Tłumaczenia na język angielski:

  • united states   
  • usa   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dziewicze wyspy stanów zjednoczonychunited states virgin islands
Lista senatorów Stanów Zjednoczonych ze stanu MarylandList of United States Senators from Maryland
meksykańskie stany zjednoczoneunited mexican states; mexico
Stany ZjednoczoneAmerica; ; United States of America; United States; the USA; U.S.; U.S.A.; U.S. of A.; States; USA
stany zjednoczone amerykiunited states of america

Przykładowe zdania z "stany zjednoczone", pamięć tłumaczeniowa

add example
wielkość w tonach i wartość w euro przywozu do Wspólnoty i odsprzedaży dokonanej na rynku wspólnotowym w okresie od dnia ‧ kwietnia ‧ r. do dnia ‧ marca ‧ r. w odniesieniu do przywożonego produktu objętego postępowaniem pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Amerykithe volume in metric tonnes and value in euro of imports into and resales made in the Community market during the period ‧ April ‧ to ‧ March ‧ of the imported product concerned originating in the United States of America
Stany Zjednoczone, Wspólnota i wszystkie jej Państwa Członkowskie przypominają, że są Stronami Międzynarodowej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, której postanowienia mają istotne znaczenie dla zapobiegania nielegalnemu obrotowi materiałami jądrowymiThe United States, the Community, and all its Member States recall that they are parties to the International Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, the provisions of which are important to the prevention of the illicit circulation of nuclear material
W określonych wyjątkowych okolicznościach CBP może wykonywać swoje uprawnienia zgodnie z FOIA do odrzucenia lub odroczenia ujawnienia całej (lub częściej fragmentu) zawartości PNR osobie, której one dotyczą, na mocy tytułu ‧ Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code), sekcji ‧(b) (np. jeżeli można oczekiwać, że ujawnienie zgodne z FOIA mogłoby zakłócać postępowanie wykonawcze lub ujawniłoby techniki i procedury działań organów ścigania... [co] mogłoby spowodować ryzyko obchodzenia prawaIn certain exceptional circumstances, CBP may exercise its authority under FOIA to deny or postpone disclosure of all (or, more likely, part) of the PNR record to a first party requester, pursuant to title ‧, United States Code, section ‧(b) (e.g. if disclosure under FOIA could reasonably be expected to interfere with enforcement proceedings or would disclose techniques and procedures for law enforcement investigations (...) (which) could reasonably be expected to risk circumvention of the law
Jednakże kluczowe znaczenie będzie miało dążenie przez UE, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami, do stworzenia prawnych warunków wstępnych dla przyjęcia porozumienia w sprawie globalnej ochrony klimatu.However, it would be crucial for us, the EU, together with the United States and China, seek to establish the legal prerequisites for a global climate protection agreement.
W dniu ‧ lutego ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Berkshire Hathaway Inc. (Berkshire, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem TTI Inc. (TTI, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów/akcjiOn ‧ February ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, and following a referral pursuant to Article ‧ of this Regulation, by which Berkshire Hathaway Inc. (Berkshire, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation sole control of TTI Inc. (TTI, USA) by way of transfer of shares
dlatego też, rozkład ilości kontyngentu ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych na lata ‧, ‧ i ‧ powinien zostać skorygowanywhereas the breakdown of the quota quantities of rice originating in the United States in ‧, ‧ and ‧ should therefore be adjusted
Przykład ten nie jest mniej ważny tylko dlatego, że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, które są oczywiście sojusznikiem UE w wielu obszarach - jest on wręcz ważniejszy, ponieważ w walce przeciwko karze śmierci nie ma mowy o podwójnych standardach.This example is no less important because it comes from the United States, which is, of course, the EU's ally in many areas - in fact, it is perhaps more important, because in the fight against the death penalty, there is no room for double standards.
Z tego punktu widzenia uważam, że wywrzemy większą presję na Stany Zjednoczone i Chiny właśnie dzięki mówieniu, że potrzebujemy bardzo konkretnych oczekiwanych efektów, a na szczycie w Cancún musimy osiągnąć bardzo konkretne rezultaty.Viewed in these terms, I believe that we will increase the pressure on the US and China and others precisely by saying that we must have very specific deliverables and that very specific results must be achieved in Cancún.
Wykładała jako profesor wizytującaw Niemczech i w Stanach Zjednoczonych , a obecnie w Czarnogórze .She was also a visiting professor in Germany , the USA andpresently in Montenegro .
Niniejszym zawarte zostaje Umowa między Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską, zgodnie z warunkami Pańskiego listu i załączonego tekstu oraz z uwzględnieniem ustaleń tam zawartychThis therefore concludes the Agreement between the United States and the European Community in accordance with the terms of your letter and attached text, and on the understandings contained therein
Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z RosjąThe United States has broken off diplomatic relations with Russia
W imieniu Parlamentu Europejskiego chciałbym przyłączyć się do wystosowanego przez przewodniczącego Rady Europejskiej oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych żądania natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Roxany Saberi.On behalf of the European Parliament, I would like to join the President of the European Council, and the President of the US, in demanding Roxana Saberi's immediate and unconditional release.
