Tłumaczenia na język angielski:

  • financial situation   
  • financial position   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zarządzanie w sytuacji kryzysu finansowegocrisis management

Przykładowe zdania z "sytuacja finansowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uwzględniając cele dyrektywy ‧/‧/WE obejmujące zapewnienie inwestorom możliwości dokonywania świadomej oceny aktywów i pasywów, sytuacji finansowej, zysków i strat oraz perspektyw emitenta, a także cele dyrektywy ‧/‧/WE obejmujące umożliwienie inwestorom dokonanie świadomej oceny sytuacji finansowej emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, równoważność powinna zostać zdefiniowana poprzez odniesienie do zdolności inwestorów do dokonania podobnej oceny sytuacji finansowej i perspektyw emitenta, niezależnie od tego, czy sporządza on sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości kraju trzeciego czy też z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej zwanymi MSSFGiven the objectives of Directive ‧/‧/EC to ensure that investors are able to make an informed assessment of the assets and liabilities, financial position, profit and losses and prospects of an issuer, and the objectives of Directive ‧/‧/EC to enable investors to make an informed assessment of the financial situation of issuers with securities admitted to trading on a regulated market, it is appropriate that equivalence should be defined by reference to the ability of investors to make a similar assessment of the issuer’s financial position and prospects, irrespective of whether financial statements are drawn up in accordance with the accounting standards of a third country or with International Financial Reporting Standards (hereinafter IFRS
W rzeczywistości Grecja, HSY i firma Deloitte nie przeprowadziły analizy sytuacji finansowej, ani nie wykazały, że sytuacja finansowa innych pożyczkobiorców, podanych tytułem przykładu w celu porównania, była podobna do tej, w której znajdowała się HSY, tzn. czy ich sytuacja finansowa była równie zła jak sytuacja HSYIndeed, Greece, HSY and Deloitte have neither analysed nor shown that the financial situation of the other borrowers used as comparison point was similar to the one of HSY, i.e. that their financial situation was as bad as the situation of HSY
W niektórych przypadkach sytuacja finansowa emitenta jest jednak na tyle ściśle powiązana z sytuacją finansową innych jednostek, że dla osiągnięcia pełnej skuteczności art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE – czyli dla spełnienia wymogu zamieszczenia w prospekcie emisyjnym wszystkich informacji koniecznych w celu umożliwienia inwestorom dokonania przemyślanej oceny sytuacji finansowej i perspektyw emitenta – niezbędne są informacje finansowe dotyczące tych jednostekHowever, there are cases where the financial position of the issuer is so closely linked with that of other entities that financial information concerning those entities is indispensable for the purposes of giving full effect to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, that is to say, for complying with the obligation to include in the prospectus all the information necessary to enable the investor to make an informed assessment of the issuer’s financial position and prospects
Włączenia wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki działającej za granicą do wyniku finansowego, oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe dokonuje się w ramach zwykłych procedur konsolidacyjnych, takich jak wyłączenie sald wzajemnych rozrachunków między jednostkami grupy kapitałowej oraz transakcji pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej (zob. MSR ‧ oraz MSR ‧ Udziały we wspólnych przedsięwzięciachThe incorporation of the results and financial position of a foreign operation with those of the reporting entity follows normal consolidation procedures, such as the elimination of intragroup balances and intragroup transactions of a subsidiary (see IAS ‧ and IAS ‧ Interests in joint ventures
Na podstawie gwarancji MobilCom, który znajdował się w krytycznej sytuacji finansowej, mógł wziąć pożyczkę na warunkach, które nie odpowiadały rzeczywistej sytuacji finansowej spółki i ryzyku ponoszonemu przez pożyczkodawcę przy udzielaniu pożyczki przedsiębiorstwu w porównywalnej sytuacji finansowej bez rządowej gwarancjiMobilCom was in financial distress and the guarantee enabled it to obtain loans on terms that did not correspond to its real financial position or to the risk accepted by a lender lending to a firm in a comparable position without a State guarantee
... Uzgodnienia kwot zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej segmentów sprawozdawczych z kwotami zawartymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki są wymagane na każdy dzień, na który sporządza się sprawozdanie z sytuacji finansowejTo give ... Reconciliations of the amounts in the statement of financial position for reportable segments to the amounts in the entity’s statement of financial position are required for each date at which a statement of financial position is presented
