusion of a more thorough analysis of employment and other aspects of decent work in the Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs), Economic Partnership Agreements, Country Strategy Papers (CSPs) and Multiannual Indicative Programmes (MIPs); in this context, highlights the importance of consultations with all relevant stakeholders, including organised employers, trade unions and workers as well as the private sector and civil society in the broadest sense
Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich w dniu ‧ maja ‧ rThe Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, was signed on behalf of the European Community and its Member States on ‧ May
Objawy ze strony układu nerwowego mogą występować częściej, gdy efawirenz podawany jest podczas posiłków, prawdopodobnie z powodu zwiększonych stężeń efawirenzu w osoczu (patrz punktNervous system symptoms may occur more frequently when efavirenz is taken concomitantly with meals possibly due to increased efavirenz plasma levels (see section
Drugi Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chile, z drugiej strony, został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich w dniu ‧ lipca ‧ rThe Second Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, was signed on behalf of the European Community and its Member States on ‧ July
W przypadku bezwładnościowych układów hamulcowych z układem przenoszenia hydraulicznym, dokonane zostaje sprawdzenie czy skok siłownika pompy głównej osiąga minimalny poziom s/ihIn the case of inertia braking systems with hydraulic transmission, a check shall be made as to whether the travel of the master cylinder actuator reaches a minimum level of s/ih
uwzględniając Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ protokołu ‧ do Układu Europejskiego, w szczególności jego artHaving regard to the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, with regard to an extension of the period foreseen in Article ‧ of Protocol ‧ to the Europe Agreement, and in particular Article ‧ thereof
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy układ poprzez powiadomienie drugiej StronyEither Party may denounce this Agreement by notifying the other Party
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów ‧ i ‧ oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej stronyin the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Arab Republic of Egypt concerning reciprocal liberalisation measures on agricultural products, processed agricultural products and fish and fishery products, the replacement of Protocols ‧ and ‧ and their annexes and amendments to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part
uwzględniając Układ Europejski między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, podpisany w Brukseli dnia ‧ marca ‧ r., w szczególności jego artHaving regard to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, signed in Brussels on ‧ March ‧, and in particular Article ‧ thereof
Protokół przyjęty decyzją Rady ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą zawarcia Protokołu dostosowującego handlowe aspekty Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyniki negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych[‧] przewiduje nowe koncesje w odniesieniu do przywozu niektórych produktów wołowiny oraz cielęciny w ramach kontyngentów taryfowych otwartych przez ten UkładThe Protocol approved by Council Decision ‧/EC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the Parties on new mutual agricultural concessions provides for new concessions as regards the importation of certain beef and veal products under the tariff quotas opened by that Agreement
w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiejon the signing and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172960 zdań frazy układ strony.Znalezione w 15,686 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.