Tłumaczenia na język angielski:

  • meeting participant   
     
    A presenter or attendee in a meeting.

Przykładowe zdania z "uczestnik spotkania", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ucieszyła mnie tak ogromna ambicja uczestników spotkania.I was glad to find such a level of ambition around the table.
Wiadomością wysłaną pocztą elektroniczną w dniu 9 lutego 2004 r. skarżąca złożyła wniosek potwierdzający w rozumieniu art . 7 ust . 2 rozporządzenia nr 1049 / 2001 , zmierzający do uzyskania kompletnego protokołu ze spotkania z dnia 11 października 1996 r . , zawierającego nazwy i nazwiska wszystkich uczestników .By email of 9 February 2004 , the applicant made a confirmatory application within the meaning of Article 7 ( 2 ) of Regulation No 1049 / 2001 , in which it requested the full minutes of the meeting of 11 October 1996 , including all of the names .
Członkowie STECF oraz uczestnicy spotkań przez niego organizowanych nie są uprawnieni do kopiowania części lub całości danych w celu ich wykorzystania poza spotkaniemThe members of the STECF and participants of meetings that it organises are not permitted to make a copy of part or all of the data for use outside of the meeting
zauważa, że spotkania przewodniczących wyspecjalizowanych komisji Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, na przykład posiedzenia przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Spraw Konstytucyjnych czy Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, stanowią również narzędzie wymiany informacji i opinii ze względu na ograniczoną liczbę uczestnikówObserves that meetings of the chairs of specialised committees of the European Parliament and of the national parliaments, such as the meetings of the chairs of the Committee on Foreign Affairs, of the Committee on Constitutional Affairs and of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, are, because of the limited number of participants, also a tool for sharing information and exchanging views
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji uczestnikom nadchodzącego Nadzwyczajnego Spotkania Wysokiego Szczebla, Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom krajowym Państw Członkowskich oraz krajów partnerskich uczestniczących w procesie barcelońskim, a także Eurośródziemnomorskiemu Zgromadzeniu ParlamentarnemuInstructs its President to forward this resolution to the forthcoming Extraordinary High-Level Meeting, the Council, the Commission, the governments and national parliaments of the Member States and partner countries participating in the Barcelona Process and the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly
Podczas spotkania zorganizowanego przez brukselską sieć IRC przy współpracy z Regionem Stołecznym Brukseli , uczestnicy mieli okazję do refleksji nad rozwojem sieci , mogli spotkać znajomych z całej Europy oraz bezpośrednio dowiedzi eć się o bieżącej sytuacji i planach dla europejskiej polityki innowacyjności .At the meeting , organised by the Brussels IRC with support from the Brussels Capital Region , participants were able to reflect on the network s dynamics ’ , meet counterparts from across Europe , and hear first-hand about current and planned developments in European innovation policy .
Zawarcie w wykazie uczestników spotkania jedynie nazwiska danej osoby z uwag i na fakt reprezentowania przez nią dan ego podmiotu nie stanowi takiego naruszenia , a wymagana przez art . 4 ust . 1 lit. b ) wspomnianego rozporządzenia nr 1049 / 2001 ochronaThe mere presence of the name of the person concerned in a list of participants at a meeting , on behalf of the body which that person represented , does not constitute such an interference , and the protection of the privacy and integrity of the persons concerned ( under Article
O ile w trakcie rozmów trójstronnych nie zostanie postanowione inaczej, posiedzenie w ramach procedury pojednawczej odbędzie się w trakcie tradycyjnego spotkania tych samych uczestników w terminie określonym przez Radę na ustalenie projektu budżetuUnless decided otherwise during the trilogue, the conciliation meeting will be held at the traditional meeting between the same participants on the date set by the Council for establishing the draft budget
Uczestnicy warsztatów z zadowoleniem powitali możliwość wzięcia udziału w spotkaniu na szczeblu eksperckim i omówienia niektórych aspektów wydawania zezwoleń na wywóz, a także innych związanych z tym kwestiiParticipants in the workshops appreciated the opportunity to meet at expert level and to discuss several aspects of export licensing, as well as other related topics
Uczestnikami spotkania będą także organizacje międzynarodowe oraz organizacje regionalne znad Morza Czarnego. Liczymy na dyskusje, w których z zadowoleniem zostanie przyjęta i poparta zwiększona pomoc UE dla współpracy regionalnej Morza Czarnego oraz zostaną określone obszary priorytetowe dla skoordynowanego działania.International and Black Sea regional organisations will also participate and we look forward to discussions that would welcome and endorse increased EU support to Black Sea regional cooperation and determine the priority areas for coordinated action.
Uczestnicy misji odwiedzili również centrum ekspedycyjne, a następnie w kolejnym dniu odbyli podróż do Berlina na spotkanie z przedstawicielem Gazpromu 6 stycznia 2009 r.They also visited the dispatching centre and then the next day they travelled to Berlin to meet the Gazprom representative on 6 January 2009.
