Tłumaczenia na język angielski:

  • star         
    (verb, noun   ) [sailboat]

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

StarFCS Star
staraold;
stara miłość nie rdzewiejeold love dies hard
stara pannaspinster; old maid
stara struktura zatrudnieniaold career structure
stary; seedy; decrepit; void; cobber; ancient; archaic; antediluvian; elderly; stale; rickety; dilapidated; obsolete; venerable; lapsed; decayed; long-time; former; expire; ramshackle; antique; junk; old; aged; crusty; long in the tooth; mate; old man
stary światold world
stary testamentold testament
to stara piosenkathat's an old tune
twoja starayour mother

Przykładowe zdania z "star", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ten nowy Gandalf jest bardziej zrzędliwy niz ten staryThis new Gandalf' s more grumpy than the old one
Znasz stary testament, młody człowieku?Do you know the Old Testament, young man?
Тракийски университет- Стара Загора (Tracki Uniwersytet- Stara ZagoraТракийски университет- Стара Загора (Trakia University- Stara Zagora
To już koniec, stary!It' s over, man!
Powy zmian . Niemniej jednak w ć tę sytuacj stąd nie w każo przestrzeni na wprowadzenie ższy rysunek stara się oda ę .In most countries , however , the issue of developing bridges between the ISCED 5B level and the newly Bologna organised ISCED 5A level programmes is a matter of concern and attention .
Organy Republiki Kirgiskiej odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad Star Jet nie dostarczyły dowodów swojej zdolności do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem przewozów wykonywanych przez tego przewoźnikaThe authorities of the Kyrgyz Republic with responsibility for regulatory oversight of Star Jet have not provided evidence of their ability to conduct the safety oversight operations of this carrier
Co stara wiejska drogaThat' s just a little old farm road
Maurycy, powiedz nam jeszcze raz, staryMaurice, tell us again, old man
Co jest, stary?What' s up, man?
Jednocześnie propozycja zaproszenia Dalajlamy do Rady ds. Ogólnych jest absurdalna dla każdego, kto nie stara się celowo pogorszyć stosunków między Unią Europejską i Chinami.Equally the proposal to invite the Dalai Lama to the General Affairs Council is absurd to anyone who is not deliberately trying to undermine the EU-China relationship.
Tak.Ta stara wrzeszczy od wieczoraThis oldie is shouting since evening
Właśnie szłam sprawdzić stary spektrometrI was just gonna go, um, check on the old spectrometer
Kolejnym powodem jest to, że próba zmniejszenia cen poprzez manipulowanie podatkiem VAT prowadzi do bardzo wysokich kursów realnych, podczas gdy Bank Centralny stara się je obniżać.Another reason is that trying to reduce prices by playing around with VAT leads to very high real rates at a time when the Central Bank is trying to lower them.
Jeżeli państwo członkowskie, które udzieliło homologacji typu WE, kwestionuje zgłoszony mu brak zgodności, zainteresowane państwo członkowskie stara się rozstrzygnąć spórIf the Member State that granted EC type-approval disputes the failure to conform notified to it, the Member States concerned shall endeavour to settle the dispute
Jesteśmy, staryWe' re here, dude
Dziwne, ale wierzę ci, staryFreaky.I believe you, man
Cześć, starySee you, buddy
Timothy Dalton jako Bond nigdy nie dostał dobrych propozycji, bo pojawił się w czasie, kiedy upadał stary reżim, ale nieźle mu szłoYou know, Timothy Dalton never got his props cos he came in at the end of an old regime, but he had it going on
Jak leci, stary?Just like his daddy, bro!
Potrzebuję cię, staryI need you, man
Stary, spuść tą koszule w dółMan, put your shirt down
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6423 zdań frazy star.Znalezione w 1,813 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.