Tłumaczenia na język angielski:

  • financial situation   
  • financial position   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zarządzanie w sytuacji kryzysu finansowegocrisis management

Przykładowe zdania z "sytuacja finansowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Korzystny wpływ na działalność finansową LBBW mają występujące obecnie na rynku jednorazowe efekty, a także niezwykle korzystne warunki finansowania, będące skutkiem udostępnienia przez Europejski Bank Centralny dużych ilości kapitału na korzystnych warunkach. LBBW przyjmuje natomiast w perspektywie średniookresowej, że w przypadku ustabilizowania zmiennej sytuacji na rynkach finansowych oraz w całym sektorze gospodarki wielkość rynku wzrośnieIn the medium term, on the other hand, LBBW assumes that market volume will be positive again when the volatility in the financial markets and economic developments return to normal
Popieram natomiast punkty 105 i 109 sprawozdania posła Casaki, w których wyjaśniono niektóre kwestie budzące mój sprzeciw, dotyczące dobrowolnego funduszu emerytalnego posłów do PE. Jednak ponieważ sprawozdanie posła Casaki nie zmienia istniejącej sytuacji, głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok finansowy 2007.I do support paragraphs 105 and 109 of the Casaca report, which remedy some objections I have concerning the voluntary pension fund of the MEPs, but, because the Casaca report does not change the existing situation, I voted against giving the discharge in respect of the implementation of the European Parliament's budget for the financial year 2007.
Instrumenty finansowe proponowane przez Komisję pod nazwą wspólnotowa zdolność interwencyjna na wypadek sytuacji kryzysowych zostały początkowo przyjęte przez Radę ze sceptycyzmemThe financial instruments proposed by the Commission under the heading the Community's capacity to intervene in a crisis were initially regarded with scepticism in the Council
W każdym razie z uwagi na ograniczony udział sprzedaży tego produktu w działalności importerów i ich obecną marżę zysku, ogólną i ze sprzedaży PVAL, oczekuje się, że zgodnie z tymczasowymi ustaleniami cło nie wpłynie w sposób istotny na sytuację finansową tych podmiotów gospodarczychIn any event, in view of the limited weight of sales of this product in the importers' activities, and the profit margin currently attained both overall and in view of their sales of PVA only, it is expected that the duty as provisionally established will not affect the financial situation of these economic operators to a significant extent
okresowe publikowanie informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw publicznych i pozostałych podmiotów publicznych niesklasyfikowanych w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (w tym szczegółowy bilans oraz rachunek zysków i strat, a także dane dotyczące zatrudnienia i kosztów wynagrodzeńthe regular publication of information on the financial position of public undertakings and other public entities not classified as part of the general government (including detailed income statements, balance sheets and data on employment and the wage bill
Pomoc państwa, której Francja zamierza udzielić na rzecz spółki Bull, polegająca na wypłacie ‧ mln EUR, wraz z klauzulą zwrotu w razie poprawy sytuacji finansowej, jest zgodna ze wspólnym rynkiem z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w artThe State aid which France is planning to implement for Bull, which consists of a EUR ‧ million payment coupled with a better fortunes clause, is compatible with the common market subject to the conditions laid down in Article
Właściwy organ wydający koncesje może jednak przyznać tymczasową koncesję, na okres nieprzekraczający ‧ miesięcy, do czasu reorganizacji finansowej wspólnotowego przewoźnika lotniczego, pod warunkiem że nie ma zagrożenia bezpieczeństwa, że tymczasowa koncesja odzwierciedla, w stosownych przypadkach, wszelkie zmiany w AOC oraz że występuje realna perspektywa odbudowy sytuacji finansowej w tym okresieNevertheless, the competent licensing authority may grant a temporary licence, not exceeding ‧ months pending financial reorganisation of a Community air carrier provided that safety is not at risk, that this temporary licence reflects, when appropriate, any changes to the AOC, and that there is a realistic prospect of a satisfactory financial reconstruction within that time period
