Tłumaczenia na język angielski:

  • meeting participant   
     
    A presenter or attendee in a meeting.

Przykładowe zdania z "uczestnik spotkania", pamięć tłumaczeniowa

add example
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji uczestnikom nadchodzącego Nadzwyczajnego Spotkania Wysokiego Szczebla, Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom krajowym Państw Członkowskich oraz krajów partnerskich uczestniczących w procesie barcelońskim, a także Eurośródziemnomorskiemu Zgromadzeniu ParlamentarnemuInstructs its President to forward this resolution to the forthcoming Extraordinary High-Level Meeting, the Council, the Commission, the governments and national parliaments of the Member States and partner countries participating in the Barcelona Process and the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly
Uczestnik wnioskujący o przeprowadzenie konsultacji obejmuje przewodnictwo i odpowiada za ustalenie czasu i miejsca spotkania dogodnego dla obu stronthe Participant requesting consultation shall chair and be responsible for finding a mutually agreeable time and place for the meeting
Warsztaty zorganizowane w Afryce na temat CWC dla państw nie będących stroną (miejsce spotkania w Afryce Północnej/Środkowej, do ustalenia, trzy dni, pierwszy kwartał ‧ r.)- uczestników mają sponsorować organy decyzyjne państw nie będących stroną, oraz odpowiednie organizacje regionalne/subregionalneWorkshop on the CWC for States not Party in Africa (venue in Southern/Central Africa, tbd, three days, first quarter ‧), participants to be sponsored from decision-making bodies in States not Party, and relevant regional/sub-regional organisations
Na tym spotkaniu, zwracając się do uczestników konferencji, przypomniałem moim sudańskim rozmówcom, że nasza pomoc na rzecz rozwoju jest przeznaczona na wsparcie rozwoju Sudanu, z zastrzeżeniem, że w tym kraju nastąpią prawdziwe przemiany demokratyczne, zgodnie z tym co zostało przewidziane w kompleksowym porozumieniu pokojowym.At this meeting, I reminded my Sudanese interlocutors, while addressing the conference, that our development aid is intended to support development in Sudan subject to a genuine democratic transformation taking place in the country, as provided for in the Comprehensive Peace Agreement.
spotkania w ramach sieci i organizację krótkich szkoleń (konferencji, letnich szkół i specjalistycznych kursów szkoleniowych) dostępnych zarówno dla uczestników z sieci, jak i naukowców spoza niejnetworking and the organisation of short training events (conferences, summer schools and specialised training courses), open to both trainees of the network and to researchers from outside the network
mając na uwadze, że uczestnicyspotkania na szczycie UE-Rosja uzgodnili odłożenie ustanowienia tych czterech wspólnych przestrzeni do następnego spotkania na szczycie UE-Rosja, które odbędzie się w Moskwie w maju ‧ rokuwhereas, at the ‧th EU-Russia Summit, the participants agreed to postpone the establishment of the four common areas until the next EU-Russia Summit in Moscow in May
Spotkania informacyjne dla uczestników mają w szczególności za zadanie:Specifically, the briefings aim for the participant to:
Członkowie STECF oraz uczestnicy spotkań przez niego organizowanych nie są uprawnieni do kopiowania części lub całości danych w celu ich wykorzystania poza spotkaniemThe members of the STECF and participants of meetings that it organises are not permitted to make a copy of part or all of the data for use outside of the meeting
W dniu ‧ maja ‧ r. ministrowie odpowiedzialni za zagadnienia audiowizualne w kilku państwach członkowskich, zebrani na nieformalnym spotkaniu w Cannes, z zadowoleniem powitali inicjatywę Parlamentu Europejskiego dotyczącą działania przygotowawczego MEDIA International i zachęcili Komisję do dalszego rozwijania tej inicjatywy oraz zbadania stosowności i możliwości przedstawienia wniosku dotyczącego programu pomocowego mającego promować współpracę między specjalistami z branży audiowizualnej w Europie i krajach trzecich, z zapewnieniem wzajemnych korzyści wszystkim uczestnikomOn ‧ May ‧, at an informal gathering in Cannes, ministers responsible for audiovisual matters from a number of Member States welcomed the European Parliament’s initiative on the preparatory action MEDIA International and encouraged the Commission to pursue the development of this initiative and to examine the desirability and the possibility of presenting a proposal for a support programme to promote cooperation between European audiovisual industry professionals and industry professionals in third countries for the mutual benefit of all participants
Na każdym spotkaniu sekretariat, na odpowiedzialność przewodniczącego, sporządza listę obecności obejmującą, w miarę potrzeby, władze, organizacje i organy reprezentowane przez uczestnikówAt each meeting, the secretariat shall draw up, under the responsibility of the Chair, an attendance list specifying, where appropriate, the authorities, organisations or bodies to which the participants belong
Rozdana została ostateczna wersja projektu programu tej sesji częściowej, zgodnego z ustaleniami uczestników konferencji przewodniczących, podjętymi podczas czwartkowego spotkania z 18 września 2008 r., stosownie do artykułów 130 i 131 Regulaminu.The final version of the draft agenda for this part-session as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 18 September 2008, pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure has been distributed.
Spotkania będą się odbywać w kraju, w którym znajduje się przewodniczący, chyba że uczestnik lub organizacja międzynarodowa zaoferuje się być gospodarzem spotkania, a jego oferta zostanie przyjętaMeetings are to be held in the country where the Chair is located, unless a Participant or an international organisation offers to host a meeting and this offer has been accepted