MŚP i instytucje naukowe mogą wcześniej zapoznać się z profilami technologicznymi innych uczestników oraz zaplanować bezpośrednie spotkania w celu omówienia możliwości współpracy .SMEs and research institutes can revi ew each other s technology profiles and schedule face-to-face meetings ’ to explore partnership opportunities .
Na poziomie światowym, sytuacja nie była wcale lepsza, jak to odnotowali wszyscy uczestnicy spotkania na szczycie OECD w dniach ‧–‧ września ‧ rAt world level, the situation was hardly any better, as noted by all the participants at the high-level OECD meeting held on ‧ to ‧ September
W tym okresie spotkania uczestników kartelu odbywały się ‧ do ‧ razy do roku; były to spotkania wielostronne, organizowane na zasadzie rotacji w krajach pochodzenia uczestników karteluAt this time the participants would meet ‧-‧ times a year on a multilateral basis with meetings organised on a rotating basis in the respective countries of the undertakings involved
Jako że pewne aspekty pakietu klimatycznego były przedmiotem organizowanego w ubiegłym tygodniu spotkania na szczycie, na którym sformułowano wymóg, aby wszelkie późniejsze zmiany w zakresie poprawek dotyczących wybranych aspektów unijnego systemu handlu przydziałami emisji były dostępne uczestnikom kolejnych szczytów, na kolejnym posiedzeniu trójstronnym w sobotę rano w Brukseli wprowadziłam do mego sprawozdania, za zgodą wszystkich sprawozdawców pomocniczych oraz w bezpośrednim następstwie szczytu, dodatkowy motyw, który został następnie zaakceptowany przez COREPER w sobotę popołudniu.While aspects of the climate package were on the agenda at last week's summit meeting, and a requirement from that summit that any future revisions on amendments to aspects of EU ETS be available to be considered by future summits, at the subsequent trialogue on Saturday morning in Brussels, I added, with the full support of all the shadow rapporteurs, a new recital to my report - subsequent to the summit - which was then accepted by COREPER on Saturday afternoon.
Zobaczysz, że jesteś organizatorem spotkania. Kliknij na przycisk Nowy, aby dodać innych uczestnikówYou will see that you are the organizer of the event. Click the New button to add the other attendees
Swój udział zapowiedziało 150 uczestników , a przedmiotem spotkania będzie ocena obecnej polityki dotyczącej gospodarstw niskotowarowych w państwach EU-27 .Up to 150 participants are expected to attend the conference which will assess the current situation regarding policies directed at semisubsistence farms in the EU-27 .
W końcu, pragnę zauważyć, że szczyt G20 miał do wykonania pewne zadanie w związku z przesłaniem skierowanym do uczestników szczytu przez pana Dominika Strauss-Kahna w przeddzień spotkania: "System nie zostanie odbudowany, jeśli nie zostanie rozwiązana kwestia toksycznych aktywów”.Finally, I note that the G20 had a task to carry out, following a message sent to it by Dominique Strauss-Kahn on the eve of its work: 'The system will not recover whilst the question of toxic assets remains unresolved'.
G ∏ ównym zadaniemprowadzàcego spotkanie jest zapewnieniesprawnego i nale ̋ ytego przebiegu obrad , a tak ̋ e pomoc uczestnik om w skutecznymprzedstawieniu swoich racji .A moderator s main function ’ is to ensure that thedebate runs smoothly and fairly , as wellas to enable others to air their viewseffectively .
Uczestnicy spotkania z 16 lutego 2007 roku dokonali ponadto przegldu kampanii UE pt . „ Ty teg masz wpływ na zmiany klimatu ” .Participants in the 16 February 2007 event also reviewed the EU s ’ ‘ You control climate change campaign ’ .
Uczestnicy takiego spotkania powinni być reprezentatywni dla społeczeństwa obywatelskiego UE i Japonii , tak aby stworzyć odpowiednią bazę do nawiązania w przyszłości sieci kontaktów .The participants for this meeting should be representatives of EU and Japanese civil society who could provide a basis for further networking .
Rzecznik Europejski otworzył spotkanie , witając jego uczestników w Strasburgu i kreśląc cele , jakie stawia przed siecią współpracy .The second day of the meeting focused on the functioning of the liaison officers network ’ and how it could be improved .
Wszyscy obserwatorzy dopuszczeni na spotkanie Stron mają przestrzegać tych samych zasad i procedur, jakie stosują się do innych uczestników spotkaniaAll observers admitted to a meeting of the Parties shall comply with all rules and procedures applicable to other participants in the meeting
Uczestnicy pierwszego spotkania Helsińskiego Forum Chemikaliów dyskutowali na temat oddziaływania REACH , unijnego rozporządzenia dotyczącego substancji chemicznych , poza granicami UE .At the first meeting of the Helsinki Chemicals Forum , participants highlighted how REACH , the EU chemicals regulation , is having an impact beyond EU borders .
mając na uwadze, że uczestnicyspotkania na szczycie UE-Rosja uzgodnili odłożenie ustanowienia tych czterech wspólnych przestrzeni do następnego spotkania na szczycie UE-Rosja, które odbędzie się w Moskwie w maju ‧ rokuwhereas, at the ‧th EU-Russia Summit, the participants agreed to postpone the establishment of the four common areas until the next EU-Russia Summit in Moscow in May
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28041 zdań frazy uczestnik spotkania.Znalezione w 13,917 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.