Tłumaczenia na język angielski:

  • embossing   
    (noun   )
  • expression         
    (noun   )
  • pressing   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

olej rzepakowy tłoczony na zimnocolza (oil); rapeseed oil
oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed extra virgin olive oil
oliwa z oliwek składająca się z rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniaolive oil composed of refined olive oils and virgin olive oils
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimnofirst cold pressed virgin olive oil
regulator ciśnienia tłoczenia skraplaczadischarge pressure control of the condenser
tłoczenie sięinflow
tłoczyćemboss; push; crowd; throng; cram; swarm; vintage; congest; squash; hustle; herd; press-up; press; print; stamp

Przykładowe zdania z "tłoczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Między wspólnotowym nierafinowanym olejem z fusów oliwnych objętym kodem CN ‧ ‧, który odpowiada opisowi zamieszczonemu w pkt ‧ Załącznika do rozporządzenia nr ‧/EWG a niewspólnotowym nierafinowanym olejem z miazgi oliwek objętym tym samym kodem CN, pod warunkiem że produkt kompensacyjny oleju z miazgi oliwek objęty kodem CN ‧ ‧, który odpowiada opisowi zamieszczonemu w pkt ‧ wspomnianego Załącznika, został uzyskany przez wymieszanie ze wspólnotową oliwą z oliwek pierwszego tłoczenia objętą kodem CNBetween Community unrefined olive-pomace oil falling within CN code ‧ ‧ which corresponds to the description in point ‧ of the Annex to Regulation No ‧/EEC and non-Community unrefined olive-pomace oil of the same CN code, provided that the olive-pomace oil compensating product falling within CN code ‧ ‧ and corresponding to the description in point ‧ of the said Annex is obtained by blending with Community virgin olive oil falling within CN code
Wspólną cechą wszystkich oliw z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia wytwarzanych w Campo de Calatrava jest wyraźna obecność w oliwie smaków zielonych oliwek i innych świeżych owocówCommon to all the Extra Virgin Olive Oils produced in Campo de Calatrava is a marked presence of green fruit flavours of olive and other fresh fruit
Do celów pozycji ‧B‧ urządzenia łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są traktowane jako urządzenia do tłoczenia kształtowegoMachines combining the function of spin-forming and flow-forming are for the purpose of ‧B‧ regarded as flow-forming machines
Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia typu lampanteVirgin lampante olive oil
Właściwe organy w producenckich Państwach Członkowskich zawierają umowy na prywatne składowanie oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia luzem na warunkach ustanowionych w niniejszym rozporządzeniuThe competent bodies in producer Member States shall conclude contracts for the private storage of virgin olive oil in bulk on the conditions laid down in this Regulation
ilość i kategorię oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia objęte ofertąthe quantity and category of olive oil(s) covered by the tender
metoda przedstawiona w załączniku ‧ do oznaczania właściwości organoleptycznych oliwy z oliwek pierwszego tłoczeniafor the evaluation of the organoleptic characteristics of virgin olive oil, the method set out in Annex
Tłoczona pieczęć Komisji Wspólnot EuropejskichImpressed stamp of the Commission of the European Communities
Zmiana ta okazała się konieczna, aby możliwe było wprowadzanie do obrotu oliwy Chianti Classico jako tłoczonej na zimnoThe change is necessary in order to make it possible to market Chianti Classico oil as cold-pressed
Proces produkcyjny oleju rybnego musi gwarantować, że wszystkie surowce przeznaczone do produkcji surowego oleju rybnego są przed wprowadzeniem do obrotu w celu udostępnienia końcowemu konsumentowi poddawane obróbce, w tym, w stosownych przypadkach, działaniom polegającym na ogrzewaniu, tłoczeniu, rozdzielaniu, odwirowywaniu, przetwarzaniu, rafinacji i oczyszczaniuThe production process for fish oil must ensure that all raw material intended for the production of crude fish oil is subject to a treatment including, where relevant, heating, pressing, separation, centrifugation, processing, refining and purification steps before being placed on the market for the final consumer
