Tłumaczenia na język angielski:

  • ascertainment   
    (noun   )
  • proposition     
    (verb, noun   )
  • statement       
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

niewypłacalność stwierdzona drogą sądowąlegally established insolvency
procedura rozwiązania z chwilą stwierdzenia niewypłacalnościcloseout upon insolvency
ryzyko stwierdzone dla gleby i wodyrisk identified for soil and water compartment
stwierdzenie brakunegative determination
stwierdzenie dumpingudetermination of dumping
stwierdzenie lub zgłoszenie prawa własności lub posiadania majątkuassert or declare proprietary or possessory rights
stwierdzenie nieważności [aktu wspólnotowego]annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzenie prawa obcegoproof of foreign law
stwierdzićconfirm; state; assert; verify; reason; claim; ascertain; say; allege; find; to state
stwierdzić nieważnośćannul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzonyabsolute
tymczasowe stwierdzenieprovisional affirmative determination
tymczasowe stwierdzenie (dumpingu)provisional determination (of dumping)
urzędy i urzędnicy przeprowadzający postępowania w przypadku stwierdzenia niewypłacalnościinsolvency authorities and officers

Przykładowe zdania z "stwierdzenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jednakże jak stwierdzono w motywie ‧, w okresie dochodzenia w związku z wygaśnięciem we Wspólnocie sprzedano zaledwie nieznaczną ilość produktów przywożonych z BiałorusiHowever, as mentioned in recital ‧ only insignificant volume of PSF imports from Belarus were sold on the Community during the expiry IP
Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dostarcza władzom tej farmakopei szczegóły stwierdzonej niewystarczalności oraz zastosowane dodatkowe specyfikacjeThe marketing authorization holder shall provide the authorities of that pharmacopoeia with the details of the alleged insufficiency and the additional specifications applied
Stwierdzono, że jednoczesne stosowanie preparatu Kineret i etanerceptu było związane ze zwiększonym ryzykiem ciężkich infekcji i neutropenii, w porównaniu z monoterapią etanerceptemConcurrent administration of Kineret and etanercept has been associated with an increased risk of serious infections and neutropenia compared to etanercept alone
Jeżeli obszar zadeklarowany do płatności w ramach danej grupy upraw przewyższa obszar stwierdzony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pomoc oblicza się w oparciu o stwierdzony obszar pomniejszony o dwukrotną różnicę, jeżeli stwierdzona różnica wynosi więcej niż ‧ % lub dwa hektary, ale nie więcej niż ‧ % stwierdzonego obszaruWhere the area declared for payment for the crop group concerned exceeds the area determined in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the aid shall be calculated on the basis of the area determined minus twice the difference where that difference is more than either ‧ % or two hectares, but no more than ‧ % of the area determined
Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na produkty pochodzące z krwi ludzkiej  lub na którykolwiek z pozostałych składników preparatu EVICELif you are hypersensitive (allergic) to products made from human blood or to any of the other ingredients of EVICEL
Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenieWhen pregnancy is diagnosed, treatment with AIIRAs should be stopped immediately, and, if appropriate, alternative therapy should be started
Oznakowanie umożliwiające stwierdzenie dowodu pochodzenia (oznakowanie partii produkcujnej) odbywa się w ramach etykietowania produktów, poprzez umieszczenie odpowiedniego oznaczenia na opakowaniu produktu lub na dokumencie towarzyszącym produktomThe identification marking providing proof of origin (production batch marking) will be added during the labelling process by putting an appropriate mark on the product packaging or in a document which accompanies the products
Posłowie, którzy wnioskowali o stwierdzenie kworum, muszą być obecni na sali obrad w przypadku zgłoszenia takiego wnioskuMembers who have asked for the quorum to be established must be present in the Chamber when the request is made
Postępowanie powinno być postępowaniem pisemnym, chyba że sąd lub trybunał stwierdzi, że niezbędne jest przeprowadzenie rozprawy, lub wniesie o to jedna ze stronThe European Small Claims Procedure should be a written procedure, unless an oral hearing is considered necessary by the court or tribunal or a party so requests
Jeżeli stwierdzono, że w światłach spełniających wymagania kilku regulaminów zastosowano takie same soczewki zewnętrzne o tym samym lub innym kolorze, wystarczy umieścić pojedynczy międzynarodowy znak homologacji składający się z okręgu otaczającego literę E z następującym po niej numerem wyróżniającym kraju, który udzielił homologacji, oraz numerem homologacjiIf different types of lamps complying with the requirements of several Regulations, use the same outer lens having the same or different colour, a single international approval mark may be affixed, consisting of a circle surrounding the letter E followed by the distinguishing number of the country which has granted the approval, and an approval number
