Tłumaczenia na język angielski:

  • ascertainment   
    (noun   )
  • proposition     
    (verb, noun   )
  • statement       
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

niewypłacalność stwierdzona drogą sądowąlegally established insolvency
procedura rozwiązania z chwilą stwierdzenia niewypłacalnościcloseout upon insolvency
ryzyko stwierdzone dla gleby i wodyrisk identified for soil and water compartment
stwierdzenie brakunegative determination
stwierdzenie dumpingudetermination of dumping
stwierdzenie lub zgłoszenie prawa własności lub posiadania majątkuassert or declare proprietary or possessory rights
stwierdzenie nieważności [aktu wspólnotowego]annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzenie prawa obcegoproof of foreign law
stwierdzićconfirm; state; assert; verify; reason; claim; ascertain; say; allege; find; to state
stwierdzić nieważnośćannul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzonyabsolute
tymczasowe stwierdzenieprovisional affirmative determination
tymczasowe stwierdzenie (dumpingu)provisional determination (of dumping)
urzędy i urzędnicy przeprowadzający postępowania w przypadku stwierdzenia niewypłacalnościinsolvency authorities and officers

Przykładowe zdania z "stwierdzenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy państwo członkowskie w wyniku uzyskania nowych informacji lub ponownej oceny dotychczasowych informacji, istniejących od czasu przyjęcia dyrektywy szczegółowej, ma szczegółowe powody do stwierdzenia, że środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego zagraża zdrowiu ludzi mimo zgodności z odpowiednią dyrektywą szczegółową, to państwo członkowskie może czasowo zawiesić lub ograniczyć stosowanie danych przepisów na swoim terytoriumWhere a Member State, as a result of new information or of a reassessment of existing information made since one of the specific Directives was adopted, has detailed grounds for establishing that a foodstuff intended for a particular nutritional use endangers human health although it complies with the relevant specific Directive, that Member State may temporarily suspend or restrict application of the provisions in question within its territory
Ponadto stwierdzono, że transgraniczny rynek regionalny obejmuje obszar w odległości około ‧ km, przy czym odległość ta waha się w zależności od wartości dodanej produktów, tzn. była ona nawet większa w przypadku sprzedaży produktów powlekanych w porównaniu do produktów niepowlekanychMoreover, cross-border regional was found to relate to a distance of about ‧ km, the distance varying according to the value added to the products, i.e. coated products would trade over even longer distances than none-coated products
Powyższe stwierdzenie opiera się na fakcie, że wspomniany artykuł odnosi się do średniego ważonego marginesu dumpingu ustanowionego dla stron włączonych do próby, stąd też margines dumpingu powinien koniecznie opierać się na ustaleniach dla więcej niż jednego przedsiębiorstwaThis is based on the fact that this Article refers to the weighted average margin of dumping established for the parties in the sample, thus the dumping margin should necessarily be based on the findings for more than one company
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozdziału ‧ Urząd Nadzoru EFTA posiada uprawnienia do cofnięcia przywileju płynącego z wyłączenia grupowego, gdy stwierdzi, że w konkretnym przypadku porozumienie objęte wyłączeniem grupowym przynosi skutki niezgodne z art. ‧ ust. ‧ Porozumienia EOGAccording to Article ‧ of Chapter ‧ the EFTA Surveillance Authority is empowered to withdraw the benefit of a block exemption when it finds that in a particular case an agreement covered by a block exemption has certain effects which are incompatible with Article ‧ of the EEA Agreement
Nie można z pewnością stwierdzić wywołania działania teratogennego poprzez ciągłą ekspozycję układową matki podczas (nieznanej) wrażliwej fazy organogenezyA continuous systemic exposure of the dams during the (unknown) sensitive phase of the organogenesis as a pre-requisite for the induction of teratogenic effects cannot necessarily be assumed
na piśmie. - (SV) W sprawozdaniu stwierdzono, że w większości państw członkowskich społeczeństwo starzeje się, co obciąży systemy zabezpieczenia społecznego i systemy emerytalne.in writing. - (SV) This report observes that in most Member States the population is getting older and that the social security and pension systems will therefore be put under strain.
