Tłumaczenia na język angielski:

  • embossing   
    (noun   )
  • expression         
    (noun   )
  • pressing   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

olej rzepakowy tłoczony na zimnocolza (oil); rapeseed oil
oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed extra virgin olive oil
oliwa z oliwek składająca się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniaolive oil composed of refined olive oils and virgin olive oils
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed virgin olive oil
regulator ciśnienia tłoczenia skraplaczadischarge pressure control of the condenser
tłoczenie sięinflow
tłoczyćemboss; push; crowd; throng; cram; swarm; vintage; congest; squash; hustle; herd; press-up; press; print; stamp

Przykładowe zdania z "tłoczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Produkty pochodzenia roślinnego w stanie nieprzetworzonym lub poddane jedynie prostemu przetworzeniu, takiemu jak mielenie, suszenie lub tłoczenie, z wyłączeniem jednak roślinProducts of plant origin in unprocessed state or having undergone only simple preparation, such as milling, drying or pressing, but excluding plants
„ c) oliwa z oliwek zawierająca rafinowaną oliwę z oliwek i oliwę z oliwek pierwszego tłoczenia: „oliwa zawierająca wyłącznie oliwę z oliwek, które poddane zostały rafinacji i oliwę uzyskana bezpośrednio z oli wekolive oil composed of refined olive oils and virgin olive oils
Oliwa z oliwek otrzymana przez rafinowanie oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, o wolnej kwasowości wyrażonej w kwasie oleinowym, nie wyższej niż ‧ g na ‧ g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasyOlive oil obtained by refining virgin olive oil, having a free acidity content expressed as oleic acid, of not more than ‧ g per ‧ g, and the other characteristics of which comply with those laid down for this category
w niektórych regionach Wspólnoty występują poważne zakłócenia na rynku, które można ograniczyć lub rozwiązać przez środki w odniesieniu do prywatnego składowania oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia luzemthere are serious disturbances on the market in certain regions of the Community which may be reduced or resolved by measures for the private storage of virgin olive oil in bulk
Kontyngent taryfowy noszący numer seryjny ‧.‧ zostaje otwarty w odniesieniu do oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia objętej kodami CN ‧ i ‧ całkowicie uzyskanej w Tunezji oraz przywożonej do Wspólnoty bezpośrednio z tego państwa, z zastrzeżeniem warunków ustalonych w niniejszym rozporządzeniuA tariff quota, bearing order number No ‧.‧ is opened in relation to imports into the Community of virgin olive oil falling within CN codes ‧ and ‧, wholly obtained in Tunisia and transported directly from that country to the Community, subject to the conditions laid down in this Regulation
Oliwa z oliwek lampante z pierwszego tłoczeniaVirgin lampante olive oil ‧ ‧,‧ M ‧ M ‧ M ‧ M ‧ M ‧ M ‧ M ‧-m ‧ M ‧ m
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstraextra virgin olive oil
Oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia są wyłącznie klasyfikowane oraz opisywane w sposób następującyVirgin olive oils are exclusively classified and described as follows
W omawianym przypadku beneficjenci prowadzą działalność gospodarczą, taką jak tłoczenie, rafinowanie i rozlewanie oliwy z oliwek będącej przedmiotem wymiany handlowej między Państwami CzłonkowskimiIn the case at issue, the beneficiaries engage in an economic activity, olive pomace extracting, refining and bottling, that is the subject of trade between the Member States
Produkt składający się z mieszaniny zmielonej całej kukurydzy i pozostałości po ekstrakcji oleju przez tłoczenie kiełków kukurydzy, uzyskanych w wyniku przetwarzania suchegoProduct consisting of a mixture of milled whole maize and of residues from the extraction of oil by compression of maize germ obtained by dry processing
Oni będą tłoczyć się do misji terazThey' il flock to the mission now
