Tłumaczenia na język angielski:

 • software upgrade   
   
  A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
 • upgrade   
  (verb, noun   )
   
  A software package that replaces an existing version of a product with a newer and/or more powerful or sophisticated version of the same product. The upgrade process typically leaves existing customer data and preferences intact while replacing the existing software with the newer version.
 • update     
  (verb, noun   )
 • updating   
  (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Doradca uaktualnienia systemu Windows VistaWindows Vista Upgrade Advisor
uaktualnićupgrade
uaktualnienie aktywneactive upgrade
Uaktualnienie funkcjiFeature Upgrade
uaktualnienie stopniowerolling upgrade
uaktualnienie systemusystem upgrade
uaktualnienie wizualnevisual upgrade
uaktualnioneudate
zgłosić do Rejestru Wspólnotowego zlecenie uaktualnieniarequest the Community registry to update

Przykładowe zdania z "uaktualnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uaktualnione przy pomocy zdjęć z teleskopów w Chile i na HawajachWe' ve computer enhanced it, based on Dr. Patel' s readings... from telescopes in Chile and Hawaii
CITES Cactaceae checklist, second edition, (‧, opracowanie: D. Hunt. Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) uaktualniona, przyjęta przez Komitet ds. Nomenklatury jako wytyczne dla dokonywania odniesień do nazw gatunków CactaceaeCITES Cactaceae checklist, second edition (‧, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) and its updates accepted by the Nomenclature Committee, as a guideline when making references to names of species of Cactaceae
W konsekwencji przyjęcia dyrektyw ‧/WE i ‧/WE, które skodyfikowały prawodawstwo wspólnotowe, odpowiednio w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych i produktów leczniczych stosowanych u ludzi, odniesienia do przepisów tego prawodawstwa powinny być uaktualnioneIn consequence of the adoption of Directives ‧/EC and ‧/EC, which codified Community legislation in the field of veterinary medicinal products and medicinal products for human use respectively, references to provisions of that legislation should be updated
Uaktualniony zbiór jest przygotowywanyAn updated collection is in preparation
Proszę uaktualnić późniejPlease update later
Tekst załączników I i ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wymaga uaktualnienia ze względu na zmiany w nomenklaturze budżetowej i wymogi w zakresie danychAnnexes I and ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ need to be updated because of changes in the budget nomenclature and data requirements
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ [‧] stanowiące uaktualnienie rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ [‧]Commission Regulation (EC) No ‧ revising Commission Regulation (EEC) No ‧ has, inter alia, introduced specific conditions strengthening the controls on the import of non-cultivated mushrooms from a number of third countries
uznaje, że pomimo względów kulturowych, historycznych lub konstytucyjnych, baza danych na temat sytuacji mniejszości i pokrzywdzonych grup społecznych jest kontrowersyjna i że uaktualniona baza danych jest niezbędna aby podejmować działania i tworzyć przepisy w zakresie zwalczania dyskryminacjiConsiders that, notwithstanding cultural, historical or constitutional considerations, data collection on the situation of minorities and disadvantaged groups is critical and that policy and legislation to combat discrimination must be based on accurate data
prom pasażerski typu ro-ro oznacza morski statek pasażerski według definicji zawartej w rozdziale ‧ ‧ Konwencji SOLAS w jej uaktualnionej wersjiro-ro passenger ferry means a seagoing passenger vessel as defined in Chapter ‧ ‧ of SOLAS, in its up-to-date version
środki podejmowane w celu uaktualnienia wykazu należy podejmować zgodnie z procedurą ‧ lit. a), ustanowioną w decyzji Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [‧]whereas such updating measures must be taken in line with procedure III(a) as laid down in Council Decision ‧/EEC of ‧ July ‧ laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission
Komisja powinna przy tej okazji jednoznacznie nawiązać do uaktualnionej Europejskiej Karty Społecznej oraz Karty Praw Podstawowych UEWith these aims in view, the EU should also make explicit reference to the revised European Social Charter and the European Charter of Fundamental Rights
W ostatniej publikacji przedstawiono uaktualnione dane dotyczące ‧ z ‧ wspomnianych pacjentów, zgodnie z którymi wszyscy ci pacjenci pozostawali w fazie remisji cytogenetycznej (zakres ‧ miesięcyIn a recent publication updated information from ‧ of these ‧ patients revealed that all these patients remained in cytogenetic remission (range ‧ months
