wymowa: IPA: ṭʃɨ [t.ʂɨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • three     
  (Cardinal number  ) (noun, adjv, detr   ) [gram: cardinal number]
   
  cardinal number 3
   
  The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.

Pozostałe znaczenia:

 
three
 
cyfra 3

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (67)

bez trzech dni miesiąca month less three days
czterdzieści trzyforty-three
do trzech razy sztukathird time lucky
dobre trzy godzinyfully three hours
dwadzieścia trzytwenty-three; three-and-twenty
dziewięćdziesiąt trzyninety-three
Epoka Trzech KrólestwThree Kingdoms
Góra Trzech KrzyżyThree Crosses
jeden na trzechone in three
Mickey, Donald, Goofy: Trzej muszkieterowieMickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers
mniej więcej trzy lata; jakieś trzy lata; ze trzy latasth like three years
ona jest ode mnie starsza o trzy latashe is my elder by three years
osiemdziesiąt trzyeighty-three
Pakt trzechTripartite Pact
pełne trzy tygodniethree clear weeks
pięćdziesiąt trzyfifty-three
Plac Trzech Krzyży w WarszawieThree Crosses Square
po trzy narazthree at a time
Pokłon Trzech KróliAdoration of the Magi of 1475
przed trzema miesiącamithree months back
przez trzy kolejne latathree years running
Przygody Trzech DetektywówThree Investigators
Przygody trzech Rosjan i trzech AnglikówThe Adventures of Three Englishmen and Three Russians in South Africa
raz na trzy miesiąceonce in three months
Relikwiarz Trzech KróliShrine of the Three Kings at Cologne Cathedral
Rzeczpospolita Trojga NarodówPolish-Lithuanian-Ruthenian Commonwealth
siedemdziesiąt trzyseventy-three
stołek na trzech nogachthree legged stool
sześćdziesiąt trzysixty-three
Tragedia w trzech aktachThree Act Tragedy
trojethree; threesome
trój-three-; tri-
Trzech Czcigodnych i Pięciu CesarzyThree Sovereigns and Five Emperors
Trzech TenorówThe Three Tenors
trzejthree
Trzej KrólowieBiblical Magi
Trzej muszkieterowieThe Three Musketeers
Trzej teologowieThree Theologians
Trzej towarzyszeThree Comrades
trzy bite godzinythree solid hours
Trzy ChałupyTrzy Chałupy
Trzy ciała BuddyTrikaya
trzy do jednegothree to one
trzy główne zasady ochrony środowiskatrinity of principles
Trzy koloryThree Colours
Trzy kolory. BiałyThree Colors: White
Trzy kolory. CzerwonyThree Colors: Red
Trzy kolory. NiebieskiThree Colors: Blue
Trzy Królestwa KoreiThree Kingdoms of Korea
trzy narazthree at a time
Trzy oblicza EwyThe Three Faces of Eve
trzy pełne tygodniethree clear weeks
Trzy pogrzeby Melquiadesa EstradyThe Three Burials of Melquiades Estrada
trzy razythrice
trzy razy w miesiącuthree times a month
trzy rodzaje spraw rodzinnych rozpoznawanych przed organem sądowymthree categories of family cases before a judicial authority
Trzy RozdziałyThree Chapters
Trzy stygmaty Palmera EldritchaThe Three Stigmata of Palmer Eldritch
Trzy wiedźmyWyrd Sisters
Trzydziestu Trzech OrientalczykówThirty-Three Orientals
trzydzieści trzythirty-three
Unia Trzech NarodówUnio Trium Nationum
w ciągu trzech dniin three days
Wieczór Trzech KróliTwelfth Night
wtrącać swoje trzy groszeadd one's twopenn'orth
za trzy dniin three days
Zapora Trzech PrzełomówThree Gorges Dam

