Tłumaczenia na język angielski:

  • that (it) goes without saying   

Przykładowe zdania z "to się rozumie samo przez się; nie ma dwóch zdań", pamięć tłumaczeniowa

add example
To rozumie się samo przez się i nawet ci, którzy nie są członkami Komisji Gospodarczej i Walutowej przyznają, że ma to kluczowe znaczenie.This goes without saying, and even those who are not members of the Committee on Economic and Monetary Affairs will agree that it is vital.
W związku z tym Komisja uważa, że rozumie się samo przez się, iż nie mogą istnieć umowy dodatkowe lub milczące, na mocy których państwo miałoby zwolnić banki z ich zobowiązań, o ile oferta udziałów potrzebnych do rekapitalizacji nie zostanie w wystarczającej mierze subskrybowanaIn this connection, the Commission considers that it goes without saying that there cannot be collateral or implicit agreement whereby the State would exonerate the bank from their obligation if the recapitalisation offer was insufficiently subscribed
Czy ma miejsce używanie w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ zdanie drugie lit. a) dyrektywy ‧/‧/EWG, jeżeli osoba trzecia bez zgody właściciela znaku towarowego wskazuje oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym jako słowo kluczowe (keyword) w wyszukiwarce, tak aby po wpisaniu oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym jako hasła w wyszukiwarce wyświetlał się, w bloku reklamowym oddzielonym przestrzennie od wykazu wyników wyszukiwania, elektroniczny odnośnik (link) do strony osoby trzeciej promującej towary lub usług identyczne z tymi, dla których został zarejestrowany znak towarowy, przy czym chociaż odnośnik ten oznaczony jest jako link sponsorowany, sama reklama nie zawiera ani oznaczenia, ani jakiejkolwiek odniesienia do właściciela znaku towarowego lub oferowanych przez niego towarów?Is there use for the purposes of Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC where a third party provides as a keyword to a search engine operator a sign which is identical with a trade mark, without the consent of the proprietor of that trade mark, so that, on inputting the sign identical with the trade mark as a search term into the search engine, an electronic promotional link to the third party’s website advertising identical goods or services appears in an advertising block set apart from the list of search results, that link is marked as a sponsored link and the advertisement itself does not comprise the sign nor contain any reference to the trade mark proprietor or to the products it is offering for sale?
Uważamy zatem za sprawę zasadniczą, aby Parlament mógł wydelegować trzech wyspecjalizowanych przedstawicieli do udziału w radzie i rozumie się samo przez się, że muszą oni mieć takie same prawo głosu, jak wszyscy pozostali członkowie tej rady.We therefore consider it essential that Parliament should be able to send three specialised representatives to serve on the Board, and it goes without saying that they must have the same voting rights as all the other Board members.
Jak wyjaśniła skarżąca w odpowiedzi na zadane na piśmie pytanie Sądu , a czego Komisja nie zakwestionowała , to samo stosuje się do tzw. zasady zamknięcia de facto przewidzianej w niemieckim KPRU ( zob. pkt 31 tiret pierwsze powyżej ) i transponowanej w art . 7 ust . 9 zdanie pierwsze ustawy o rozdziale , której zastosowanie zależy w istocie od zmniejszenia wielkości produkcji , ponieważ zmniejszenie emisji instalacji do poziomu mniejszego od 10 % lub od 60 % średnich rocznych emisji podczas okresu odniesienia ma znaczenie jedynie dla wszczęcia przez administrację szczególnej kontroli w tym względzie .As the applicant has explained in response to a written question from the Court , without being contradicted by the Commission , the same is true of the de facto closure rule ‘ ’ provided for in the German NAP ( see the first indent of paragraph 31 above ) , as transposed in the first sentence of Paragraph 7 ( 9 ) of the Zuteilungsgesetz , the substantive application of which depends on a reduction in production volume , as the reduction in the installation ’ s emissions to a rate below 10 % or 60 % of average annual emissions during the baseperiod is relevant only to the triggering of a specific examination in this connection by the authorities .