Uprawnienia do takich wypłat są ustalane przed odniesienie do wyraźnie określonych kryteriów programów rządowych mających na celu finansową i rzeczową restrukturyzację działalności producenta w odpowiedzi na obiektywnie przedstawioną strukturalną, szczególnie niekorzystną sytuacjęEligibility for such payments shall be determined by reference to clearly-defined criteria in government programmes designed to assist the financial or physical restructuring of a producer’s operations in response to objectively demonstrated structural disadvantages
Co się tyczy zarzutów, że przemysł wspólnotowy nie inwestowałby w zakłady we Wspólnocie, nawet gdyby sytuacja finansowa się poprawiła, użytkownik argumentował, że wniosek taki można wysnuć na podstawie zachowania przemysłu wspólnotowego po ustanowieniu w ‧ r. ostatecznych ceł antydumpingowych na przywóz nadtlenodisiarczanów z ChRL na mocy wspomnianego uprzednio rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (patrz: motyw ‧ powyżejAs far as the allegations are concerned that the Community industry would not invest in its production facilities in the Community, even if its financial situation improved, the user argued that this conclusion can be drawn on the basis of the Community industry's behaviour further to the imposition of definitive anti-dumping duties on imports of peroxodisulphates originating in the PRC in ‧ by Regulation (EC) No ‧/‧ (see recital
Jednakże poziom niepewności związanej z zawirowaniami na rynkach finansowych pozostaje nadzwyczaj wysoki i sytuacja nadal jest napiętaHowever, the level of uncertainty resulting from the turmoil in financial markets remains unusually high and tensions still persist
Dzisiaj kryzys wynikający z deregulacji rynków finansowych poważnie narusza realną gospodarkę i coraz bardziej pogarsza sytuację wielu obywateli w wielu regionach.Today, the crisis resulting from deregulation of financial markets is seriously affecting the real economy and is further worsening the situation of many citizens in many regions.
Pod względem sytuacji finansowej spowodowałoby to uzupełnienie kapitału obrotowego, który osiągnąłby równowagęThis would affect the financial situation by restoring the working capital, which would recover its balance
W związku z tym, w przeciwieństwie do tego, co utrzymują władze włoskie, opis sytuacji finansowej spółki przedstawiony w piśmie do Komisji z dnia ‧ maja ‧ r., nie pozwala na wyciągniecie takiego wnioskuIn this context, contrary to the Italian authorities’ assertion, the description of the company’s financial situation in their letter of ‧ May ‧ to the Commission does not allow such a conclusion to be drawn
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Konimpex Sp. z. o.o.Assessment of the economic and financial situation on the example of Konimpex Sp. z o.o.
Stosując te zmiany retrospektywnie, zgodnie z MSR ‧, jednostka traktuje te zmiany w taki sposób, jak gdyby były one stosowane jednocześnie z pozostałymi postanowieniami niniejszego standardu, z wyjątkiem sytuacji, że jednostka może ujawniać kwoty wymagane zgodnie z paragrafem ‧A p), ponieważ kwoty te są ustalane dla każdego okresu rocznego prospektywnie, począwszy od pierwszego okresu rocznego przedstawionego w sprawozdaniu finansowym, przy sporządzaniu którego jednostka po raz pierwszy zastosowała zmiany określone w paragrafie ‧AIn applying those changes retrospectively, as required by IAS ‧, the entity treats those changes as if they had been applied at the same time as the rest of this standard, except that an entity may disclose the amounts required by paragraph ‧A(p) as the amounts are determined for each annual period prospectively from the first annual period presented in the financial statements in which the entity first applies the amendments in paragraph ‧A
Bank wymienia dalej analizy, które należy przeprowadzić zanim rozpatrzy wniosek kredytowy, takie jak: ocena planu operacyjnego i modelu finansowego opartego na realnych i zgodnych z zasadami rynkowymi założeniach, ocena rentowności projektu i jego uzależnienie od takich czynników, jak ceny materiałów i kurs walutowy, ocena zawartych kontraktów na dostawy, wyniki trwających procedur administracyjnych dotyczących sytuacji prawnej nieruchomości, na których ma być realizowany projektThe bank lists the analyses which will have to be carried out before it considers a loan application: an evaluation of the business plan and the financial model based on real assumptions which reflect market laws, an evaluation of the project’s profitability and its sensitivity to factors such as prices of materials and the exchange rate, an evaluation of existing supply contracts and the outcome of the ongoing administrative proceedings concerning the legal status of the land on which the project is to be carried out
