wymowa: IPA: ˌstɛrɛˈɔtɨp

Tłumaczenia na język angielski:

 • stereotype   
  (verb, noun   )
   
  uproszczona konstrukcja myślowa zawierająca irracjonalne bądź fałszywe przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, instytucji, osób, a najczęściej innych grup społecznych;
   
  A representation of a usage distinction. A stereotype is a subclass of an existing element with the same attributes and relationships as that element but with a different intent and possibly additional constraints.
 • cliché   
  (noun   )
 • stereo   
  (noun   )

Przykładowe zdania z "stereotyp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ofiara przemocy domowej-stereotypy płciowe jako przyczyna przyzwolenia na stosowanie przemocy wobec kobietvictims of domestic violence – gender stereotypes as a reason for consent to violence against women
Współczesny stereotyp kobiety. Badania ankietowe.Contemporary of a woman stereotype. Poll researches.
pierwsza część:odnotowuje, że wykorzystywanie stereotypów... dorosłych, jak i dziecist part:Notes that stereotyping... both adults and children
"Stereotypy: Cygana, Żyda, Niemca i Rosjanina w języku polskim i bułgarskim""Stereotypes of The Gypsy, The Jew, The German and The Russian in Polish and Bulgarian language"
Motywacja do kontroli stereotypów a ich aplikacja: Rola hamowania poznawczegoMotivation to control stereotypes and its application: The role of cognitive inhibition
Emigracja i stereotypy. Problemy bohaterów-emigrantów w literaturze polskiej ostatniego półwieczaEmigration and stereotypes. Problems of the emigrants in last fifty-year Polish literature
mając na uwadze, że kobiety romskie doświadczają dyskryminacji o ekstremalnym natężeniu, w tym dyskryminacji wielokrotnej lub złożonej, której siłę napędową stanowią szeroko rozpowszechnione stereotypy znane jako antycygańskośćwhereas Romani women face extreme levels of discrimination, including multiple or compound discrimination, which is fuelled by very widespread stereotypes known as anti-gypsysism
Stereotypy narodowe w świadomości młodzieży i dorosłych.National stereotypes in young people and adult's consciousness.
Twierdzi, że z powodu stereotypów związanych z płcią oraz strukturalnych i kulturalnych barier w formalnym kształceniu, mediach i polityce kobiety są wciąż bardziej narażone na biedę i wykluczenie społeczne, co wynika z różnic w płacach kobiet i mężczyzn, wad przepisów o opiece socjalnej oraz niekorzystnych rozwiązań w zakresie uprawnień do świadczeń emerytalnychargues that as a result of gender stereotypes, as well as structural and cultural barriers in formal education, the media and politics, women are still at a higher risk of poverty and social exclusion, due to the gender pay gap, as well as disadvantageous social welfare provisions and pension entitlements
Wiesz, wśród matematyków...Czy to nie jakiś stereotypYeah, you know, among mathematicians, isn' t that just such a clich
Stereotypy narodowe w kinematografii polskiejNational stereotypes in polish cinematography
Przełamywanie stereotypów o nauczycielach na podstawie wybranych dzieł filmowychBreaking stereotypes of teachers on the basis of selected movies
Jest to sygnał, że sprawa Wybrzeża Kości Słoniowej nie powinna być wykorzystywana do tego, by przywracać do życia stare stereotypy, zgodnie z którymi czarna Afryka nie dojrzała do demokracji.This is a sign that the Ivorian affair should not be exploited to revive old stereotypes of black Africa being incompatible with democracy.
Po piąte, wzywamy państwa członkowskie, aby przyjęły środki niezbędne do zaoferowania kobietom większych możliwości w zakresie kształcenia, zwalczając jednocześnie stereotypy i likwidując tradycyjny podział ról w programach nauczania.Fifth, we call on the Member States to adopt the necessary measures in order to offer better opportunities for women in education while fighting stereotypes and eliminating traditional role models in school curricula.
Stereotyp wojny nuklearnej i jej skutków w kulturze masowejThe Stereotype of Nuclear War and its Effects in Popular Culture
Stereotyp kobiety i mężczyzny w audycji Antykoncepcja /Antyradio/Female and male stereotypes in the radio show entitled 'Birth control' (Antyradio)
Stereotypy o mieszkańcach Orientu w sztuce polskiej XIX-go i początków XX-go wieku na tle orientalizmu zachodnioeuropejskiego.Stereotypes about inhabitants of Orient i n Polish art in the 19th and at the beginning of 20th century against the background of western orientalism.
Wizerunki kobiet w reklamie telewizyjnej - stereotypy czy gra konwencjąFigures of women in TV commercials - stereotypem or a play of convention?".
Oprócz rozmowy o stereotypach oraz wątków organizacyjnych i kulturowych, nasza rozmowa skupiła się również na potrzebie zmiany organizacji życia rodzinnego, ze względu na czas pochłaniany przez pracę na najwyższych szczeblach zarządzania.Apart from tackling stereotypes and the organisational and cultural aspects, our discussion also highlighted the need to organise family life differently, because of the time demands of top-level jobs.
zauważa, że dalsze badania pomogłyby wyjaśnić wszelkie powiązania między obecnością w reklamach stereotypów płciowych, a brakiem równości płciNotes that further research would help to elucidate any link between gender stereotyping in advertising and gender inequality
Sądzę, że ustanowienie zasad dla marketingu i reklamy powinno mieć miejsce na szczeblu krajowym, lecz krytyczne podejście do mediów i zdroworozsądkowe podważanie stereotypów związanych z płcią zaczyna się na etapie edukacji i wychowania.I think that establishing rules for marketing and advertising is something that should be done at national level, however, and criticism of the media and healthy questioning of sex stereotypes begins with education and upbringing.
Geneza stereotypu Żyda w kulturze polskiejGenesis of the stereotype of Jew in Polish culture
Stereotyp Polaka - katolika w dyskursie medialnymStereotype of the Pole-Catholic in the media discourse
Na wdrażanie zaplanowanych działań Europy w 2010 roku przeznaczono 17 milionów euro i budżet ten zostanie wykorzystany do organizowania seminariów informacyjnych, grup roboczych i konsultacji publicznych, których celem będzie przełamanie stereotypów dotyczących ubóstwa.EUR 17 million has been earmarked to implement Europe's planned action in 2010 and this budget will be used to organise information seminars, work groups and public consultations in order to overcome poverty stereotypes.
Tymi obszarami interwencji są: życie gospodarcze, równe uczestnictwo i reprezentacja, prawa socjalne, życie obywatelskie, role poszczególnych płci oraz stereotypyThese fields of intervention are: economic life, equal participation and representation, social rights, civil life, gender roles and stereotypes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 862 zdań frazy stereotyp.Znalezione w 0,572 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.