Tłumaczenia na język angielski:

  • ascertainment   
    (noun   )
  • proposition     
    (verb, noun   )
  • statement       
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Konstatacja
 
Potwierdzenie
 
Głos w dyskusji
 
Teza
 
Stanowisko
 
Zmiarkowanie
 
Zawiadomienie
 
Twierdzenie
 
informacja, oznajmienie, wzmianka
 
Obserwacja
 
Określenie
 
Ogłoszenie
 
Asercja
 
Oświadczenie
 
Spostrzeżenie
 
Sformułowanie
 
spostrzeżenie, sformułowanie, konstatacja
 
Ustalenie
 
Uwaga
 
Skonstatowanie
 
konstatowanie
 
zdanie, pogląd, stanowisko
 
Fraza
 
Zakomunikowanie
 
Powiedzenie, ogłoszenie
 
enuncjacja, refleksja
 
Odnotowanie, dojrzenie
 
uwaga, głos, opinia
 
twierdzenie, obserwacja, ustalenie
 
Powiedzenie
 
oświadczenie, deklaracja, wypowiedź

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

niewypłacalność stwierdzona drogą sądowąlegally established insolvency
procedura rozwiązania z chwilą stwierdzenia niewypłacalnościcloseout upon insolvency
ryzyko stwierdzone dla gleby i wodyrisk identified for soil and water compartment
stwierdzenie brakunegative determination
stwierdzenie dumpingudetermination of dumping
stwierdzenie lub zgłoszenie prawa własności lub posiadania majątkuassert or declare proprietary or possessory rights
stwierdzenie nieważności [aktu wspólnotowego]annul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzenie prawa obcegoproof of foreign law
stwierdzićconfirm; state; assert; verify; reason; claim; ascertain; say; allege; find; to state
stwierdzić nieważnośćannul [a Community act]; annulment [of a Community act]
stwierdzonyabsolute
tymczasowe stwierdzenieprovisional affirmative determination
tymczasowe stwierdzenie (dumpingu)provisional determination (of dumping)
urzędy i urzędnicy przeprowadzający postępowania w przypadku stwierdzenia niewypłacalnościinsolvency authorities and officers

