wymowa: IPA: ˈtɔvar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • goods     
  (Noun  ) (noun   )
   
  that which is produced, traded, bought or sold
 • commodity   
  (Noun  ) (noun   )
   
  anything movable traded
 • item         
  (noun   )
   
  The basic element that holds information in Outlook (similar to a file in other programs). Items include e-mail messages, appointments, contacts, tasks, journal entries, notes, posted items, and documents.
 • merchandise     
  (verb, noun   )
   
  coś, co może stanowić przedmiot transakcji handlowej;
 • article       
  (noun   )
 • cargo   
  (noun   )
 • gong   
  (noun   )
 • good           
  (advb, noun, adjv   )
 • items   
  (noun   )
 • kind         
  (noun, adjv   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • product         
  (noun   )
 • products     
  (noun   )
 • stock     
  (verb, noun, adjv   )
 • stuff   
  (verb, noun   )
 • ware     
  (noun   )
 • wares   

Pozostałe znaczenia:

 
merchandise, commodity
 
pot. potocznie wulg. wulgarnie seksualnie atrakcyjna osoba
 
reg. łódz. regionalizm łódzki Kategoria:Regionalizmy łódzkie tkanina
 
pot. potocznie narkotyki

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

automat do sprzedaży towarówautomatic vending machine
cena przywożonych towarów dumpingowychprice of dumped imports
charakter handlowy towarówcommercial character of goods
czasowe użycie towarówtemporary use of goods
data ważności towaruitem expiration
domniemany przywóz (towarów) po cenach dumpingowychallegedly dumped imports
dostawa towarówsupply of goods
dostawca towarów lub usługsupplier of goods or services
dostawy składające się z wielu partii towarówstaggered consignments
dysponowanie towaramidisposal of goods
ewidencja towarówregister of goods
formuła indeksu kanału towarucommodity channel index formula
grupa podatków dla towaruitem sales tax group
grupa rabatowa dla towarówitem discount group
grupa rozbieżności cenowych towaruitem price tolerance group
grupa towarówitem group
grupa towarów dodatkowychsupplementary item group
import towarówimportation of goods
kategoria towarucategory item
kod towaruitem number
komentarz do towaruitem comment
Komitet ds. Statystyk Odnoszących się do Handlu Towarami z Państwami TrzecimiCommittee on statistics relating to the trading of goods with third countries
Komitet ds. Statystyki Handlu Towarami między Państwami CzłonkowskimiCommittee for the statistics on the trading of goods between Member States
komunikat informujący wyprzedzająco o dostarczeniu towarówanticipated arrival record
komunikat informujący wyprzedzająco o przewozie towarów przez granicęanticipated transit record
komunikat informujący wyprzedzająco o przybyciu towarówanticipated arrival record message
komunikat o przybyciu towarówarrival advice
komunikat przesłanie komunikatu o przybyciu towarówforwarded arrival advice
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarówUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
koszty sprzedanych towarówcost of goods sold
manifest towarówgoods manifest
miejsce dostawy (jeśli mowa o towarach)place of supply
Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów NiebezpiecznychInternational Maritime Dangerous Goods Code
nabywca towarówperson acquiring the goods
nabywca towarów lub usługbuyer of goods and services
nadwyżka towaruover shipment
nieodwracalnie utracone (towary)irretrievably lost (goods)
ogół towarów i usługuniverse
ogół towarów i usług uwzględniony przy doborze próbytarget universe
państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarówMember State in which dispatch or transport of the goods began
pobieranie próbek z towarów przepływającychflowing commodities sampling
podatek od towarów i usługvat; value added tax
postępowanie z towarami II obsługa towarówhandling of goods
procedury obsługi II postępowania z towarów podlegającym wymogom niefiskalnymprocedures for handling of goods with non-fiscal aspects
przemieszczanie towarów własnychmovement of own goods
przemieszczenie towarówtransfer of goods
przepisy regulujące obrót towarami niebezpiecznymidangerous goods regulation
przeznaczenie towaruuse of products; intended use
przywożone towaryimports
przywóz (towarów) po cenach dumpingowychdumped imports
przywóz towarów i usługimports of goods and services
rewizja towarówinspection of goods
saldo zewnętrze towarów i usługexternal balance of goods and services
swobodny przepływ towarówfree movement of goods
swobodny przepływ towarów i usługfree movement of goods and services
system śledzenia towarówgoods tracking system
towar dla użytkownika indywidualnegoconsumer good
towar dodatkowysupplementary item
towar nietrwałego użytkunon-durable goods
towar pomijany w planowaniunon-direct item
towar trwałego użytkudurable goods; durable good
towar używanyused goods
towarygood; wares; articles; goods
towary będące nowością na rynkunovelty goods
towary do odsprzedażygoods for resale
towary ekwiwalentneequivalent goods
towary konsumpcyjneconsumer goods
towary niebezpiecznedangerous goods
towary niewspólnotowenon-community goods
towary podlegające podatkowi akcyzowemugoods subject to excise duties
towary podrabiane i pirackiecounterfeit and pirated goods
towary powracającereturned goods
towary przywożone po cenach niedumpingowychnon-dumped imports
towary używanesecond-hand goods
towary wrażliwesensitives goods
udział przywożonych towarów w rynkumarket share of imports