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - hipermocarstwo w dobie kryzysu.United States of America - is it still a superpower in times of recession?
W obszarze polityki zagranicznej dyskusja skoncentruje się na współpracy UE-Stany Zjednoczone na Bałkanach Zachodnich, zwłaszcza w Kosowie, oraz na Bliskim Wschodzie.In the area of foreign policy, the discussion will focus on cooperation between the EU and the United States in the Western Balkans, especially Kosovo, and in the Middle East.
Od pewnego czasu współpracujemy w tej dziedzinie ze Stanami Zjednoczonymi, co znalazło odzwierciedlenie w szeregu umów dotyczących ekstradycji i wzajemnej pomocy sądowej, które zaczną obowiązywać za kilka miesięcy.For a while now, we have had cooperation with the United States in this area, which is reflected in a number of agreements on extradition and mutual legal assistance which will enter into force in a few months.
Działając wspólnie , Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogą być potężną siłą działającą dla dobra świata .Acting together , the European Union and the United States can be a formidable force for good in the world .
Ze względu na domniemane ryzyko związane z produktami niezatwierdzonymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu ‧ RICE ‧ w produktach z ryżu nałożyła na państwa członkowskie wymaganie, by zezwalały na wprowadzenie do obrotu niektórych produktów z ryżu pochodzących ze Stanów Zjednoczonych jedynie w przypadku, gdy przesyłce towarzyszy oryginalne sprawozdanie analityczne sporządzone przez akredytowane laboratorium wykazujące, że dany produkt nie zawiera genetycznie zmodyfikowanego ryżu ‧ RICE ‧, oraz by prowadziły systematyczne urzędowe pobieranie próbek i analizy każdej przesyłki określonych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych przed ich wprowadzeniem do obrotuIn view of the presumption of risk on products not authorised according to Regulation (EC) No ‧/‧, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on emergency measures regarding the non-authorised genetically modified organism ‧ RICE ‧ in rice products required Member States not to allow the placing on the market of certain rice products originating from the United States unless the consignment is accompanied by an original analytical report issued by an accredited laboratory attesting that the product does not contain genetically modified rice ‧ RICE ‧ and to carry out systematic official sampling and analysis of each consignment of specific products originating from the United States before their placing on the market
Poza tym wzywam kolegów i koleżanki o poparcie deklaracji zgłoszonej przez kilku posłów, w tym moją osobę, w sprawie zniesienia przez Stany Zjednoczone systemu wizowego dla obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.In addition to this, I urge all fellow Members to support the declaration which has been initiated by certain fellow Members, including myself, in favour of the United States lifting the visa regime for citizens of all European Union Member States.
Po pierwsze, fakt, że znaleźliśmy się w tej sytuacji, wskazuje, że jako Unia Europejska ponownie nie byliśmy w stanie zachować własnego stanowiska pomiędzy dwoma biegunami Rosji i Stanów Zjednoczonych.Firstly, the fact that we are in this situation shows that we as the European Union were once again not in a position to hold our own between the two poles of Russia and the United States.
Parlament Europejski skarży się, że "UE konsekwentnie przestrzegała ducha i litery porozumienia z 1992 roku , systematycznie dostarczając na to konkretnych dowodów”, podczas gdy "Stany Zjednoczone w dużym stopniu nie dopełniały swych zobowiązań”, "jednostronnie stwierdziły, iż wycofują się” z porozumienia i "wniosły do WTO sprawę przeciwko UE, powołując się na europejskie zwrotne finansowanie, w pełni zgodne z porozumieniem z 1992 roku, a podobne do finansowania udzielanego Boeingowi”.The European Parliament complains that 'the EU has consistently adhered to the spirit and letter of the 1992 Agreement and has regularly provided documented evidence of compliance' while 'the US has largely ignored its obligations', 'unilaterally purported to withdraw' from the agreement and brought 'a WTO case against the EU, citing European repayable financing which fully complied with the 1992 Agreement and which is similar to that benefiting Boeing'.
w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy administracyjnej dla wywozu niektórych serów objętych ograniczeniami kontyngentowymi, które kwalifikują się do specjalnego traktowania przy przywozie do Stanów Zjednoczonych Amerykion detailed rules for administrative assistance with the exportation of certain cheeses subject to quota restrictions that qualifies for special treatment on importation into the United States of America
Wybitny uczony i urodzony geniusz. Ich wizerunek w Stanach ZjednoczonychOutstanding scholars and inborn geniuses. Their image in the USA
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, zwane dalejTHE EUROPEAN COMMUNITY AND THE UNITED STATES OF AMERICA, hereinafter referred to as the
A zatem sprzeciwiamy się jakiemukolwiek porozumieniu pomiędzy państwami lub pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a UE w odniesieniu do "transferu więźniów” przetrzymywanych w Guantanamo.Accordingly, we are opposed to any agreement between states or between the United States and the EU regarding the 'transfer of prisoners' detained in Guantánamo.
Strona skarżąca: ‧ Mobile, Inc (Redwood City, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: S. Malynicz, BarristerApplicant: ‧ Mobile, Inc (Redwood City, United States) (represented by: S. Malynicz, Barrister
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 113419 zdań frazy stany zjednoczone.Znalezione w 11,912 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.