wymowa: IPA: ˈtɔvar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • goods     
  (Noun  ) (noun   )
   
  that which is produced, traded, bought or sold
 • commodity   
  (Noun  ) (noun   )
   
  anything movable traded
 • item         
  (noun   )
   
  The basic element that holds information in Outlook (similar to a file in other programs). Items include e-mail messages, appointments, contacts, tasks, journal entries, notes, posted items, and documents.
 • merchandise     
  (verb, noun   )
   
  coś, co może stanowić przedmiot transakcji handlowej;
 • article       
  (noun   )
 • cargo   
  (noun   )
 • gong   
  (noun   )
 • good           
  (advb, noun, adjv   )
 • items   
  (noun   )
 • kind         
  (noun, adjv   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • product         
  (noun   )
 • products     
  (noun   )
 • stock     
  (verb, noun, adjv   )
 • stuff   
  (verb, noun   )
 • ware     
  (noun   )
 • wares   

Pozostałe znaczenia:

 
merchandise, commodity
 
pot. potocznie wulg. wulgarnie seksualnie atrakcyjna osoba
 
reg. łódz. regionalizm łódzki Kategoria:Regionalizmy łódzkie tkanina
 
pot. potocznie narkotyki

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

automat do sprzedaży towarówautomatic vending machine
cena przywożonych towarów dumpingowychprice of dumped imports
charakter handlowy towarówcommercial character of goods
czasowe użycie towarówtemporary use of goods
data ważności towaruitem expiration
domniemany przywóz (towarów) po cenach dumpingowychallegedly dumped imports
dostawa towarówsupply of goods
dostawca towarów lub usługsupplier of goods or services
dostawy składające się z wielu partii towarówstaggered consignments
dysponowanie towaramidisposal of goods
ewidencja towarówregister of goods
formuła indeksu kanału towarucommodity channel index formula
grupa podatków dla towaruitem sales tax group
grupa rabatowa dla towarówitem discount group
grupa rozbieżności cenowych towaruitem price tolerance group
grupa towarówitem group
grupa towarów dodatkowychsupplementary item group
import towarówimportation of goods
kategoria towarucategory item
kod towaruitem number
komentarz do towaruitem comment
Komitet ds. Statystyk Odnoszących się do Handlu Towarami z Państwami TrzecimiCommittee on statistics relating to the trading of goods with third countries
Komitet ds. Statystyki Handlu Towarami między Państwami CzłonkowskimiCommittee for the statistics on the trading of goods between Member States
komunikat informujący wyprzedzająco o dostarczeniu towarówanticipated arrival record
komunikat informujący wyprzedzająco o przewozie towarów przez granicęanticipated transit record
komunikat informujący wyprzedzająco o przybyciu towarówanticipated arrival record message
komunikat o przybyciu towarówarrival advice
komunikat przesłanie komunikatu o przybyciu towarówforwarded arrival advice
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarówUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
koszty sprzedanych towarówcost of goods sold
manifest towarówgoods manifest
miejsce dostawy (jeśli mowa o towarach)place of supply
Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów NiebezpiecznychInternational Maritime Dangerous Goods Code
nabywca towarówperson acquiring the goods
nabywca towarów lub usługbuyer of goods and services
nadwyżka towaruover shipment
nieodwracalnie utracone (towary)irretrievably lost (goods)
ogół towarów i usługuniverse
ogół towarów i usług uwzględniony przy doborze próbytarget universe
państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarówMember State in which dispatch or transport of the goods began
pobieranie próbek z towarów przepływającychflowing commodities sampling
podatek od towarów i usługvat; value added tax
postępowanie z towarami II obsługa towarówhandling of goods
procedury obsługi II postępowania z towarów podlegającym wymogom niefiskalnymprocedures for handling of goods with non-fiscal aspects
przemieszczanie towarów własnychmovement of own goods
przemieszczenie towarówtransfer of goods
przepisy regulujące obrót towarami niebezpiecznymidangerous goods regulation
przeznaczenie towaruuse of products; intended use
przywożone towaryimports
przywóz (towarów) po cenach dumpingowychdumped imports
przywóz towarów i usługimports of goods and services
rewizja towarówinspection of goods
saldo zewnętrze towarów i usługexternal balance of goods and services
swobodny przepływ towarówfree movement of goods
swobodny przepływ towarów i usługfree movement of goods and services
system śledzenia towarówgoods tracking system
towar dla użytkownika indywidualnegoconsumer good
towar dodatkowysupplementary item
towar nietrwałego użytkunon-durable goods
towar pomijany w planowaniunon-direct item
towar trwałego użytkudurable goods; durable good
towar używanyused goods
towarygood; wares; articles; goods
towary będące nowością na rynkunovelty goods
towary do odsprzedażygoods for resale
towary ekwiwalentneequivalent goods
towary konsumpcyjneconsumer goods
towary niebezpiecznedangerous goods
towary niewspólnotowenon-community goods
towary podlegające podatkowi akcyzowemugoods subject to excise duties
towary podrabiane i pirackiecounterfeit and pirated goods
towary powracającereturned goods
towary przywożone po cenach niedumpingowychnon-dumped imports
towary używanesecond-hand goods
towary wrażliwesensitives goods
udział przywożonych towarów w rynkumarket share of imports