Optymalizacja enzymatycznego tłoczenia olejów rzepakowego i słonecznikowego o maksymalnej aktywności przeciwutleniającej i całkowitej zawartości związków fenolowych.Efect of hydrothermal and enzymatic treatmens of rape and sunflower seeds on the qality of the pressed oils.
Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia otrzymywana z owoców drzewa oliwkowego (Olea Europaea L.) następujących odmian: Nevadillo Negro, Picual, Lechín de Sevilla, Picudo i Carrasqueño de la SierraExtra virgin olive oil obtained from the fruit of the olive tree (Olea Europaea L.), of the following varieties: Nevadillo Negro, Picual, Lechín de Sevilla, Picudo and Carrasqueño de la Sierra
Štajersko prekmursko bučno olje jest nierafinowanym jadalnym olejem roślinnym otrzymywanym z tłoczenia prażonych pestek dyni najwyższej jakości, pochodzących z dyni oleistejŠtajersko Prekmursko Bučno Olje is an unrefined, edible vegetable oil produced by pressing roasted top-quality pumpkin seeds obtained from oil pumpkins
Przygotowanie do procesu tłoczeniaPreparing the pressing
oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia nienadające się do spożycia w postaci, w jakiej występująvirgin olive oils not fit for consumption as they are
Wszystkie olejarnie i przedsiębiorstwa zajmujące się rozlewaniem powinny posiadać systemy gwarantujące odzielny rozładunek owoców przeznaczonych do produkcji oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra Aceite de La Rioja oraz tej oliwy od pozostałych unikając w ten sposób ewentualnych mieszanekAll the mills and/or packaging plants have systems to guarantee the separate unloading of fruit intended for the preparation of La Rioja extra virgin olive oil or of that oil and the rest, so avoiding any possible mixing
„ c) oliwa z oliwek zawierająca rafinowaną oliwę z oliwek i oliwę z oliwek pierwszego tłoczenia: „oliwa zawierająca wyłącznie oliwę z oliwek, które poddane zostały rafinacji i oliwę uzyskana bezpośrednio z oli wekolive oil composed of refined olive oils and virgin olive oils
współpracę z agencjami specjalistycznymi w programach badawczych mających na celu poprawę jakości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia i tym samym wpływanie na poprawę środowiskacollaboration with specialist agencies on research programmes to improve the quality of virgin olive oil and at the same time help improve the environment
specjalnie opracowane podzespoły do maszyn do tłoczenia kształtowego określone w pozycji ‧B‧ lub ‧B‧.aSpecially designed components for flow-forming machines specified in ‧B‧ or ‧B‧.a
prasowanie lub tłoczenie wyrobów włókienniczychironing or pressing of textiles
Oliwy z Oliwek w sprawie selekcji, szkolenia i kontroli kwalifikowanych degustatorów oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeniaThe International Olive Council’s manual on the selection, training and monitoring of qualified virgin olive oil tasters must be followed
Produkt z bibuły składa się z jednej warstwy lub kilku warstw papieru krepowanego lub tłoczonegoThe tissue product consists of creped or embossed paper in one or several plies
plantatorzy oliwek mogą tłoczyć oliwki w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie, w którym je wyprodukowanoWhereas olive-growers can have their olives pressed in a Member State other than the Member State of production
ECU/‧ kg w odniesieniu do oczyszczonej oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, i/lubECU ‧/‧ kg for fine virgin olive oil, and/or
Udział procentowy powyższych odmian w oliwie jest następujący: co najmniej ‧ % oliwy najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia oliwek odmiany Hojiblanca, od ‧ % do ‧ % oliwek odmiany Arbequina, zaś oliwa z pozostałych odmian oliwek (Manzanilla, Picual i Lechin de Sevilla) stanowi łącznie ‧ %This oil is made from at least ‧ % of extra virgin olive oil of the Hojiblanca variety, between ‧ and ‧ % of the Arbequina variety and up to ‧ % of the other varieties (Manzanilla, Picual and Lechin de Sevilla
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 649 zdań frazy tłoczenie.Znalezione w 0,579 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.