Tłumaczenia na język angielski:

 • software upgrade   
   
  A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
 • upgrade   
  (verb, noun   )
   
  A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
 • update     
  (verb, noun   )
 • updating   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Łatka w informatyce
 
Uwspółcześnianie
 
Odświeżenie, aktualizacja
 
Łata w informatyce
 
aktualizacja
 
Aktualizowanie
 
Poprawienie
 
Unowocześnienie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Doradca uaktualnienia systemu Windows VistaWindows Vista Upgrade Advisor
uaktualnićupgrade
uaktualnienie aktywneactive upgrade
Uaktualnienie funkcjiFeature Upgrade
uaktualnienie stopniowerolling upgrade
uaktualnienie systemusystem upgrade
uaktualnienie wizualnevisual upgrade
uaktualnioneudate
zgłosić do Rejestru Wspólnotowego zlecenie uaktualnieniarequest the Community registry to update

Przykładowe zdania z "uaktualnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Popieram tę inicjatywę, która prowadzi do uaktualnienia dyrektywy 2005/60/WE w sprawie prania brudnych pieniędzy, szczególnie jeśli chodzi o wszystkie środki wykonawcze wymienione w artykule 41 tej dyrektywy.I support this initiative, which seeks to update Directive 2005/60/EC on money laundering, particularly as regards all the implementation measures listed in Article 41 of that directive.
W tych ramach Portugalia przedstawiła uaktualnienia na szczeblu krajowym aspektów BSiL, takich jak produkcja, znakowanie, kontrola eksportu, pośrednictwo i techniki niszczeniaIn that framework, Portugal presented national updates on aspects of SALW such as production, marking, export controls, brokering and destruction techniques
Należy określić warunki korzystania z prawa do obrony przez przewoźników podlegających decyzjom przyjętym przez Komisję w celu uaktualnienia wykazu wspólnotowegoIt is necessary to lay down conditions for the exercise of the rights of defence of the carriers subject to the decisions adopted by the Commission in order to update the Community list
uaktualnienie określone w ppktthe updating referred to in Point
Państwa Członkowskie zapewniają, by uaktualniona informacja, nie będąca informacją poufną, a w szczególności nie dotyczącą tajemnicy przedsiębiorstwa, była publicznie dostępna w sposób zapewniający wszystkim zainteresowanym stronom łatwy dostęp do tej informacjiThey shall ensure that up-to-date information, provided that the information is not confidential and, in particular, does not comprise business secrets, is made publicly available in a manner that guarantees all interested parties easy access to that information
W tym kontekście , sądy Unii i Państw Członkowskich będą interpretowały Kartę z należytym uwzględnieniem wyjaśnień sporządzonych pod kierownictwem Prezydium Konwentu , który opracował Kartę , i za których uaktualnienie odpowiada Prezydium Konwentu Europejskiego .In this context the Charter will be interpreted by the courts of the Union and the Member States with due regard to the explanations prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter and updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention .
przypomina o innych priorytetach polityki zagranicznej, w szczególności o umacnianiu stosunków transatlantyckich poprzez uaktualnienie i zastąpienie istniejącej nowej agendy transatlantyckiej prawdziwym partnerstwem, zacieśnieniu stosunków z Ameryką Łacińską i Karaibami w celu utworzenia dwuregionalnego stowarzyszenia, przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu w ten proces, umocnieniu roli Unii w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, a także o dalszym wywiązywaniu się przez Unię ze zobowiązań wobec Iraku i Afganistanu na płaszczyźnie ekonomicznej, wojskowej i politycznejRecalls its other priorities as regards foreign policy, in particular the strengthening of transatlantic relations by an updating of the existing New Transatlantic Agenda and its replacement with a genuine partnership, the intensification of relations with Latin America and the Caribbean with a view to establishing a biregional association, in which Parliament should be fully involved, the strengthening of the Union's role in the Middle East peace process and a continued economic, military and political commitment on the part of the EU towards Iraq and Afghanistan
Niestety nie, ponieważ ten system drugiej generacji nie jest niczym innym, jak tylko uaktualnioną wersją wcześniejszego wadliwego systemu.Sadly not, as this second-generation system is no more than an updated version of an already flawed system.
W razie konieczności uaktualni swoje prognozy w trakcie procedury budżetowejIf necessary, it will update its estimates in the course of the budgetary procedure
W razie przeładunku, informację należy uaktualnićThis information must be updated in the event of transhipment
Uaktualniona ewidencja Olympic Airways Services w zakresie podatków i ubezpieczeń została sprawdzona na dzień ‧ lutego ‧ rAs of ‧ February ‧, the updated taxation and insurance records of Olympic Airways Services had already been proven
W związku z tym wspólnotowy wykaz powinien zostać odpowiednio uaktualniony, a przewoźnicy ci ujęci w załączniku AConsequently, the Community list should be updated accordingly and these carriers should be included in Annex A
Jednocześnie należy uaktualnić odniesienia do rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧, zastąpionego rozporządzeniem (WE) nrAt the same time, references to Commission Regulation (EEC) No ‧, as replaced by Regulation (EC) No ‧, can be updated
