Tłumaczenia na język angielski:

  • embossing   
    (noun   )
  • expression         
    (noun   )
  • pressing   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

olej rzepakowy tłoczony na zimnocolza (oil); rapeseed oil
oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed extra virgin olive oil
oliwa z oliwek składająca się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniaolive oil composed of refined olive oils and virgin olive oils
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed virgin olive oil
regulator ciśnienia tłoczenia skraplaczadischarge pressure control of the condenser
tłoczenie sięinflow
tłoczyćemboss; push; crowd; throng; cram; swarm; vintage; congest; squash; hustle; herd; press-up; press; print; stamp

Przykładowe zdania z "tłoczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczeniaExtra virgin olive oil
Zakłady tłoczące oliwę z wytłoczyn w Hiszpanii są zobowiązane do usunięcia z olejarni powstałych przy produkcji oliwy produktów ubocznych, takich jak wytłoczyny i maź oliwkowa, a z powodu sytuacji kryzysowej wątpliwe jest, by tłocznie nadal przekazywały wytłoczyny i maź oliwkową z olejarni do instalacji tłoczących w celu otrzymania oliwy z wytłoczynBy-products of oil production, pomace and olive pomace pastes (alperujos) are removed from Spanish oil mills by pomace oil extractors and, given the serious crisis, it is doubtful whether extractors would ship pomace and olive pomace pastes from mills to their own installations to produce pomace oil
Ilość oliwy z wytłoczyn, dla której może być wypłacana pomoc, wynosi ‧% ilości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, po odjęciu produkcji z dodatkowych drzew oliwnych określonej wThe quantity of olive-residue oil on which the aid may be paid shall be equal to ‧ % of the quantity of virgin olive oil, minus the production of the additional olive trees referred to in Article ‧a, produced from the olives from which the residue has come and in respect of which entitlement to aid has been recognised in accordance with Article ‧) of Regulation (EEC) No
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia extra o następujących właściwościach chemicznych i organoleptycznychExtra-virgin olive oil with the following chemical and organoleptic characteristics
Nazwy pochodzenia, jeśli takie są podawane, mogą być stosowane w przypadku oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra wyprodukowanej i pochodzącej wyłącznie z kraju, regionu lub obszaru wskazanego na produkcieAppellations of origin, when given, may only be applied to extra virgin olive oil produced and originating exclusively in the country, region or locality mentioned
Niniejsza sekcja zawiera podstawowe dane wymagane do przeprowadzenia analizy sensorycznej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia i kładzie głównie nacisk na ujednolicenie zasad i sposobu postępowania degustatorów, którzy muszą wziąć udział w próbach i do których będzie należało zapoznanie się zarówno z zaleceniami ogólnymi jak i szczegółowymi w zakresie degustacji oliwyThis section stipulates the prior knowledge required to perform the sensory analysis of virgin olive oils and attempts to standardize the conduct and procedure of the tasters participating in such tests who must be aware of both the general and specific recommendations for olive oil tasting
Prasowanie odbywa się poprzez tłoczenie przez co najmniej ‧ godzin; w tym czasie ser obraca się co najmniej ‧ razyThe cheeses are pressed by stacking for a minimum of ‧ hours, during which time they are turned at least four times
OLIWY Z OLIWEK Z PIERWSZEGO TŁOCZENIAVIRGIN OLIVE OILS
Właściwości chemiczne, fizyczne i organoleptyczne oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia Seggiano silnie wiążą się ze ścisłym związkiem miedzy kultywarem i obszaremThe chemical, physical and organoleptic characteristics of Seggiano extra virgin olive oil are strongly linked to the close tie between the cultivar and the geographical area
Dziś, ponad sześć miliardów tłoczy się na naszej kruchej planecieNow, over six billion crowd our fragile planet
Papier i tektura faliste (z płaskimi arkuszami wklejonymi lub nie), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach, inne niż papier opisany w pozycjiPaper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading
W związku z tym jabłka przeznaczone do tłoczenia soku są strząsane z drzewa, a następnie zbierane z ziemiApples for pressing can therefore be shaken from the tree and then picked up from the ground
Ta specyficzna dla tej odmiany cecha umożliwia producentom i przetwórcom oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia Colline Pontine zaplanowanie zbioru oliwek z uwzględnieniem różnych czynników sezonowych (warunki pogodowe, wielkość produkcji w gajach oliwnychThis characteristic of the variety allows growers and processors of Colline Pontine extra virgin olive oil to plan the olive harvest on the basis of a range of seasonal factors (weather conditions, quantity of fruit in the groves, etc
Ustala się, że temperatura procesu tłoczenia oliwy nie może być wyższa niż ‧ °CThe new temperature laid down for the extraction installations requires it not to be above ‧ °C
