Tłumaczenia na język angielski:

  • financial situation   
  • financial position   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zarządzanie w sytuacji kryzysu finansowegocrisis management

Przykładowe zdania z "sytuacja finansowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
W celu wzmocnienia nadzoru nad instytucjami kredytowymi oraz ochrony klientów instytucji kredytowych biegli rewidenci powinni być zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia właściwych organów w każdym przypadku, gdy w trakcie wykonywania swoich zadań wejdą oni w posiadanie informacji o niektórych stanach faktycznych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla sytuacji finansowej instytucji kredytowej lub dla funkcjonowania służb administracji i rachunkowości takiej instytucjiFor the purpose of strengthening the prudential supervision of credit institutions and the protection of clients of credit institutions, auditors should have a duty to report promptly to the competent authorities, wherever, during the performance of their tasks, they become aware of certain facts which are liable to have a serious effect on the financial situation or the administrative and accounting organisation of a credit institution
Takie obszary środkowego zachodu, jak Limerick, Clare i Tipperary, potrzebują dużego zastrzyku finansowego ze środków państwowych w celu stymulowania tworzenia miejsc pracy, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna.Areas in the mid-west, like Limerick, Clare and Tipperary, need large-scale state funding to stimulate primary job creation, and it is getting to critical levels.
Zainteresowane linie lotnicze wzywa się do składania dokumentów przetargowych, zawierających zaświadczenie o sytuacji finansowej (należy dostarczyć sprawozdanie roczne oraz sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat zbadane przez biegłych rewidentów wraz z wartością obrotu i zysku przed opodatkowaniem za ostatnie trzy lata), a także dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie i możliwości techniczne świadczenia opisywanych usługAirlines will be required to include in their tender documents, evidence of their financial standing (an annual report and audited accounts for the past ‧ years must be provided and must include turnover and pre-tax profit for the past ‧ years), previous experience and technical capability to provide the services described
Pomoc musi się składać ze zwrotnego wsparcia płynności finansowej i mieć formę gwarancji kredytowych lub pożyczek o stopie procentowej przynajmniej porównywalnej do pożyczek dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej i w szczególności do stawek referencyjnych przyjętych przez UrządThe aid must consist of reversible liquidity support in the form of loan guarantees or loans, with an interest rate at least comparable to those observed for loans to healthy firms and in particular the reference rates adopted by the Authority
Ze względu na znaczenie jakie nadaje się sytuacji rolno-środowiskowej w kontekście rozwoju wsi, stawka udziału finansowego Wspólnoty powinna być zharmonizowana w regionach peryferyjnych dla wszystkich środków towarzyszącychIn view of the importance attributed to agri-environment within the context of rural development, the rate of the Community financial contribution should be harmonised for all accompanying measures in the outermost regions
dołączyć sprawozdanie z audytu zewnętrznego opracowane przez zatwierdzonego audytora w przypadku wniosków o dotacje operacyjne na kwotę przekraczającą ‧ tys. EUR, poświadczając sprawozdania finansowe za ostatni dostępny rok obrotowy i przekazując ocenę sytuacji finansowej organizacji wnioskodawcyattach an external audit report produced by an approved auditor in case of operating grant applications in excess of € ‧, certifying the accounts for the last financial year available and giving an assessment of the applicant organisation’s financial viability
Sytuacja finansowa nie powinna być wyznacznikiem miejsca, ani tym bardziej poziomu wykształcenia młodych ludzi.The place and much less the level of education of young people should not be determined by their financial situation.