Ta część oceny właściwości PBT i vPvB pociąga za sobą porównanie dostępnych informacji przedłożonych jako część dossier technicznego z kryteriami podanymi w załączniku ‧ oraz stwierdzenie, czy substancja spełnia te kryteria, czy nieThis part of the PBT and vPvB assessment shall entail the comparison of the available information, which is submitted as part of the technical dossier, with the criteria given in Annex ‧ and a statement of whether the substance fulfils or does not fulfil the criteria
Wprowadzałoby to także nieporozumienia wśród pasażerów w ramach tych sieci, ponieważ napotkaliby wówczas trudności w stwierdzeniu, które zasady mają rzeczywiście zastosowanieIt would also confuse passengers travelling within these networks because they would face difficulties in knowing what rules are effectively applicable
Dlatego stwierdzono, że przywóz z Indii negatywnie oddziaływał na sytuację przemysłu wspólnotowego, jednakże również duże znaczenie miał negatywny wpływ oddzielnego przywozu dumpingowego z IndonezjiIt is therefore concluded that, although Indian imports have had a negative impact on the situation of the Community industry, the negative impact of the dumped imports from Indonesia taken in isolation was nonetheless substantial
stwierdzenie dopuszczalności żądań skarżących w sprawie Tdeclare the Applicants' requests in Case T-‧/‧ admissible
Stwierdzono, że istniał pewien stopień pokrywania się i konkurencyjności między SWR z różnych grupIt was concluded that a certain degree of overlapping and competition existed between SWR in different groups
Koszt ważenia ponosi właściciel magazynu, jeśli stwierdzona waga jest niższa niż waga zarejestrowana, bądź państwo członkowskie, jeśli jest wyższaThe costs of weighing shall be borne by the storekeeper, where the weight determined is less than that recorded, or by the Member State, where it is more
Stwierdził, że Kaliningrad, Gdańsk, Wrocław są miastami niemieckimi, zażądał sprawowania nad nimi władzy.He declared that Kaliningrad, Gdańsk and Wrocław are German cities and demanded German jurisdiction over them.
Niektóre zainteresowane strony stwierdziły, iż zamknięcie włoskiego zakładu spowoduje zmniejszenie ogólnej zdolności produkcyjnej przemysłu wspólnotowego w zakresie produktu objętego postępowaniem, wywołując tym samym niedobory na rynku WspólnotySome interested parties claimed that the closure of the Italian plant would decrease the Community industry's overall production capacity of the product concerned, thus possibly resulting in shortages on the Community market
stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalnadeclare that this action is formally admissible
Rozwijanie kontaktów międzyludzkich ma - jak już stwierdzono - zasadnicze znaczenie dla demokracji i stabilności w regionie.Developing people-to-people contact, as you have already said, is essential for democracy and stability in the region.
Stwierdzenie nieważności decyzji, niezależnie od jej formy (zwanej dalej zaskarżoną decyzją), którą strona pozwana oddaliła wniosek skarżącego skierowany w dniu ‧ sierpnia ‧ r. do organu powołującego, a dotyczący uzyskania zadośćuczynienia za poniesioną przez skarżącego do tego dnia krzywdę wynikającą z niezgodnych z prawem aktów, czynów i zachowań, a w szczególności mobbingu, jakiego doświadczał ze strony pracowników strony pozwanej w okresie jego pracy w Delegacji Komisji w Angoli (zwanej dalej doznaną krzywdąannul the decision (the contested decision), in whatever form, by which the Commission rejected the applicant's claim of ‧ July ‧ for compensation for damage caused to him by the unlawful actions and conduct, particularly psychological harassments, perpetrated by the Commission's servants during the applicant's assignment to the Commission delegation in Angola
Z tego stwierdzenia zawartego w Karcie ONZ płyną dwa równoważne wnioski.There are two equally important conclusions to this statement in the UN Charter.
do niezapowiedzianego kontrolowania w celu stwierdzenia, czy produkty znajdują się w składziean unannounced check to see that the products are present in the store
Powyższe stwierdzenie nie zostało jednak poparte żadnymi dowodami ani przykładamiThis statement is, however, not substantiated by any evidence or example
W odniesieniu do tej kwestii stwierdzić należy, że opłaty leasingowe płacone przez Olympic Airlines z tytułu umów leasingu operacyjnego mogą być porównywane jedynie z odpowiednimi rynkowymi opłatami za leasing operacyjny w danym okresie, a nie z opłatami z tytułu leasingu finansowego, jak to błędnie uczyniła KomisjaRegarding this matter, it should be mentioned that the lease charges paid by Olympic Airlines for operating leasing agreements can only be compared with the respective operating leasing charges on the market during the same period, and not the financial leasing charges, as the Commission erroneously worked out
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36614 zdań frazy stwierdzenie.Znalezione w 6,426 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.