Zamiast tego, powód słabej sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego można przypisać i) malejącemu popytowi wynikającemu głównie z redukcji europejskiej floty rybackiej oraz zmniejszenia kontyngentów połowowych, ii) znacznemu zwiększeniu przywozu oraz udziału rynkowego krajów innych niż Indie (głównie krajów przystępujących) z jednoczesną stratą w wielkości sprzedaży przemysłu wspólnotowego, iii) cenom, które nigdy nie osiągnęły poziomu sprzed dumpingu na skutek dużej konkurencji na rynku wynikającej ze zwiększenia przywozu z krajów innych niż Indie oraz iv) tendencji spadkowej w gospodarce jako całości począwszy od rokuInstead the cause of the weak financial situation of the Community industry can be attributed to (i) the declining demand situation resulting mainly from the reduction of the European fishing fleet and the decrease of fishing quotas, (ii) the remarkable increase of imports from and market shares of countries other than India (mainly from acceding countries) with a corresponding loss of sales volumes by the Community industry, (iii) prices which have never reached the pre-dumping levels due to the strong competition on the market resulting from the increase in imports from countries other than India and (iv) the downward trend in the economy as a whole as from the year
Ludzie w Quebecu mogą tego nie rozumieć, ale Francja znalazła się w trudnej sytuacji finansowejPeople in Quebec may not realize it...... but the financial situation in France...... has been put under dire pressure with times as they are
W paragrafie OS‧ w bilansie zmieniono w sprawozdaniu z sytuacji finansowejIn paragraph AG‧, on the balance sheet is amended to in the statement of financial position
Dostawcy artykułów spożywczych do detalicznych sieci handlowych są niejednokrotnie stawiani w ciężkiej sytuacji finansowej z powodu opóźnień w płatnościach, które sięgają czasem nawet ‧ dni od dostawy towarów (‧ w rzadkich wypadkachFood suppliers to large Multiple Retailers are frequently put under severe financial pressure because of long delays in receiving payment- sometimes as long as ‧ days (‧ days in rare cases) after delivery of food products
Jest zaniepokojony konsekwencjami międzynarodowego kryzysu gospodarczego i finansowego dla Afryki, gdy tymczasem uwaga skupia się na sytuacji w krajach rozwiniętychis concerned about the implications of the international economic and financial crisis for Africa, whereas attention is focused on the situation in developed countries
Środki zawarte w tytule Rezerwy przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie w dwóch sytuacjach: a) kiedy podczas tworzenia budżetu nie istniał żaden akt prawny dla danych działań; oraz b) kiedy istnieją poważne podstawy pozwalające zakwestionować właściwość środków lub możliwości wykorzystania, w warunkach bezpiecznego zarządzania finansowego, środków wprowadzonych w danych liniach budżetowychThe appropriations in the Title Reserves are intended for two circumstances only: (a) where no basic act exists for the action concerned when the budget is established; and (b) where there are serious grounds for doubting the adequacy of the appropriations or the possibility of implementing, under conditions consonant with sound financial management, the appropriations entered in the headings concerned
Rada Europejska poświęca obecnie szczególną uwagę sytuacji gospodarczej i finansowej Unii Europejskiej.At the moment, the European Council is devoting particular attention to the European Union's economic and financial situation.
Operacje wewnątrz grupy mogą oddziaływać na sytuację finansową zakładu ubezpieczeńWhereas intra-group transactions can affect the financial position of an insurance undertaking
Pierwszy aspekt to integracja gospodarcza w postaci pakietu zarządzania gospodarką, który powinien umożliwić znalezienie najlepszych rozwiązań i pozwolić na wyjście z kryzysu gospodarczego i finansowego, oraz w postaci konkretnych środków przewidzianych dla krajów, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji gospodarczej. Rada powinna dać wyraźny sygnał solidarności i odpowiedzialności.The first is economic integration in the shape of the economic governance package, which should make it possible to find the best solutions for getting out of the economic and financial crisis, as well as concrete measures for the countries in especially difficult economic situations; to this end the Council should send out a clear message of solidarity and responsibility.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 144919 zdań frazy sytuacja finansowa.Znalezione w 10,474 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.