Tłumaczenia na język angielski:

  • united states   
  • usa   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dziewicze wyspy stanów zjednoczonychunited states virgin islands
Lista senatorów Stanów Zjednoczonych ze stanu MarylandList of United States Senators from Maryland
meksykańskie stany zjednoczoneunited mexican states; mexico
Stany ZjednoczoneAmerica; ; United States of America; United States; the USA; U.S.; U.S.A.; U.S. of A.; States; USA
stany zjednoczone amerykiunited states of america

Przykładowe zdania z "stany zjednoczone", pamięć tłumaczeniowa

add example
Należy ustanowić właściwe wewnętrzne procedury wspólnotowe w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania sprawności energetycznej urządzeń biurowych, podpisanego w Waszyngtonie dnia ‧ grudnia ‧ r. [‧]The appropriate internal Community procedures should be established to ensure the proper functioning of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficient labelling programmes for office equipment, signed in Washington on ‧ December
Śmierć w Ameryce. Podejście do umierania i rytuału pogrzebu w Stanach Zjednoczonych - obraz zjawiska w serialu Sześć stóp pod ziemiąDeath in America. Attitude Toward Dying and Death Ritual in the United States - Presentation of its Phenomenon in Six Feet Under.
Z pewności niezgodne z prawem jest przekazywanie przez Republikę Czeską Stanom Zjednoczonym jakichkolwiek informacji ze wspólnych baz danych UE, takich jak wizowy system informacyjny.It must surely be illegal for the Czech Republic to transfer to the US any information from common EU databases, such as the Visa Information System.
podkreśla wagę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami oraz krajami niezrzeszonymi w celu rozważenia dodatkowych rozwiązań zmierzających do osiągnięcia szerokiego porozumienia z Iranem w sprawie jego instalacji nuklearnych i ich wykorzystania, przy uwzględnieniu obaw Iranu związanych z bezpieczeństwemStresses the importance of cooperation with the USA, Russia, China and non-aligned countries in order to consider complementary action with a view to achieving a comprehensive agreement with Iran concerning its nuclear facilities and their use, which takes account of Iran's security concerns
Nie będzie zbyt wiele czasu na rozmowy, ale moim zdaniem musimy dowiedzieć się, czego chcą Stany Zjednoczone, a czego chcemy my i musimy dojść do porozumienia.There will not be much time for discussion but in my opinion we need to know what the US wants, what we want and to reach an agreement.
Znajdujemy się w szczególnym czasie dla gospodarki, gdy kryzys, który zaczął się w Stanach Zjednoczonych, początkowo ogarniających dziedzinę finansów, teraz niestety dotyka realną gospodarkę na całym świecie.We are at a particularly delicate economic juncture in which, unfortunately, the crisis that started in the United States, at first affecting just finance, is now having an impact on the real economy worldwide.
Wspólnota powinna zatwierdzić dla realizacji swoich celów w sferze zewnętrznych stosunków gospodarczych Umowę ramową o współpracy wynegocjowaną z Meksykańskimi Stanami ZjednoczonymiWhereas the Community should approve, for the attainment of its aims in the sphere of external economic relations, the Framework Agreement for cooperation negotiated with the United Mexican States
w Polsce w celu wywozu sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach kontyngentów określonych w dodatkowych adnotacjach ‧ i ‧ w rozdziale ‧ HTS, w przypadku których ustalono kontyngenty dla poszczególnych krajów na rokin Poland for the purpose of exporting cheese to the United States of America under the quotas described in additional notes ‧ and ‧ to Chapter ‧ of the HTS for which country-specific quota have been fixed for
W Stanach Zjednoczonych Ameryki, przedsiębiorstwa zależne dwóch głównych japońskich producentów posiadają największą zdolność produkcyjną (ponad ‧ %In the United States of America, the subsidiaries of the two main Japanese producers have the largest production capacity (over ‧ %