Udział procentowy powyższych odmian w oliwie jest następujący: od ‧ % do ‧ % oliwy najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia oliwek odmiany Hojiblanca oraz od ‧ % do ‧ % oliwek odmiany ArbequinaThis oil is made from between ‧ and ‧ % of extra virgin olive oil of the Hojiblanca variety and between ‧ and ‧ % of the Arbequina variety
oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, nadające się do spożycia w postaci, w jakiej występująvirgin olive oils fit for consumption as they are
Tylko oliwa najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, która pomyślnie przejdzie wszystkie kontrole w ciągu całego procesu, jest rozlewana i wprowadzana na rynek z gwarancją pochodzenia potwierdzoną numerowaną etykietą dodatkową przyznawaną przez organ kontrolnyOnly extra virgin olive oil that has successfully passed all the checks throughout the production process is packed and placed on the market bearing the numbered secondary label of the Regulatory Council that guarantees its origin
A ‧ lit. a): oliwa z oliwek z pierwszego tłoczeniaA ‧ (a): virgin olive oil
Oliwa z oliwek pierwszego tłoczeniaVirgin olive oil
rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧, określa w szczególności cechy organoleptyczne oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz metodę oceny tych cechWhereas Commission Regulation (EEC) No ‧, as last amended by Regulation (EEC) No ‧, defines in particular the organoleptic characteristics of virgin olive oil and the method for assessing those characteristics
Olej napędowy przeznaczony do poddania działaniu kwasu siarkowego, polegającego na dodaniu do produktu podstawowego ‧ % kwasu siarkowego w proporcji ‧ litrów na ‧ m‧, czyli ‧ % objętości, a następnie zneutralizowanego roztworem ‧ % wodorotlenku sodu w proporcji ‧ litrów na ‧ m‧, czyli ‧ % objętości, a także wcześniejszemu działaniu węgla aktywnego przez wymuszone krążenie pod tłoczonym ciśnieniem w filtrze o objętości około ‧ m‧, ‧ C I cGas oil for undergoing sulphuric acid processing involving the addition to the basic products of ‧ % sulphuric acid in a quantity of ‧ litres per ‧ m‧, i. e. ‧ % by volume, followed by neutralization with ‧ % sodium hydroxide solution in a quantity of ‧ litres per ‧ m‧, i. e. ‧ % by volume, and subsequent treatment with activated carbon by forced percolation under pump pressure in a filter of about ‧ m‧.‧ C I c
Wiemy o tłoczących się w powietrzu samolotach, krążących w oczekiwaniu na lądowanie, i obecnie kładziemy o wiele większy nacisk na emisje.We know about the stacking and congestion in the skies and nowadays we are putting far more emphasis on emissions.
Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub staliSheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel
Ten sam wymóg dotyczy także pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodneThe same requirement shall apply to stamps other than embossed stamps or watermarks
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o dobrym smaku i mająca maksymalną kwasowość, w wymiarze kwasu oleinowego ‧ gramy na ‧ gramów, z tolerancją graniczną ‧ % oznaczonej kwasowościvirgin olive oil of good flavour having a maximum acidity, in terms of oleic acid, of ‧ grams per ‧ grams with a margin of tolerance of ‧ per cent of the acidity indicated
charakterystyczny zapach oliwy z oliwek tłoczonych w nowych włóknach espartocharacteristic flavour of oil obtained from olives pressed in new esparto mats
Klasa ‧.‧ – tłuszcze – oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstraClass ‧.‧.- Oils and fats- Extra virgin olive oil
cechy organoleptyczne (zapach, barwa, smak) rozmaitych odmian oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia różnią się nieco, zależnie od okolicy, zbiorów, chronionego określenia pochodzenia i chronionego oznaczenia geograficznego itd. Ta różnorodność dostarcza rozmaitych wrażeń i możliwości kulinarnychthe organoleptic characteristics of virgin olive oil (aroma, colour, taste) vary subtly between varieties, areas, harvests, PDOs/PGIs, etc. This diversity offers a wide range of culinary sensations and possibilities
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 654 zdań frazy tłoczenie.Znalezione w 0,543 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.