Tłumaczenia na język angielski:

  • teratogenicity   

Przykładowe zdania z "teratogenność", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tej ostatniej grupie badań (dotyczących embriotoksyczności, teratogenności i toksyczności rozwojowej) zaobserwowane działania niepożądane zostały uznane za wtórne do działania hipoglikemizującego wywołanego przez lek u samic i ich młodychIn the latter (covering embryotoxicity, teratogenicity and developmental toxicity), undesirable effects observed were considered to be secondary to the hypoglycaemic effects induced by the compound in dams and in offspring
Potwierdzone dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po podaniu inhibitorów ACE w trakcie pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające, niemniej nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzykaEpidemiological evidence regarding the risk of teratogenicity following exposure to ACE inhibitors during the first trimester of pregnancy has not been conclusive; however, a small increase in risk cannot be excluded
Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej po stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMGGiven in high doses (‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
Teratogenność jest podejrzewanym skutkiem działania klasy leków ERATeratogenicity is a suspected class effect of ERAs
Folitropina alfa podawana w dużych dawkach (≥ ‧ j. m./kg/dobę) była przyczyną zmniejszonej ilości zdolnych do życia płodów, nie wykazujących jednak objawów teratogenności, oraz była przyczyną dystocji podobnej do tej obserwowanej po stosowaniu ludzkiej menopauzalnej gonadotropiny otrzymywanej z moczu (hMGGiven in high doses (> ‧ IU/kg/day) follitropin alfa caused a decrease in the number of viable foetuses without being a teratogen, and dystocia similar to that observed with urinary hMG
Embriotoksyczność/fetotoksyczność, łącznie z teratogennościąEmbryotoxicity/fetotoxicity, including teratogenicity
toksyczność lub inne szkodliwe właściwości (np. kancerogenność, mutagenność, teratogennośćtoxicity or other noxious properties (e.g. carcinogenicity, mutagenicity, teratogenicity
badania teratogenności (gatunek niebędący gryzoniem), badania w celu zweryfikowania teratogenności na poziomie ‧ oraz dodatkowy eksperyment na poziomie ‧, jeżeli były ustalane wpływy na embriony/zarodkiteratology study (non-rodent species) study to verify teratology study at level ‧ and experiment additional to the level ‧ study, if effects on embryos/foetuses have been established
badania przedurodzeniowej toksyczności rozwojowej (badanie teratogennościprenatal developmental toxicity study (teratogenicity study
Badanie teratogennościTeratogenicity study
Komisja oceniła dowody dotyczące rakotwórczego działania di(‧-etyloheksylo)ftalanu i przeprowadziła konsultacje z właściwymi biegłymi, wyznaczonymi przez Państwa Członkowskie i mającymi specjalne kwalifikacje odnoszące się do działania rakotwórczego, mutagenności i teratogennościWhereas the Commission has examined the evidence for the carcinogenicity of di(‧-ethylhexyl)phthalate, and has consulted the appropriate experts designated by Member States and having special qualifications with respect to either carcinogenicity, mutagenicity and teratogenicity
W badaniu teratogenności na szczurach obserwowano fetotoksyczność, ale nie teratogenność najwyższej badanej dawki (‧ mg/kg mc./dobę); żadnych działań nie obserwowano przy niższym poziomie dawkowania (‧ mg/kg mc./dobę), który odpowiada ekspozycji znacznie wyższej niż uzyskiwana po podaniu zalecanych dawek leczniczychIn a teratology study in rats, foetotoxic but not teratogenic effects were observed at the highest dose evaluated (‧ mg/kg/day); no effects were observed at a lower level (‧ mg/kg/day) which corresponds to an exposure well in excess of that produced by the therapeutic recommended dose
Szczegółowe badania nad teratogennością muszą być przeprowadzone na przynajmniej dwóch odpowiednio wybranych gatunkachSpecific teratogenic studies must be carried out in at least two suitable species
badanie funkcji rozrodczej należy przeprowadzić i rozszerzyć na przynajmniej dwa pokolenia linii żeńskiej (Ż‧, Ż‧) i można je połączyć z badaniem teratogennościąStudies of reproductive function must be carried out and extend over at least two filial generations (F‧, F‧) and may be combined with a teratogenicity study
Muszą one trwać przez okres co najmniej dwóch pokoleń potomnych i mogą być połączone z badaniami nad embriotoksycznością włącznie z badaniami nad teratogennościąThey must extend over at least two filial generations and may be combined with embryotoxicity including teratogenic studies
Wyższe współczynniki bezpieczeństwa można zastosować w celu uzasadnienia dodatkowych źródeł niepewności danych lub w przypadku, gdy NOAEL został ustalony na podstawie określonego decydującego punktu końcowego, na przykład teratogennościHigher safety factors might be applied to account for additional sources of uncertainty in data or where the NOAEL is set on the basis of a particular critical endpoint, such as teratogenicity
Badanie przedurodzeniowej toksyczności rozwojowej (badanie teratogennościPrenatal developmental toxicity study (teratogenicity study
Obserwowano oznaki toksyczności u zarodka i u matki (jednak bez oznak teratogenności) po podaniu dawek ranolazyny do ‧ mg/kg/dobę (‧ mg/m‧/dobę) u szczurów i ‧ mg/kg/dobę (‧ mg/m‧/dobę) u królikówSigns of embryonal and maternal toxicity, but not teratogenicity, were seen at doses of ranolazine up to ‧ mg/kg/day (‧ mg/m‧/day) in rats and ‧ mg/kg/day (‧ mg/m‧/day) in rabbits
Badanie to jest wymagane, jeśli teratogenność nie została zbadana w uprzednio przeprowadzonych badaniach płodnościThis study is required if teratogenicity has not been examined in the fertility study
Dane z badań na zwierzętach nie wykazały dowodów na teratogennośćAnimal data revealed no evidence of teratogenicity
Badania teratogenności wykonano podając ciągłą dożylną infuzję eptyfibatydu ciężarnym samicom szczura w całkowitych dawkach dobowych nie przekraczających ‧ mg/kg mc./dobę (dawka około ‧ razy przekraczająca zalecaną maksymalną dawkę dobową u człowieka, w przeliczeniu na powierzchnię ciała) i ciężarnym samicom królika w całkowitych dawkach dobowych nie przekraczających ‧ mg/kg mc./dobę (dawka około ‧ razy przekraczająca zalecaną maksymalną dawkę dobową u człowieka w przeliczeniu na powierzchnię ciałaTeratology studies have been performed by continuous intravenous infusion of eptifibatide in pregnant rats at total daily doses of up to ‧ mg/kg/day (about ‧ times the recommended maximum daily human dose on a body surface area basis) and in pregnant rabbits at total daily doses of up to ‧ mg/kg/day (about ‧ times the recommended maximum daily human dose on a body surface area basis
Jeżeli występują oznaki teratogenności, pełna ocena potencjału teratogennego może wymagać badań na drugim gatunkuIf there are indications of teratogenicity, full evaluation of teratogenic potential may require a study in a second species
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72 zdań frazy teratogenność.Znalezione w 0,261 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.