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. ‧, jest zwalnianie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości, w stosunku do których wnioskodawca spełnił wynikający z pozwoleń wydanych zgodnie z ust. ‧ obowiązek wywozu, w rozumieniu art. ‧ lit. b) i art. ‧ lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i dla których przedstawiono trzy następujące dokumentyThe security referred to in paragraph ‧ shall be released in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ for the quantity for which the applicant has fulfilled, within the meaning of Articles ‧(b) and ‧(b)(i) of Regulation (EC) No ‧/‧, the export obligation resulting from the licences issued in accordance with paragraph ‧ and for which the following three documents are presented
Okres, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE wynosi trzy miesiąceThe period laid down in Article ‧ of Decision ‧/‧/EC shall be three months
Zainteresowane linie lotnicze wzywa się do składania dokumentów przetargowych, zawierających zaświadczenie o sytuacji finansowej (należy dostarczyć sprawozdanie roczne oraz sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat zbadane przez biegłych rewidentów wraz z wartością obrotu i zysku przed opodatkowaniem za ostatnie trzy lata), a także dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie i możliwości techniczne świadczenia opisywanych usługAirlines will be required to include in their tender documents, evidence of their financial standing (an annual report and audited accounts for the past ‧ years must be provided and must include turnover and pre-tax profit for the past ‧ years), previous experience and technical capability to provide the services described
Jeżeli chodzi o możliwości rozwoju obszarów wiejskich w naszej okolicy , powiedziałbym , że istnieją ich trzy najważniejsze rodzaje .As for rural development opportunities in our area , I would say that there are three key types .
Podstawą publikacji są dane dostępne Komisji (Eurostatowi) nie później niż na trzy miesiące przed datą publikacjiPublication shall be based on data available to the Commission (Eurostat) no later than three months before the publication date
Dodatkowośćjest sprawdzana na poziomie terytorialnym wymienionym w ust. ‧ w trzech punktach okresu programowaniaAdditionality shall be verified at the territorial level set out in paragraph ‧ at three points during the programming period
Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którego to dotyczy, co trzy miesiące przedkłada organowi nadzoru sprawozdanie z postępów, w którym wskazuje podjęte środki i postępy dokonane w celu przywrócenia poziomu dopuszczalnych środków własnych pokrywającego kapitałowy wymóg wypłacalności lub obniżenia profilu ryzyka w celu zapewnienia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalnościThe insurance or reinsurance undertaking concerned shall, every three months, submit a progress report to its supervisory authority setting out the measures taken and the progress made to re-establish the level of eligible own funds covering the Solvency Capital Requirement or to reduce the risk profile to ensure compliance with the Solvency Capital Requirement
Częstość dawkowania: ‧ ml naparu należy podzielić na jedną do trzech dawek przyjmowanych w ciągu dobyDosage frequency: ‧ ml of tea infusion should be divided in one to three doses taken during the day
Kryterium konwergencji stóp procentowych określone w artykule ‧ ustęp ‧ tiret trzecie wspomnianego Traktatu oznacza, że w ciągu jednego roku przed badaniem Państwo Członkowskie posiadało średnią nominalną długoterminową stopę procentową nie przekraczającą więcej niż o dwa punkty procentowe stopy procentowej trzech Państw Członkowskich o najbardziej stabilnych cenachThe criterion on the convergence of interest rates referred to in the fourth indent of Article ‧ of the said Treaty shall mean that, observed over a period of one year before the examination, a Member State has had an average nominal long-term interest rate that does not exceed by more than two percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability
EIOD niepokoi nie tylko wpływ polityki odłączania od Internetu po trzech ostrzeżeniach na prywatność i ochronę danych, ale również jej skutki uboczneThe EDPS is furthermore concerned not only about the privacy and data protection impact of three strikes Internet disconnection policies but also about their spillover effects
Trzy miliony euro?Three million euros?
mln euro przy szacunkowo zrównoważonym podziale funduszy między trzy różne cele (wspólny budżet dla priorytetu ‧ i priorytetuEUR ‧ million with, indicatively, a balanced breakdown of funds between the three different objectives (joint budget between Priority ‧ and Priority
