Tłumaczenia na język angielski:

  • rigid rescue boat   

Przykładowe zdania z "sztywna łódź ratownicza", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy budowa lub wielkość statku pasażerskiego typu ro-ro uniemożliwiają wyposażenie statku w szybką łódź ratowniczą zgodnie z ppkt.‧, szybka łódź ratownicza może być zainstalowana w miejsce istniejącej łodzi ratunkowej, która jest zatwierdzona jako łódź ratownicza lub w miejsce łodzi przeznaczonych do użycia w nagłych wypadkach, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagańIn the case where the arrangement or size of an existing ro-ro passenger ship is such as to prevent the installation of the fast rescue boat required by paragraph.‧, the fast rescue boat may be installed in place of an existing lifeboat which is accepted as a rescue boat or boat for use in an emergency, provided that all of the following conditions are met
W przypadku gdy budowa lub wielkość statku pasażerskiego typu ro-ro uniemożliwiają wyposażenie statku w szybką łódź ratowniczą zgodnie z ppkt.‧, szybka łódź ratownicza może być zainstalowana w miejsce istniejącej łodzi ratunkowej, która jest zatwierdzona jako łódź ratownicza, lub w miejsce łodzi przeznaczonych do użycia w nagłych wypadkach, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagańIn the case where the arrangement or size of an existing ro-ro passenger ship is such as to prevent the installation of the fast rescue boat required by paragraph.‧, the fast rescue boat may be installed in place of an existing lifeboat which is accepted as a rescue boat or boat for use in an emergency, provided that all of the following conditions are met
Sztywne łodzie ratowniczeRigid rescue boats
Jeżeli łódź ratownicza jest wliczana do pojemności jednostek ratunkowych zaś inne łodzie ratunkowe są zapełniane z pokładu wsiadania, oprócz możliwości określonej w powyższym pkt ‧ powinna istnieć możliwość wsiadania do łodzi ratowniczych z pokładu wsiadaniaIf the rescue boat is included in the capacity of the survival craft and the other lifeboats are boarded from the embarkation deck the rescue boat shall, in addition to paragraph.‧, also be capable of being boarded from the embarkation deck
Urządzenia umożliwiające wsiadanie do łodzi ratowniczej oraz do spuszczania na wodę powinny być tego rodzaju, aby wsiadanie do łodzi ratowniczej i jej spuszczanie na wodę odbywało się w jak najkrótszym czasieThe rescue boat embarkation and launching arrangements shall be such that the rescue boat can be boarded and launched in the shortest possible time
Ćwiczenia opuszczania statku (w tym opuszczenie łodzi ratowniczej i łodzi ratunkowej na wodęAbandon ship drill (including lowering a rescue and a lifeboat to the water
Przenośny sprzęt przeciwpożarowy dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczychPortable fire-extinguishing equipment for lifeboats and rescue boats
Na statkach, które nie posiadają łodzi ratunkowych lub łodzi ratowniczych, powinien znajdować się co najmniej kombinezon do nurkowaniaShips not carrying a lifeboat or a rescue boat shall for rescue purposes be provided with at least one immersion suit
Bez względu na przepisy reguły VII/‧ ust. ‧ lit. b), ust. ‧ lit. b) i ust. ‧a, dla statków rybackich, których kadłub jest zbudowany zgodnie z zasadami uznanej organizacji, do eksploatacji na wodach o dużej koncentracji grubego lodu dryfującego, zgodnie z regułą II/‧ Załącznika do Protokołu Torremolinos, wymagania ust. ‧ lit. b), ust. ‧ lit. b) lub ‧a lit. b), dotyczące łodzi ratowniczych/łodzi ratunkowych, są przynajmniej częściowo spełnione i jednostki te posiadają zdolność pomieszczenia wszystkich osób znajdujących się na statkuNotwithstanding the provisions of Regulation VII/‧ (b), (b), and (‧a), for fishing vessels whose hull is built to comply with the rules of a recognised organisation for operation in waters with heavy drift ice concentration in compliance with Regulation II/‧ of the Annex to the Torremolinos Protocol, the rescue boat/lifeboat required in (b), (b) or (‧a)(b) shall at least be partially covered (as defined in Regulation VII/‧) and shall have sufficient capacity to accommodate all persons on board
Jeżeli łódź ratownicza jest wliczona do pojemności jednostek ratunkowych, powinna istnieć możliwość wyłowienia jej w tym okresie czasu wraz z jej wyposażeniem jednostki ratunkowej i obciążeniem co najmniej ‧ osobami, co stanowi zatwierdzoną dopuszczalną pojemność łodzi ratowniczejIf the rescue boat is included in the capacity of the survival craft, this recovery time shall be possible when loaded with its survival craft equipment and the approved rescue boat complement of at least ‧ persons
