Tłumaczenia na język angielski:

  • embossing   
    (noun   )
  • expression         
    (noun   )
  • pressing   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

olej rzepakowy tłoczony na zimnocolza (oil); rapeseed oil
oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed extra virgin olive oil
oliwa z oliwek składająca się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniaolive oil composed of refined olive oils and virgin olive oils
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed virgin olive oil
regulator ciśnienia tłoczenia skraplaczadischarge pressure control of the condenser
tłoczenie sięinflow
tłoczyćemboss; push; crowd; throng; cram; swarm; vintage; congest; squash; hustle; herd; press-up; press; print; stamp

Przykładowe zdania z "tłoczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku Dancke: produkcja i sprzedaż części i elementów tłoczonych z metalufor Dancke: manufacture and sale of pressed metal parts and components
Historyk Enric Bayerri w Historii Tortosy i jej okolic z ‧ r. pisze, że na początku ‧ r. obliczano, że w Tortosie i w okolicznych wsiach istnieje ‧ olejarni, które tłoczą ‧ kg oliwek, średnio ‧ kg w jednej olejarniAccording to Enric Bayerri (op. cit.), at the beginning of ‧, there were ‧ oil mills in Tortosa and the villages of the district, crushing ‧ kg of olives, with an average of ‧ kg per mill
Ta specyficzna dla tej odmiany cecha umożliwia producentom i przetwórcom oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia Colline Pontine zaplanowanie zbioru oliwek z uwzględnieniem różnych czynników sezonowych (warunki pogodowe, wielkość produkcji w gajach oliwnychThis characteristic of the variety allows growers and processors of Colline Pontine extra virgin olive oil to plan the olive harvest on the basis of a range of seasonal factors (weather conditions, quantity of fruit in the groves, etc
Po przewiezieniu do zakładów przetwórczych są sortowane, myte, mielone, tłoczone i prasowane lub poddane wirowaniuThey are transported to production plants, where they are subjected to selection, washing, milling, crushing and kneading or centrifugation
Gaje oliwne znajdujące się na obszarze produkcji i wpisane do rejestru rady regulacyjnej produkują oliwki, z których w olejarniach wpisanych do rejestru tłoczy się oliwę, a następnie poddaje dalszej obróbce przez przedsiębiorstwa także wpisane do rejestruOlives from groves located within the production area and registered with the Regulatory Board are pressed at registered mills to produce oil, which is then bottled at registered plants
jest charakterystyczny dla oliwy, która zbyt długo stykała się ze środkami spożywczymi lub powierzchniami z metalu, w nieodpowiednich warunkach, w trakcie procesu rozdrabniania, ugniatania, tłoczenia lub magazynowaniaCharacteristic of oils which have been in prolonged contact, under unsuitable conditions, with foodstuffs or metallic surfaces during crushing, mixing, pressing or storage
Prasowanie odbywa się poprzez tłoczenie przez co najmniej ‧ godzin; w tym czasie ser obraca się co najmniej ‧ razyThe cheeses are pressed by stacking for a minimum of ‧ hours, during which time they are turned at least four times
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o wolnej kwasowości, wyrażonej jako zawartość kwasu oleinowego nieprzekraczającej ‧,‧ g na ‧ g oraz o innych parametrach, które odpowiadają parametrom ustanowionym dla tej kategoriivirgin olive oil which has a free acidity, expressed as oleic acid, of not more than ‧,‧ grams per ‧ grams and the other characteristics of which correspond to those laid down for this category
Za szczególnie wskazane do produkcji oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia o chronionej nazwie pochodzenia Riviera Ligure, której towarzyszy dodatkowa informacja geograficzna Riviera dei Fiori, uznaje się gaje oliwne znajdujące się na obszarze produkcji określonym w specyfikacji, którego grunty, o mniej lub bardziej wyraźnym nachyleniu i ułożone w postaci teras, powstały w wyniku wietrzenia mechanicznego skały macierzystej pochodzenia wapiennego (z epoki eocenu) i tworzenia się warstw, które z biegiem czasu dały początek glebom zwartym, które stają się luźne na większych wysokościachFor the production of Riviera Ligure PDO extra virgin olive oil with the additional geographical reference Riviera dei Fiori, the suitable olive groves are those located in the production area described in the specification, lying on more or less sloping land, laid out in terraces, where, as a result of the mechanical fragmentation of the parent rock of calcareous origin (Eocene), the formation of layers has, over time, given rise to medium soils becoming looser at higher altitudes
Tłoczenie oliwy ma miejsce ze zdrowych i czystych oliwek z zastosowaniem odpowiednich technik tłoczenia, które nie zmieniają w niczym cech produktuThe oil is extracted from healthy clean olives using appropriate techniques which do not detract from the product’s characteristics
Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wykrawaniaTools for pressing, stamping or punching
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakościExtra virgin olive oil
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstraExtra virgin olive oil
Ekstra oliwa z oliwek pierwszego tłoczeniaExtra virgin olive oil
Rysunek ‧ przedstawia chromatogram frakcji alkoholi zawartych w oliwie z pierwszego tłoczeniaA chromatogram of the alcoholic fraction of a virgin olive oil is shown in Figure
Powszechność lnianki pozwala przypuszczać, iż sztuka tłoczenia oleju znana była od wieków plemionom słowiańskim zamieszkującym tereny dzisiejszego obszaru PolskiThe prevalence of gold-of-pleasure allows us to assume that oil pressing was known since time immemorial to Slavic tribes living on current Polish territory
Cechy fizykochemiczne i organoleptyczne charakteryzujące kreteńską oliwę z oliwek Selino z pierwszego tłoczenia ekstra (Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis) wynikają przede wszystkim z warunków klimatycznych (dużego nasłonecznienia, obfitych opadów, stosunkowo niskiej wilgotności względnej) oraz geomorfologicznych (nachylenie terenów upraw o znacznej różnicy poziomów) właściwych dla regionu, jak również z wykorzystania stosunkowych zalet, jakie ujawniają odmiany oliwek tsounati oraz koroneiki uprawiane na różnych wysokościach wyznaczonego obszaru geograficznegoThe physico-chemical and organoleptic characteristics of Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis are due mainly to the specific climatic (high level of sunshine, high rainfall, low relative humidity) and geomorphological (sloping terrain with significant variations in altitude) conditions in the area, and to the exploitation of the comparative advantages conferred by the properties of the tsounati and koroneiki varieties grown in the various altitude zones of the defined geographical area
W dalszym ciągu mówimy, a w tym czasie ludzie przybijają do brzegów, umierają na morzu albo tłoczą się w nieludzkich warunkach na włoskich i maltańskich wybrzeżach, które nie są wybrzeżami Włoch i Malty, ale granicami Europy, bramą naszej Unii Europejskiej, przez którą można dotrzeć do każdego z naszych 27 państw członkowskichWe continue to talk and, as we speak, the landings are continuing and people are dying at sea and crowding in inhumane conditions on the Italian and Maltese shores, which are not the shores of Italy and Malta, but the border of Europe, gateway to our European Union, through which any of our 27 Member States can be reached.
Odniesienia do Benalúa i Moclín oraz bliskiego regionu Colomera wskazują, że podczas całego omawianego wieku w gminach tych uprawiano najwięcej oliwek oraz wytwarzano największą ilość oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, o czym świadczą stare olejarnie zbudowane między ‧ a ‧ wiekiemThese references to the Rivers Benalúa and Moclín and to the nearby region of Colomera show that at that time it was in those areas that olive cultivation and, judging by the still-standing ‧th and ‧th century mills, virgin olive oil production was the most developed
Ampułko-strzykawki (szkło typu I) z tłoczkiem (guma z teflonową powierzchnią tłoczącą) zamknięte w blistrzePre-filled syringes (glass type I) with plunger (Teflon-faced rubber) sealed in a blister
oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniavirgin olive oils
Mam na myśli np. oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra, wino i owoce, a w szczególności sycylijskie czerwone pomarańcze, jedyne na świecie pod względem zawartości pigmentu bogatego w przeciwutleniacze.I am thinking, for example, of extra-virgin olive oil, wine and fruit and, in particular, Sicilian blood oranges, unique in the world for their pigment that is rich in antioxidants.
Logo dla oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra składa się z kwiatu o ‧ płatkach, zaczerpniętego ze zdobienia lokalnej, ręcznie malowanej, ceramicznej wazy, w kolorze żółtym, pomarańczowym, ciemnoczerwonym i brązowym, który okrąża napis Irpinia Colline dell'UfitaThe logo for the extra virgin olive oil is made up of a flower with ‧ petals, taken from a decoration on a local hand-painted ceramic vase, in yellow, orange, dark red and brown, encircling the words Irpinia Colline dell'Ufita
Warunek nieważny w odniesieniu do oliwy z oliwek lampante z pierwszego tłoczenia (podpozycja ‧ ‧) i dla oliwy z wytłoczyn oliwek (podpozycjaCondition not valid for virgin lampante oil (subheading ‧ ‧) and for olive-residue oil (subheading
istnienie dowodu, że oliwki były tłoczone w zatwierdzonej olejarnithe existence of evidence of the olives having been pressed in an approved mill
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 649 zdań frazy tłoczenie.Znalezione w 0,291 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.