Proces zewnętrznego przekazywania uprawnień jest sfinalizowany, gdy CITL poinformuje rejestr nabywający, że nie wykrył żadnych rozbieżności w propozycji przesłanej przez rejestr inicjujący i gdy CITL otrzymał z rejestru nabywającego potwierdzenie, że uaktualnił on zapisy zgodnie z propozycją rejestru inicjującegoAn external transfer of allowances process shall be final when the CITL informs the acquiring registry that it has not detected any discrepancies in the proposal sent by the initiating registry and the CITL has received confirmation from the acquiring registry that it has updated its records in accordance with the initiating registry's proposal
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ niektóre państwa członkowskie przekazały Komisji informacje, które są istotne w kontekście uaktualnienia wspólnotowego wykazuIn accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, some Member States communicated to the Commission information that is relevant in the context of updating the Community list
W przypadku odroczenia posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedkłada Agencji sprawozdanie roczne zawierające uaktualnione dane dotyczące postępu w badaniach klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej zgodnie z decyzją Agencji zatwierdzającą plan badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej i przyznającą odroczenieIn the case of a deferral, the marketing authorisation holder shall submit an annual report to the Agency providing an update on progress with paediatric studies in accordance with the decision of the Agency agreeing the paediatric investigation plan and granting a deferral
Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (COM(2008)311) ma uaktualnić, uprościć i zastąpić dyrektywę w sprawie wyrobów budowlanych w świetle nowych okoliczności.The proposal for a regulation on harmonised conditions for the marketing of construction products (COM(2008)311) is intended to update, simplify and replace the Construction Products Directive in light of changed circumstances.
Państwa Członkowskie w ciągu trzech lat od opublikowania każdego planu gospodarowania wodami w dorzeczu lub jego uaktualnienia na mocy art. ‧ przedkładają sprawozdanie tymczasowe opisujące postęp we wdrażaniu planowanego programu środkówMember States shall, within three years of the publication of each river basin management plan or update under Article ‧, submit an interim report describing progress in the implementation of the planned programme of measures
Kryteria rodzajowe do stosowania przy podejmowaniu decyzji odnośnie identyfikacji, zmian, specyfikacji lub wniosków o uaktualnienie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania są następująceThe generic criteria to be applied when a decision is taken on identification of, modifications to, specifications or applications for updating projects of common interest are the following
Dodatkowo, osoba posiadająca pozwolenie występuje do odnośnego Państwa Członkowskiego, które udzieliło pierwszego pozwolenia, o przygotowanie sprawozdania oceniającego w odniesieniu do rozpatrywanego weterynaryjnego produktu leczniczego, lub, jeśli niezbędne, o uaktualnienie goIn addition, the holder of the authorization shall request the reference Member State which granted the initial authorization to prepare an assessment report in respect of the veterinary medicinal product concerned, or, if necessary, to update it
Zgadzam się, że istnieje potrzeba uproszczenia dorobku wspólnotowego i uaktualnienia niemających już zastosowania dyrektyw poprzez przystosowanie ich do naszych czasów.I agree with the need to simplify the Community acquis and to update the directives that no longer apply, adapting them to our times.
Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach ‧ i ‧ lit. b) Protokołu nrIt is therefore necessary to update the reference prices and amounts listed in Tables ‧ and IV(b) to Protocol No ‧ accordingly
R ‧: Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC), w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧), zmienioneR ‧: Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards definitions and updated definitions (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), as amended by
dostosowujące rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przydziału kodów państw zgłaszających i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do uaktualnienia wykazu portów lotniczych Wspólnotyadapting Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards the allocation of reporting-country codes and amending Commission Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the updating of the list of Community airports
W związku z uzgodnieniem nowych mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych należy uaktualnić przedmiotowy załącznikSince new administrative arrangements on catch certificates have been agreed, that Annex should be updated
Rozwój zrównoważonego, odpowiedzialnego, wysokiej jakości sektora turystyki wymaga uaktualnienia i poprawy ram prawnych europejskich statystyk w tej dziedzinie.The development of a sustainable, responsible, high quality tourism sector requires the legal framework for European statistics in this area to be updated and improved.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857 zdań frazy uaktualnienie.Znalezione w 0,67 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.