wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • interpreter   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  one who interprets speech in another language
   
  osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej
   
  Someone who mediates between speakers of different languages.
 • translator     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  someone who translates
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
   
  A person who translates written text from one language to another.
 • translation   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
translator
 
interpreter
 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

Marpa TłumaczMarpa Lotsawa
potrzebuję tłumaczaI need an interpreter
TłumaczTlumach
tłumacz niezależnyfreelance translator
tłumacz zewnętrznyfreelance translator
tłumaczeniatranslations
tłumaczenieconstrue; render; translation; interpreting; rendering; interlingual rendition; ; excuse; interpretation; version
tłumaczenie amatorskie nfan translation
tłumaczenie automatycznemachine translation
tłumaczenie maszynowemachine translation
tłumaczenie na język obcytwo-way translation
tłumaczenie nieprofesjonalne nfan translation
Tłumaczenie Stron InternetowychWeb Translation
tłumaczenie symultaniczneinterpreting
tłumaczenie z języka ojczystego na język obcytwo-way translation
TłumaczówTłumaczów
tłumaczyćtranslate; assemble; ; interpret; expound; plead; alibi; construe; explain; justify; turn; anglicize; excuse; to explain; to translate; explicate

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tłumaczy telefon od GłuchegoHe' s translating a call from a deaf man
Tłumaczenie poezji jako przekładanie szczegółów. Na przykładzie wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka i Clare CavanaghTranslating poetry as rendering details. On the basis of Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh's translations of selected poems by Wisława Szymborska
***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- komisja LIBE- Sprawozdawczyni: Baroness Sarah Ludford (A***I Report on the draft directive of the European Parliament and of the Council on the rights to interpretation and to translation in criminal proceedings (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- LIBE Committee- Rapporteur: Baroness Sarah Ludford (A
wzywa służby tłumaczeniowe Parlamentu i Komisji do wymiany tłumaczy i tworzenia mieszanych zespołów tłumaczeniowych z racji wydajności oraz dla umożliwienia wykorzystania dostępnych tłumaczy tam, gdzie jest na nich zapotrzebowanie, w celu spełnienia rzeczywistych potrzebCalls on the Parliament and Commission interpretation services, in order to be more efficient, to exchange interpreters and create mixed interpretation teams, and to make possible the use of available interpreters where and when they are requested in order to meet real needs
Tłumaczę słowa, a nie ich istotęI translate words, not their relevance
W związku z powyższym tłumaczenia na język rumuński odniesień językowych stosowanych we wspomnianej Konwencji powinny zostać do niej wprowadzone w odpowiednich miejscachAccordingly, the Romanian language versions of the references used in the Convention should be inserted in the Convention in the appropriate order
Komisja nie może także przyjąć argumentów dotyczących szczególnych cech gwarancji (patrz: motyw ‧), a zatem obniżenia ceny w stosunku do normalnej rynkowej stopy, z następujących powodów: a) fakt, że gwarancje w Hiszpanii są zwykle wykonalne na pierwsze żądanie, tłumaczony jest wymaganiem innego zabezpieczenia od beneficjentaNeither can the Commission accept the arguments concerning the special features of the guarantee (see recital ‧) and therefore the reduction in price on the normal market rate, for the following reasons: (a) the fact that guarantees in Spain are normally enforceable at first request is explained by the demand for further security from the beneficiary
Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej Unii EuropejskiejSubsequently, the titles of the harmonised standards are translated into all other required official languages of the European Union by the National Standards Bodies
Mam dla ciebie prezent.Za to, że pomogłaś mi w tłumaczeniuI brought you a present for helping me with the translations
Przekład literacki opowieści W. Garszyna "Nadieżda Nikołajewna" wraz z komentarzem tłumacza.Translation of Nadiezhda Nikolaievna by W. Garshin and commentary of the translator.
W procedurze rekrutacji tłumaczy Centrum nie przedstawiło dokumentacji zasad stosowanych do oceny kwalifikacji kandydatówIn a recruitment procedure for translators, the Centre failed to provide written evidence of the rules applied for the evaluation of the candidates files
Przykładowo we włoskim tłumaczeniu jest mowa o morte decorosa ["przyzwoita śmierć”]. Nie będę się zagłębiać w szczegóły, ale wersja autentyczna to wersja angielska.I will not go into the details, but the authentic version is the English version.