Locus Standi jednostek w skardze o stwierdzenie nieważności aktu prawa wspólnotowegoLocus Standi of Individuals in an Action to Declare Void of an Act of Community Law.
niniejszym wzywa władze Ukrainy do zajęcia się stwierdzonymi brakami jeszcze przed drugą turą wyborów oraz do stworzenia niezbędnych warunków do wolnych i rzetelnych wyborów, zwłaszcza poprzez zapewnienie obydwóm kandydatom równego dostępu do państwowych mediówCalls, therefore, on the Ukrainian authorities to address the noted deficiencies in good time before the second round, and to create the necessary conditions for free and fair elections, in particular by ensuring equal access to state media for both candidates
Odnosząc się do oświadczeń przedłożonych przed przyjęciem rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, należy zauważyć, że Komisja w pełni wzięła je pod uwagę w toku dochodzenia, stanowiły one bowiem, łącznie z odpowiednimi odpowiedziami na pytania kwestionariusza przekazanymi przez strony oraz później przekazanymi danymi, informacje, na podstawie których dokonano tymczasowego stwierdzenia subsydiowaniaWith respect to submissions prior to the provisional Regulation, it is noted that the Commission has fully taken them into consideration during the process of the investigation as they formed part, together with the relevant questionnaire replies of the parties and subsequent data provided, of the information on the basis of which the provisional determination was made
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotyczącej zmniejszenia udziału Europejskiego Funduszu Społecznego w MEDIOCURSO- Estabelecimento de Ensino Particular, Lda, zgodnie z decyzją Komisji C ‧ z dnia ‧ marca ‧ rannul decision C‧ of the Commission of the European Communities of ‧ April ‧ reducing the amount of the assistance granted by the European Social Fund to Mediocurso- Estabelecimento de Ensino Particular, Lda in accordance with the Commission's Decision C ‧ of ‧ March
Skarga o stwierdzenie nieważnościApplication for annulment
W ‧-miesięcznym badaniu u pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii lub epizodu mieszanego, u których osiągnięto stabilizację po leczeniu skojarzonym olanzapiną i lekiem stabilizującym nastrój (lit lub walproinian), nie stwierdzono statystycznie istotnej przewagi długotrwałego stosowania olanzapiny z litem albo olanzapiny z walproinianem nad stosowaniem litu lub walproinianu w monoterapii, biorąc pod uwagę opóźnianie nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej, zdefiniowanych zgodnie z kryteriami objawowymi (diagnostycznymiIn an ‧-month co-therapy study in manic or mixed episode patients stabilised with olanzapine plus a mood stabiliser (lithium or valproate), long-term olanzapine co-therapy with lithium or valproate was not statistically significantly superior to lithium or valproate alone in delaying bipolar recurrence, defined according to syndromic (diagnostic) criteria
- Ten sobie grzecznościami języka nie wystrzępi! - stwierdził aptekarz, zostawszy sam na sam z oberżystką.< It isn’t with saying civil things that he’ll wear out his tongue, > said the chemist, as soon as he was along with the landlady.