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "towar", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, należy ustalić obniżoną stawkę refundacji wywozowej, uwzględniając wysokość mającej zastosowanie refundacji produkcyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr ‧/‧, dla omawianego produktu podstawowego, stosowaną w zakładanym okresie wytworzenia towarówPursuant to Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧, a reduced rate of export refund has to be fixed, taking account of the amount of the production refund applicable, pursuant to Council Regulation (EEC) No ‧/‧, for the basic product in question, used during the assumed period of manufacture of the goods
Formalności celne w wypadku morskiego transportu towarów wewnątrzunijnych nie powinny być bardziej skomplikowane niż w transporcie drogowymCustoms formalities for intra-European sea cargo should not be more time-consuming than for road transport
Wykaz towarów, wobec których nie może być stosowana procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, sporządzany jest zgodnie z procedurąThe list of goods in respect of which the temporary importation procedure with partial relief from import duties may not be used shall be drawn up in accordance with the committee procedure
logistyka transportu i śledzenie towarówtransport logistics and tracking of cargo
należności celne przywozowe za produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym, określonym w ust. ‧, naliczone zgodnie z art. ‧ i ‧, iimport duties on the compensating products or goods in the unaltered state referred to in paragraph ‧, calculated in accordance with Articles ‧ and ‧; and
Następujące przepisy stosuje się do pojemników i materiałów opakowaniowych wymienionych w ogólnej regule interpretacyjnej ‧ a) i b) oraz wprowadzonych do swobodnego obrotu wraz z towarami w nich zawartymi lub z którymi są one przedstawianeThe following provisions are applicable to the containers and packing materials referred to in general interpretative rule ‧(a) and (b) and put into free circulation at the same time as the goods which they contain or with which they are presented
Do celów harmonizacji przywóz młodej wołowiny z Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Czarnogóry w ramach kontyngentów powinien również zależeć od przedstawienia świadectwa autentyczności potwierdzającego, że towary pochodzą z kraju, który świadectwo wydał, oraz że dokładnie odpowiadają definicji odpowiednio w załączniku ‧ – do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z Chorwacją lub Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii lub załączniku ‧ – do umowy przejściowej z CzarnogórąFor the sake of harmonisation, imports under the quotas of baby beef originating in Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro should also be made subject to the presentation of a certificate of authenticity attesting that the goods originate from the issuing country and that they correspond exactly to the definition in Annex ‧ to the Stabilisation and Association Agreement with Croatia or with the former Yugoslav Republic of Macedonia or Annex ‧ to the Interim Agreement with Montenegro respectively
Niniejsze zezwolenie na eksport obejmuje następujące towaryThis export authorisation covers the following items
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧, z dnia ‧ grudnia ‧ r., ustanawiające środki uniemożliwiające dopuszczanie do swobodnego obrotu, wywozu, powrotnego wywozu lub poddawania procedurze zawieszającej towarów podrabianych i towarów pirackich[‧], w szczególności jego art. ‧, ‧ iHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods, and in particular Articles ‧, ‧ and ‧ thereof
CŁA STOSOWANE W PRZYWOZIE DO BOŚNI I HERCEGOWINY TOWARÓW POCHODZĄCYCH ZE WSPÓLNOTYDUTIES APPLICABLE TO GOODS ORIGINATING IN THE COMMUNITY ON IMPORT INTO BOSNIA AND HERZEGOVINA
dostawy usług łącznie z usługami transportowymi i usługami pomocniczymi, z wyjątkiem dostaw usług zwolnionych z podatku, na podstawie art. ‧, kiedy są one ściśle związane z tranzytem, wywozem lub przywozem towarów objętych przepisami art. ‧ ust. ‧ lit. b) i c) i art. ‧ ustthe supply of services including transport and ancillary transactions but excluding the supply of services exempted under Article ‧, when these are directly linked to the transit or the export of goods, or to the imports of goods benefiting from the provisions of Articles ‧ (b) and (c), and
Ponadto, choć należy walczyć z podrabianiem towarów, środki wynikające z dobrze znanych postanowień przedmiotowego traktatu można uznać za atak na wolności osobiste; chodzi tu o objęcie nadzorem dostawców dostępu do Internetu, wzmożenie kontroli granicznej i utrudnienie transportu niedrogich leków generycznych do krajów rozwijających.Furthermore, while counterfeiting must be combated, the well-known provisions in the treaty in question imply the establishment of measures that might be considered to be attacks on individual freedoms: supervision of Internet access providers, strengthening of border controls, and greater difficulties in transporting low cost generic medicines to developing countries.
Przywóz towarów z Białorusi był przedmiotem dochodzenia, a wspomniana wyżej wielkość podcięcia cenowego jest wynikiem szczegółowego porównania produktówImports originating in Belarus were subject to the investigation and the aforementioned result of the undercutting is the result of a detailed product comparison
dysponowanie towarami lub użytkowanie towarów przez kupującego nie podlega ograniczeniom innym niżthere are no restrictions as to the disposal or use of the goods by the buyer, other than any of the following