Przykładowe zdania z "stwierdzenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po zbadaniu pełnego zgłoszenia, dodatkowych informacji dostarczonych przez zgłaszającego, konkretnych zastrzeżeń zgłoszonych przez państwa członkowskie oraz opinii EFSA stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧) mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź na środowisko, biorąc pod uwagę planowane wykorzystanie produktu do celów ozdobnychAn examination of the full notification, additional information provided by the notifier, specific objections raised by the Member States and the opinion of EFSA, discloses no reason to believe that the placing on the market of cut flowers of the genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line ‧.‧.‧) will adversely affect human or animal health or the environment in the context of its proposed ornamental use
stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę ‧/‧/EWG a w każdym razie nie powiadamiając Komisji o takich przepisach, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. ‧ wymienionej dyrektywydeclare that, by not bringing into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to give effect to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ concerning the management of bathing water quality and repealing Directive ‧/‧/EEC, and in any event by not informing the Commission of those measures, the Republic of Poland has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of that directive
Skarga o stwierdzenie nieważnościAction for anuulment
Stwierdzenie nieważności decyzji określającej stopień trwałej częściowej niezdolności do pracy w następstwie choroby o podłożu zawodowym na ‧ % oraz tytułem żądania ewentualnego- zasądzenie od pozwanego zapłaty pewnej kwoty tytułem naprawienia krzywdy doznanej przez skarżącąAnnulment of the decision setting the proportion of partial permanent invalidity attributable to occupational disease at ‧ %, and alternatively an order that the defendant pay compensation for the non-material damage suffered by the applicant
W swojej opinii z dnia ‧ grudnia ‧ r., Komitet stwierdził, że zagrożenie dla ptaków wynikające z zaproponowanych zastosowań fentionu wciąż nie jest znaneIn its opinion of ‧ December ‧ the SCP concluded that the risk to birds from the proposed uses of fenthion remained uncertain
ubolewa nad uchybieniami stwierdzonymi w procedurze deklaracji ex ante, a także nad stwierdzeniem, że ta procedura pozwala na uzyskanie jedynie niskiego poziomu pewności co do jakości zarządzania odnośnymi wydatkami (zob. pkt ‧.‧ rocznego sprawozdania na ‧ r.); odnotowuje jednak, że procedura deklaracji ex ante jest tylko jednym z elementów dowodowych, które uzyskuje Trybunał Obrachunkowy w ramach przeprowadzanej kontroli pozwalającej mu na wydanie opiniiRegrets, however, the shortcomings found by the ECA in the ex-ante declaration procedure and the finding that the procedure provides no more than limited assurance as to the quality of the management of the expenditure concerned (paragraph ‧.‧ of the annual report for ‧); notes, however, that the ex-ante declaration is only one of the pieces of evidence which the ECA obtains in the course of its audit with a view to delivering its opinion
tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie, że nie wszczynając formalnego postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. ‧ ust. ‧ WE, Komisja uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. ‧ WE i rozporządzenia WE nr ‧/‧, orazin the alternative, declare that the Commission failed to initiate the formal investigation procedure under Article ‧ EC, in infringement of its duties under Article ‧ EC and Regulation (EC) No
Tym samym należy wprawdzie stwierdzić , że formalnie wprowadzenie nowego kryterium ciężaru właściwego dla kukurydzy znajduje się w tym samym motywie co środki wprowadzone do realizacji celu ogólnego składowania zbóż , o którym mowa w motywie 2 , niemniej z brzmienia motywu 3 wynika , że wprowadzenie tego kryterium nie jest wyraźnie uzasadnione koniecznością ochrony produktów ze skupu interwencyjnego przed pogorszeniem stanu w celu przyszłego wykorzystania — odnosi się to jedynie do zaostrzenia kryteriów jakościowych takich jak maksymalny poziom wilgotności i maksymalny odsetek ziaren połamanych i przegrzanych podczas suszenia — lecz wynika ze szczególnego powodu , jakim jest konieczność zapewnienia spójności z systemami znajdującymi zastosowanie do innych rodzajów zbóż kwalifikujących się do objęcia systemem skupu interwencyjnego .So , while it is to be found that , formally , introducing a new criterion of specific weight for maize appears , in that recital , among the measures introduced for the purpose of satisfying the general objective of storing cereals mentioned in the second recital , the fact remains that it is apparent from the wording of the third recital that the introduction of that criterion is not expressly warranted by the need to make intervention produce less fragile in terms of deterioration and subsequent use , only the upgrading of the criteria of quality which are the maximum moisture content and the maximum percentage of broken grains and of grains overheated during drying being referred to in that connection , but forms the matter of a particular reason , namely , the need to ensure consistency with the rules applicable to other cereals eligible for the intervention system .
Kiedy NIE wolno stosować Optaflu • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na szczepionkę grypy lub którykolwiek z pozostałych składników Optaflu • jeśli u pacjenta występuje ostra choroba przebiegająca z gorączką • jeśli u pacjenta występuje ostre zakażenieYou must NOT use Optaflu if you are allergic (hypersensitive) to influenza vaccine or any of the other ingredients of Optaflu if you have an acute illness associated with fever if you have an acute infection
Zatwierdzanie wydatków jest czynnością, która polega na tym, że właściwy intendent poprzez wystawienie zlecenia płatniczego poleca księgowemu dokonanie płatności z tytułu wydatku, którego prawidłowość została przez niego stwierdzonaAuthorisation of expenditure is the act whereby the authorising officer responsible, by issuing a payment order, instructs the accounting officer to pay an item of expenditure which he/she validated
Austria stwierdziła, iż BB zmagałaby się z trwającą niepewnością, co mogłoby w końcu pogrążyć bank w tarapatachAustria pointed out that BB would have suffered from prolonged uncertainty, ending up as a bank in difficulty
