wymowa: IPA: ˌtũnɛˈzɨjsjci

Tłumaczenia na język angielski:

  • Tunisian   
     
    odnoszący się do państwa Tunezja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

republika tunezyjskarepublic of tunisia; tunisia
Tunezyjskie Siły PowietrzneTunisian Air Force

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tunezyjski", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wpis Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. ‧, Mediolan, Włochy; data urodzenia: ‧ marca ‧ r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu: L ‧ wydany w Mediolanie dnia ‧ listopada ‧ r.; numer identyfikacji krajowej: ‧-‧; numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK‧C‧Z‧UThe entry Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. ‧, Milan, Italy; date of birth: ‧ March ‧; place of birth: Tunis, Tunisia; nationality: Tunisian; passport No: L ‧ delivered in Milan on ‧ Nov ‧; national identification No: ‧-‧; Codice Fiscale: CHRTRK‧C‧Z‧U
Obywatelstwo: tunezyjskieNationality: Tunisian
Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. dotyczące zawarcia Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ concerning the conclusion of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Republic of Tunisia (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
między Wspólnotą Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty nieprzetworzonej oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezjibetween the European Community and the Republic of Tunisia on the arrangements for the import into the Community of untreated olive oil originating in Tunisia
Powodem tego jest fakt, że niewielu z nas potępiło nadużycia ze strony rządu tunezyjskiego, to, co musieli przejść ci, którzy odważyli się wbrew wszystkiemu krytykować i obnażać jego praktyki, a w szczególności tortury, jakim poddani zostali obrońcy praw człowieka.The reason is that very few of us in this House have denounced the abuses of the Tunisian regime and what people had to go through who dared, against all the odds, to criticise it and denounce its practices, and particularly the torture of human rights defenders.
tunezyjska, bośniacka, austriackaTunisian, Bosnian, Austrian
Decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the conclusion of a Protocol on financial and technical cooperation between the European Economic Community and the Republic of Tunisia (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Niniejszym w imieniu Wspólnoty zawiera się Porozumienie w formie wymiany listów odnoszące się do art. ‧ Umowy o współpracy i art. ‧ Umowy przejściowej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską i dotyczące przywozu do Wspólnoty otrębów i śruty pochodzących z TunezjiThe Agreement in the form of an exchange of letters relating to Article ‧ of the Cooperation Agreement and Article ‧ of the Interim Agreement between the European Economic Community and the Republic of Tunisia and concerning the import into the Community of bran and sharps originating in Tunisia is hereby concluded on behalf of the Community
Umowa w sprawie współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Republiką TunezyjskąAgreement on scientific and technical cooperation between the European Community and the Tunisian Republic
Właśnie w tym miejscu pojawia się sprzeczność - pieniądze, które mają zostać wykorzystane do pobudzenia tunezyjskiej gospodarki, wykorzystywane są także do finansowania i wspierania dyktatorskiego i antydemokratycznego aparatu.This is precisely where we have a contradiction - the money that is to be used to stimulate the Tunisian economy is also used to finance and support a dictatorial, anti-democratic apparatus.
Oczekiwała tego również lady Ashton, kiedy to, w dniu wczorajszym, odwiedziła tunezyjskie władze w Tunisie, oferując im wsparcie polityczne i finansowe.This was also expressed by Lady Ashton when she visited the Tunisian authorities in Tunis yesterday, offering them political and financial support.
(FR) Panie przewodniczący! 14 stycznia spotkałam się z członkami tunezyjskiej delegacji.(FR) Mr President, on 14 January, I met with members of the Tunisian delegation.
Pomoc UE musi być ostrzeżeniem, by zagwarantować właściwy proces wyborczy oraz przestrzeganie praw człowieka, służące wsparciu narodu tunezyjskiego i doradzaniu mu w celu uniknięcia wszelkiego zbaczania w kierunku fundamentalizmu.EU assistance must serve as a warning so as to ensure a proper electoral process and to guarantee respect for human rights, the aim being to support and advise the people of Tunisia in order to prevent any drifts towards fundamentalism.
Nr paszportu: L‧ (paszport tunezyjski wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ r.). w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmieniePassport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on ‧.‧.‧). under the heading Natural persons shall be replaced with the following
Właściwie, tunezyjskieTunisian, actually
WARUNKI UCZESTNICTWA OSÓB PRAWNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I REPUBLIKI TUNEZYJSKIEJTERMS AND CONDITIONS FOR THE PARTICIPATION OF LEGAL ENTITIES OF MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND OF THE TUNISIAN REPUBLIC
Zachęcamy ponadto tunezyjskie władze, by odbierały swoich obywateli niepotrzebujących ochrony międzynarodowej.We are also encouraging the Tunisian authorities to take back their nationals who are not in need of international protection.
Szczególnie irytujące jest to, że debata ta odbywa się w trakcie wizyty tunezyjskich parlamentarzystów w Strasburgu - myślę, że siedzą oni na galerii i przyglądają się tej debacie.It is especially galling that this debate is occurring at the same time as a visit of Tunisian parliamentarians to Strasbourg who are, I think, sitting up there watching this debate.
zmieniająca decyzję nr ‧/‧ dotyczącą wdrożenia przepisów dotyczących przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. ‧ Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej stronyamending Decision No ‧/‧ on the implementation of the provisions on processed agricultural products laid down in Article ‧ of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part
W tym celu rząd tunezyjski oświadcza, że cały wywóz wymienionych produktów do Wspólnoty będzie realizowany wyłącznie przez eksporterów, których działalność jest kontrolowana przezTo this end the Tunisian Government declares that all exports to the Community of the said products will be effected exclusively by exporters whose operations are controlled by the
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 521 zdań frazy tunezyjski.Znalezione w 0,779 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.