W ramach procedury uszlachetniania biernego towary ekwiwalentne są towarami niewspólnotowymi, które są przetwarzane zamiast towarów wspólnotowych objętych procedurą uszlachetniania biernegoUnder the outward-processing procedure, equivalent goods shall consist in non-Community goods which are processed instead of Community goods placed under the outward-processing procedure
ustanawia europejski centralny zbiór danych, który ma właściwym organom w państwach członkowskich pomóc w wykrywaniu przesyłek towarów, w tym kontenerów i/lub środków transportu, które mogą stanowić przedmiot działań niezgodnych z przepisami prawa celnego i/lub rolnegosets up an European central data directory to help the competent authorities of the Member States detect consignments of goods, including containers and/or means of transport, that may be in breach of customs and/or agricultural legislation
W przypadku gdy wymagane jest przestrzeganie specjalnych środków ostrożności, takich jak środki określone w instrukcjach postępowania dla pracowników wytwórcy odpadów, zasady BHP, w tym informacje dotyczące postępowania w przypadku uwolnienia do otoczenia oraz pisemne instrukcje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę oraz dołączyć stosowne informacje w formie załącznikaIf special handling precautions are required, such as those required by producers’ handling instructions for employees, health and safety information, including information on dealing with spillage, and instructions in writing for the transport of dangerous goods, tick the appropriate box and attach the information in an annex
Jeżeli nieprzewidziane okoliczności lub działanie siły wyższej nie spowodują całkowitej utraty towarów, organy celne są również informowane o dokładnym położeniu towarówWhere the unforeseeable circumstances or force majeure do not result in total loss of the goods, the customs authorities shall also be informed of their precise location
cena po której przywóz tego towaru jest wprowadzany do obszaru celnego Członka udzielającego koncesji, liczona jako cena importowa cif dotycząca danej dostawy i wyrażona w walucie krajowej, jest niższa od wielkości progowej równej średniej cenie referencyjnej [‧] rozpatrywanego produktu z lat ‧ dothe prize at which imports of that product may enter the customs territory of the Member granting the concession, as determined on the basis of the c.i.f. import price of the shipment concerned expressed in terms of its domestic currency, falls below a trigger price equal to the average ‧ to ‧ reference price for the product concerned
Masa brutto stanowi zagregowaną masę towarów z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem kontenerów lub innego materiału transportowegoThe gross mass is the aggregate mass of the goods with all their packing, excluding containers and other transport equipment
W przypadku produktów, które nie zostały jeszcze dopuszczone do swobodnego obrotu, oświadczenie o pochodzeniu można zastąpić jednym lub większą ilością zastępczych oświadczeń o pochodzeniu sporządzonych przez posiadacza towarów, do celów wysyłki części lub całości przedmiotowych produktów do innego miejsca przeznaczenia na obszarze celnym Wspólnoty lub, w stosownych przypadkach, do Norwegii, Szwajcarii lub TurcjiWhere products have not yet been released for free circulation, a statement on origin may be replaced by one or more replacement statements on origin, made out by the holder of the goods, for the purpose of sending all or some of the products elsewhere within the customs territory of the Community or, where applicable, to Norway, Switzerland or Turkey
Decyzja nr ‧/WE ustanawia ramy odniesienia dla sieci informacyjnej, w zakresie zbierania, sporządzania i rozpowszechniania statystyk dotyczących handlu towarami we Wspólnocie oraz między Wspólnotą a państwami trzecimiDecision No ‧/EC lays down the reference framework for an information network for the collection, production and dissemination of statistics on the trading of goods within the Community and between the Community and non-member countries
Protokół ‧ do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokół ‧ do Porozumienia EOG określają zasady handlu niektórymi towarami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi między Umawiającymi się StronamiProtocol ‧ to the bilateral Free Trade Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway, and Protocol No ‧ to the EEA Agreement, determine the trade arrangements for certain agricultural and processed agricultural products between the contracting parties
Stosowanie niniejszej dyrektywy pozostaje bez uszczerbku dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w AfganistanieThe application of this Directive is without prejudice to the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism and Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No ‧/‧ prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan
transport towarów między lub przez terytoria Umawiających się Stron, w przypadku gdy samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa, z jednostką ciągnikową lub bez niej, nadwozie wymienne lub kontener ‧--stopowy lub dłuższy, wykorzystuje drogę w początkowym lub końcowym etapie podróży, na innym etapie podróży, jeżeli długość tego etapu przekracza ‧ km w linii prostej, wykorzystuje kolej, transport śródlądowy lub morski, a początkowy lub ostatni etap tej podróży odbywa się transportem drogowymthe transport of goods between or through the Contracting Parties where the lorry, trailer, semi-trailer, with or without tractor unit, swap body or container of ‧ feet or more use the road on the initial or final leg of the journey and on the other leg, rail or inland waterway or maritime services where this section exceeds ‧ km as the crow flies, and make the initial or final road transport leg of the journey
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36305 zdań frazy towar.Znalezione w 3,238 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.