wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • interpreter   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  one who interprets speech in another language
   
  osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej
   
  Someone who mediates between speakers of different languages.
 • translator     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  someone who translates
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
   
  A person who translates written text from one language to another.
 • translation   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
translator
 
interpreter
 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

Marpa TłumaczMarpa Lotsawa
potrzebuję tłumaczaI need an interpreter
TłumaczTlumach
tłumacz niezależnyfreelance translator
tłumacz zewnętrznyfreelance translator
tłumaczeniatranslations
tłumaczenieconstrue; render; translation; interpreting; rendering; interlingual rendition; ; excuse; interpretation; version
tłumaczenie amatorskie nfan translation
tłumaczenie automatycznemachine translation
tłumaczenie maszynowemachine translation
tłumaczenie na język obcytwo-way translation
tłumaczenie nieprofesjonalne nfan translation
Tłumaczenie Stron InternetowychWeb Translation
tłumaczenie symultaniczneinterpreting
tłumaczenie z języka ojczystego na język obcytwo-way translation
TłumaczówTłumaczów
tłumaczyćtranslate; assemble; ; interpret; expound; plead; alibi; construe; explain; justify; turn; anglicize; excuse; to explain; to translate; explicate

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Państwa Członkowskie uznają za konieczne zapewnienie takiej obsługi, przynajmniej gdy organ rozpatrujący wezwie wnioskodawcę na przesłuchanie, o którym mowa w art. ‧ i ‧, a odpowiednia komunikacja nie może zostać zapewniona bez obsługi przez tłumaczyMember States shall consider it necessary to give these services at least when the determining authority calls upon the applicant to be interviewed as referred to in Articles ‧ and ‧ and appropriate communication cannot be ensured without such services
jest on drukowany w języku (lub jednym z języków urzędowych) kraju wyjazdu, jednakże podróżujący będą mieli możliwość uzyskania jego tłumaczenia na inny językit shall be printed in the language (or one of the official languages) of the country of departure, but the passenger shall be given the opportunity to obtain a translation in another language
Tłumaczenie i synchroI' ve been down this roadLost and Found
Tłumaczenie holenderskieDutch translation
Opowiadanie "ILLI" Giermana Sadułajewa. Przekład i komentarz warsztatowy tłumacza.Translation of German Sadulayev story Illi and translator’s workshop comments
Dlaczego tłumaczenie automatyczne jest bezużyteczne?Why is machine translation useless?
w odniesieniu do języka lub języków, w których zostało ono podane w dodatku ‧, ale nie w odniesieniu do tłumaczenia; orazto the language or languages in which it appear(s) in Appendix ‧ and not in translation; and
obserwowanie rynku informatycznego w zakresie tłumaczeń oraz analizowanie/testowanie obecnych na rynku narzędzi wspomagających tłumaczenieMonitoring the translation-related IT market and analysing/testing translation tools on the market
Tłumaczenie prawodawstwa, dokumentów politycznych i administracyjnych umożliwia Unii wypełnienie jej obowiązków prawnych.Translations of legislative, political and administrative documents enable the Union to fulfil its legal obligations.
Usługi tłumaczy wymagane do funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii EuropejskiejThe translation services required for the functioning of the Agency shall be provided by the Translation Centre for bodies of the European Union
Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym składa się wniosek o pozwolenie na przywóz, mogą wymagać dostarczenia tłumaczenia świadectwaThe competent authorities of the Member State in which the import licence application is submitted may require a translation of the certificate to be provided
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pracą tłumaczy zewnętrznych lub zatrudnionych czasowo oraz maszynopisania i innych prac zlecanych na zewnątrz przez służby tłumaczenioweThis appropriation is intended to cover expenditure on work carried out by freelance or temporary translators and typing and other work sent out by the translation service