Okres referencyjny dla ustalenia wartości w uaktualnionych wykazach wynosi rok przed planowaną datą zakończenia analizyThe reference period for the establishment of values in the updated inventories shall be the year before that analysis is to be completed
Niezależnie od tych dwóch zastrzeżeń apeluję do państw członkowskich, Rady oraz Komisji, w tym prezydencji czeskiej, by dokonały pilnego uaktualnienia odpowiedniego prawodawstwa europejskiego i ustawodawstwa krajowego, jak też ratyfikowały międzynarodowe porozumienia w celu skutecznego zwalczania pedofilii.Regardless of these two reservations, I appeal to the Member States, the Council and the Commission, including the Czech Presidency, to urgently update the relevant European and national legislation and to ratify international agreements for effectively combating paedophilia.
Ceny w okresie rozpoczynającym się w dniu ‧ lipca ‧ r. nie mogą być niższe niż ceny określone w wyżej wymienionym załączniku, uaktualnionym w drodze wymiany listów między Umawiającymi się Stronami w celu uwzględnienia tendencji kosztów w odniesieniu do danych produktówThe prices for the period beginning ‧ July ‧ shall not be lower than those specified in the said Annex, as updated by exchange of letters between the Contracting Parties in order to take account of the trend of costs for the products in question
Po uaktualnieniu, czy przewodnik zawiera wykaz wszystkich nowych samochodów dostępnych w dniu publikacji tego uaktualnienia?When updated does the guide contain a listing of all new passenger car models available at the date of publication of this update?
Operatorzy systemu przesyłowego codziennie publikują uaktualnienia dotyczące dostępności krótkoterminowych usług (z wyprzedzeniem jednodniowym i tygodniowym) oparte, między innymi, na zgłoszeniach zapotrzebowania, aktualnych zobowiązaniach wynikających z zawartych umów oraz regularnych, długoterminowych przewidywaniach dotyczących dostępnej zdolności przesyłowej w ujęciu rocznym, przez okres do ‧ lat dla wszystkich właściwych punktówTransmission system operators shall publish daily updates of availability of short‐term services (day‐ahead and week-ahead) based, inter alia, on nominations, prevailing contractual commitments and regular long‐term forecasts of available capacities on an annual basis for up to ‧ years for all relevant points
Zaznaczając pola poniżej, możesz decydować, jakie zdarzenia zarejestrowane w pliku dziennika mają zostać wyświetlone na liście. Po zaznaczeniu jakiegokolwiek pola, musisz nacisnąć przycisk Uaktualnij, aby wyświetlić rezultaty. Jeżeli jednak parametr loglevel ma niższą wartość, niż wynikało by to z zaznaczonych opcji, żadne wyniki nie zostaną wyświetloneWith the four checkboxes below the big list you can decide, which events are displayed in the list. You have to press Update to see the results. If the log level of your samba is too low, you wo n't see everything
Program transmisji danych z zakresu rachunków narodowych powinien zostać uaktualniony, aby uwzględnić zmieniające się potrzeby użytkowników oraz nowe priorytety polityki i rozwój nowych form działalności gospodarczej w Unii EuropejskiejThe transmission programme of national accounts data should be updated to take into account changing user needs and new policy priorities, and the development of new economic activities in the European Union
Słuchanie muzyki powinno być proste. W tym celu stworzyliśmy Asystenta pierwszego uruchomienia, który pokazuje się, kiedy & amarok-mianownik; jest uruchamiany pierwszy raz. Dla tych, którzy chcą później uaktualnić swoją kolekcję albo nie chcą używać asystenta, przygotowaliśmy ten krótki przewodnik po programie. Pomoże Ci on uruchomić i skonfigurować & amarok-biernik; w kilka minutListening to music should be easy. To this end we have provided a First-Run Wizard which presents itself the first time & amarok; is run. For those who wish to update their collection later on, or not use the wizard, this Quick Start Guide is for you. It will help you have & amarok; up and running in minutes
Usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. ‧ część A ust. ‧ lit. i) dyrektywy ‧/‧/EWG, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowychVocational training or retraining services provided under the conditions set out in Article ‧(A)(i) of Directive ‧/‧/EEC shall include instruction relating directly to a trade or profession as well as any instruction aimed at acquiring or updating knowledge for vocational purposes
W dniu ‧ lipca ‧ r. Bułgaria przedłożyła uaktualnioną wersję swojego Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa (NPPCBulgaria submitted an updated version of its national programme for the adoption of the acquis (NPAA) on ‧ July
Istnieją inne przykłady, o czym możemy dowiedzieć się z "wyjaśnień sporządzonych pod kierownictwem Prezydium Konwentu, który opracował kartę, i za których uaktualnienie odpowiada Prezydium Konwentu Europejskiego”, który przygotował "konstytucję europejską”.There are other examples, as can be seen in the 'explanations prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter and updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention' that drafted the 'European constitution'.
Należy również zapewnić opublikowanie programów działań oraz ich uaktualnionych wersji, a sprawozdania okresowe opisujące postępy w realizacji programu przedstawiać KomisjiIt is also necessary to provide for the publication of programmes of measures and updates thereof, and for interim reports to be presented to the Commission, describing progress in the implementation of the programme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1917 zdań frazy uaktualnienie.Znalezione w 1,43 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.