wymowa: IPA: ˌstɛrɛˈɔtɨp

Tłumaczenia na język angielski:

 • stereotype   
  (verb, noun   )
   
  uproszczona konstrukcja myślowa zawierająca irracjonalne bądź fałszywe przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, instytucji, osób, a najczęściej innych grup społecznych;
   
  A representation of a usage distinction. A stereotype is a subclass of an existing element with the same attributes and relationships as that element but with a different intent and possibly additional constraints.
 • cliché   
  (noun   )
 • stereo   
  (noun   )

Przykładowe zdania z "stereotyp", pamięć tłumaczeniowa

add example
pierwsza część:odnotowuje, że wykorzystywanie stereotypów... dorosłych, jak i dziecist part:Notes that stereotyping... both adults and children
Ofiara przemocy domowej-stereotypy płciowe jako przyczyna przyzwolenia na stosowanie przemocy wobec kobietvictims of domestic violence – gender stereotypes as a reason for consent to violence against women
Stereotyp Polaka i stereotyp Norwega wg opinii Polaków mieszkających w NorwegiiThe stereotypes of the Pole and the Norwegian in the opinion of Poles living in Norway
Nie ma wątpliwości, że istniejące bezrobocie spowodowane jest przez obecny kryzys gospodarczy, ale jest także wynikiem różnorodnych czynników, np. stereotypów, różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, kruchej równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym, dłuższej średniej długości życia kobiet itd.There is no doubt that this unemployment is caused by the recent economic crisis, but it is also caused by a variety of factors such as stereotypes, wage gaps between men and women, a poor balance between family life and work life, longer life expectancy, etc.
Jednym z głównych skutków jest sposób, w jaki tworzy to stereotypy płciowe.One major effect is the way it creates gender stereotypes.
Komunikacja międzykulturowa bez stereotypów ? Możliwość działań dydaktycznych na lekcji języka francuskiego jako obcegoInternational communication during french classes. The didactic methods of fighting against stereotypes."
To było stereotyp- najgorszy rodzajIt was a cliché- the worst kind
Łamanie stereotypów przez kobiety w polityce na przykładzie Hillary Rodham Clinton, Margaret Thatcher i księżnej Diany SpencerBreaking the stereotypes of women in politics on the example of Hillary Rodham Clinton, Margaret Thatcher and Princess Diana Spencer
mając na uwadze, że kobiety romskie doświadczają dyskryminacji o ekstremalnym natężeniu, w tym dyskryminacji wielokrotnej lub złożonej, której siłę napędową stanowią szeroko rozpowszechnione stereotypy znane jako antycygańskośćwhereas Romani women face extreme levels of discrimination, including multiple or compound discrimination, which is fuelled by very widespread stereotypes known as anti-gypsysism
Po piąte, wzywamy państwa członkowskie, aby przyjęły środki niezbędne do zaoferowania kobietom większych możliwości w zakresie kształcenia, zwalczając jednocześnie stereotypy i likwidując tradycyjny podział ról w programach nauczania.Fifth, we call on the Member States to adopt the necessary measures in order to offer better opportunities for women in education while fighting stereotypes and eliminating traditional role models in school curricula.
Stereotyp wojny nuklearnej i jej skutków w kulturze masowejThe Stereotype of Nuclear War and its Effects in Popular Culture
Wreszcie, Komisja wkrótce na nowo uruchomi kampanię uświadamiającą skierowaną do przedsiębiorstw i dotyczącą stereotypów związanych z płcią.Finally, the Commission will shortly relaunch an awareness-raising campaign for enterprises about gender stereotypes.
W kręgu mitów i stereotypów. Kampania prezydencka 2010.Myths and stereotypes. Presidential campaign 2010
Stereotypy i uprzedzenia związane z płcią u dzieci w wieku 7-9 lat.Relation between stereotype and gender bias of 7-10 year old children.
Obraz Kosowa w polskiej prasie a stereotypyImage of Kosovo in polish press, and sterotypes
Chcę, aby każdy człowiek miał możliwość wyboru bez świadomego czy nieświadomego wpływu różnych norm opartych na stereotypach płciowych.I want all people to be able to choose without consciously or unconsciously being influenced by various gender-stereotyped norms.
Stereotypy płci w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie podręczników z serii ``Kolorowa klasa`` i ``Wesoła szkoła``)Gender stereotypes in the textbooks for earlyeducation (on example of the textbooks from the series ``Kolorowa klasa`` i ``Wesoła szkoła``)
Stereotypy i uprzedzenia w wybranych aspektach procesów resocjalizacyjnychStereotypes and prejudices in re-socialization processes.
Stereotyp osoby chorej psychicznieStereotype of a mentally ill person
Stereotypy a rzeczywista sytuacja społeczno- zawodowa polskich menadżerekStereotypes and the actual socio- professional situation of women on managerial positions in Poland
Stereotyp służb specjalnych w kulturze masowej“The stereotype of secret service in mass culture”
Porno w hardcorze: stereotyp i XXX sposobów jego prze(k)łamania.Hardcore Porn: stereotype and XXX of its (re)visions.
Podkreśla znaczenie szkolenia specjalistów z różnych sektorów (lekarzy, nauczycieli, osób pracujących w mediach itd.) i urzędników władz publicznych wszystkich szczebli oraz pracowników sektora usług w zakresie kompetencji międzykulturowych oraz mediacji społecznej i kulturowej w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju dyskryminujących, obraźliwych lub pozbawionych wrażliwości zachowań, zwalczania stereotypów oraz uwrażliwienia tych specjalistów na szczególne potrzeby osób o różnych cechach i potrzebachhighlights the importance of training professionals from various sectors (doctors, teachers, media professionals, etc.) and personnel of public authorities at all levels, as well as from the service industry, in intercultural competencies and in social and cultural mediation, in order to eliminate any discriminatory, insulting or insensitive behaviour, to question stereotypes and to sensitise such professionals to the specific needs of persons having different characteristics and needs
Przełamywanie stereotypów o nauczycielach na podstawie wybranych dzieł filmowychBreaking stereotypes of teachers on the basis of selected movies
Funkcjonowanie stereotypu osoby z niepełnosprawnością intelektualną wśród licealistówThe functioning of stereotypes of people with the intellektual disability among the high school students
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 862 zdań frazy stereotyp.Znalezione w 0,743 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.