Z kontaktów pomiędzy władzami maltańskimi i instytucjami Unii Europejskiej wynika, że z powodu obecnej sytuacji dotyczącej rekrutacji lingwistów maltańskich i wynikającego z tego braku wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych nie ma możliwości zagwarantowania sporządzania wszystkich aktów prawnych przyjmowanych przez instytucje w języku maltańskimIt appears from contacts between the Maltese authorities and the European Union institutions that, due to the current situation regarding the recruitment of Maltese linguists and the resulting lack of qualified translators, it is not possible to guarantee the drafting in Maltese of all acts adopted by the institutions
EPSO/AD/‧/‧ – Tłumacze pisemni języka słoweńskiego (SLEPSO/AD/‧/‧- Slovenian-language (SL) translators
Sposób prezentacji produktu w momencie wprowadzenia do obrotu przewiduje umieszczenie na etykiecie wyraźną i czytelną czcionką, oprócz logo, graficznego symbolu unijnego, odpowiednich danych i informacji, spełniających wymagania określone w przepisach prawa, następującego napisu: Patata della Sila z ewentualnym dodaniem tłumaczenia, a po nim pełnego określenia Indicazione Geografica Protetta (Chronione Oznaczenie Geograficzne) lub jego skrótu (IGPThe rules for the presentation of the product for release for consumption state that, in addition to the logo, the Community graphic symbol and related references and the information required by law, the label must show, in clear and legible characters, the following indication: Patata della Sila with any additional translation, followed by Indicazione Geografica Protetta in full or the abbreviation IGP
oznaczenie geograficzne jest użyte w tłumaczeniua geographical indication is used in translation
Tłumaczenie ze słuchuFrom the grave a sad song sounds
wyraża zaniepokojenie w związku ze znacząco niższą jakością tłumaczeń na języki UE-‧ (tłumaczenie na języki urzędowe ‧ państw członkowskich, które przystąpiły do UE w ‧ r.) w niektórych instytucjach w ‧ r., spowodowaną głównie brakiem wykwalifikowanych tłumaczy; odnotowuje, że w międzyczasie Komisja zajęła się tym problemem i że wszystkie instytucje dokonały, z pomocą państw członkowskich, postępu w rekrutacji wykwalifikowanych tłumaczyIs concerned, however, about the considerably lower quality of the EU-‧ translations (the translations into the official languages of the ‧ Member States which acceded in ‧) in some institutions in ‧, mainly caused by a lack of qualified translators; notes that, in the meantime, the Commission has addressed the problem and that all institutions, with the help of the Member States, have made progress in recruiting qualified translators
Tam gdzie to konieczne formularze zawierają tłumaczenie treści na jeden z urzędowych języków roboczych KonwencjiThey shall, where necessary, contain a translation of their contents in one of the official working languages of the Convention
Bernardyńskie tłumaczenia średniowiecznych pieśni maryjnychBernardine translations of medieval Marian songs
Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży (zewnętrznych) tłumaczy ustnych i osób obsługujących konferencje, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac CentrumThis appropriation is intended to cover the fees and travel expenses of (free-lance) interpreters and conference operators including the reimbursement of services provided by Commission interpreters for all meetings not directly connected with the implementation of the Centre's work programme
Prawo osób, które nie rozumieją języka postępowania, do tłumaczenia ustnego i pisemnego zostało sformułowane w art. ‧ EKPC oraz w wykładni zawartej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaThe rights to interpretation and to translation for those who do not understand the language of the proceedings are enshrined in Article ‧ of the ECHR, as elaborated upon by the case law of the European Court of Human Rights
wspieranie przenoszenia standardów europejskich na normy krajowe, w szczególności poprzez ich tłumaczeniesupporting the transposition of European standards into national standards, particularly by having them translated
Właściwość zatrudniania PTK zamiast stałych tłumaczy zależy od wielu czynników takich jak sposób, w jaki spotkania są rozłożone w ciągu roku i tygodnia, dostępności miejscowych tłumaczy zewnętrznych lub odległości pomiędzy miejscem zamieszkania tłumacza a miejscem spotkaniaThe appropriateness of employing ACIs instead of permanent staff depends on a large number of factors such as the way in which meetings are spread out over the year and the week, the availability of local freelance interpreters or the distance between the professional domicile of the interpreter and the meeting venue
Po tym jak byliśmy już na pełnym morzu... zaczęli nam tłumaczyć co jest celem naszej misji i dokąd płyniemyAfter we got out at sea, they started to brief us as to what our mission was and where we were going
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5146 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 6,103 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.