wymowa: IPA: ˌtũnɛˈzɨjsjci

Tłumaczenia na język angielski:

  • Tunisian   
     
    odnoszący się do państwa Tunezja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

republika tunezyjskarepublic of tunisia; tunisia
Tunezyjskie Siły PowietrzneTunisian Air Force

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tunezyjski", pamięć tłumaczeniowa

add example
- (DE) Pani Przewodnicząca! Tylko około 3 tysięcy tunezyjskich uchodźców zatrzymanych na Lampeduzie to osoby rzeczywiście starające się o azyl, podczas gdy 20 tysięcy lub więcej to migranci z przyczyn ekonomicznych.(DE) Madam President, apparently only about 3 000 of the Tunisian refugees apprehended in Lampedusa are genuine asylum-seekers, while 20 000 or more are economic migrants.
Obywatelstwo: tunezyjskieNationality: Tunisian
Narodowość: tunezyjskaNationality: Tunisian
Nr paszportu: L‧ (tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ rPassport No: L‧ (Tunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on
Przeprowadziliśmy tu konkretną dyskusję - w pierwszym miejscu, które odwiedził po objęciu urzędu - dotyczącą najlepszych sposobów wsparcia przez Unię Europejską transformacji i udzielenia pomocy narodowi tunezyjskiemu.We had a substantial discussion here - the first place that he has visited since taking office - on the best way for the European Union to support the transition and assist the Tunisian people.
w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej stronyon the conclusion of an Agreement in the form of a Protocol between the European Community and the Republic of Tunisia establishing a dispute settlement mechanism applicable to disputes under the trade provisions of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part
Szczególnie irytujące jest to, że debata ta odbywa się w trakcie wizyty tunezyjskich parlamentarzystów w Strasburgu - myślę, że siedzą oni na galerii i przyglądają się tej debacie.It is especially galling that this debate is occurring at the same time as a visit of Tunisian parliamentarians to Strasbourg who are, I think, sitting up there watching this debate.
zmieniająca decyzję nr ‧/‧ dotyczącą wdrożenia przepisów dotyczących przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. ‧ Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej stronyamending Decision No ‧/‧ on the implementation of the provisions on processed agricultural products laid down in Article ‧ of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part
wprowadzająca odstępstwo od przepisów dotyczących definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim, ustanawiającym Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej stronyderogating from the provisions concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation laid down in the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States and the Republic of Tunisia
Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Rządu Republiki TunezyjskiejI have the honour to confirm that the Government of the Republic of Tunisia is in agreement
Mam teraz nadzieję, że planując misje humanitarne UE skoncentrujemy się nie tylko na kwestii przyjmowania uchodźców wojennych po egipskiej i tunezyjskiej stronie granic z Libią, ale że będziemy w sposób aktywny dostarczać pomoc humanitarną także do tych obszarów w Libii, które zostały już uwolnione spod władzy pułkownika Kaddafiego.I now hope that the planning of the EU's humanitarian missions will concentrate not just on the reception of war refugees on the Egyptian and Tunisian sides of the Libyan border, but that we will actively provide humanitarian aid in parts of Libya that have already been liberated from Colonel Gaddafi's power.
tunezyjski paszport wydany dnia ‧.‧.‧ r., utracił ważność dnia ‧.‧.‧ rTunisian passport issued on ‧.‧.‧ which expired on
Dlaczego tunezyjskiemu rządowi tyle czasu zajmuje ustosunkowanie się do raportu ONZ?Why is the Tunisian Government taking so long to respond to the UN report?
Numer paszportu: a) E‧ (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia ‧.‧.‧ r., stracił ważność z dniem ‧.‧.‧ r.); b) ‧ (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia ‧.‧.‧ r., stracił ważność z dniem ‧.‧.‧ r.); c) ‧ (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia ‧.‧.‧ r. w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie); d) ‧ (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia ‧.‧.‧ r. przez konsulat Bośni i Hercegowiny w Londynie, stracił ważność z dniem ‧.‧.‧ rPassport No: (a) E‧ (Tunisian passport issued in Islamabad on ‧.‧.‧, expired on ‧.‧.‧); (b) ‧ (Bosnia and Herzegovina passport issued on ‧.‧.‧, expired on ‧.‧.‧); (c) ‧ (Bosnia and Herzegovina passport, issued on ‧.‧.‧ in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina); (d) ‧ (Bosnia and Herzegovina passport issued on ‧.‧.‧ by the Consular Office of Bosnia and Herzegovina in London, expired on
Tunezyjskie osoby prawne uczestniczą w działaniach pośrednich [‧] na podstawie programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniających się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwanego dalejArticle ‧ Terms of cooperation ‧. Tunisian legal entities shall participate in indirect actions under the European Community framework programme for research, technological development and demonstration activities contributing towards the creation of the European Research Area, hereinafter
Zakończenie tych negocjacji oraz zbliżenie stosownych przepisów będzie oznaczało rozpoczęcie nowego etapu w relacjach między UE i Tunezją oraz postęp w integracji tunezyjskiej gospodarki z jednolitym rynkiem UE.The conclusion of these negotiations, together with approximation of the relevant legislation, will mark a new stage in relations between the EU and Tunisia and progress towards the integration of the Tunisian economy in the EU single market.
Nr paszportu: a) E‧ (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia ‧.‧.‧ r., stracił ważność z dniem ‧.‧.‧ r.); b) ‧ (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia ‧.‧.‧ r., stracił ważność z dniem ‧.‧.‧ r.); c) ‧ (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia ‧.‧.‧ r. w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie); d) ‧ (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia ‧.‧.‧ r. przez konsulat Bośni i Hercegowiny w Londynie, stracił ważność z dniem ‧.‧.‧ rPassport No: (a) E‧ (Tunisian passport issued in Islamabad on ‧.‧.‧, expired on ‧.‧.‧); (b) ‧ (Bosnia and Herzegovina passport issued on ‧.‧.‧, expired on ‧.‧.‧); (c) ‧ (Bosnia and Herzegovina passport, issued on ‧.‧.‧ in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina); (d) ‧ (Bosnia and Herzegovina passport issued on ‧.‧.‧ by the Consular Office of Bosnia and Herzegovina in London, expired on
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii EuropejskiejThe Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union, is hereby approved on behalf of the European Community and its Member States
Przy stosowaniu niniejszej decyzji prawo pracowników tunezyjskich do świadczeń rodzinnych powinno być uwarunkowane legalnym zamieszkiwaniem członków rodziny pracownika wraz z tym pracownikiem w państwie członkowskim, w którym jest on zatrudnionyIn applying this Decision, the right of Tunisian workers to family benefits should be subject to the condition that their family members legally reside with these workers in the Member State where the workers are employed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 521 zdań frazy tunezyjski.Znalezione w 0,75 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.