zachęca państwa członkowskie do podjęcia kroków koniecznych do modernizacji systemów opieki społecznej, a szczególnie systemów emerytalno-rentowych, tak aby zapewnić ich stabilność finansową i pozwolić im na zaradzenie skutkom starzenia się ludności; podkreśla, iż szczególną uwagę zwrócić należy na sytuację kobiet starszych, bardziej narażonych na ryzyko odizolowania i ubóstwaCalls on the Member States to take the steps required to modernise social security and welfare systems, including pension schemes, in order to make them financially viable and enable them to cope with the effects of population ageing; maintains that special attention should be focused on the situation of elderly women, who are more vulnerable to isolation and poverty
Właściwy organ wydający koncesje może w każdej chwili dokonać oceny sytuacji finansowej wspólnotowego przewoźnika lotniczego, któremu wydał koncesję, żądając stosownych informacjiThe competent licensing authority may at any time assess the financial performance of a Community air carrier to which it has granted an operating licence by requesting the relevant information
W granicach kompetencji powierzonych jej przez Umowę AKP-WE Komisja podejmuje kroki w celu ustanowienia, poprzez analogię do odpowiednich zasad ogólnego rozporządzenia finansowego, centralną bazę danych zawierającą szczegółowe informacje dotyczące kandydatów i oferentów, którzy znajdują się, zgodnie z zasadami określonymi w art. ‧ załącznika ‧ do Umowy AKP-WE, w sytuacji, która wyklucza ich z uczestnictwa w procedurach udzielania zamówień odnoszących się do działań finansowanych przez EFRWithin the limits of the powers conferred on it by the ACP-EC Agreement the Commission shall take steps to establish, by analogy with the relevant rules of the general financial regulation, a central database containing details of candidates and tenderers who are, according to the rules defined in Article ‧ of Annex ‧ to the ACP-EC Agreement, in a situation that excludes them from participation in procedures for the award of contracts relating to operations financed by the EDF
Fakt, że środek ma zastosowanie do transakcji finansowych wewnątrz grupy w sposób oczywisty zakłada istnienie takich transakcji z przedsiębiorstwami powiązanymi, podobnie np. do sytuacji, w której odliczenie amortyzacji od podstawy opodatkowania wymaga prawa własności do odpowiednich aktywówThe fact that the measure is applicable to intra-group financing naturally presumes the existence of such transactions with affiliated companies, similarly to e.g. the situation where the deduction of depreciation from the tax base requires ownership of an appropriate asset
Ponieważ stopa procentowa zastosowana do przedmiotowej pożyczki wynosiła w rzeczywistości ‧,‧ %, podczas gdy stopa odniesienia stosowana przez Komisję dla Włoch wynosiła ‧,‧ %, Komisja stwierdza, że zastosowana stopa nie odpowiada stopom procentowym stosowanym przy pożyczkach dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowejIn fact, since the interest rate actually applied to the guaranteed loan was ‧,‧ %, compared to the Commission’s reference rate for Italy of ‧,‧ %, the Commission concludes that it is not comparable to that normally applied to healthy companies
W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Agencji rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Agencji na dzień ‧ grudnia ‧ r. oraz wyniki transakcji i przepływów pieniężnych za kończący się tego dnia okres, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowegoIn the Court’s opinion, the Agency’s Annual Accounts present fairly, in all material respects, its financial position as of ‧ December ‧ and the results of its operations and its cash flows for the period then ended, in accordance with the provisions of its Financial Regulation
Wsparcie budżetowe udzielane jest w wyjątkowych sytuacjach, w precyzyjnie określonych celach i z określeniem punktów odniesienia; uzależnione jest ono od odpowiedniej przejrzystości, rzetelności i wydajności administrowania finansami publicznymi kraju beneficjenta, a także od wdrożenia jasno zdefiniowanych sektorowych lub makroekonomicznych dziedzin polityki zatwierdzonych co do zasady przez międzynarodowe instytucje finansoweBudgetary support shall be exceptional, with precise objectives and related benchmarks, and be contingent on the administration of public finances of the beneficiary country being sufficiently transparent, reliable and efficient, and on well-defined sectoral or macroeconomic policies approved in principle by international financing institutions having been put in place
Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zawieszenie wykonania — Przesłanki zastosowania — Pilny charakter — Poważna i nieodwracalna szkoda — Szkoda finansowaSytuacja stanowiąca zagrożenie dla samego istnienia skarżącej spółki ( art . 242 WE ; regulamin Sądu , art . 104 § 2 ) ( por pkt . 36 – 43 )Applications for interim measures Suspension — of operation of a measure Conditions — for granting Urgency Serious and irreparable damage Financial loss — — — — Situation which could jeopardise the existence of the applicant company ( Art. 242 EC ; Rules of Procedure of the Court of First Instance , Art. 104 ( 2 ) ) ( see paras 36-43 )
I tak, zdaniem BT, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację finansową Przedsiębiorstwa, jedynie państwo francuskie mogło przywrócić zaufanie rynków i wprowadzić krąg skuteczności pozwalające mu stawić czoła zobowiązaniom krótkoterminowym i rozpocząć szeroko zakrojoną operację rekapitalizacji w sprzyjających warunkach ekonomicznychThus, according to Bouygues Telecom, only the French State could, in view of the Company's critical financial situation, restore the markets' confidence and create a virtuous circle enabling it to meet its short-term commitments and launch a huge recapitalisation operation under favourable economic conditions
Teraz mówimy o różnych rozwiązaniach finansowych i gospodarczych, które mogłyby zmienić sytuację na lepsze.Now we are speaking about different financial and economic solutions which could change the situation for the better.
