wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • interpreter   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  one who interprets speech in another language
   
  osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej
   
  Someone who mediates between speakers of different languages.
 • translator     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  someone who translates
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
   
  A person who translates written text from one language to another.
 • translation   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
translator
 
interpreter
 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

Marpa TłumaczMarpa Lotsawa
potrzebuję tłumaczaI need an interpreter
TłumaczTlumach
tłumacz niezależnyfreelance translator
tłumacz zewnętrznyfreelance translator
tłumaczeniatranslations
tłumaczenieconstrue; render; translation; interpreting; rendering; ; interlingual rendition; excuse; interpretation; version
tłumaczenie amatorskie nfan translation
tłumaczenie automatycznemachine translation
tłumaczenie maszynowemachine translation
tłumaczenie na język obcytwo-way translation
tłumaczenie nieprofesjonalne nfan translation
Tłumaczenie Stron InternetowychWeb Translation
tłumaczenie symultaniczneinterpreting
tłumaczenie z języka ojczystego na język obcytwo-way translation
TłumaczówTłumaczów
tłumaczyćtranslate; assemble; ; interpret; expound; plead; alibi; construe; explain; justify; turn; anglicize; excuse; to explain; to translate; explicate

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Błędy w tłumaczeniu książki Olgi Tokarczuk "Dom dzienny, dom nocny" na angielskiErrors in the English translation of Olga Tokarczuk's 'House of Day, House of Night'
kopię zezwolenia udzielonego przez państwo członkowskie odniesienia oraz tłumaczenie zezwolenia na jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego otrzymującego wnioseka copy of the authorisation granted by the reference Member State as well as a translation of the authorisation into an official language of the Member State receiving the application
Apeluje ponadto do instytucji o rozważenie możliwości udzielania pomocy w tłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej głównych elementów inicjatywy uznanej za dopuszczalną, tak by wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogli się z nią zapoznaćalso calls upon the institutions to consider the possibility of providing some assistance in translating the principal elements of an initiative that has been declared admissible into all the official languages of the European Union, so that all the citizens of the Union can be made aware of it
Te trzy opcje mają sens tylko wtedy, gdy grupowanie jest wyłączone. Nazwy opcji tłumaczą same ich działanie i nie wymagają dalszego komentarzaThese three options make sense only if window grouping is disabled. They are fairly self-explanatory. Raise means to make active, bring to the front, and give focus. Lower means, send to the back, and give focus to whichever window is now on top
Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w „Zbiorze Orzeczeń Trybunału”Provisional translation; the definitive translation will be published in the European Court Reports
Nie muszę się tłumaczyć jakiejś rozpieszczonej małej dziewczynceI shouldn' t have to explain myself to some spoiled little girl
w przypadku opublikowania przez Stronę naukowych i technicznych danych, informacji i wyników za pośrednictwem czasopism, artykułów, sprawozdań, książek, a także w przypadku upowszechnienia ich w formie nagrań wideo i oprogramowania, związanych z działaniami prowadzonymi na mocy niniejszej Umowy, druga Strona otrzyma obowiązujące na całym świecie, nieodwołalne, niewyłączne i bezpłatne prawo do tłumaczenia, powielania, adaptacji, przekazywania oraz publicznego rozpowszechniania tych pracin the case where a Party publishes scientific and technical data, information and results, by means of journals, articles, reports, books, including video and software, arising and relating to activities carried out pursuant to this Agreement, a worldwide, non-exclusive, irrevocable, royalty-free licence shall be granted to the other Party to translate, reproduce, adapt, transmit and publicly distribute such works
Każdy Członek zapewni zainteresowanym stronom środki prawne dla zapobieżenia używaniu oznaczeń geograficznych identyfikujących wina dla win, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, lub identyfikujących wyroby alkoholowe dla wyrobów alkoholowych, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie tych towarów zostało wskazane lub oznaczenie geograficzne jest użyte w tłumaczeniu, lub gdy towarzyszy mu określenie takie jakEach Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as
Komitet podkreśla, że omawiany wniosek, który dotyczy zmian do dyrektywy ‧/‧/EWG (pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek) i ‧/‧/EWG (jedenastej dyrektywy w sprawie prawa spółek), prowadzi do uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych w odniesieniu do delikatnych kwestii, takich jak wymogi ujawniania i tłumaczenia nakładane na niektóre rodzaje spółek, często obciążone nieproporcjonalnymi i czasami nieuzasadnionymi kosztamiThe Committee points out that the proposal under review to amend Directives ‧/‧/EEC (First Company law Directive) and ‧/‧/EEC (Eleventh Company law Directive) is aimed at simplifying and reducing administrative burdens in the sensitive area of publication and translation obligations for certain types of companies that are often burdened by disproportionate and sometimes unnecessary costs