Szybkie udostępnienie środków finansowych poprzez instrument na rzecz stabilności jest wykorzystywane w nagłych sytuacjach, sytuacjach kryzysowych lub w przypadku nadchodzących kryzysów, w sytuacji stanowiącej zagrożenie dla demokracji, porządku publicznego, ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, bezpieczeństwa osób, w sytuacjach, które mogą przeradzać się w konflikty zbrojne lub destabilizację danego państwa, oraz gdy takie sytuacje mogą zagrozić pozytywnym skutkom polityki i programów pomocy i współpracy, ich skuteczności lub warunkom ich właściwej realizacjiThe quick-release of financing through the Stability instrument is designed to address situations of urgency, crisis or emerging crisis, a situation posing a threat to democracy, law and order, to the protection of human rights and fundamental freedoms, to the security and safety of individuals, situations threatening to escalate into armed conflict or to destabilise the country concerned and where such situations are likely to jeopardise the beneficial effects of assistance and cooperation policies and programmes, their effectiveness and/or conditions for their proper implementation
Szybkie udostępnienie środków finansowych poprzez Instrument na rzecz Stabilności jest wykorzystywane w nagłych sytuacjach, sytuacjach kryzysowych lub w przypadku nadchodzących kryzysów, w sytuacji stanowiącej zagrożenie dla demokracji, porządku publicznego, ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, bezpieczeństwa osób, w sytuacjach, które mogą przeradzać się w konflikty zbrojne lub destabilizację danego państwa, oraz gdy takie sytuacje mogą zagrozić pozytywnym skutkom polityki i programów pomocy i współpracy, ich skuteczności lub warunkom ich właściwej realizacjiThe quick release of financing through the Instrument for Stability is designed to address situations of urgency, crisis or emerging crisis, a situation posing a threat to democracy, law and order, to the protection of human rights and fundamental freedoms, to the security and safety of individuals, situations threatening to escalate into armed conflict or to destabilise the country concerned and where such situations are likely to jeopardise the beneficial effects of assistance and cooperation policies and programmes, their effectiveness and/or conditions for their proper implementation
Należy zrezygnować z wymogu przedstawiania uzupełniających informacji finansowych w przypadkach, gdy informacje finansowe zawarte w zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych emitenta, w jakichkolwiek informacjach pro forma lub w informacjach finansowych przygotowanych z zastosowaniem metody łączenia udziałów (jeśli stosowane standardy rachunkowości dopuszczają takie rozwiązanie) jawią się jako wystarczające dla inwestorów do dokonania przemyślanej oceny aktywów i pasywów, sytuacji finansowej, zysków i strat oraz perspektyw emitenta i każdego poręczyciela, oraz wszelkich praw związanych z emitowanymi papierami wartościowymiSupplementary financial information should not be requested in cases where the financial information provided in the audited consolidated financial statements of the issuer itself, in any pro forma information, or in any financial information prepared using merger accounting (where permitted by the applicable accounting standards) is likely to be sufficient to enable investors to make an informed assessment of the assets and liabilities, financial position, profit and losses, and prospects of the issuer and of any guarantor, and of the rights attaching to such securities
Komitet, o którym mowa w ustępie ‧, potwierdza, że dane finansowe, jak również wszelkie inne informacje finansowe zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez Radę Dyrektorów, dają rzetelny obraz sytuacji finansowej Banku w zakresie jego aktywów i pasywów, wyników jego działalności oraz przepływów środków pieniężnych za dany rok finansowyThe Committee referred to in paragraph ‧ shall confirm that the financial statements, as well as any other financial information contained in the annual accounts drawn up by the Board of Directors, give a true and fair view of the financial position of the Bank in respect of its assets and liabilities, and of the results of its operations and its cash flows for the financial year under review
zwraca uwagę, że głównym źródłem finansowania MŚP w Europie jest ich własna działalność, jak również kredyty i pożyczki, które są im udzielane przez instytucje finansowe; zauważa, że MŚP są postrzegane jako narażone na większe ryzyko, co hamuje ich dostęp do środków finansowych; wzywa instytucje finansowe, Komisję i państwa członkowskie do połączenia wysiłków w celu zapewnienia dostępu MŚP do finansowania i do umożliwienia im konsolidacji kapitału poprzez ponowne inwestowanie zysków w przedsiębiorstwo; sądzi, że nie powinno się wymagać wypłaty obciążeń przed podjęciem działalności przez MŚP, aby zapewnić MŚP zdolność tworzenia ich własnych środków finansowych i innych zasobów; w związku z tym wskazuje na naglący charakter obecnej sytuacji finansowej i potrzebę podjęcia natychmiastowych działańPoints out that the main source of funding for SMEs in Europe comes from their own activity and from credits and loans from financial institutions; notes that SMEs are perceived as higher-risk which hampers their access to finance; calls for a combined effort on the part of financial institutions, the Commission and the Member States to ensure SMEs’ access to finance and to offer them the possibility of consolidating their capital by reinvesting their profit in the company; believes that payment of charges prior to SMEs commencing activities should not be required in order to ensure that they are able to build up their own funds and resources; in this respect, points to the urgency of the current financial situation and the need for immediate action
