Tłumaczenia na język angielski:

  • ingot   
    (Noun  ) (noun   )
     
    a solid block of more or less pure metal
  • bar       
    (prep, verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cegiełka złota w skarbcu
 
Płytka odlana ze złota, srebra
 
'miara' złota
 
złota forma
 
Mała, wąska płytka metalu, np. złota
 
czworograniasta listwa metalowa
 
Płytka złota
 
Kawał złota
 
Czworograniasta bryłka złota

Przykładowe zdania z "sztabka", pamięć tłumaczeniowa

add example
sztabki, monety, artykuły pokryte złotem, samorodki) składowane i będące w transporciePhysical gold (i.e. bars, coins, plates, nuggets) in storage or under way
Jest bardzo podobna do kształtu pola wokół sztabek magnesu i możecie zobaczyć ten kształt przesuwając kompas wokół niejIt' s very similar to the shape of the field around the bar magnets and you can see that shape by moving a compass around it
Możesz zostawić wroga w miejscu w którym jest. Idź na prawo do złota. Nie bierz go jeszcze, lecz idź go góry po dwie sztabki, które są po lewo. Teraz możesz wrócić na dół gdzie byłeś poprzednio i ukończyć planszęYou can leave the enemy where he is. Go nearly to the gold at the bottom right. Do not pick it up yet, but go up and get the two nuggets at the top left. Then you can come back down to where you were and complete the level
Państwo Członkowskie może wyłączyć z programu małe sztabki lub płytki o masie do ‧ gMember States may exclude from the scheme small bars or wafers of a weight of ‧ g or less
Liechtenstein zostaje wyłączony ze zbierania danych dotyczących wymiany towarowej, w której płatności dokonywane są monetami lub sztabkami złota lub srebraLiechtenstein shall be exempted from collecting data on trade in coins and bars of gold and silver
Dlaczego jest w sztabkach??Why is it in bars?
Nie mówię o sztabkach złotaI' m not talking gold bars
Zbieraj złoto poprzez pracowanie z góry na dół. Przed ostatnią sztabką złota, podkop się na prawo i na lewo wroga. Następnie uciekaj tak szybko, jak potrafiszCollect the gold by working from top to bottom. Before the last gold, dig to the right of it and left of the enemy. Run up as fast as you can
Po pierwsze oczyść jaskinię poprzez podkopanie trzech cegieł po prawej. Później możesz zabić swoich wrogów, którzy są na dole i umieścić ich w jaskini. Po prawej zdobądź złoto, które jest w pionowym rzędzie, potem idź w poprzek i zdobądź złoto, które jest na poziomych platformach. Zostań w tym miejscu, przekop się przez ostatnią platformę, potem weź sztabkę, która jest po prawej w jaskini. Wreszcie weź tą sztabkę po lewejFirst clean out the cave by digging three bricks at the right. Later you can kill enemies on the bottom bricks and trap them in the cave. At the right, get the vertical row of gold first, then go across and get the gold on the horizontal platforms. Stay right, dig through the last platform, then dig and get the right hand nugget in the cave. Finally pick up the left hand nugget
Mamy ponad ‧ sztabek do przeniesienia a ja muszę mieć alibiWe need everyone.We' ve more than ‧ bars to move, and I must have my alibi
milionów w sztabkach ze znakiem tancerki Balinesemillion in bricks, with an imprint of a Balinese dancer on them
Zacznij od zabicia wrogów. Kiedy pospadają w miejscu po prawej, idź na dół i w lewą stronę aby spadli dalej i przestali zostawiać złoto. Jeśli przejdą więcej niż jedną trzecią drogi, będą trwale złapani. Teraz zmierz się z trzema puzzlami do przekopania i przejścia. Możliwe, że będzie trzeba przejść kilka razy aby opróżnić miejsce. Na koniec, zbierz sztabki po prawej stronieStart by killing the enemies. When they fall into the space at the right, move down and to the left to get them to drop further in and stop them getting the gold. If they go more than one third of the way in, they will be premanently trapped. Now tackle the three dig-and-run puzzles. You may have to make several trips to empty an area. Finally, collect the rightmost nugget
Wenecja.To tam te sztabkiVenice... that' s where these bricks
Nie ma gdzie kopać, więc musisz uciekać przed wrogami i unikać spadania na beton w nieodpowiednim czasie. Spróbuj trzymać wrogów razem. Jeśli wróg ma złotą obwódkę, trzyma złotą sztabkę. Może go upuścić kiedy biegnie po betonie albo na szczycie drabiny... cierpliwości, cierpliwości!!There is nowhere to dig, so you must dodge the enemies and avoid falling to the concrete at the wrong time. Try to keep the enemies together. If an enemy has gold coloring, he is holding a nugget. He might drop it as he runs over the concrete or maybe at the top of a ladder... patience, patience!
Idź pomiędzy górą i dołem, by zmiażdżyć wroga. Zbieraj sztabki złota, gdzie tylko się da. Jeśli wróg zbierze sztabkę, może tylko porzucić ją w pustym miejscu. Więc pozwól mu biegać przez nie i czekaj cierpliwieKeep going between the top and bottom to dodge the enemy. Pick up nuggets when you can. If the enemy gets one he can only drop it in one of the empty spaces. So keep him running through them and wait patiently
Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest obuwie z cholewkami ze skóry lub ze sztucznej skóry inne niż: obuwie o przeznaczeniu sportowym, które posiada lub w którym przewiduje się możliwość dodania kolców, kołków, korków, zacisków, sztabek lub podobnych, buty łyżwiarskie, buty narciarskie, buty do biegów narciarskich, buty snowboardowe, buty do zapasów, buty bokserskie oraz kolarskie, pantofle i obuwie domowe innego rodzaju oraz obuwie z noskiem ochronnym pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej i z Wietnamu (produkt objęty postępowaniem), zwykle zgłaszane w ramach kodów CN: ‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ i exThe product allegedly being dumped is footwear with uppers of leather or composition leather other than: footwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for the attachment of, spikes, sprigs, stops, clips, bars or the like, skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes, slippers and other indoor footwear, and footwear with a protective toecap originating in the People's Republic of China and Vietnam (the product concerned), normally declared within CN codes: ‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex
złoto oznacza troy uncje złota w formie londyńskich sztabek Dobrej Dostawy (London Good Delivery), zgodnie ze standardami określonymi przez London Bullion Market Associationgold means fine troy ounces of gold in the form of London Good Delivery bars, as specified by the London Bullion Market Association
Sztabka złota?A bar of gold?
Artykuł ‧ efinicje Na użytek niniejszej decyzji:--- „uczestniczące państwo członkowskie » oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro, „pieniądz gotówkowy » oznacza prawną walutę Stanów Zjednoczonych (dolar amerykański), „złoto » oznacza troy uncje złota w formie londyńskich sztabek Dobrej Dostawy (London Good Delivery), zgodnie ze standardami określonymi przez London Bullion Market Association, „aktywa rezerwy walutowej » oznaczają złoto lub pieniądz gotówkowyHAS DECIDED AS FOLLOWS: Article ‧ efinitions For the purposes of this Decision:--- « participating Member State » means a Member State that has adopted the euro, « cash » means the lawful currency of the United States (US dollar), « gold » means fine troy ounces of gold in the form of London Good Delivery bars, as specified by the London Bullion Market Association, « foreign reserve assets » means gold or cash
To tutaj znalazłam jego ciało./ Wątpię że to są chińskie sztabkiThis is right about where his body was.I doubt that' s Chinese barrettes
Procedura dotycząca transakcji na regulowanym rynku złota w sztabkachProcedure for transactions on a regulated gold bullion market
Każdą bryłkę i sztabkę Co doda mi chwałyWith those nuggets dugIt' s glory they' il gimme
obuwia o przeznaczeniu sportowym, które posiada lub w którym przewiduje się możliwość dodania kolców, kołków, korków, zacisków, sztabek lub podobnychfootwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for the attachment of, spikes, sprigs, stops, clips, bars or the like
Pytałeś o złote sztabki z tancerką BalineseThat' s right
Peter W. zbudował to w ‧. Widziałeś prorocze litery GR? Straszne! Kiedy zbierzesz rząd złota z lewej na dole, poczekaj tam aż pierwszy wróg uczynnie wpadnie do dołka pod Tobą. Kiedy przejdziesz na prawą stronę, zbierz sztabki oprócz trzech znajdujących się pod drabiną. Pozostaw je na koniec. Zbierz złoto nad uwięzionym wrogiem, wejdź po drabinie, wykop w dół cztery cegły, poczekaj aż zaczną się pojawiać, następnie wykop jedną więcej, wspinaj ponownie w górę, ponownie wykop dwie pierwsze i droga będzie otwarta do skoku, zbierz złoto i wyjdź nad głową wroga. Kiedy uwolnisz wroga, wycofaj się szybko do miejsca gdzie możesz go złapać i uśmiercić. Po jednej lub dwóch próbach pojawi się nieszkodliwy po lewejPeter W. composed this in ‧. Do you see the prophetic letters GR? Spooky! When you collect the row of gold at bottom left, wait there and the first enemy will obligingly fall into the pit above you. When you move over to the right side, collect all nuggets except the three hanging under a ladder. Leave them till last. To get the gold above the trapped enemy, climb the ladder, dig down four bricks, wait till they start to re-appear, then dig one more, climb back up, re-dig the first two and the way will be clear to fall in, collect the gold and escape over the enemy 's head. When you release the enemy, retreat quickly to where you can trap and kill him. After one or two tries he will re-appear harmlessly over on the left
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy sztabka.Znalezione w 0,228 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.