Jeśli chodzi o wdrażanie i późniejsze działania, uważam za bardzo ważne, by nie tylko Komisja, ale także parlamenty krajowe poniosły za to główną odpowiedzialność, ponieważ rozumie się samo przez się, że wydalenia te muszą także zostać skutecznie wdrożone.As regards implementation and follow-up, I consider it very important that not only the Commission but also national parliaments bear a major responsibility for this, as it goes without saying that these expulsions must also be implemented effectively.
Rozumie się samo przez się, że wina nadal rozkłada się zarówno na winnych odcięcia gazu, jak i na winnych tego, że Bułgaria została z rezerwami, które nie wystarczają, aby mogła przetrzymać kryzys gazowy.It goes without saying that blame is still being apportioned by both whoever is guilty of cutting off the gas and whoever is guilty of the fact that Bulgaria has ended up with reserves which are not sufficient for it to withstand this gas crisis.
To, że Europa musi sprostać wyzwaniom globalizacji i współzawodnictwa - nie zawsze uczciwego - wymuszonego przez gospodarkę światową, rozumie się samo przez się.It goes without saying that Europe must be equal to the challenges of globalisation and competition - not always fair competition - forced upon us by the world economy.
Rozumie się samo przez się, że przyjazność dla środowiska nie powinna się nigdy odbywać kosztem bezpieczeństwa i dlatego zgłosiliśmy poprawki w tym względzie.It goes without saying that environmental friendliness should never be at the expense of safety, and this is why we have tabled amendments to this effect.
W tym kontekście, rozumie się samo przez się, że należy wskazać nie tylko racjonalne aspekty, lecz trzeba także uwzględnić stronę emocjonalnąIt goes without saying that this should not be limited to the rational aspect, but that the emotional side must also be addressed
To, że powinien przeprosić, rozumie się samo przez się.It stands to reason that he should apologize to her.
Samo przez się rozumie się, że jest to dyskusja w granicach określonych w Traktacie, a ponadto, że opiera się ona na strategii budżetowej i gospodarczej uznanej za właściwą w aktualnych okolicznościach i w tym przypadku zalecanej Grecji, z niewątpliwą korzyścią dla tego państwa.It is logical that it is debated within the limits set out in the treaty and, furthermore, that it is done based on the budgetary and economic strategy considered to be appropriate to the current circumstances, and which, in this case, is recommended to Greece, from which it will, no doubt, benefit.
W tych okolicznościach rozumie się samo przez się, że dopóki nie będzie jasności co do wprowadzenia tej umowy w życie, dopóki nie będzie zgody, dopóty nie podejmiemy dalszych rozmów na temat nowej umowy o partnerstwie.In these circumstances it goes without saying that our position is that, as long as there is no clarity about implementing this agreement, as long as there is no agreement, we will not engage in any further talks about the new partnership agreement.
(NL) Panie przewodniczący! Głosowałem, co rozumie się samo przez się, za przyjęciem rezolucji, chociaż nie można rzecz jasna sądzić, iż ten w sumie niewinny dokument wywrze jakieś wrażenie na totalitarnym komunistycznym reżimie chińskim, z którym mimo wszystko tak chętnie handlujemy.(NL) Mr President, it goes without saying that I voted in favour of this resolution; although, of course, we cannot allow ourselves to think that this ultimately innocuous resolution will make much impression on the totalitarian communist regime in China, with whom we nonetheless are so happy to trade.
Zdaniem sądu odsyłającego , jeżeli świadczenie będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym należy uznać za „ zasiłek dla bezrobotnych ” w rozumieniu tego przepisu , to pojawia się wątpliwość , czy zawieszenie prawa do świadczenia w przypadku pobytu za granicą nie jest sprzeczne z art . 39 WE , tym bardziej że w odróżnieniu od przypadku przewidzianego w art . 69 rozporządzenia nr 1408 / 71 , nie ma obowiązku kontroli woli podjęcia pracy przez Arbeitsmarktservice ani w Austrii , ani w innym państwie członkowsk im .In the national court s view ’ , if the benefit at issue in the main proceedings is to be regarded as an unemployment benefit ‘ ’ within the meaning of the abovementioned provision , the question arises as to whether the suspension of benefits where the person is abroad is compatible with Article 39 EC , given that , by contrast with the case provided for by Article 69 of Regulation No 1408 / 71 , there is no supervision by the Employment Service as regards readiness to take up employment , whether in Austria or in another Member State .