W końcu, pragnę zauważyć, że szczyt G20 miał do wykonania pewne zadanie w związku z przesłaniem skierowanym do uczestników szczytu przez pana Dominika Strauss-Kahna w przeddzień spotkania: "System nie zostanie odbudowany, jeśli nie zostanie rozwiązana kwestia toksycznych aktywów”.Finally, I note that the G20 had a task to carry out, following a message sent to it by Dominique Strauss-Kahn on the eve of its work: 'The system will not recover whilst the question of toxic assets remains unresolved'.
Równocześnie podejmujemy się zorganizowania na temat Romów forum dyskusyjnego na wysokim szczeblu, którego celem jest doprowadzenie do spotkania przedstawicieli parlamentów i rządów krajowych, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z czołowymi przedstawicielami społeczeństwa Romów, a także innymi kluczowymi uczestnikami.At the same time we are offering to organise a high-level Roma forum, aimed at bringing together representatives of national governments and parliaments, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions as well as leading figures from Roma civil society and other important players.
W tym okresie spotkania uczestników kartelu odbywały się ‧ do ‧ razy do roku; były to spotkania wielostronne, organizowane na zasadzie rotacji w krajach pochodzenia uczestników karteluAt this time the participants would meet ‧-‧ times a year on a multilateral basis with meetings organised on a rotating basis in the respective countries of the undertakings involved
Uczestnicy warsztatów z zadowoleniem powitali możliwość wzięcia udziału w spotkaniu na szczeblu eksperckim i omówienia niektórych aspektów wydawania zezwoleń na wywóz, a także innych związanych z tym kwestiiParticipants in the workshops appreciated the opportunity to meet at expert level and to discuss several aspects of export licensing, as well as other related topics
Rozdana została ostateczna wersja projektu programu zgodnego z ustaleniami uczestników konferencji przewodniczących, podjętymi podczas czwartkowego spotkania z 28 sierpnia 2008 roku, stosownie do artykułów 130 i 131 Regulaminu.The final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 28 August 2008 pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure has been distributed.
Chcielibyśmy również tutaj wyrazić naszą opinię, że społeczność cywilna musi być aktywnym uczestnikiem jako alternatywa dla spotkania głów państw i rządów w Limie.Here we should also state our opinion that civil society must be an active participant as an alternative to the Summit of Heads of State and Government in Lima.
Jakkolwiek istnieją przesłanki świadczące o tym, że pierwsze kontakty o charakterze antykonkurencyjnym między producentami trzech produktów z PMMA miały miejsce już w połowie lat ‧., Komisja za początkową datę przyjmuje termin spotkania w dniu ‧ stycznia ‧ r., ponieważ jest to pierwsze spotkanie o charakterze antykonkurencyjnym, na potwierdzenie którego Komisja posiada dowody od więcej niż jednego z jego uczestnikówWhilst there are indications that first anti-competitive contacts between producers of the three PMMA-products occurred already in the mid ‧s, the Commission sets the starting date with the meeting of ‧ January ‧, as this is the first anti-competitive meeting for which the Commission has confirmation from more than one of the participants
Poza uczestnikami dialogu terytorialnego w spotkaniu tym powinni uczestniczyć, w szczególności, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i sieci miastIn addition to the parties to the territorial dialogue, the participants at the proposed meeting should include, in particular, the European Commission, the European Parliament, the Committee of the Regions and urban networks
Komisja Wspólnot Europejskich informuje we właściwym czasie jego uczestników o dacie spotkania Komitetu i przesyła odpowiednią dokumentacjęThe Commission of the European Communities shall, in due time, inform the participants of the date of the meeting of the Committee and transmit the relevant documentation
Jednocześnie tak znaczna liczba uczestników spotkania w Kopenhadze daje mi nadzieję, że działania tak dużej liczby sojuszników będą miały w ostatecznym rozrachunku szansę powodzenia.At the same time, the large number of participants at the meeting in Copenhagen fills me with hope that the action of such a large number of allies will ultimately have a chance of success.
W reakcji na inicjatywę Komisji e-Europa, uczestnicy lizbońskiego spotkania Rady Europejskiej w dniach ‧ i ‧ marca ‧ r. wezwali Państwa Członkowskie do zapewnienia wszystkim szkołom dostępu do Internetu i zasobów multimedialnychAs a reaction to the Commission
W tym przykładzie, wprowadzisz zdarzenie. Musisz zorganizować spotkanie w następny poniedziałek, dotyczące wprowadzenia Twojego nowego produktu. Twoja szefowa, Joan Holden, będzie przewodniczącą, a Ty, Jack Smith, będziesz organizatorem zdarzenia. Ponadto będzie dwóch innych uczestników: Peter Krzinski i Kirsten Friese. Joan dostarczyła Ci program spotkania. Spotkanie rozpocznie się o godzinie ‧: ‧ i zakończy o ‧. ‧. Takie samo spotkanie powinno być powtarzane w każdy poniedziałekIn this example, you 'll enter an event. You need to arrange a meeting on the next Monday regarding launch of your new Product. Your boss Joan Holden will be the event chairwoman owner, and you, Jack Smith, will be the event organizer. There will be two more attendees (participants): Peter Krzinski and Kirsten Friese. Joan gave you the program of the meeting. The appointment will start at ‧ noon and end at ‧ pm. The same appointment should be scheduled (recurred) each Monday
W okresie od początku do połowy lat osiemdziesiątych zaczęto organizować spotkania wielostronne, a przyjmowane ustalenia stały się bardziej konkretne i miały na celu ochronę udziałów w rynku uczestników karteluBy the early to mid ‧s multilateral meetings began to be organised and arrangements became more solidified with the aim of maintaining their respective market shares
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25219 zdań frazy uczestnik spotkania.Znalezione w 8,206 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.