Jak już tłumaczono powyżej, Komitet wzywa, aby rozważania na temat ewentualnego ryzyka rynkowego prowadziły do tego, by wszystkie urzędy odpowiedzialne za nadzór nad działalnością bankową i transakcjami niebankowymi zawarły pod przewodnictwem Europejskiego Banku Centralnego umowę o stałej współpracy i wzajemnym informowaniu, co umożliwi szybkie i skuteczne działanie w nagłej potrzebieAs already stated above, the Committee hopes that the consideration of potential risks for the market will lead all the supervisory authorities responsible for banking and non-banking activities under the aegis of the ECB to sign reciprocal cooperation and information agreements on an ongoing basis, and to adopt timely and effective measures in emergencies
Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych tłumaczy ustnych zatrudnionych jako personel pomocniczyThis appropriation is intended to cover remuneration and the employer's contribution to the social security scheme of auxiliary interpreters
Tłumaczenie powinno być uwierzytelnione przez osobę do tego uprawnioną w jednym z Państw CzłonkowskichThe translation shall be certified by a person qualified to do so in one of the Member States
Powinna istnieć możliwość, by w SIS ‧ umieszczać tłumaczenie danych dodatkowych, które są wprowadzane jako środek umożliwiający wydawanie osób na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i ich ekstradycjęIt should be possible to add to the SIS ‧ a translation of the additional data entered for the purpose of surrender under the European Arrest Warrant and for the purpose of extradition
Najpoważniejsze trudności odnotowano w odniesieniu do stanowisk informatyków i tłumaczy konferencyjnychMore significant difficulties were encountered in relation to IT posts and interpreter posts
Nie mogą one wymagać przedłożenia dokumentu z innego państwa członkowskiego w oryginale ani w formie poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że jest to przewidziane w innych przepisach wspólnotowych lub jeśli taki wymóg jest uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym, w tym względami porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznegoThey may not require a document from another Member State to be produced in its original form, or as a certified copy or as a certified translation, save in the cases provided for in other Community instruments or where such a requirement is justified by an overriding reason relating to the public interest, including public order and security
To by tłumaczyło te ohydne ozdobyWell, that explains the hideous decor
Sekretariat Generalny Rady popiera pomysł przeprowadzenia niezależnej analizy dotyczącej możliwych korzyści płynących z utworzenia jednego międzyinstytucjonalnego biura świadczącego usługi tłumaczenia ustnego wszystkim instytucjom UEThe General Secretariat of the Council supports the idea of carrying out an independent evaluation on the possible benefits of creating one single interinstitutional office providing interpretation services to all EU institutions
Jeżeli któryś z wymienionych dokumentów nie jest sporządzony w języku angielskim, należy dołączyć tłumaczenie na język angielskiIf any of these documents is not in English, then an English translation must be provided
w celu ułatwień administracyjnych przewidzianych w art. ‧ ust. ‧, procedur wykorzystania, sporządzania, przekazywania, przyjmowania, tłumaczenia, gromadzenia i dystrybucji sprawozdań statystycznych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ iin the interests of administrative simplification as provided for in Article ‧, the procedures for the use, drawing-up, transmission, receipt, translation, collection and distribution of the statistical reports referred to in Article ‧ and
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie C-‧/‧ P Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Mercedes Alvarez Moreno (Odwołanie- Urzędnicy- Personel pomocniczy- Tłumacz konferencyjny- Odwołanie- Żądanie w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ regulaminu pracowniczego- Akt niekorzystny- PojęcieJudgment of the Court (Second Chamber) of ‧ January ‧ in Case C-‧/‧ P: Commission of the European Communities v Mercedes Alvarez Moreno (Appeal- Officials- Member of the auxiliary staff- Conference interpreter- Action- Request pursuant to Article ‧ of the Staff Regulations- Measure adversely affecting a person- Definition
Mając świadomość, że wydatki związane z tłumaczeniem ustnym posiedzeń oraz tłumaczeniem dokumentów stanowią wydatki ponoszone wyłącznie dla potrzeb własnych, Wspólnota jest gotowa do kontynuowania wcześniejszych praktyk i pokrywania wydatków związanych zarówno z posiedzeniami instytucji Umowy, które odbywają się na terytorium Państwa Członkowskiego, jak i tych, które odbywają się na terytorium państwa AKPThe Community, being aware that expenditure in connection with interpreting at meetings and the translation of documents is expenditure incurred essentially for its own requirements, is prepared to continue past practice and meet this expenditure both for meetings of the institutions of the Agreement which take place in the territory of a Member State and those which take place in the territory of an ACP State
Nie muszę ci wszystkiego tłumaczyćI don' t have to explain everything to you
Wszystkie państwa członkowskie powinny akceptować takie uwierzytelnienie i nie mogą nakładać innych wymogów formalnych poza tym, co przewiduje ust. ‧ i ‧, zgodnie z celem zmniejszenia do koniecznego minimum kosztów tłumaczenia i uwierzytelnieniaAll Member States are to accept this attestation and are not to impose any formal requirement other than those laid down in paragraphs ‧ and ‧, in keeping with the aim of minimising translation and certification costs
wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania, podróże służbowe, tłumaczeniasupport expenditure (representation expenses, training, meetings, missions, translations
Ma to tłumaczyć, co zrobiła?Is that an explanation of her behavior?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5657 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 1,283 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.