Na podstawie badania procesu podejmowania decyzji na próbie ośmiu zatwierdzonych programów stwierdzono, iż na termin rozpatrzenia programu składają sięAnalysis of the decision-making process for the eight-programme sample reveals that on average the adoption period breaks down as follows
Dochodzenie wykazało, jak stwierdzono powyżej, że wszystkie typy zamknięć włazów, mimo różnic pod względem rodzaju żeliwa, posiadają te same podstawowe cechy fizyczne, chemiczne i techniczne, zasadniczo podobne zastosowanie i można je uznać za różne typy tego samego produktuThe investigation has shown, as mentioned above, that all types of castings despite the differences in terms of grey or ductile iron, have the same basic physical, chemical and technical characteristics, they are basically used for the same purposes and can be regarded as different types of the same product
Nie stwierdzono, aby przemysł wspólnotowy miał trudności z pozyskiwaniem kapitału w okresie badanymThe Community industry was not found to be experiencing difficulties in raising capital during the period considered
W uwagach przekazanych po decyzji w sprawie wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego Polska stwierdziła, że gwarancje na zaliczki armatorów, udzielone Stoczni Szczecińskiej przez KUKE, nie stanowią pomocy państwaIn its comments following the adoption of the decision to initiate the formal investigation procedure, Poland submitted that the advance payment guarantees extended by KUKE to SSN did not constitute State aid
W odniesieniu do każdego statku rybackiego, w którego przypadku na podstawie wyżej wymienionego przeglądu stwierdzi się niezgodność z powyższymi kryteriami, najpóźniej do dnia ‧ maja tego samego roku dodatkowe specjalne zezwolenie połowowe zostaje wycofane na stałe, z wyjątkiem statków rybackich, które nie spełniają powyższych kryteriów z powodu siły wyższejAny fishing vessel which on the basis of this review is found not to comply with those criteria shall have its additional special fishing permit permanently withdrawn no later than ‧ May of the same year, with the exception of fishing vessels which are not complying for reasons of force majeure
Argument dotyczący bonifikat został odrzucony, ponieważ w przypadku niektórych bonifikat nie stwierdzono w trakcie wizyty weryfikacyjnej żadnego bezpośredniego związku ze sprzedażą, a w przypadku innych bonifikat ten producent dokonujący wywozu nie wnioskował w kwestionariuszu o żadne dostosowanieThe claim relating to sales discounts was rejected as for certain discounts, no direct link to the sales under consideration was demonstrated before completion of the verification visit while for other discounts, no claim was made in the exporting producer
można oczekiwać od podmiotu zaradzenia stwierdzonym problemom w rozsądnym czasie; orazthe operator can be expected to remedy the deficiencies within a reasonable period of time; and
mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy zakończony z dniem ‧ grudnia ‧ r. jestw iarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw, których dotyczy sprawozdanie, traktowanych jako całość, zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i prawidłowowhereas the Court of Auditors stated that it had obtained reasonable assurance that the annual accounts for the financial year ended ‧ December ‧ were reliable and that the underlying transactions, taken as a whole, were legal and regular
Pragnę zatem podziękować Komisji za niepozostawiające wątpliwości stwierdzenie, że problem Nordei, którego istotą jest zwrot składek, musi zostać rozwiązany przez państwa członkowskie.I am therefore grateful to the Commission for making it crystal-clear that the Nordea problem, which is essentially about the reimbursement of contributions, must be resolved by the Member States.
stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie R ‧/‧-‧ w zakresie dotyczącym sprzeciwu opartego na istnieniu zarejestrowanego w Niemczech pod numerem ‧ znaku towarowego ALLERGODIL wniesionego wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ ALLERNILAnnul the decision of the Fourth Board of Appeal of ‧ September ‧ in Case R ‧/‧-‧ concerning the opposition filed on the basis of German mark No ‧ ALLERGODIL against application No ‧ for the Community trade mark ALLERNIL
Jeśli stwierdzona zostanie różnica przekraczająca ‧ % między obszarem zadeklarowanym a obszarem zatwierdzonym zgodnie z art. ‧ ust. ‧, w ramach wniosku pomocowego złożonego w ciągu trzech lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym stwierdzenia różnicy, rolnik zostanie wykluczony z pomocy do uprawy paszowej równej różnicy między obszarem zadeklarowanym a obszarem zatwierdzonymWhere a difference of more than ‧ % is found between the area declared and the area determined in accordance with Article ‧), the farmer shall, in the framework of aid applications he lodges in the course of the three calendar years following the calendar year of the finding, be excluded once again in respect of a forage area equal to the difference between the area declared and the area determined
W badaniu z udziałem ‧ ochotników płci męskiej z cukrzycą typu ‧, w wieku od ‧ do ‧ lat, stwierdzono, że insulina glulizynowa stosowana w dawkach od ‧, ‧ do ‧, ‧ j./kg, wykazuje proporcjonalne do dawki działanie wczesne, maksymalne i całkowiteIn a study with ‧ male subjects with diabetes mellitus type ‧, aged ‧ to ‧ years, insulin glulisine displays dose-proportionality for early, maximum and total exposure in the dose range ‧ to ‧U/kg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36614 zdań frazy stwierdzenie.Znalezione w 6,185 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.