Tłumaczenia na język angielski:

  • rigid rescue boat   

Przykładowe zdania z "sztywna łódź ratownicza", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sztywne łodzie ratowniczeRigid rescue boats
Szybkie łodzie ratowniczeFast rescue boats
W trakcie zatwierdzania takich urządzeń do spuszczania na wodę administracja państwa bandery powinna wziąć pod uwagę fakt, że szybka łódź ratownicza jest przeznaczona do spuszczania na wodę i podnoszenia na pokład nawet w trudnych i niekorzystnych warunkach pogodowych oraz uwzględnić zalecenia przyjęte przez IMOWhen approving such appliances, the Administration of the flag State shall take into account that the fast rescue boat is intended to be launched and retrieved even under severe adverse weather conditions, and also have regard to the recommendations adopted by the IMO
Przygotowywanie i obsługiwanie jednostek ratunkowych dokonywane na którymkolwiek stanowisku spuszczania na wodę nie powinno przeszkadzać w możliwości szybkiego przygotowania i obsługiwania jakiejkolwiek innej jednostki ratunkowej lub łodzi ratowniczej w jakimkolwiek innym miejscuPreparation and handling of survival craft at any one launching station shall not interfere with the prompt preparation and handling of any other survival craft or rescue boat at any other station
łodzi ratunkowych i jednostek ratowniczych orazLifeboats and rescue boats and
tak aby łódź ratownicza ani urządzenia do jej przechowywania nie przeszkadzały w operowaniu jednostką ratunkową na którymkolwiek innym stanowisku spuszczania na wodęso that neither the rescue boat nor its stowage arrangements will interfere with the operation of any survival craft at any other launching station
jeżeli, z zastrzeżeniem urządzenia do wsiadania do jednostek ratunkowych oraz łodzi ratowniczych będących skutecznymi w warunkach otoczenia, w jakich jednostka może być używana i w każdych warunkach przegłębienia i przechyłu przewidzianych dla statku przed uszkodzeniem i po awarii, jeżeli wolna burta między przewidzianym stanowiskiem wsiadania a linią wodną statku w warunkach pełnomorskich w stanie niezaładowanym nie przekracza ‧ metrów, administracja państwa bandery może dopuścić system, z wykorzystaniem którego osoby będą mogły bezpośrednio wsiadać na tratwy ratunkowewhere, subject to survival craft and rescue boat embarkation arrangements being effective within the environmental conditions in which the ship is likely to operate and in all undamaged and prescribed damage conditions of trim and heel, the freeboard between the intended embarkation position and the waterline in the lightest seagoing condition is not more than ‧ metres, the Administration of the flag State may accept a system where persons board life-rafts directly
Urządzenia umożliwiające wsiadanie do łodzi ratowniczej, urządzenia do spuszczania na wodę i wyławiania z wody (RRescue boat embarkation, launching and recovery arrangements (R
Urządzenia do spuszczania na wodę szybkich łodzi ratowniczychFast rescue boat launching appliances
Urządzenia do wsiadania i podnoszenia łodzi ratowniczych powinny zapewniać bezpieczne i skuteczne przeniesienie osoby poszkodowanej na noszachRescue boat embarkation and recovery arrangements shall allow for safe and efficient handling of a stretcher case
Co najmniej dwóch członków załogi każdej szybkiej łodzi ratowniczej jest przeszkolonych i odbywa regularne ćwiczenia z uwzględnieniem sekcji A-VI/‧ tabeli AAt least two crews of each fast rescue boat shall be trained and drilled regularly having regard to section A-VI/‧, table A
Przechowywanie łodzi ratowniczych (RStowage of rescue boats (R
Liczba łodzi ratowniczychNumber of rescue boats
W zależności od swojej klasy każdy statek powinien posiadać co najmniej radiowe środki ratunkowe, radarowe urządzenie odzewowe, osobiste środki ratunkowe, jednostki ratunkowe, łodzie ratownicze, świetlne sygnały alarmowe, wyrzutnie linek, wymienione w poniższej tabeli oraz odpowiednich uwagachEvery ship shall carry at least the radio life-saving appliances, radar transponders, personal life-saving appliances, survival craft and rescue boats, distress flares, line-throwing appliances specified in the following table and relative notes, on the basis of the ship
Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro powinna być szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMOAt least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the Administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO with MSC Circ
Przenośny sprzęt przeciwpożarowy dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczychPortable fire-extinguishing equipment for lifeboats and rescue boats
Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/OkólnikAt least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO, with MSC Circ
łódź ratowniczą, za wyjątkiem, gdy organ administracji uznaje, że z uwagi na wielkość i manewrowność statku, bliskość dostępnych służb poszukiwawczych i ratowniczych, oraz system ostrzegania meteorologicznego, eksploatację statku na obszarze nienarażonym na ciężkie warunki atmosferyczne lub okresowy charakter tej eksploatacji, wymóg ten nie jest koniecznya rescue boat, except where the administration is satisfied that because of the size and the manoeuvrability of the vessel, the near availability of search and rescue facilities and meteorological warning systems, the operation of the vessel in areas not susceptible to heavy weather or the seasonal characteristics of the operation, such provision is unnecessary.`
Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/OkólnikAt least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO by MSC/Circ
Reflektor radarowy do łodzi ratunkowych i ratowniczychRadar reflector for lifeboats and rescue boats
łódź towarzysząca: łódź służąca do celów transportowych, ratowniczych i roboczychship's boat: a boat for use in transport, rescue, salvage and work duties
W przypadku gdy budowa lub wielkość statku pasażerskiego typu ro-ro uniemożliwiają wyposażenie statku w szybką łódź ratowniczą zgodnie z ppkt.‧, szybka łódź ratownicza może być zainstalowana w miejsce istniejącej łodzi ratunkowej, która jest zatwierdzona jako łódź ratownicza, lub w miejsce łodzi przeznaczonych do użycia w nagłych wypadkach, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagańIn the case where the arrangement or size of an existing ro-ro passenger ship is such as to prevent the installation of the fast rescue boat required by paragraph.‧, the fast rescue boat may be installed in place of an existing lifeboat which is accepted as a rescue boat or boat for use in an emergency, provided that all of the following conditions are met
Każda szybka łódź ratownicza powinna być obsługiwana za pomocą odpowiedniego urządzenia do spuszczania na wodę, zatwierdzonego przez administrację państwa banderyEach fast rescue boat shall be served by a suitable launching appliance approved by the Administration of the flag State
Podczas kolejnych ćwiczeń powinny być, w miarę możliwości, opuszczane łodzie ratunkowe i łodzie ratownicze zgodnie z przepisami regulacji SOLAS III/‧ ppkt ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ iLifeboats and rescue boats shall be lowered at successive drills in accordance with the provision of SOLAS regulation III/‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, and
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3596 zdań frazy sztywna łódź ratownicza.Znalezione w 3,401 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.