Tłumaczenia na język angielski:

  • teratogenicity   

Przykładowe zdania z "teratogenność", pamięć tłumaczeniowa

add example
Badania teratogenności wykonano podając ciągłą dożylną infuzję eptyfibatydu ciężarnym samicom szczura w całkowitych dawkach dobowych nie przekraczających ‧ mg/kg mc./dobę (dawka około ‧ razy przekraczająca zalecaną maksymalną dawkę dobową u człowieka, w przeliczeniu na powierzchnię ciała) i ciężarnym samicom królika w całkowitych dawkach dobowych nie przekraczających ‧ mg/kg mc./dobę (dawka około ‧ razy przekraczająca zalecaną maksymalną dawkę dobową u człowieka w przeliczeniu na powierzchnię ciałaTeratology studies have been performed by continuous intravenous infusion of eptifibatide in pregnant rats at total daily doses of up to ‧ mg/kg/day (about ‧ times the recommended maximum daily human dose on a body surface area basis) and in pregnant rabbits at total daily doses of up to ‧ mg/kg/day (about ‧ times the recommended maximum daily human dose on a body surface area basis
• Thelin ma działanie teratogenne. o Stosowanie skutecznej metody antykoncepcji u kobiet w wieku rozrodczym. o Możliwa interakcja z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i zwiększone ryzyko występowania zakrzepów z zatorami. o Konieczność poinformowania pacjentek o teratogenności leku, stosowaniu antykoncepcji, jeśli to konieczne o potrzebie przeprowadzenia testu ciążowego oraz o sposobie postępowania w przypadku zajścia w ciążę. o Skierowanie pacjentek, które zajdą w ciążę, do lekarza specjalizującego się lub posiadającego doświadczenie w zakresie teratologii i jej rozpoznawania, w celu przeprowadzenia oceny i uzyskania poradyThe physician information about Thelin should contain the following key elements: That Thelin is teratogenic o Use of effective contraception in women of child bearing age o Possible interaction with oral contraceptives and increased risk of thromboembolism o Need to advise female patients about teratogenicity, contraception, if necessary the need for pregnancy testing and what to do if they become pregnant o Referral of patients who become pregnant to a physician specialised or experienced in teratology and its diagnosis for evaluation and advice
Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej po stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMGGiven in high doses (‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
Jeżeli występują oznaki teratogenności, pełna ocena potencjału teratogennego może wymagać badań na drugim gatunkuIf there are indications of teratogenicity, full evaluation of teratogenic potential may require a study in a second species
badanie funkcji rozrodczej należy przeprowadzić i rozszerzyć na przynajmniej dwa pokolenia linii żeńskiej (Ż‧, Ż‧) i można je połączyć z badaniem teratogennościąStudies of reproductive function must be carried out and extend over at least two filial generations (F‧, F‧) and may be combined with a teratogenicity study
badania przedurodzeniowej toksyczności rozwojowej (badanie teratogennościprenatal developmental toxicity study (teratogenicity study
W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matkiIn teratology studies in rats and rabbits, foetal resorptions and malformations occurred in rats at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including anophthalmia, agnathia, and hydrocephaly) and in rabbits at ‧ mg kg‧ day-‧ (including cardiovascular and renal anomalies, such as ectopia cordis and ectopic kidneys, and diaphragmatic and umbilical hernia), in the absence of maternal toxicity
Badania funkcji rozrodczej należy prowadzić i rozszerzyć na przynajmniej dwa pokolenia potomne (F‧, F‧) u przynajmniej jednego gatunku, zazwyczaj szczura, a także można je połączyć z badaniem teratogennościStudies of reproductive function must be carried out and extend over at least two filial generations (F‧, F‧) in at least one species, usually a rodent, and may be combined with a teratogenicity study
