Tłumaczenia na język angielski:

  • ingot   
    (Noun  ) (noun   )
     
    a solid block of more or less pure metal
  • bar       
    (prep, verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cegiełka złota w skarbcu
 
Płytka odlana ze złota, srebra
 
'miara' złota
 
złota forma
 
Mała, wąska płytka metalu, np. złota
 
czworograniasta listwa metalowa
 
Płytka złota
 
Kawał złota
 
Czworograniasta bryłka złota

Przykładowe zdania z "sztabka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Złote sztabki, które nam ukradł, miały stempel z balijską tancerkąThe gold bricks he stole from us had a Balinese dancer stamped on them
A epolety są koloru sztabek złota?And the epaulets are gold bullion?
Liechtenstein zostaje wyłączony ze zbierania danych dotyczących wymiany towarowej, w której płatności dokonywane są monetami lub sztabkami złota lub srebraLiechtenstein shall be exempted from collecting data on trade in coins and bars of gold and silver
złoto oznacza troy uncje złota w formie londyńskich sztabek Dobrej Dostawy (London Good Delivery), zgodnie ze standardami określonymi przez London Bullion Market Associationgold means fine troy ounces of gold in the form of London Good Delivery bars, as specified by the London Bullion Market Association
To tutaj znalazłam jego ciało./ Wątpię że to są chińskie sztabkiThis is right about where his body was.I doubt that' s Chinese barrettes
Wszystkie sztabki?All of us are?
Peter W. zbudował to w ‧. Widziałeś prorocze litery GR? Straszne! Kiedy zbierzesz rząd złota z lewej na dole, poczekaj tam aż pierwszy wróg uczynnie wpadnie do dołka pod Tobą. Kiedy przejdziesz na prawą stronę, zbierz sztabki oprócz trzech znajdujących się pod drabiną. Pozostaw je na koniec. Zbierz złoto nad uwięzionym wrogiem, wejdź po drabinie, wykop w dół cztery cegły, poczekaj aż zaczną się pojawiać, następnie wykop jedną więcej, wspinaj ponownie w górę, ponownie wykop dwie pierwsze i droga będzie otwarta do skoku, zbierz złoto i wyjdź nad głową wroga. Kiedy uwolnisz wroga, wycofaj się szybko do miejsca gdzie możesz go złapać i uśmiercić. Po jednej lub dwóch próbach pojawi się nieszkodliwy po lewejPeter W. composed this in ‧. Do you see the prophetic letters GR? Spooky! When you collect the row of gold at bottom left, wait there and the first enemy will obligingly fall into the pit above you. When you move over to the right side, collect all nuggets except the three hanging under a ladder. Leave them till last. To get the gold above the trapped enemy, climb the ladder, dig down four bricks, wait till they start to re-appear, then dig one more, climb back up, re-dig the first two and the way will be clear to fall in, collect the gold and escape over the enemy 's head. When you release the enemy, retreat quickly to where you can trap and kill him. After one or two tries he will re-appear harmlessly over on the left
Wenecja.To tam te sztabkiVenice... that' s where these bricks
sztabki, monety, artykuły pokryte złotem, samorodki) składowane i będące w transporciePhysical gold (i.e. bars, coins, plates, nuggets) in storage or under way
Nie mówię o sztabkach złotaI' m not talking gold bars
Jest bardzo podobna do kształtu pola wokół sztabek magnesu i możecie zobaczyć ten kształt przesuwając kompas wokół niejIt' s very similar to the shape of the field around the bar magnets and you can see that shape by moving a compass around it
Każdą bryłkę i sztabkę Co doda mi chwałyWith those nuggets dugIt' s glory they' il gimme
Cześć! Witaj w grze KGoldrunner! Ideą tej gry jest zebranie wszystkich sztabek złota, a potem wspięcie się na samą górę planszy i przejście na następny poziom. Ukryta drabina pojawi się w chwili kiedy podniesiesz ostatnią sztabkę. Bohater (zielona figura) jest Twoim przedstawicielem. Żeby zebrać sztabki po prostu wskaż myszą gdzie ma on iść. Przy pierwszej okazji grawitacja weźmie górę i bohater spadaHi! Welcome to KGoldrunner! The idea of the game is to pick up all the gold nuggets, then climb to the top of the playing area and move up to the next level. A hidden ladder will appear as you collect the last nugget. The hero, at the top left, is your deputy. To collect the nuggets, just point the mouse where you want him to go. At first gravity takes over and he falls
Zbieraj złoto poprzez pracowanie z góry na dół. Przed ostatnią sztabką złota, podkop się na prawo i na lewo wroga. Następnie uciekaj tak szybko, jak potrafiszCollect the gold by working from top to bottom. Before the last gold, dig to the right of it and left of the enemy. Run up as fast as you can
milionów w sztabkach ze znakiem tancerki Balinesemillion in bricks, with an imprint of a Balinese dancer on them
Na przykład, sztabka żelaza po podgrzaniu do wysokiej temperatury staje się pomarańczowo-czerwona. Jej kolor stopniowo przesuwa się w stronę niebieskiego i białego przy dalszym ogrzewaniuFor example, an iron bar becomes orange-red when heated to high temperatures and its color progressively shifts toward blue and white as it is heated further
Artykuł ‧ efinicje Na użytek niniejszej decyzji:--- „uczestniczące państwo członkowskie » oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro, „pieniądz gotówkowy » oznacza prawną walutę Stanów Zjednoczonych (dolar amerykański), „złoto » oznacza troy uncje złota w formie londyńskich sztabek Dobrej Dostawy (London Good Delivery), zgodnie ze standardami określonymi przez London Bullion Market Association, „aktywa rezerwy walutowej » oznaczają złoto lub pieniądz gotówkowyHAS DECIDED AS FOLLOWS: Article ‧ efinitions For the purposes of this Decision:--- « participating Member State » means a Member State that has adopted the euro, « cash » means the lawful currency of the United States (US dollar), « gold » means fine troy ounces of gold in the form of London Good Delivery bars, as specified by the London Bullion Market Association, « foreign reserve assets » means gold or cash
Przesuń się w lewo od centrum i idź wyżej, wtedy można spaść i poruszać się w lewo lub prawo aby zebrać całe złoto. Pozostaw sztabki w przestrzeni o kształcie U na koniec. Zignoruj wroga. Pozostaw go uwięzionegoMove to left of centre and go high, then you can drop and move left or right to get all the gold. Leave the nugget in the U-shaped space till last. Ignore the enemy. Let him stay trapped
Idź pomiędzy górą i dołem, by zmiażdżyć wroga. Zbieraj sztabki złota, gdzie tylko się da. Jeśli wróg zbierze sztabkę, może tylko porzucić ją w pustym miejscu. Więc pozwól mu biegać przez nie i czekaj cierpliwieKeep going between the top and bottom to dodge the enemy. Pick up nuggets when you can. If the enemy gets one he can only drop it in one of the empty spaces. So keep him running through them and wait patiently
Pytałeś o złote sztabki z tancerką BalineseThat' s right
Namaluj złote sztabki (lub inny skarbPaint gold pieces (or other treasure
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy sztabka.Znalezione w 0,225 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.