że w odniesieniu do poprawności sprawozdań finansowych na rok budżetowy ‧, naszym zdaniem przedstawione sprawozdania finansowe dają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na dzień ‧ grudnia ‧ r., a także jego wyników finansowych i przepływów pieniężnych na zakończony rok, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. [w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich], rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania wspomnianego rozporządzenia oraz zasadami rachunkowości Europejskiego Trybunału Obrachunkowego; orazin relation to the accuracy of the accounts for the financial year ‧, that [i]n our opinion, these financial statements give a true and fair view of the financial position of the European Court of Auditors as of ‧ December ‧, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ June ‧ [on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities], Commission Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the implementation of the said Council Regulation, and the European Court of Auditors’ Accounting Rules; and
zauważa, że w przypadku silnie zintegrowanych rynków finansowych, władze krajowe nie są właściwe do indywidualnego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym wykraczającym poza dany kraj; w tym kontekście uważa, że obecnie działające sieci współpracy krajowych organów nadzoru, przyjęte porozumienia w dziedzinie nadzoru i niewiążące prawnie porozumienia mogą nie być wystarczające, aby stawić czoła poważnym sytuacjom kryzysowym spowodowanym przez niewydolność rynku lub dużych, transgranicznych grup finansowych; uważa, że współpraca i wzajemne zaufanie między organami nadzoru w sytuacji kryzysowej są kluczowe i wzywa Komisję oraz właściwe organy krajowe do wspólnego opracowania odpowiednich propozycji dotyczących skutecznego zarządzania kryzysowego, które zostaną następnie rozpatrzone przez ParlamentNotes that in highly integrated financial markets, a crisis spilling over national jurisdictions cannot be tackled individually by national authorities; in this respect, considers that the current networks of national supervisors, the supervisory arrangements, and the non-legally binding memoranda of understanding may not be sufficient to face a major crisis caused by a failure of markets or important cross-border financial groups; considers that cooperation and mutual trust between supervisory authorities in a crisis event is crucial and urges the Commission and responsible national authorities to develop jointly appropriate proposals for effective crisis management for the further consideration of the Parliament
Ujawnienie informacji o istotnych transakcjach z udziałem jednostek powiązanych, przeprowadzonych w warunkach odbiegających od przyjętych warunków rynkowych mogłoby umożliwić korzystającym z rocznych sprawozdań finansowych ocenę sytuacji finansowej spółki, a także sytuacji finansowej całej grupy kapitałowej, jeżeli spółka wchodzi w jej składDisclosure of material transactions with related parties that are not carried out under normal market conditions can assist users of annual accounts to assess the financial position of the company as well as, when the company belongs to a group, the financial situation of the group as a whole
Jeżeli jednostka w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej według MSSF przyjmuje wartość godziwą jako zakładany koszt składnika rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnej lub składnika wartości niematerialnych (zob. paragrafy D‧ i D‧), pierwsze sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone zgodnie z MSSF powinno ujawniać następujące informacje o każdej pozycji sprawozdania otwarcia z sytuacji finansowej według MSSFIf an entity uses fair value in its opening IFRS statement of financial position as deemed cost for an item of property, plant and equipment, an investment property or an intangible asset (see paragraphs D‧ and D‧), the entity’s first IFRS financial statements shall disclose, for each line item in the opening IFRS statement of financial position
Na początku kryzysu Komisja wprowadziła rozróżnienie na instytucje finansowe znajdujące się w trudnej sytuacji/niestabilne finansowo, tj. borykające się z endogennymi problemami strukturalnymi związanymi np. z ich szczególnym modelem biznesowym lub strategią inwestycyjną, oraz instytucje finansowe zasadniczo stabilne finansowo, tj. takie, których problemy wynikają zaledwie i przede wszystkim z wyjątkowej sytuacji w związku z kryzysem finansowym, a nie ze stabilności ich modelu biznesowego, braku efektywności czy też podejmowania nadmiernego ryzykaAt the beginning of the crisis, the Commission established a distinction between unsound/distressed financial institutions and fundamentally sound financial institutions, that is to say, financial institutions suffering from endogenous, structural problems linked, for instance, to their particular business model or investment strategy and financial institutions whose problems merely and largely had to do with the extreme situation in the financial crisis rather than with the soundness of their business model, inefficiency or excessive risk taking