Powinna istnieć możliwość wsiadania do łodzi ratowniczej i bezpośredniego spuszczania na wodę z miejsc przechowywania wraz osobami wyznaczonymi jako jej załoga, kiedy łódź ratownicza znajduje się na statkuThe rescue boat shall be capable of being boarded and launched directly from the stowed position with the number of persons assigned to crew the rescue boat on board
należy założyć, że wszystkie łodzi ratunkowe i wszystkie łodzie ratownicze zainstalowane na burcie statku, na którą statek się przechyla w wyniku uszkodzenia, są wychylone przy pełnym obciążeniu i gotowe do spuszczeniaall lifeboats and rescue boats fitted on the side to which the ship has heeled after having sustained damage shall be assumed to be swung out fully loaded and ready for lowering
Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro powinna być szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMOAt least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the Administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO with MSC Circ
Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/OkólnikAt least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO, with MSC Circ
Co najmniej jedna z łodzi ratowniczych na statku pasażerskim typu ro-ro jest szybką łodzią ratowniczą zatwierdzoną przez administrację państwa bandery z uwzględnieniem zaleceń przyjętych przez IMO w MSC/OkólnikAt least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat approved by the administration of the flag State having regard to the recommendations adopted by the IMO by MSC/Circ
Dla jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczychFor survival craft and rescue boats
Reguła VII/‧ ust. ‧ lit. b) i ust. ‧ lit. b): (Liczba i typy jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczychRegulations VII/‧)(b) and (b) (Number and types of survival craft and rescue boats
Liczba i typ jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczychNumber and types of survival craft and rescue boats
Podczas kolejnych ćwiczeń powinny być, w miarę możliwości, opuszczane łodzie ratunkowe i łodzie ratownicze zgodnie z przepisami regulacji SOLAS III/‧ ppkt ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ iLifeboats and rescue boats shall be lowered at successive drills in accordance with the provision of SOLAS regulation III/‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, and
Bez względu na przepisy rozdziału VII, część B, każda łódź ratunkowa, łódź ratownicza i tratwa ratownicza jest na stałe wyposażona w homologowane radarowe urządzenie odzewowe, przystosowane do pracy w paśmie ‧ GHzIn addition to the provisions of Chapter VII, Part B, every lifeboat, rescue boat and life-raft shall permanently be equipped with an approved radar transponder capable of operating in the ‧ GHz band
Przechowywanie łodzi ratowniczych (RStowage of rescue boats (R
Czas wyławiania łodzi ratowniczej w pełni wyposażonej i obciążonej dopuszczalną liczbą osób nie powinien przekraczać ‧ minut na w miarę spokojnym morzuRecovery time of the rescue boat shall be not more than ‧ minutes in moderate sea conditions when loaded with its full complement of persons and equipment
jeżeli, z zastrzeżeniem urządzenia do wsiadania do jednostek ratunkowych oraz łodzi ratowniczych będących skutecznymi w warunkach otoczenia, w jakich jednostka może być używana i w każdych warunkach przegłębienia i przechyłu przewidzianych dla statku przed uszkodzeniem i po awarii, jeżeli wolna burta między przewidzianym stanowiskiem wsiadania a linią wodną statku w warunkach pełnomorskich w stanie niezaładowanym nie przekracza ‧ metrów, administracja państwa bandery może dopuścić system, z wykorzystaniem którego osoby będą mogły bezpośrednio wsiadać na tratwy ratunkowewhere, subject to survival craft and rescue boat embarkation arrangements being effective within the environmental conditions in which the ship is likely to operate and in all undamaged and prescribed damage conditions of trim and heel, the freeboard between the intended embarkation position and the waterline in the lightest seagoing condition is not more than ‧ metres, the Administration of the flag State may accept a system where persons board life-rafts directly
Co najmniej dwóch członków załogi każdej szybkiej łodzi ratowniczej jest przeszkolonych i odbywa regularne ćwiczenia z uwzględnieniem sekcji A-VI/‧ tabeli AAt least two crews of each fast rescue boat shall be trained and drilled regularly having regard to section A-VI/‧, table A
Silnik przyczepny do napędu łodzi ratowniczejRescue boat propulsion engine-outboard motor
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3596 zdań frazy sztywna łódź ratownicza.Znalezione w 3,442 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.