wymowa: IPA: ˌstɛrɛˈɔtɨp

Tłumaczenia na język angielski:

 • stereotype   
  (verb, noun   )
   
  uproszczona konstrukcja myślowa zawierająca irracjonalne bądź fałszywe przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, instytucji, osób, a najczęściej innych grup społecznych;
   
  A representation of a usage distinction. A stereotype is a subclass of an existing element with the same attributes and relationships as that element but with a different intent and possibly additional constraints.
 • cliché   
  (noun   )
 • stereo   
  (noun   )

Przykładowe zdania z "stereotyp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stereotypy polaka w oczach obcokrajowcaStereotype of Pole in the eyes of a foreigner
Stereotypy płciowe w podręcznikach do języka polskiego dla gimnazjum. Analiza dyskursu.Sexual stereotypes in Polish textbooks for the junior secondary school. Discourse analysis.
Stereotypy płci w partycypacji politycznej-między żywiołowością a manipulacją.Gender stereotypes in political participation – between spontaneity and manipulation.
Obecne głęboko zakorzenione stereotypy i uprzedzenia dotyczące dystrybucji pracy między przedstawicieli różnych płci nie tylko utrudniają rozwiązanie problemów, lecz często są wykorzystywane jako wymówka, aby je ignorować.The current deeply ingrained stereotypes and prejudices on how labour is distributed between the genders not only hinder, but are often used as an excuse to ignore the problems.
Pomimo różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, segregacji zawodowej i seksistowskich stereotypów, sprawozdanie ma na celu uwydatnić zasadę równego wynagrodzenia za tę samą pracę, którą określano w traktatach wspólnotowych od 1957 roku.Notwithstanding the pay gap between men and women, occupational segregation and sexist stereotypes, the report aims to emphasise the principle of the same pay for the same work, as set out in Community treaties since 1957.
Stereotyp Anglików w świadomości mieszkańców warszawskiego Muranowa w wieku 18- 35 latStereotype in the minds of the English, inhabitants of the Warsaw Muranów aged 18 – 35.
Stereotypy mazowieckie w kulturze dawnej Polski.The stereotypes of Mazowsze region in the Polish culture.
Stereotyp kobiety w reklamieWoman’s Stereotype in Advertising
Kontestacja kulturowego stereotypu matki w twórczości Harukiego Murakamiego.Contestation of the cultural stereotype of mother in the works of Haruki Murakami.
Z powodu stereotypów oraz barier natury społecznej i kulturowej kobiety napotykają na więcej trudności niż mężczyźni w zakładaniu przedsiębiorstw, w dostępie do kształcenia i szkoleń oraz mają dodatkowe trudności w uzyskiwaniu funduszy, których wymagają ich projekty działalności gospodarczejWomen also face more obstacles than men in setting up businesses, due to stereotyping, social and cultural barriers, guidance in education and training, and the added difficulties in obtaining the funding that business projects require
Stereotypy językowe w Wielkopolsce.Language stereotypes in Greater Poland.
Językowy stereotyp urzędnika w świadomości społecznej.Linguistic stereotype of a clerk in social awareness.
Istnieją inne kluczowe aspekty, których nie możemy ignorować, takie jak dostęp do edukacji, zwalczanie stereotypów społecznych oraz kwestie i trudności, jakie dotyczą kobiet w społecznościach wiejskich.There are other key aspects such as access to education, the overturning of social stereotypes, the issues and difficulties facing women in rural communities, which we cannot ignore.
mając na uwadze, że stereotypy wciąż istniejące przy wyborze kierunku kształcenia i kariery zawodowej przez kobiety powodują nierównomierny udział kobiet w sektorze przemysłuwhereas the stereotypes which still exist with regard to the educational and occupational options available to women contribute to their uneven spread in the industrial sector
Emigracja i stereotypy. Problemy bohaterów-emigrantów w literaturze polskiej ostatniego półwieczaEmigration and stereotypes. Problems of the emigrants in last fifty-year Polish literature
Wizerunek Jima Morrisona w mediach – przełamanie stereotypu muzyka rockowegoThe image of Jim Morrison in the media – overcoming a stereotype of a rock musician
Uznaje stereotypy w edukacji, zatrudnieniu i mediach za znaczne bariery dla równego traktowania i integracji społecznej oraz wzywa do ich wyeliminowaniasees stereotypes in education, employment and the media as significant barriers to equal treatment and social inclusion, and urges their eradication
Polskie i angielskie stereotypy narodowe w filmach Monty Python i Dzień Świra.Polish and English national stereotypes in the films Monty Python and Dzień Świra
Macierzyństwo. Stereotypy i pełnienie roli matki przez studentkiMaternity. Stereotypes and fulfilling the role of mother by female students.
"Studenci UAM o narodach byłej Jugosławii /stereotypy i opinie/"The students UAM about post-Yugoslavia (stereotyps and opinions)
Stosunek Polaków do Afrykanów. Stereotypy a rzeczywistośćAn attitude of Poles towards Africans. Stereotypes and Reality
Stereotyp zawodu bibliotekarza w opinii społecznejThe stereotype of the librarian profession in the public opinion.
Role społeczne kobiet w przestrzeni dowomowej. Praktyki dnia codziennego a ich stereotypy i modele.Women,s social roles in domestic space. Praktices of everyday life and thier stereotypes and models.
z żalem zauważa, że przy zakładaniu i utrzymywaniu własnych przedsiębiorstw kobiety napotykają przeszkody wynikające z następujących czynników: niedostatek informacji, brak kontaktów i dostępu do sieci kontaktów, dyskryminacja ze względu na płeć i stereotypy, słabo rozwinięta i nieelastyczna oferta placówek opieki nad dziećmi, trudności w pogodzeniu zobowiązań zawodowych i rodzinnych oraz różnice w podejściu kobiet i mężczyzn do przedsiębiorczościNotes with regret that women face difficulties in establishing and maintaining businesses owing to factors such as information gaps, lack of contacts and access to networking, gender discrimination and stereotyping, weak and inflexible supply of childcare facilities, difficulties in reconciling business and family obligations, as well as differences in the way women and men approach entrepreneurship
wzywa państwa członkowskie do zachęcania do przekazu medialnego z kobiecych zawodów sportowych, co pozwoli na promowanie kobiecych osobistości sportu (tzw. role model) i na zwalczanie stereotypów opartych na płci, a także umożliwi kobietom karierę w obszarach związanych ze światem sportu, w tym na stanowiskach decyzyjnychCalls on the Member States to encourage media coverage of women's sporting activities in order to foster the emergence of female role models and overcome gender stereotyping and afford women career opportunities in sport-related areas, including in decision-making positions
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 862 zdań frazy stereotyp.Znalezione w 0,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.