wymowa: IPA: ˌtũnɛˈzɨjsjci

Tłumaczenia na język angielski:

  • Tunisian   
     
    odnoszący się do państwa Tunezja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

republika tunezyjskarepublic of tunisia; tunisia
Tunezyjskie Siły PowietrzneTunisian Air Force

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tunezyjski", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zakończenie tych negocjacji oraz zbliżenie stosownych przepisów będzie oznaczało rozpoczęcie nowego etapu w relacjach między UE i Tunezją oraz postęp w integracji tunezyjskiej gospodarki z jednolitym rynkiem UE.The conclusion of these negotiations, together with approximation of the relevant legislation, will mark a new stage in relations between the EU and Tunisia and progress towards the integration of the Tunisian economy in the EU single market.
Numer paszportu: L‧ (paszport tunezyjski wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ rPassport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on
Obywatelstwo: tunezyjskieNationality: Tunisian
Demokracja i islam mogą współistnieć, a jeśli uda nam się wesprzeć młodą demokrację tunezyjską, zobaczmy, jak lud i ludzie powstają przeciwko dyktatorom w Egipcie, Jordanii i Syrii.Democracy and Islam can go together, and if we are able to support the fledgling Tunisian democracy, we will see that in Egypt, Jordan and Syria, and everywhere, the people and peoples will rise against their dictators.
W imieniu rządu Republiki TunezyjskiejFor the Government of the Republic of Tunisia
Unia Europejska współpracuje również z władzami tunezyjskimi w celu wspólnego przedłożenia projektu rezolucji poświęconej zwiększeniu pomocy technicznej ONZ w zakresie praw człowieka, w kontekście trwającej tam transformacji.The EU also is engaging with the Tunisian authorities to jointly present a draft resolution on the subject of boosting UN technical assistance on human rights in the context of ongoing transition.
zwraca się do tunezyjskich władz o pozwolenie TLPC i związkowi zawodowemu tunezyjskich dziennikarzy (SJT) na organizację kongresu oraz o uwolnienie funduszy europejskich przyznanych TLPC, Stowarzyszeniu Tunezyjskich Kobiet na rzecz badań naukowych i rozwoju i projektowi Santé Sud; zwraca się jednocześnie do władz Tunezji o pełną współpracę z Komisją w celu szybkiego wdrożenia projektu Reforma sądownictwa finansowanego z programu MEDA ‧-‧, który ma na celu przede wszystkim umocnienie gwarancji niezawisłości wymiaru sprawiedliwościCalls on the Tunisian authorities to allow the LTDH and the Union of Tunisian Journalists (SJT) to hold their congresses and to release the European funds allocated to the LTDH, the Association of Tunisian Women for Research and Development (AFTURD) and Santé Sud; also calls on the Tunisian authorities to cooperate fully with the Commission with a view to implementing promptly the Modernisation of justice project financed under the MEDA programme ‧-‧ which, as a matter of priority, should strengthen safeguards concerning judicial independence
Decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the conclusion of a Protocol on financial and technical cooperation between the European Economic Community and the Republic of Tunisia (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (zwany dalej Układem o stowarzyszeniuHaving regard to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Tunisian Republic, of the other part (hereinafter referred to as the Association Agreement
Obywatelstwo: (a) tunezyjskie (b) Bośnia i HercegowinaNationality: (a) Tunisian, (b) Bosnia and Herzegovina
Sytuacji nie udało się przewidzieć nawet przedstawicielom Międzynarodówki Socjalistycznej - jednym z jej członków był ten przemiły tunezyjski dyktator, którego błyskotliwa polityka społeczno-polityczna doprowadziła do tego bałaganu.In fact, the situation was not even foreseen by the representatives of the Socialist International, one of whose members was the nice Tunisian dictator, whose brilliant social and political management of that country led to all this.
Artykuły ‧–‧ Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (układ) przewidują koordynację systemu zabezpieczenia społecznego Tunezji z systemami państw członkowskichArticles ‧ to ‧ of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part (the Agreement), provide for the coordination of the social security systems of Tunisia and the Member States
Tunezja dotarła do epokowego punktu zwrotnego w swojej historii: mamy obowiązek wesprzeć naród tunezyjski, udzielając mu pomocy przy tworzeniu stabilnej demokracji oraz wspierając i wzmacniając społeczeństwo obywatelskie, które dzięki swej sile poparcia czyni wiele dobrego dla umocnienia demokracji.Tunisia has reached an historic turning point in its history: we have a duty to support the Tunisian people by helping them to build a stable democracy and by supporting and strengthening civil society, which, with its power of advocacy, is doing a great deal to strengthen democracy.
Przewidziane w niniejszym ustępie zwolnienie taryfowe stosuje się w przypadku gdy zostanie zawarta wymiana listów wskazana w akapicie pierwszym, po sprawdzeniu równoważności ustawodawstwa tunezyjskiego z prawodawstwem wspólnotowym w odniesieniu do win uprawnionych do oznaczania pochodzeniaThe tariff exemption provided for in this paragraph shall apply once the Exchange of Letters referred to in the first subparagraph has been concluded following verification of the equivalence of Tunisian and Community legislation with regard to wine entitled to a designation of origin
Nr paszportu: E‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność ‧.‧.‧ rPassport No: E‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Komisji Praw Człowieka ONZ, a także rządowi tunezyjskiemu, Międzynarodowemu Związkowi Telekomunikacyjnemu, Komitetowi Organizacyjnemu Szczytu oraz Sekretariatowi Wykonawczemu ŚSSIInstructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments and parliaments of the Member States, the United Nations Commission on Human Rights, the government of the Republic of Tunisia, the International Telecommunication Union, and the High-Level Summit Organizing Committee and Executive Secretariat of the WSIS
Właściwie, tunezyjskieTunisian, actually
Nr paszportu: L‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ r.). w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmieniePassport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on ‧.‧.‧ under the heading Natural persons shall be replaced by
W perspektywie krótkoterminowej tunezyjskie władze powinny skutecznie patrolować granice swojego kraju, na morzu i wzdłuż wybrzeża, by powstrzymać przemytników, handlarzy ludźmi i przestępców, którzy uciekli z więzieni, przed wykorzystaniem tej sytuacji.In the short term, the Tunisian authorities should efficiently patrol the frontiers of their own country, at sea and along the coasts, to prevent smugglers, human traffickers and criminals who have escaped from prison from taking advantage of the situation.
Nr paszportu: L‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ r.). w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmieniePassport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on ‧.‧.‧) under the heading Natural persons shall be replaced by
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 521 zdań frazy tunezyjski.Znalezione w 0,304 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.