wymowa: IPA: ˌstɛrɛˈɔtɨp

Tłumaczenia na język angielski:

 • stereotype   
  (verb, noun   )
   
  uproszczona konstrukcja myślowa zawierająca irracjonalne bądź fałszywe przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, instytucji, osób, a najczęściej innych grup społecznych;
   
  A representation of a usage distinction. A stereotype is a subclass of an existing element with the same attributes and relationships as that element but with a different intent and possibly additional constraints.
 • cliché   
  (noun   )
 • stereo   
  (noun   )

Przykładowe zdania z "stereotyp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stereotypy o osobach homoseksualnych przejawiające się w opiniach studentów Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaStereotypes about homosexual people manifested in the opinion of the Adam Mickiewicz University students
Rzetelność informacji prasowych a stereotypy o Rosji i Rosjanach. Analiza wybranych tytułów prasowychReliability of press information and stereotypes about Russia and Russians. Analisis of selected press titles.
Musimy również zwalczać stereotypy, jak zostało to podkreślone dziś i musimy upewnić się, że organizacja godzin pracy, czasu pracy i stanowisk jest lepiej dostosowana do praw kobiet i również do prawa do macierzyństwa i ojcostwa, które zostały uznane za podstawowe wartości Unii Europejskiej.We must also fight stereotyping, as highlighted here today, and we must ensure that the organisation of working hours, working time and jobs better responds to women's rights, and also to the right to maternity and paternity which are recognised as fundamental social values of the European Union.
Musimy zmierzyć się z przyczynami stanu rzeczy, w którym kobiety częściej popadają w niepewną sytuację zawodową. Do przyczyn tych należą stereotypy, nierówny podział obowiązków rodzinnych i domowych oraz niedocenianie prac zdominowanych przez kobiety.We need to tackle the reasons why women are more likely to have precarious jobs: the stereotypes, the unequal sharing of family and household tasks, and the undervaluation of female-dominated jobs.
Stereotyp żołnierza włoskiego na frontach II Wojny Światowej. Analiza na podstawie wybranych dzieł kinematografiiThe Stereotype of Italian Soldier at the Fronts of the II World War. The Analysis Based on the Selected Cinema Works
odwołuje się do faktu, że rozbieżność w płacach kobiet i mężczyzn nadal jest niedopuszczalnie duża i nie wykazuje wyraźnej tendencji spadkowej; podkreśla, że kobiety zarabiają przeciętnie ‧ % mniej niż mężczyźni, co jest wynikiem zarówno nieprzestrzegania przepisów dotyczących równej płacy, jak i licznych strukturalnych nierówności, takich jak segregacja na rynku pracy, różnice w organizacji pracy, dostęp do edukacji i szkoleń, nieobiektywna ocena i systemy płac oraz stereotypyRefers to the fact that the discrepancy in pay between women and men remains at an unacceptably high level and shows no significant signs of being reduced; points out that on average women earn ‧ % less than men, which is the result both of non-compliance with equal pay legislation and a number of structural inequalities such as labour market segregation, differences in work patterns, access to education and training, biased evaluation and pay systems and stereotyping
Funkcjonowanie kobiet na rynku pracy – stereotypy i rzeczywistośćWomen in the Labour Market: Stereotypes and Reality
Stereotypy i fakty dotyczące transplantacji w opinii polskiego społeczeństwaStereotypes and facts about transplantation in opinion of Polish society
kluczową rolę w zwalczaniu uprzedzeń i stereotypów, a zatem i w dążeniu do równości szans wszystkich odgrywają mediathe media have a key role to play in fighting prejudice and stereotypes and therefore in contributing to improving equal opportunities for all
Stereotyp Niemca-opis zjawiska na przykładzie badań w poznańskich szkołach podstawowychStereotype of a German person- an analysis of the phenomenom as exemplified by the research conducted in Poznan elementary schools
Reklama może stanowić potężną broń w walce ze stereotypami, z rasizmem, seksizmem, dyskryminacją i tak dalej.Advertising can effectively challenge and confront stereotypes. It can be a positive force acting against racism, sexism, discrimination and so on.
rozwiązania problemu dyskryminacji, stereotypów i trudności, które mogłyby stanąć na przeszkodzie możliwościom młodych ludziaddressing discrimination, stereotypes and difficulties that might hamper the opportunities of young people
Stereotypy kobiet i mężczyzn kreowane przez media oraz wybrane instytucje społeczneMen and women stereotypes created by the media and the chosen social institutions