sprawdzenie zgodności z zasadniczymi parametrami produkcyjnymi, o których mowa w dodatku do dokumentu informacyjnego zgodnie z częścią ‧ załącznika ‧ obejmujące zbadanie wykończenia powierzchni ze szczególną uwagą na powierzchnie głęboko tłoczone oraz fałdy, zakucia lub zawalcowania w szyjce lub kołnierzu kutych lub wyoblonych zakończeń lub otworówVerification of compliance with principal manufacturing parameters, referred to in the appendix to the information document as set out in Part ‧ to Annex II, including examination of any specified surface finish with special attention to deep drawn surfaces and folds or laps in the neck or shoulder of forged or spun end enclosures or openings
Ta sama zasada dotyczy także pieczęci innych niż pieczęci tłoczoneThe same rule shall apply to stamps other than embossed stamps
Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia o maksymalnej wolnej kwasowości, wyrażonej w kwasie oleinowym, ‧ g na ‧ g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasyVirgin olive oil having a maximum free acidity, in terms of oleic acid, of ‧ g per ‧ g, the other characteristics of which comply with those laid down for this category
pomoc produkcyjna może zostać przyznana plantatorowi oliwek w Portugalii, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit drugi rozporządzenia nr ‧, jeżeli w przypadku całkowitej lub częściowej sprzedaży jego oliwy plantator ten nie jest w stanie udowodnić tłoczenia w zatwierdzonej olejarni, pod warunkiem że złoży on fakturę sprzedaży oliwekproduction aid may be granted to an olive grower, in Portugal, in accordance with the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ if, in cases of the total or partial sale of his olive production, that olive grower is unable to provide evidence of pressing in an approved mill, on condition that the sale invoice of the olives is submitted
W odniesieniu do odstępstwa dotyczącego orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych) i innych nasion oleistych przeznaczonych do tłoczenia oleju oraz w kwestii zastosowania najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w pkt ‧.‧.‧ załącznika odstępstwo dotyczy jedynie przesyłek, które są oznakowane poprzez wyraźne wskazanie ich przeznaczenia i zawierają wskazówkę produkt należy poddać procesowi tłoczenia oleju w celu produkcji rafinowanego oleju roślinnegoAs regards the exception of groundnuts (peanuts) and other oilseeds for crushing and the application of the maximum levels laid down in point ‧.‧.‧ of the Annex, the exception only applies to consignments which are clearly labelled showing their use and bearing the indication product to be subject to crushing for the production of refined vegetable oil
PROCEDURA ORGANOLEPTYCZNEJ OCENY OLIWY Z OLIWEK Z PIERWSZEGO TŁOCZENIAPROCEDURE FOR THE ORGANOLEPTIC ASSESSMENT OF VIRGIN OLIVE OIL
Obszar geograficzny: Obszar produkcji i przetwórstwa oliwy przeznaczonej do otrzymania oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia ekstra Tuscia obejmuje terytorium następujących gmin w Prowincji Viterbo w Regionie Lacjum: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (częściowo), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (częściowo), Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo, VitorchianoGeographical area: The area of production and processing of olives for the manufacture of Tuscia extra-virgin olive oil comprises the following municipalities in the Province of Viterbo, Region of Lazio: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (in part), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (in part), Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano
W roku gospodarczym ‧/‧ szacunkową produkcję oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia pochodzącą z dodatkowych drzew oliwnych, o której mowa w akapicie pierwszym, określa się poprzez pomnożenie średniego zbioru z dojrzałego drzewa oliwnego przez sumęFor the ‧/‧ marketing year, the estimate of virgin olive oil production of additional olive trees as referred to in the first paragraph shall be determined by multiplying the average yield per adult olive tree by the sum of
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o wolnej kwasowości, wyrażonej jako zawartość kwasu oleinowego, nieprzekraczającej ‧,‧ g na ‧ g i/lub o parametrach organoleptycznych oraz innych parametrach, które odpowiadają parametrom ustanowionym dla tej kategoriivirgin olive oil which has a free acidity, expressed as oleic acid, of more than ‧,‧ grams per ‧ grams and/or the organoleptic characteristics and other characteristics of which correspond to those laid down for this category
oliwa z oliwek uzyskiwana przez rafinację oliw z oliwek z pierwszego tłoczeniaolive oil obtained by refining virgin olive oils
Oliwy z Oliwek w sprawie selekcji, szkolenia i kontroli kwalifikowanych degustatorów oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniaThe International Olive Council’s manual on the selection, training and monitoring of qualified virgin olive oil tasters must be followed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 649 zdań frazy tłoczenie.Znalezione w 0,285 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.