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "towar", pamięć tłumaczeniowa

add example
na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie ‧ tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie ‧, z przyczyn określonych w kolumnieWhereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column ‧ of the table annexed to the present Regulation must be classified within the appropriate CN codes indicated in column ‧, by virtue of the reasons set out in column
Zgadzam się również z formułą, że dostęp do towarów i usług powinien być prawem każdego obywatela UE.I also agree with the formula that access to goods and services should be the right of every EU citizen.
Administracje celne Państw Członkowskich udzielają sobie wzajemnej pomocy przy kontroli autentyczności i prawidłowości dokumentów oraz sprawdzaniu, czy procedury, zgodnie z przepisami niniejszego tytułu, stosuje się do celów potwierdzania wspólnotowego statusu towarówThe customs administrations of the Member States shall assist one another in checking the authenticity and accuracy of the documents and verifying that the procedures used in accordance with the provisions of this Title to prove the Community status of goods have been correctly applied
Analogicznie znany jest szereg aspektów, które w bezpośredni sposób wpływają na sektor drogowego transportu towarów, ograniczając jego zdolności operacyjne, faktem jest też brak zharmonizowanego prawodawstwa w kwestiach zasadniczych dla utworzenia rynku objętego przepisami obowiązującymi w rozszerzonej Unii EuropejskiejHowever, it is recognised that there are various aspects that directly affect the road freight sector, restricting its operability, and a lack of harmonised legislation on the issues that are important for the creation of a fair, competitive market within the enlarged EU
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarówIntra-communnity supply of goods
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską: część trzecia, tytuł I, swobodny przepływ towarów, rozdział ‧, unia celnaTreaty establishing the European Community, Part Three, Title I, Free Movement of Goods, Chapter ‧, The Customs Union
W takim przypadku właściwe władze powiadamiane są o wynikach badań, w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ akapit drugi tiret piąte niniejszej dyrektywy, oraz o działaniach podjętych w celu wycofania podejrzanych partii towaru oraz procedurach korygujących wprowadzonych do systemu monitorowania produkcjiIn this case, the competent authority shall be informed of the findings, pursuant to the fifth indent of the second subparagraph of Article ‧ of this Directive, and of the action taken to withdraw the suspect batches and the corrective procedures introduced into the production monitoring system
Przedmiot: Zwolnienie z zakazu ‧.‧.‧.‧ dotyczącego dokonywania załadunku mieszanego dla artykułów grupy zgodności B oraz substancji i artykułów grupy zgodności D na ten sam pojazd razem z towarami niebezpiecznymi klas ‧, ‧.‧ i ‧, w cysternachSubject: Exemption from the mixed loading prohibition of ‧.‧.‧.‧. for articles of Compatibility Group B and substances and articles of Compatibility D on same vehicle with dangerous goods, in tanks, of Classes ‧, ‧.‧. and
Głosowałem za przyjęciem złożonego przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów projektu rezolucji w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), ponieważ umowa ta ma na celu ochronę sprawiedliwości i zdrowej konkurencji.I voted in favour of the motion for a resolution tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and the European Conservatives and Reformists on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), as this is an agreement designed to safeguard justice and healthy competition.
Komisja przyjęła w ‧ r. rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej, zgodnie z którym kawałki drobiowe, mrożone i nasycone solą we wszystkich częściach, w których zawartość soli jest nie mniejsza niż ‧,‧–‧,‧ % masy, są objęte kodem CNThe Commission adopted in ‧ Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature pursuant to which boneless chicken cuts, frozen and impregnated with salt in all parts, having a salt content by weight of ‧,‧ to ‧,‧ %, are to be classified under CN code
Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: graficzny znak towarowy składający się z kombinacji kolorów zielonego i żółtego, zarejestrowany dla towarów z klas ‧ i ‧- wspólnotowy znak towarowy nrRegistered Community trade mark subject of the application for a declaration of invalidity: A figurative mark consisting of the colour combination of green and yellow for goods in classes ‧ and ‧- Community trade mark No
Wymienione rozporządzenie jest wdrażane w oparciu o reguły pochodzenia ustanowione w części I, tytuł IV, rozdział ‧, sekcja ‧ wyżej wymienionego rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧ (a mianowicie art. ‧–‧), w tym przepisy dotyczące wydawania dowodów pochodzenia dla towarów pochodzenia wspólnotowego, które są wywożone do krajów korzystających, takich jak Serbia (art. ‧ ust. ‧ oraz artThis Regulation is implemented on the basis of the rules of origin laid down in Part I, Title IV, Chapter ‧, Section ‧ of abovementioned Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ (namely Articles ‧ to ‧), including provisions on the issue of proofs of origin for Community goods where these goods are exported to beneficiary countries such as Serbia (Articles ‧ and
