wymowa: IPA: ˌtũnɛˈzɨjsjci

Tłumaczenia na język angielski:

  • Tunisian   
     
    odnoszący się do państwa Tunezja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

republika tunezyjskarepublic of tunisia; tunisia
Tunezyjskie Siły PowietrzneTunisian Air Force

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tunezyjski", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sCouncil Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ on the conclusion of a Protocol on financial and technical cooperation between the European Economic Community and the Republic of Tunisia (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (zwany dalej Układem o stowarzyszeniuHaving regard to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Tunisian Republic, of the other part (hereinafter referred to as the Association Agreement
Nr paszportu: a) G‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ r.); b) ‧ (wydany w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina, dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ rPassport No: (a) G‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧, expired on ‧.‧.‧); (b) Bosnia and Herzegovina ‧ issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on ‧.‧.‧, expired on
Władze tunezyjskie muszą uszanować wolę ludu i bezzwłocznie rozpocząć proces demokratyzacji, równocześnie pociągając do odpowiedzialności za przypadki korupcji czy ucisku ze strony ferajny prezydenta Ben Alego.The Tunisian authorities must respect the will of the people and proceed without delay to a process of democratisation, with accountability in cases of corruption or repression by the cronies of Ben Ali.
Dziś, czy raczej wczoraj i dziś, węgierski minister spraw zagranicznych János Martonyi przebywał po drugiej stronie, na pograniczu libijsko-tunezyjskim.Today, or rather yesterday and today, the Hungarian Foreign Minister János Martonyi has been on the other side, on the Libyan-Egyptian border.
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Co może lepiej obrazować potrzebę stworzenia wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej niż przypadek tunezyjskich rybaków?on behalf of the ALDE Group. - Mr President, what could better illustrate the need for a common European immigration policy than the case of the Tunisian fishermen?
Nr paszportu: Z‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., traci ważność dnia ‧.‧.‧ r.). w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmieniePassport No: Z‧ (Tunisian passport number issued on ‧.‧.‧ which expires on ‧.‧.‧) under the heading Natural persons shall be replaced by
Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ obejmuje już zasadę sumowania okresów ubezpieczenia nabytych przez pracowników tunezyjskich w różnych państwach członkowskich w odniesieniu do uprawnienia do niektórych świadczeń, określoną w art. ‧ ust. ‧ układuRegulation (EC) No ‧/‧ already covers the principle of aggregation of insurance periods acquired by Tunisian workers in the various Member States regarding entitlement to certain benefits, as set out in Article ‧ of the Agreement
Teraz wobec napływu tych wszystkich ludzi, którzy nie chcą zakasać rękawów i odbudować własnego kraju, apeluje się do Włoch, by nie odsyłały tunezyjskich migrantów zarobkowych.Now, with the arrival of all those people who do not want to roll up their sleeves and rebuild their own country, Italy is being called on not to send back the Tunisian economic migrants.
W perspektywie krótkoterminowej tunezyjskie władze powinny skutecznie patrolować granice swojego kraju, na morzu i wzdłuż wybrzeża, by powstrzymać przemytników, handlarzy ludźmi i przestępców, którzy uciekli z więzieni, przed wykorzystaniem tej sytuacji.In the short term, the Tunisian authorities should efficiently patrol the frontiers of their own country, at sea and along the coasts, to prevent smugglers, human traffickers and criminals who have escaped from prison from taking advantage of the situation.
Obywatelstwo: tunezyjskieNationality: Tunisian
Wpis Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. ‧, Spinadesco (CR), Włochy; data urodzenia: ‧ października ‧ r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu: K/‧ wydany dnia ‧ maja ‧ r.; numer identyfikacji krajowej: ‧ dostarczony dnia ‧ września ‧ r.; numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT‧R‧Z‧TThe entry Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. ‧, Spinadesco (CR), Italy;; date of birth: ‧ October ‧; place of birth: Tunis, Tunisia; nationality: Tunisian; passport No: K/‧ delivered on ‧ May ‧; national identification No: ‧ delivered on ‧ September ‧; Codice Fiscale: BCHMHT‧R‧Z‧T
Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską zmieniające Porozumienie dotyczące niektórych win pochodzących z Tunezji i uprawnionych do nazwy pochodzenia zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu WspólnotyThe Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Republic of Tunisia amending the Agreement concerning certain wines originating in Tunisia and entitled to a designation of origin is hereby approved on behalf of the Community
Obywatelstwo: tunezyjskieNationality Tunisian
Pierwsze działania podjęte przez tymczasowy rząd tunezyjski zdążają w dobrym kierunku.The initial measures taken by the transition government in Tunisia are heading in the right direction.
Nr paszportu: L‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ rPassport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on
w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegoon the position to be taken by the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the coordination of social security systems
W tym samym tygodniu - zeszłym tygodniu - francuska minister spraw zagranicznych zaoferowała tunezyjskim władzom przysłanie policyjnych oddziałów prewencji oraz pomoc w utrzymaniu porządku.In the same week - last week - the French Minister for Foreign Affairs offered help to the Tunisian Government in the form of riot police and assistance in policing.
Rząd uzyskał poparcie największych partii opozycyjnych oraz najważniejszych związków zawodowych - tunezyjskich Powszechnych Związków Zawodowych.The government has received the support of the main opposition parties and the main trade union - the Tunisian General Labour Union.
Relacje Unii Europejskiej i Republiki Tunezyjskiej w latach 1995-2011Relations between the European Union and the Republic of Tunisia in the years 1995-2011
W związku z trudnościami napotkanymi w trakcie znoszenia elementu przemysłowego ceł, przewidzianego w art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ układu, w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku ‧, grupa ekspertów Komisji i Republiki Tunezyjskiej, działających w ramach mandatu Rady Stowarzyszenia, spotkała się dziesięć razy w latach ‧–Following difficulties found in the dismantling of the industrial component of the duties, as provided for in paragraphs ‧, ‧ and ‧ of Article ‧ of the Agreement for the products listed in Annex ‧, a group of experts from the Commission and the Republic of Tunisia, under a mandate from the Association Council, met ten times between ‧ and
tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ rTunisian passport issued on
Nr paszportu: P‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., traci ważność dnia ‧.‧.‧ rPassport No: P‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expires on
Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. dotyczące zawarcia Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ concerning the conclusion of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Republic of Tunisia (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 522 zdań frazy tunezyjski.Znalezione w 0,491 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.