Tłumaczenia na język angielski:

  • rigid rescue boat   

Przykładowe zdania z "sztywna łódź ratownicza", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sztywne łodzie ratowniczeRigid rescue boats
Użytkownicy RIS oznaczają różne grupy użytkowników, łącznie z kapitanami łodzi, operatorami RIS, operatorami śluz/mostów, organami administracji żeglugi śródlądowej, operatorami portów i terminali, operatorami w centrach kryzysowych służb ratowniczych, kierownikami floty, załadowcami ładunku i pośrednikamiRIS users means all different user groups including boat masters, RIS operators, lock/bridge operators, waterway authorities, port and terminal operators, operators in calamity centres of emergency services, fleet managers, cargo shippers and freight brokers
Bez względu na przepisy rozdziału VII, część B, każda łódź ratunkowa, łódź ratownicza i tratwa ratownicza jest na stałe wyposażona w homologowane radarowe urządzenie odzewowe, przystosowane do pracy w paśmie ‧ GHzIn addition to the provisions of Chapter VII, Part B, every lifeboat, rescue boat and life-raft shall permanently be equipped with an approved radar transponder capable of operating in the ‧ GHz band
Pozostałe niedociągnięcia w zakresie szkolenia marynarzy i procedur wydawania im świadectw dotyczą głównie braku przepisów prawnych w odniesieniu do mniej istotnych aspektów szkolenia oferowanego przez instytucje zajmujące się kształceniem i szkoleniem marynarzy, określenia odpowiednich celów stosowania systemu norm jakości i wymagań szkoleniowych dotyczących technik przetrwania i korzystania z łodzi ratowniczychThe remaining shortcomings as regards seafarers’ training and certification procedures mainly concern missing legal provisions in relation to minor aspects of the training provided by the Maritime Education and Training Institutions, the definition of relevant objectives for the application of the Quality Standards System and training requirements regarding personal survival techniques and the use of survival craft
Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczychSearchlights for use in Lifeboats and Rescue Boats
Podczas kolejnych ćwiczeń powinny być, w miarę możliwości, opuszczane łodzie ratunkowe i łodzie ratownicze zgodnie z przepisami regulacji SOLAS III/‧ ppkt ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ iLifeboats and rescue boats shall be lowered at successive drills in accordance with the provision of SOLAS regulation III/‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, and
Szybkie łodzie ratowniczeFast rescue boats
Na statkach, które nie posiadają łodzi ratunkowych lub łodzi ratowniczych, powinien znajdować się co najmniej kombinezon do nurkowaniaShips not carrying a lifeboat or a rescue boat shall for rescue purposes be provided with at least one immersion suit
Przygotowywanie i obsługiwanie jednostek ratunkowych dokonywane na którymkolwiek stanowisku spuszczania na wodę nie powinno przeszkadzać w możliwości szybkiego przygotowania i obsługiwania jakiejkolwiek innej jednostki ratunkowej lub łodzi ratowniczej w jakimkolwiek innym miejscuPreparation and handling of survival craft at any one launching station shall not interfere with the prompt preparation and handling of any other survival craft or rescue boat at any other station
Urządzenia do wsiadania i podnoszenia łodzi ratowniczych powinny zapewniać bezpieczne i skuteczne przeniesienie osoby poszkodowanej na noszachRescue boat embarkation and recovery arrangements shall allow for safe and efficient handling of a stretcher case
Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/OkólnikAt least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO by MSC/Circ
Mówiąc przenośnie, liberalni demokraci nie mają zamiaru tracić czasu na poszukiwanie winnego, który przegapił górę lodową: skoncentrujemy się na umieszczaniu ludzi w łodziach ratowniczych.Liberal Democrats are not going to waste time looking for the guy who failed to spot the iceberg: we will concentrate on getting people into lifeboats.
Jeżeli łódź ratownicza jest wliczana do pojemności jednostek ratunkowych zaś inne łodzie ratunkowe są zapełniane z pokładu wsiadania, oprócz możliwości określonej w powyższym pkt ‧ powinna istnieć możliwość wsiadania do łodzi ratowniczych z pokładu wsiadaniaIf the rescue boat is included in the capacity of the survival craft and the other lifeboats are boarded from the embarkation deck the rescue boat shall, in addition to paragraph.‧, also be capable of being boarded from the embarkation deck
W przypadku gdy budowa lub wielkość statku pasażerskiego typu ro-ro uniemożliwiają wyposażenie statku w szybką łódź ratowniczą zgodnie z ppkt.‧, szybka łódź ratownicza może być zainstalowana w miejsce istniejącej łodzi ratunkowej, która jest zatwierdzona jako łódź ratownicza lub w miejsce łodzi przeznaczonych do użycia w nagłych wypadkach, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagańIn the case where the arrangement or size of an existing ro-ro passenger ship is such as to prevent the installation of the fast rescue boat required by paragraph.‧, the fast rescue boat may be installed in place of an existing lifeboat which is accepted as a rescue boat or boat for use in an emergency, provided that all of the following conditions are met
Reflektor radarowy do łodzi ratunkowych i ratowniczychRadar reflector for lifeboats and rescue boats
Każda szybka łódź ratownicza jest obsługiwana za pomocą odpowiedniego urządzenia do spuszczania na wodę, zatwierdzonego przez administrację państwa banderyEach fast rescue boat shall be served by a suitable launching appliance approved by the administration of the flag State
Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/OkólnikAt least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO, with MSC Circ
Nadmuchiwane łodzie ratowniczeInflated rescue boats
Urządzenia do spuszczania na wodę szybkich łodzi ratowniczychFast rescue boat launching appliances
Łączność, jednostki ratunkowe i łodzie ratownicze oraz osobiste urządzenia ratunkowe (RCommunication, survival craft and rescue boats, personal life-saving appliances (R
Rozdział ‧ sekcja ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/WE wymagał zmian w odniesieniu do tratw ratunkowych, szybkich łodzi ratowniczych, środków ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych na istniejących statkach typu ro-ro najpóźniej do pierwszego okresowego przeglądu po dniu ‧ lipca ‧ rChapter III, section ‧ of Annex I to Directive ‧/EC required modification to life-rafts, fast rescue boats, means of rescue and life jackets on existing ro-ro ships not later than the date of the first periodical survey after ‧ July
Ćwiczenia opuszczania statku (w tym opuszczenie łodzi ratowniczej i łodzi ratunkowej na wodęAbandon ship drill (including lowering a rescue and a lifeboat to the water
Liczba łodzi ratowniczychNumber of rescue boats
łódź towarzysząca: łódź służąca do celów transportowych, ratowniczych i roboczychship's boat: a boat for use in transport, rescue, salvage and work duties
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3681 zdań frazy sztywna łódź ratownicza.Znalezione w 1,28 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.