Rozumie się samo przez się, że musimy uzyskać oszczędności w tej dziedzinie, jeśli wiemy, że w niektórych państwach członkowskich na tysiąc mieszkańców przypada aż 550 samochodów z silnikiem na benzynę lub olej napędowy, a w innych państwach członkowskich przypada ich tylko 100 czy 120.It goes without saying that we have to make savings there when we know that there are some Member States in which there are 550 cars for every 1 000 members of the population - petrol and diesel engines - and others where there are 100 or 120.
W niniejszym przypadku należy stwierdzić , że odwołanie wzajemne wniesione przez M.C. Girardot , co M.C. Girardot sama podkreśliła na rozprawie w odpowiedzi na pytanie Trybunału dotyczące tej kwestii , nie ma na celu określenia naruszeń prawa , jakimi miałoby być dotknięte rozum owanie Sądu w zaskarżonym wyroku , lecz zakwestionowanie — z jednej strony , powtarzając argumenty powołane w pierwszej instancji , i z drugiej strony , powołując się na jakoby nowe dowody — ocenyIn the present case , it must be held that , by this cross-appeal , Mrs Girardot , as she herself stated at the hearing in response to a question from the Court on that point , seeks not to identify errors of law allegedly vitiating the reasoning of the Court of First Instance in the judgment under appeal but rather , by ( i ) repeating her arguments relied on at first instance and ( ii ) putting forward supposed new evidence , she
uważa, że według szeroko rozpowszechnionej wśród MŚP opinii proponowany przez RMSR MSSF dla MŚP jest zdecydowanie zbyt skomplikowany i w wielu miejscach zawiera odniesienia do pełnego MSSF; jest zdania, że dodatkowe zobowiązania są zbyt obszerne, a nakład pracy w odniesieniu do obowiązku dostarczenia informacji jest niewspółmierny; wyraża zaniepokojenie faktem, że projekt został opracowany z myślą o stosunkowo dużych MŚP (ponad ‧ pracowników) i przekonuje, że większość MŚP ma mniejsze rozmiary; przyjmuje do wiadomości, że MŚP są ponadto zaniepokojone tym, że RMSR zamierza zmieniać ten standard co dwa lata; zauważa jednakże, że może to stanowić użyteczny środek przejściowy dla większych, rozwijających się MŚP, podkreśla jednak, ze nie może to stanowić kroku w kierunku przymusowej harmonizacjiConsiders that there is a widely shared view among SMEs that the IFRS for SMEs proposed by the IASB is far too complicated for them and, in addition, refers in many places to the full IFRS; takes the view that the obligations regarding appendices are too comprehensive and that the burden in relation to the requirement to provide information is disproportionate to any benefits arising therefrom; is concerned that the draft was designed with relatively large SMEs (of over fifty employees) in mind and asserts that most SMEs are smaller in size; notes that SMEs are also concerned that the IASB intends to change the standard every two years; nevertheless, notes it could be a useful optional transition for larger, expanding SMEs, but underlines that this must not be a way station on the road to enforced harmonisation
Wiem, że UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie, ale chciałabym prosić państwa członkowskie, w których występują problemy, by traktowały innych obywateli tak samo jak własnych. Moim zdaniem w tym względzie istnieje problem, którym musimy się zająć.I know the EU does not have competence in this area, but could I ask Member States, where there are problems, to deal with citizens as they would with their own, and I do think there is an issue here that we need to take action on.