Chociaż pozycje przychodów i kosztów, o których mowa w ust. ‧, nie są pozycjami nadzwyczajnymi, to rodzaj i kwota tych pozycji mogą okazać się przydatne dla użytkowników sprawozdań finansowych pragnących uzyskać zrozumienie sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki gospodarczej, oraz dla celów prognozowania sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki w przyszłościAlthough the items of income and expense described in paragraph ‧ are not extraordinary items, the nature and amount of such items may be relevant to users of financial statements in understanding the financial position and performance of an enterprise and in making projections about financial position and performance
Techniczna i finansowa pomoc Wspólnoty służąca realizacji szczegółowych celów określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. a) może zostać udzielona w reakcji na sytuacje nagłe, sytuacje kryzysu lub początku kryzysu, sytuacje stwarzające zagrożenie dla demokracji, porządku publicznego, ochrony praw człowieka i podstawowych wolności lub bezpieczeństwa ludzi, lub w reakcji na sytuacje mogące przeistoczyć się w konflikt zbrojny albo spowodować istotną destabilizację w danym państwie trzecim lub państwach trzecichCommunity technical and financial assistance in pursuit of the specific aims set out in point (a) of Article ‧ may be undertaken in response to a situation of urgency, crisis or emerging crisis, a situation posing a threat to democracy, law and order, the protection of human rights and fundamental freedoms, or the security and safety of individuals, or a situation threatening to escalate into armed conflict or severely to destabilise the third country or countries concerned
Komisja w swoim komunikacie z dnia ‧ października ‧ r. zatytułowanym Od kryzysu finansowego do odnowy: europejskie ramy działania ogłosiła powołanie grupy ekspertów pod przewodnictwem Jacquesa de Larosière’a (grupa de Larosière’a), która ma za zadanie przeanalizować organizację europejskich instytucji finansowych, aby zapewnić solidny nadzór ostrożnościowy, prawidłowe funkcjonowanie rynków oraz pogłębienie europejskiej współpracy w dziedzinie nadzoru stabilności finansowej, a także mechanizm wczesnego ostrzegania i zarządzania w sytuacji kryzysowej, w tym zarządzanie transgranicznymi i przekrojowymi rodzajami ryzyka, a ponadto zbadać kwestię współpracy między Unią Europejską i innymi głównymi jurysdykcjami, by pomóc w zachowaniu stabilności finansowej w skali globalnejThe Commission announced in its Communication of ‧ October ‧ entitled From financial crisis to recovery: A European framework for action, that it had set up a group of experts, chaired by Mr Jacques de Larosière (the de Larosière Group), to consider the organisation of European financial institutions to ensure prudential soundness, the orderly functioning of markets and stronger European cooperation on financial stability oversight, early warning mechanisms and crisis management, including the management of cross-border and cross-sectoral risks, and also to look at cooperation between the European Union and other major jurisdictions to help safeguard financial stability at the global level
uważa, że instytucje UE, a w szczególności Parlament, powinny bezzwłocznie podjąć debatę na temat struktury nadzoru rynków finansowych UE; w związku z tym wzywa do utworzenia do końca ‧ r. komisji ekspertów celem zbadania i zrelacjonowania w sześć miesięcy po utworzeniu komisji potencjalnych skutków konsolidacji rynków i instytucji finansowych, nadzoru ostrożnościowego, stabilności finansowej i zarządzania sytuacjami kryzysowymi; w tym celu wzywa powołaną komisję do przedstawienia konkretnych propozycji odnośnie do uproszczenia rozlicznych wymogów w zakresie sprawozdawczości i poprawy obecnych struktur oraz do przeprowadzenia analizy potrzeb i struktury europejskich organów nadzoru finansowegoBelieves that it is high time that the EU institutions, and particularly the Parliament, opened a debate on the structure of supervision of EU financial markets; for this reason, calls for the setting up, by the end of ‧, of a committee of wise persons to study- and report back six months after the establishment of the committee- the implications of the consolidation of markets and financial institutions, prudential supervision, financial stability, and crisis management; in this regard, asks the committee to propose concrete ideas regarding the simplification of multiple reporting requirements and the improvement of the current structures, and, ultimately to reflect on the needs and structures of European financial supervisors
Paragrafy ‧–‧, w uzupełnieniu paragrafów ‧–‧, mają zastosowanie w przypadku, gdy wynik finansowy oraz sytuacja majątkowa i finansowa jednostki działającej za granicą przeliczane są na walutę prezentacji, tak aby umożliwić ujęcie jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe w drodze konsolidacji metodą pełną, proporcjonalną lub wyceną metodą praw własnościParagraphs ‧-‧, in addition to paragraphs ‧-‧, apply when the results and financial position of a foreign operation are translated into a presentation currency so that the foreign operation can be included in the financial statements of the reporting entity by consolidation, proportionate consolidation or the equity method
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 144919 zdań frazy sytuacja finansowa.Znalezione w 28,921 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.