poprawki dyrektywy nr ‧/‧/EWG, obejmującej wolny dostęp do rynku dla międzynarodowego kolejowego przewozu towarów w ramach transeuropejskiej sieci transportu kolejowego towarów do ‧ marca ‧ r. oraz liberalizacji wszelkiego międzynarodowego kolejowego przewozu towarów do ‧ marca ‧ rAmendment of Directive ‧/‧/EEC, including free market access for international rail freight on the trans-European rail freight network by ‧ March ‧ and liberalisation of all international rail freight by ‧ March
towarów, które nie wchodzą i które nie są przeznaczone do wejścia w końcowy skład produktugoods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product
W przypadkach, gdy jest ona ustalona, wartość celna określona zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr ‧ stosowana jest do określania wartości towarówIn cases where it is established, the customs value, defined in accordance with Regulation (EEC) No ‧, shall be used to determine the value of the goods
Jeżeli towary mające zostać przeniesione zostały poddane zwyczajowym zabiegom i gdy stosuje się art. ‧ ust. ‧, to dokument określony w ust. ‧ musi obejmować rodzaj, wartość celną i ilość przenoszonych towarów, które należałoby uwzględnić w przypadku powstania długu celnego, jeżeli dane towary nie zostałyby poddane tym zabiegomWhen the goods to be transferred have undergone usual forms of handling and Article ‧ applies, the document referred to in paragraph ‧ must include the nature, customs value and quantity of the transferred goods which would be taken into account in the event of the incurrence of a customs debt if the goods concerned had not undergone the said handling
Dobry towarIt' s good stuff
Towary opisane w kolumnie ‧ tabeli zamieszczonej w załączniku są klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodów CN wskazanych w kolumnie ‧ tej tabeliThe goods described in column ‧ of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN codes indicated in column ‧ of that table
podatnicy określeni w art. ‧ dyrektywy nr ‧/EWG są do celów stosowania wspomnianej dyrektywy uznawani również za podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty, jeżeli na terytorium kraju dokonują oni jedynie dostaw towarów i usług na rzecz osoby, która została określona jako osoba odpowiedzialna za zapłatę podatku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. athe taxable persons referred to in Article ‧ of Directive ‧/EEC shall also be considered for the purposes of applying the said Directive as taxable persons who are not established in the Community when, inside the territory of the country, they have only carried out supplies of goods and services to a person who has been designated as the person liable to pay the tax in accordance with Article ‧ (a
Istotne jest, aby urzędowy lekarz weterynarii właściwy dla punktu kontroli granicznej, przez który towary objęte tranzytem mają opuścić terytorium Wspólnoty, był za każdym razem powiadamiany o przesyłkach, w szczególności o tych odprawianych poza normalnymi godzinami pracy punktu kontroli granicznejIt is important that the official veterinarian responsible at a border inspection post receiving goods in transit for exit from the Community is made aware of consignments arriving at all times but especially those arriving outside normal working hours of the border inspection post
W takim przypadku wniosek zawiera dane dotyczące przebiegu użycia, jak również miejsca, w których towary przywożone czasowo będą wykorzystaneIn that case, the application shall include particulars of the sequence of uses and the expected places where the goods temporarily imported will be used
Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wywozu towaru z magazynuReference samples for counter-analysis shall be taken and analysed within seven working days of the date of the successful tenderer’s request or within three working days if the samples are taken on removal from storage
Obiecaj im tyle alkoholu, ile będą chcieli.Powiedz, żeby wszyscy przyjechali po towarPromise them as much liquor as they want and tell them they' il need all their men to haul the load
Komisja zaproponuje do ‧ r. system informacji o handlu towarami na podstawie danych o jednym rodzaju obrotu lub wdrożenie innej metody prowadzącej do znacznego zmniejszenia obciążeń respondentów w zakresie statystki w ramach INTRASTAT, z należytym uwzględnieniem studiów wykonalności dotyczących jakości, w tym terminowości statystykithe Commission will propose a single-flow system or the implementation of any other method that leads to a significant reduction in the statistical response burden for Intrastat by ‧, taking due account of feasibility studies on the quality, including timeliness of statistics
Jeżeli statek z towarami pochodzącymi z UE zawinie podczas swego rejsu do nieunijnego portu, traci prawo stosowania procedury uproszczonej wobec wszystkich towarów pochodzących z UE (statek skażonyIf a vessel with intra-EU cargo calls at a non-EU port during its voyage, the simplified procedure for all intra-EU cargo is cancelled (infected vessel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38327 zdań frazy towar.Znalezione w 7,13 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.