Podniesione zarzuty: Naruszenie zasady ‧ ust. ‧, zasady ‧ ust. ‧ i zasady ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji nr ‧/‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie ustaliła, że zgłaszający nie spełnił wymogów dotyczących tłumaczenia i nie dowiódł prawidłowo ważności, istnienia i zakresu wcześniejszych znaków towarowych, na które się powoływał, a zwłaszcza niemieckiego znaku towarowego nrPleas in law: Infringement of Rules ‧, ‧ and ‧ of Commission Regulation No ‧/‧, thereby also infringing Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧, as the Board of Appeal erred in its finding that the applicant did not fulfil the translation requirement and thereby did not properly substantiate the validity, existence and scope of the earlier trade marks invoked, in particular of German trade mark registration No
Te państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na użycie innego języka wspólnotowego zamiast swojego języka urzędowego i załączenie, w razie potrzeby, urzędowego tłumaczeniaHowever, those Member States may allow another Community language instead of their own, accompanied, if necessary, by an official translation
Trybunał Sprawiedliwości przechodził trudności, jeśli chodzi o rekrutację wykwalifikowanych tłumaczy konferencyjnych i związane z tym ograniczenia, a także konieczność stosowania szeregu technik tłumaczeniowych w celu jakościowego i ilościowego zaspokojenia wszystkich próśb o tłumaczenia ustne.The Court of Justice experienced difficulties as regards recruitment of qualified conference interpreters, and the limitations as well as the need to use a range of interpretation techniques in order to be able to qualitatively and quantitatively satisfy all requests for interpretation.
Analiza języka i tłumaczenia na język polski komiksu przygód "Tintina w kraju Sowietów" i "Tintina w Kongo" autorstwa HergéThe analysis of the language and the Polish translation of the comics on adventures of "Tintin in the Land of the Soviets" and "Tintin in the Congo" by Hergé
Nikt nie powinien przytaczać niezależności jako powodu, dla którego nie musi on brać na siebie odpowiedzialności, tłumaczyć się ze swoich czynów lub być przedmiotem kontroli.Nobody should be able to cite their own independence as a reason why they should not have to be accountable, explain themselves or be subject to scrutiny.
Wybrane zagadnienia teorii przekładu literackiego na przykładzie fragmentarycznej analizy porównawczej trylogii Stratisa Tsirkasa i jej tłumaczenia na język angielski autorstwa Kay CicellisSelected problems of literary translation on the basis of a fragmentary comparative analysis of the trilogy by Stratis Tsirkas and its translation into English by Kay Cicellis
W przypadku pozycji ‧ ‧ ‧ ‧ nie odbyła się planowana rekrutacja tłumaczy ustnychFor item ‧ ‧ ‧ ‧, the foreseen recruitments of interpreters did not take place
tłumaczenie na inne języki urzędowe Wspólnoty należy umieścić na stronach c) i dtranslations in the other official languages of the Community to be given on pages (c) and (d
Tylko że nie wypożyczałem.Nie tłumacz sięWell, but I am not that type of types
Elementy językowego obrazu płci w kulturze amerykańskiej i polskiej na podstawie analizy oryginału oraz polskiego tłumaczenia poradnika Sherry Argov "Why men love bitches"Aspects of the linguistic view on gender issues in American and Polish cultures based on the analysis of the original and the Polish translation of "Why men love bitches" - a handbook by Sherry Argov
Twórczość Siergieja Szargunowa na tle współczesnej literatury rosyjskiej. Przekład fragmentów opowiadania "Hura!" na język polski i komentarz warsztatowy tłumacza.The work of Sergey Shargunov against a background of the contemporary Russian literature. Translation of the fragments of novel Ura! to Polish language and translator’s workshop comments
Ponadto konieczne jest rozwijanie kursów tłumaczenia pisemnego i ustnego, w które byłyby zaangażowane nie tylko instytucje (począwszy od zwykłych obywateli, poprzez regiony, aż po Parlament Europejski- dobrą zachętą do używania wielu języków w lokalnych instytucjach jest promowanie i nagradzanie miast, które potrafią zaproponować własny portal internetowy i dokumentację zewnętrzną w różnych wersjach językowych), lecz również podmioty kontaktujące się z ogółem społeczeństwaIt is also necessary to develop translation and interpreting courses that involve not just institutions (from the general public to the regions and the European Parliament: promoting and rewarding cities that can present their own websites and external documentation in several languages is a good incentive for local institutional multilingualism), but also points of contact with the general public
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5657 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 2,786 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.