zestawienie, przedstawiające sytuację każdego z państw określonych w art. ‧ odnośnie do jego wkładu finansowego; oraza statement showing the situation of each of the States referred to in Article ‧ as regards payment of its financial contribution, and
W swojej decyzji o wszczęciu formalnej procedury badania zgodnie z art. ‧ ustęp ‧ Traktatu WE Komisja tymczasowo zakwalifikowała środki objęte dochodzeniem jako pomoc państwa w rozumieniu art. ‧ ustęp ‧ Traktatu WE i art. ‧ ust. ‧ Porozumienia EOG, ponieważ zostały one przyznane z zasobów państwowych i poprzez poprawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa mogą wpływać na pozycję konkurentów z innych Państw Członkowskich, a w związku z tym zakłócać konkurencję lub grozić takim zakłóceniem oraz negatywnie wpływać na handel między Państwami CzłonkowskimiIn its decision initiating the formal investigation procedure laid down in Article ‧ of the EC Treaty, the Commission provisionally classified the measures under examination as state aid within the meaning of Article ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the EEA Agreement because they were granted through state resources and because, by improving the recipient’s financial position, they were likely to affect the economic position of competitors from other Member States and consequently distorted or threatened to distort competition and affected trade between Member States
W rzeczywistości wstępna analiza wykazała, że wyniki przemysłu wspólnotowego poprawiły się pod względem niektórych wskaźników ilościowych, ale większość wskaźników dotyczących sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego znacznie się pogorszyło w okresie badanymIndeed, the provisional analysis showed that the performance of the Community industry improved as regards some volume indicators, but that most of the indicators related to the financial situation of the Community industry significantly deteriorated during the period considered
Zwiększona nieuczciwa konkurencja ze strony dumpingowego przywozu najprawdopodobniej prowadziłaby do dalszego pogarszania się sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowegoThe increased unfair competition from dumped imports would very likely lead to further deterioration in the financial situation of the Community Industry
Zaleca się uważne monitorowanie sytuacji na rynku wspólnotowym, mającej miejsce po wprowadzeniu środków, z uwagi na ewentualny przegląd środków w trybie przyspieszonym, jeżeli okaże się, że cła nie przynoszą spodziewanego efektu, jakim jest zapewnienie rentowności istniejących producentów w perspektywie krótkoterminowej oraz poprawa ich sytuacji gospodarczej i finansowej w perspektywie średnioterminowejIt is also considered appropriate to closely monitor the situation on the Community market, following the imposition of measures, in view of possibly reviewing the measures expeditiously should it appear that the duties are not reaching their intended effect, i.e. allowing for ensuring the viability of existing producers in the short term and the improvement of their economic and financial situation in the medium term
W świetle szczególnej sytuacji ekonomicznej całej Europy zgadzam się, że trzeba chronić interesy finansowe Unii i zwalczać przestępczość zorganizowaną, która według wskaźników krajowych, zatacza coraz szersze kręgi w instytucjach, zwłaszcza w formie oszustw na szkodę budżetu Wspólnoty.In view of the particular economic situation afflicting all of Europe, I agree that it is necessary to protect the Union's financial interests and to fight organised crime, which, according to national indicators, is increasing its capacity for collusion within institutions, particularly by means of fraud against the Community budget.
Po trzecie, najlepszym sposobem, aby zaradzić kryzysowi światowej gospodarki, jest utrzymywanie reform strukturalnych i polityki makroekonomicznej, która pozwoliła przywrócić stabilny stan rachunków publicznych i wzmocnić stabilność naszych gospodarek, poprawić możliwości wzrostu i znaleźć się w lepszej sytuacji niż wcześniej, aby stawić czoła trudnościom finansowym.Third point: the best way of dealing with the crisis in the global economy is to maintain the structural reforms and macroeconomic policies that have enabled us to get our public accounts back on track, improve the stability of our economies, improve our capacity for growth and be in a better position than before to face up to financial turbulence.
Wpis określony w ust. ‧ można skreślić wyłącznie w sytuacji, gdy szczególne wymagania ustanowione w decyzji o przyznaniu licencji przymusowej lub finansowe i techniczne zdolności ustalone na podstawie ust. ‧ uległy zmianie po upływie roku od przyznania licencji przymusowej i w trakcie okresu określonego w decyzji o przyznaniuThe entry referred to in paragraph ‧ may be deleted on the sole grounds that the specific requirements laid down in the decision on the grant of a compulsory licence or the financial and technical capacities established pursuant to paragraph ‧ have undergone change more than one year after the grant of the compulsory licence and within any time-limit stipulated in that grant
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 153777 zdań frazy sytuacja finansowa.Znalezione w 29,016 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.