Obejmują one depozyty, które jednakże prawnie podlegają wycofaniu na żądanie, podlegalyby karom i ograniczeniom zgodnie z praktyką krajową (klasyfikowane w przedziale okresów zapadalności „do trzech miesięcy wlącznie ") oraz rachunki inwestycyjne bez okresu wypowiedzenia lub uzgodnionego okresu zapadalności, zawierające ograniczające przepisy dotyczące podejmowania środków (klasyfikowane w przedziale okresów zapadalności „powyżej trzech miesięcy "They include deposits which, although perhaps legally withdrawable on demand, would be subject to penalties and restrictions according to national practice (classified in the maturity band up to and including three months), and investment accounts without period of notice or agreed maturity, but which contain restrictive drawing provisions (classified in the maturity band over three months
Wspólnota Europejska prowadzi politykę mającą na celu przywrócenie dynamiki sektorowi kolejowemu koncentrując się na trzech głównych kierunkach działaniaThe Community is conducting a three-pronged policy to revitalise the rail industry by
Zbadać minimum trzy pojazdyTest minimum ‧ vehicles
Klatka piersiowa składa się ze sztywnej wyoblonej klatki piersiowej i trzech identycznych modułów żebrowychThe thorax consists of a rigid thoracic spine box and three identical rib modules
Formalności związane z prawem pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące zależą od tego , czy członkowie rodziny pracownika są obywatelami UE , czy obywatelami państw trzecich .Family members who are EU citizens may be required , like you , to registerwith the competent authority , in which case they will be issued with a registration certificate.For this purpose , only the following documents may berequired :
Ponadto trzy przedsiębiorstwa nie prowadziły wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty w ODFurthermore, three companies did not export the product concerned to the Community during the IP
Kiedy już przyjadą oni na miejsce aby rozpocząć realizację projektu, co zazwyczaj następuje co najmniej dwa do trzech lat od rozpoczęcia etapu przygotowawczego, okazuje się często, że lokalne warunki uległy zmianie: pojawiła się nowa sytuacja polityczna lub nastąpiły inne zmiany (wybory, nowe nominacje, nowe kierunki krajowej polityki), albo też inni donatorzy rozpoczęli realizację projektówBy the time they arrive on the spot to start the project- which is in most cases at least two to three years after the design phase started- local conditions have often changed: there have been new political or other developments (elections, new appointments, new national policies), or other donors have started projects
z zadowoleniem przyjmuje propozycję nawiązania dialogu pomiędzy krajami partnerskimi a Państwami Członkowskimi w celu pogłębienia dwustronnej współpracy w sektorze oświaty i szkolenia zawodowego, by osiągnąć do ‧ r. trzy cele: wyeliminować analfabetyzm w regionie, umożliwić wszystkim uczniom bez względu na płeć naukę w szkole podstawowej i zlikwidować nierówności między płciami na wszystkich szczeblach edukacjiwelcomes the proposal to engage in a dialogue with partner countries and Member States in order to increase bilateral cooperation in the sector of education and vocational training, with a view to achieving three goals by ‧: eradication of illiteracy in the region; all students without distinction of gender to be enrolled in primary school; and the elimination of gender disparity at all levels of education
Numer gospodarstwa obejmuje trzy grupy informacji a mianowicieThe holding number comprises three groups of indications as follows
Musi być ono usytuowane poza maszynownią, z wyjątkiem statków z otwartym pokładem, oraz, na wszystkich statkach, musi być ono zainstalowane w sposób, który w przypadku pożaru lub innej awarii głównej instalacji elektrycznej zapewni równoczesne funkcjonowanie, przez co najmniej trzy godzinyExcept in open vessels, the emergency electrical power source must be located outside the engine room and in all cases be so arranged as to ensure, in the event of fire or other failure of the main electrical installation, simultaneous functioning for at least three hours of
– A co się robi z pięćdziesięcioma trzema minutami? – To, co się chce...< And what do I do with those fifty-three minutes? > < Anything you like... >
Prawo egzekwowania opcji na akcje lub innych uprawnień do nabycia akcji bądź do wynagrodzenia na podstawie zmian cen akcji powinno być zastrzeżone przez okres przynajmniej trzech lat od chwili ich przyznania w formie wynagrodzeniaShare options or any other right to acquire shares or to be remunerated on the basis of share price movements should not be exercisable for at least three years after their award
W dyrektywie powodziowej przewidziano trzy terminyThe Flooding Directive operates with three deadlines
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37392 zdań frazy trzy.Znalezione w 10,058 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.