Stwierdzona nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocnicząKnown hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do KomisjiIn order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all unrelated importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission
Wnosząca odwołanie podnosi w ramach pierwszej części tego zarzutu, iż Sąd stwierdziwszy brak uprawnienia Komisji do stosowania przy kontroli notyfikowanych jej KPRU ‧ z kryteriami Załącznika ‧ Dyrektywy ‧/‧/WE zweryfikowanych danych CO‧ pochodzących z tego samego źródła (CITL) dla wszystkich Państw Członkowskich za ten sam okres (rok ‧) oraz do oparcia jej decyzji na prognozach rozwoju PKB w okresie ‧-‧ opublikowanych w tym samym okresie dla wszystkich Państw Członkowskich dokonał błędnej interpretacji art. ‧ ust.‧ Dyrektywy ‧/‧/WE z naruszeniem zasady równego traktowaniaIn the first part of this plea, the appellant argues that, by finding that the Commission was not entitled, in its examination of the notified National Allocation Plans ‧ (NAP II) pursuant to the criteria set out in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC, to base itself on verified data on CO‧ resulting from one single source (Community Independent Transaction Log) (CITL) for all Member States for the same period , and by finding that the Commission was not entitled to base its decision on GDP forecasts for the period ‧-‧ published in that same period for all Member States, the General Court misinterpreted Article ‧ of Directive ‧/‧/EC and infringed the principle of equal treatment
Zgadzam się z zawartym w rezolucji stwierdzeniem, że zdrowie okołoporodowe matek jest dziedziną, w której odnotowano najmniejszy postęp spośród wszystkich milenijnych celów rozwoju.I agree with the resolution's point that maternal health is the area in which the least progress has been recorded among all the Millennium Development Goals.
Należy stwierdzić , iż występując z drugim i czwartym żądaniem skarżąca ma na celu uzyskanie wydania przez Sąd bądź wyroku zatwierdzającego bądź to wyroku deklaratywnego .It must be held that , by its second and fourth heads of claim , the applicant is seeking to obtain from the Court a ruling which is confirmatory o r declaratory , respectively .
Zaświadczenie jest jedynie stwierdzeniem faktów i nie zawiera żadnych informacji dotyczących podstaw do odmowy uznania, o których mowa w art. ‧ i ‧ konwencji, tak więc może zostać wystawione przez inną osobę w sądzie lub przez inny upoważniony do tego organ w państwie pochodzeniaThe certificate merely states facts, without giving any information with regard to the grounds for refusal of recognition set out in Article ‧ and ‧ of the Convention, so that the certificate could well be issued by another person at the court, or by another authority authorised to do so in the State of origin
stwierdzenie, że Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę ‧/‧/WE, poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do stosowania tej dyrektywy, a przynajmniej poprzez niepoinformowanie Komisji o ich przyjęciudeclare that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive ‧/‧/EC and, in any event, by not informing the Commission thereof, the Grand Duchy of Luxembourg has failed to fulfil its obligations under that directive
Na spotkaniu strony wymieniają dokumenty dotyczące sprawy oraz informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności stwierdzonych zdarzeńAt the meeting, the Parties shall exchange any relevant documentation or information helping to clarify the circumstances of the established facts
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ akapit pierwszy Traktatu WE Komisja jest zobowiązana stwierdzić, czy spełnione są wszystkie warunki pozwalające państwu członkowskiemu na utrzymanie swoich przepisów krajowych stanowiących odstępstwo od środka harmonizującego Wspólnoty określonego w tym artykuleIn accordance with Article ‧ and , first subparagraph, of the EC Treaty, the Commission must ascertain that all the conditions enabling a Member State to maintain its national provisions derogating from a Community harmonisation measure provided for in that Article are fulfilled
Naruszenie to zostało stwierdzone przez Belgię podczas kontroli na ziemi dokonanej w ramach programu SAFAThese deficiencies have been identified by Belgium during a ramp inspection performed under the SAFA programme
Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ z dnia ‧ października ‧ r., wydanej w sprawie COMP/‧, nakazującej Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis, jak również wszystkim podmiotom kontrolowanym przez nie bezpośrednio lub pośrednio, poddanie się kontroli na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady nr ‧/‧, z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. ‧ [WE] i ‧ [WE] (Dz.U L ‧, sApplication for annulment of Commission Decision C ‧ of ‧ October ‧, in Case COMP/‧, ordering Laboratoire Champagnat Desmounlins Philippakis, and all of the entities controlled directly or indirectly by it, to submit to an inspection pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the implementation of the rules on competition laid down in Articles ‧ [EC] and ‧ [EC] (OJ ‧ L ‧, p
W najnowszym sprawozdaniu dotyczącym tych kwestii (luty 2011 roku) Komisja stwierdziła, że Bułgaria musi dalej usprawniać strukturę organów sądowych, policyjnych i dochodzeniowych, sposób zarządzania nimi oraz współpracę między nimi.In its most recent report on these matters (February 2011), the Commission stated that Bulgaria needed to improve further the way the judiciary, police and other investigative bodies are structured, managed and cooperate.
Stwierdzono także, że środki kontroli zastosowane przez UE w odniesieniu do tych dwóch serotypów występujących u kur hodowlanych powinny przyczynić się do zwalczania zakażeń salmonellą w stadach produkcyjnych oraz do zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia człowieka ze strony drobiuIt also concluded that EU control measures for these two serotypes in breeding hens are expected to contribute to the control of salmonella infections in production stock, and to reduce human health risks from poultry
Wydana opinia nie oznacza , że stwierdzone przypadki nieprzestrzegania przepisów związane są z nadużyciami finansowymi ani też , że większość transakcji w tych obszarach nie spełnia kryteriów legalności i / lub prawidłowości .The result does not imply that cases of non-compliance are the result of fraud , nor that most transactions in these areas are illegal and / or irregular .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41272 zdań frazy stwierdzenie.Znalezione w 11,148 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.