W sieci najlepsi stykają się z najgorszymi: z jednej strony, są ogromne możliwości rozpowszechniania i otrzymywania cennych, ukierunkowanych informacji służących lepszej spójności społecznej; z drugiej zaś strony jest to idealne forum dla stereotypów, uprzedzeń, uwłaczających poglądów, a nawet treści niebezpiecznych, jak to wskazano w zapytaniu.On the web, the best rubs shoulders with the worst: on the one hand, there are tremendous opportunities to diffuse and receive valuable, targeted information, for better social cohesion; on the other, it is an ideal forum for stereotypes, prejudices, derogatory views and even dangerous content, as was mentioned in the question.
W moim przekonaniu można by było zacząć od pewnych programów szkoleniowych dotyczących równouprawnienia, a przede wszystkim trzeba coś zrobić z wszechobecnymi stereotypami w podręcznikach.In my opinion, specific training programmes on gender equality would be a good place to start and, above all, something must be done about the ubiquitous stereotyping in textbooks.
Państwa Członkowskie mają możliwość współpracy ze społeczeństwem obywatelskim oraz organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza tymi, które działają w obszarze równości płci oraz likwidacji ubóstwa, w celu przełamania ustawicznego i międzypokoleniowego ubóstwa poprzez zajęcie się stereotypami w instytucjach szkolnych (w odniesieniu do wyborów dokonywanych przez chłopców i dziewczynki) oraz poprzez rozwijanie skutecznych kursów dla dorosłych, które byłyby dostępne, rozwijałyby poszukiwane umiejętności oraz wychodziły naprzeciw potrzebom tychże kobietMember States have the opportunity to work with civil society, and NGOs, especially those who work in the area of gender equality and poverty eradication, to break this lifelong and intergenerational poverty by addressing the stereotyping in educational institutions with regards to girls' and boys' career choices and by developing effective adult educational courses that are accessible, develop marketable skills and meet the needs of these women
Wpływ reklam ze stereotypem męskiej dominacji na jawną i utajoną postawę wobec władzy i uległościThe impact of commercials with the stereotype of male dominance in the implicit and explicit attitudes towards authority and submission
Od stereotypu do archetypu. Wizerunek kobiety we współczesnym dyskursie reklamowymFrom Stereotype to Archetype. The Image of Woman in Contemporary Advertisement.
Reprodukowanie stereotypów rodzajowych na podstawie wybranych czasopism ekskluzywnychReproduction of gender stereotypes based on the selected exclusive magazines
Stereotypy etniczne wśród dzieciThe ethnic stereotypes among children
Praca z młodzieżą powinna ponadto dawać młodym ludziom możliwość rozwinięcia – w sposób wolny od stereotypów – wielu różnych umiejętności osobistych i zawodowych oraz zdobycia kompetencji kluczowych, które mogą pomóc tworzyć nowoczesne społeczeństwoIn addition to this, youth work should provide the opportunity for young people to develop a wide range of different personal and professional skills, free from stereotypes as well as key competences that can contribute to modern society
Poparłam tę rezolucję, ponieważ 15 lat po pekińskiej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet musimy uznać, że w odniesieniu do równości płci osiągnięto zbyt mały postęp i że w dalszym ciągu w wielu dziedzinach utrzymują się stereotypy dotyczące płci, na przykład w zatrudnieniu, kształceniu i polityce.I supported this resolution because, 15 years after the Beijing World Conference on Women, we have to acknowledge that too little progress has been made in relation to gender equality and that sexist stereotypes still persist in numerous areas such as employment, education and politics.
Stereotypy narodowe i ich wpływ na postrzeganie innych narodówNational stereotypes and their influence on perception on different nations
Istnieją stereotypy płci i postrzegania, które marginalizują pewne grupy dzieci, a w szczególności dziewczynki i młode matki.There are gender stereotypes and perceptions which marginalize some groups of children and particularly girls and young mothers.
mając na uwadze, że pojęcie stereotypów płciowych przynosi efekt przeciwny do zamierzonego i przyczynia się do podziału rynku pracy na zawody wg kryterium płci, przy czym kobiety zwykle zarabiają mniej niż mężczyźniwhereas gender stereotyping is counterproductive and in the labour market contributes to gender divisions in professions, with women generally earning less than men
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 890 zdań frazy stereotyp.Znalezione w 0,492 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.