W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matkiIn teratology studies in rats and rabbits, foetal resorptions and malformations occurred in rats at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including anophthalmia, agnathia, and hydrocephaly) and in rabbits at ‧ mg kg-‧ day-‧ (including cardiovascular and renal anomalies, such as ectopia cordis and ectopic kidneys, and diaphragmatic and umbilical hernia), in the absence of maternal toxicity
Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej po stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMGGiven in high doses (> ‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
Toksyczność dotycząca rozrodu, łącznie z teratogennościąReproductive toxicity, including teratogenicity
Badania nad teratogennośćStudies on teratogenicity
Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej przy stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMGGiven in high doses (‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
W przypadku substancji lub produktów leczniczych, które nie są przewidziane do stosowania u zwierząt produkujących żywność, wymagane jest przeprowadzenie badań nad skutkami oddziaływania toksycznego na zarodek/płód, włącznie z teratogennością na co najmniej jednym gatunku, które może być gatunkiem docelowym, jeżeli produkt jest przewidziany do stosowania u zwierząt, które mogą być używane do hodowliIn the case of substances or medicinal products which are not intended for use in food producing animals, a study of embryotoxic/fetotoxic effects, including teratogenicity, shall be required in at least one species, which may be the target species, if the product is intended for use in animals which might be used for breeding
Należy uwzględnić znane opóźnione i bezpośrednie skutki, a także skutki przewlekłe krótko-i długotrwałego narażenia: dla przykładu uczulenie, kancerogenność, mutagenność oraz toksyczność dotycząca rozrodu, łącznie z teratogennością i działaniem narkotycznymInclude known delayed and immediate effects and also chronic effects from short-and long-term exposure: for example sensitization, carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity including teratogenicity, and narcosis
Obserwowano oznaki toksyczności u zarodka i u matki (jednak bez oznak teratogenności) po podaniu dawek ranolazyny do ‧ mg/kg/dobę (‧ mg/m‧/dobę) u szczurów i ‧ mg/kg/dobę (‧ mg/m‧/dobę) u królikówSigns of embryonal and maternal toxicity, but not teratogenicity, were seen at doses of ranolazine up to ‧ mg/kg/day (‧ mg/m‧/day) in rats and ‧ mg/kg/day (‧ mg/m‧/day) in rabbits
TeratogennośćTeratogenic risk
Badanie toksyczności dla zarodka i płodu przeprowadzone na małpach Cynomolgus nie wykazało oznak teratogennościAn embryo-foetal toxicity study in Cynomolgus monkeys revealed no signs of teratogenicity
Toksyczność dotycząca rozrodu włącznie z teratogennościąReproductive toxicity including teratogenicity
Badania teratogenności prowadzono na szczurach i królikach z zastosowaniem dawek wynoszących odpowiednio do ‧ mg/kg mc./dobę i do ‧ mg/kg mc./dobęTeratology studies have been conducted in rats and rabbits at doses of up to ‧ mg/kg/day and ‧ mg/kg/day, respectively
Komisja oceniła dowody dotyczące rakotwórczego działania di(‧-etyloheksylo)ftalanu i przeprowadziła konsultacje z właściwymi biegłymi, wyznaczonymi przez Państwa Członkowskie i mającymi specjalne kwalifikacje odnoszące się do działania rakotwórczego, mutagenności i teratogennościWhereas the Commission has examined the evidence for the carcinogenicity of di(‧-ethylhexyl)phthalate, and has consulted the appropriate experts designated by Member States and having special qualifications with respect to either carcinogenicity, mutagenicity and teratogenicity
Niekliniczne badania dotyczące bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnych dawek, genotoksyczności oraz teratogenności nie ujawniły szczególnego zagrożenia dla ludziNon-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeated dose toxicity, genotoxicity and late embryonal development
Badania skutków oddziaływania toksycznego na zarodek/płód, włącznie z teratogennościąStudy of embryotoxic/fetotoxic effects including teratogenecity
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72 zdań frazy teratogenność.Znalezione w 0,178 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.