Powiedziałem już, co to jest wolność społeczna; co się tyczy równości, to nie należy przez to słowo rozumieć, że rozmiary władzy i bogactwa mają być bezwzględnie takie same; lecz w zastosowaniu do władzy, że ma ona być za słaba na jakikolwiek gwałt i ma być wykonywana jedynie na mocy stopnia i praw; w zastosowaniu zaś do bogactwa, że żaden obywatel nie ma być dosyć bogaty na to, by mógł kupić innego, a żaden dość biedny, by musiał się sprzedawać:I have already defined civil liberty; by equality, we should understand, not that the degrees of power and riches are to be absolutely identical for everybody; but that power shall never be great enough for violence, and shall always be exercised by virtue of rank and law; and that, in respect of riches, no citizen shall ever be wealthy enough to buy another, and none poor enough to be forced to sell himself:
Cieszę się, że tu jestem./ Wychowałam się w Charlestown,/ w tej małej społeczności.../ gdzie wszyscy się o siebie troszczą./ Przyjaciele byli jak rodzina./ Wstydzę się rzeczy,/ które robiłem.../ Nie wiem,/ gdzie się tego nauczyłem./ Minęło siedem lat,/ kolejne Święta, urodziny.../ Nie wiedziałam,/ jak wygląda mój syn./ Robiliśmy szybką akcję,/ jeśli było trzeba.../ przez co nas aresztowali./ Później.../ Walka z samym sobą,/ strata, rozumiesz?/ Rozczarowanie samym sobą./ Gniew, rozczarowanie, desperacja./ To jak, kiedy facet siedzi w barze/ i wchodzi ksiądz./ Facet mówi:/ " Zaczekaj chwilę./ Przykro mi to mówić/ i marnować twój czas,/ ale tak się składa,/ że wiem, że Boga nie ma. "/ Ksiądz na to:/ " A skąd wiesz? "I' m grateful to be here today.Growing up in Charlestown in, you know, a small- knit community...... we took care of each other, were protected. My friends were really like my family
Rozumiem, że inne regiony europejskie prawdopodobnie mają ten sam problem, a sytuacja nie jest dużo lepsza (a może jest?), lecz dzisiaj mówię o moim regionie. A więc w tym przypadku chcielibyśmy mieć możliwość dotarcia do Europy Zachodniej i Środkowej przez Polskę, jak tylko Polska przyłączy się do naszego systemu kolejowego.I understand that other European regions possibly have the same problem as well and the situation is not any better (is it?), but today I am talking about my region and therefore in this case, we would like to have the opportunity to reach Western and Central Europe through Poland, once Poland has joined our rail track.
Rozumie, że Komisja dostrzega potrzebę rozpowszechnienia i poszerzenia obecnych sieci oraz że podejście tematyczne ma pierwszeństwo wobec geograficznego; uważa niemniej, że te dwa podejścia mają w rzeczywistości charakter uzupełniający, który należy wykorzystać: ze względu na to, że dostrzega się potrzebę ochrony i odzwierciedlenia różnorodności, przy opracowywaniu tematów należy uwzględnić ich wymiar terytorialny; co więcej, kluczowym celem, do którego należy dążyć, jest synergia między różnymi sieciami, odzwierciedlająca ich komplementarność zarówno na płaszczyźnie tematycznej, jak i terytorialnejunderstands why the Commission feels the need to make existing networks larger and more general, and why the thematic approach is taking precedence over the geographical approach, but believes that these two approaches can actually be usefully dovetailed: since there is a recognised need to safeguard and reflect diversity, the regional and local patterns of diversity must be taken into account when deciding on themes; synergy between the various networks is also essential, reflecting their complementary features in both thematic and geographical terms
Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, co obejmuje także przemieszczenia pomiędzy dwiema miejscowościami w tym samym Państwie Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, które obowiązuje decyzja OECD, zgoda, o której mowa w art. ‧ może być wyrażona w sposób milczący i w przypadku, gdy nie został zgłoszony sprzeciw ani zastrzeżone warunki, przemieszczanie może rozpocząć się po upływie ‧ dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z artWhen a shipment of waste takes place within the Community, including shipments between localities in the same Member State, with transit via one or more third countries to which the OECD Decision applies, and the waste is destined for recovery, the consent referred to in Article ‧ may be provided tacitly, and if no objection has been lodged or no conditions have been specified, the shipment may start ‧ days after the date of transmission of the acknowledgement by the competent authority of destination in accordance with Article
Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, co obejmuje także przemieszczenia pomiędzy dwiema miejscowościami w tym samym Państwie Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, których nie obowiązuje decyzja OECD, stosuje się artWhen a shipment of waste takes place within the Community, including shipments between localities in the same Member State, with transit via one or more third countries to which the OECD Decision does not apply, and the waste is destined for recovery, Article ‧ shall apply
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3173439 zdań frazy to się rozumie samo przez się; nie ma dwóch zdań.Znalezione w 982,645 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.