Wnioskodawca wnosił, że cena eksportowa dla sprzedaży prowadzonej przez powiązane przedsiębiorstwo ze Stanów Zjednoczonych nie powinna była być dostosowana o zakładaną prowizję zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. i) rozporządzenia podstawowego, ponieważ przedsiębiorstwo to rzekomo pełniło funkcje identyczne jak w przypadku w pełni zintegrowanego oddziału sprzedaży eksportowej, a zatem nie powinno być traktowane jako agent wynagradzany prowizyjnieThe applicant claimed that the export price should not have been adjusted by a notional commission in accordance with Article ‧(i) of the basic Regulation for sales made via its related company in the USA since this company allegedly performed functions identical to those of a fully integrated export sales department and should therefore not be treated as an agent working on commission basis
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i Wspólnoty Europejskiej, występujących jako jedna strona, do Umowy ustanawiającej w ‧ r. centrum nauki i technologii na Ukrainie między Kanadą, Szwecją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zmienionej Protokołem z dnia ‧ lipca ‧ r. (zwana dalejThe accession by the European Atomic Energy Community and the European Community, acting as one Party, to the Agreement having established in ‧ a Science and Technology Centre in Ukraine between Canada, Sweden, Ukraine and the United States of America, as modified by the Protocol of ‧ July ‧ (hereinafter referred to as
Wykładała jako profesor wizytującaw Niemczech i w Stanach Zjednoczonych , a obecnie w Czarnogórze .She was also a visiting professor in Germany , the USA andpresently in Montenegro .
Armia Stanów Zjednoczonych konfiskuje ‧ wozów WallinghamaThe United States Army confiscates ‧ wagons of the Wallingham train
Podróż do nowoczesności. Europejczycy o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w XIX wiekuJourney to modernity. Europeans about the US and UK in the 19th century
Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki wyłącznie żywego drobiu i jaj wylęgowych, żywych ptaków bezgrzebieniowych i ich jaj wylęgowych, świeżego mięsa drobiowego, świeżego mięsa z ptaków bezgrzebieniowych lub dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka i dzikiego ptactwa łownego, produktów i wyrobów mięsnych zawierających, lub składających się z mięsa dowolnego z wymienionych gatunków oraz jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jeżeli pochodzą lub zostały przywiezione z regionu Stanów Zjednoczonych Ameryki podanego w ZałącznikuMember States shall only authorise the importation from the United States of America of live poultry and hatching eggs thereof, live ratites and hatching eggs thereof, fresh meat of poultry, ratites, farmed and wild feathered game, meat products and meat preparations consisting of or containing meat of any of those species and of eggs for human consumption, if they originate in, or come from, the region of the United States of America as described in the Annex
Przemysł wspólnotowy dostarczał w przeszłości produkt objęty postępowaniem do Stanów Zjednoczonych, które były jego tradycyjnym rynkiem zbytuThe Community industry once supplied the product concerned to the USA as a traditional market
Wpis w tabeli dotyczącej Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymuje brzmienieThe entry in the table for the United States of America is replaced by the following
Polityka językowa Stanów ZjednoczonychLanguage Policy in the United States
Uważam, że dialog dotyczący ofiar różnych zbrodni terrorystów stanowi problem, którym musimy się zająć w przyszłości i wymaga rozwiązania w przyszłości, ale prowadzimy pogłębiony dialog ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie.I think that this dialogue regarding the victims of the various terrorist crimes is a matter that needs to be dealt with in the future, but in any case, there is an in-depth dialogue ongoing with the United States on this issue.
I tu dochodzimy do bezpośredniej odpowiedzialności, jaką UE i Stany Zjednoczone ponoszą za popieranie utrzymywania reżimów autorytarnych w krajach tego regionu.This brings us to the direct responsibility of the EU and the US for supporting the establishment of authoritarian regimes in the countries in that region.
Działając wspólnie , Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogą być potężną siłą działającą dla dobra świata .Acting together , the European Union and the United States can be a formidable force for good in the world .
Jeżeli Stany Zjednoczone Ameryki będą miały dostęp do danych za pomocą innych metod - na przykład na podstawie umów dwustronnych z Holandią - gwarancje te stracą swoją moc.If the US is able to access data by other means - for example through bilateral relations with the Netherlands - those safeguards will no longer apply.
Dyfuzja czytników książek elektronicznych na rynku Stanów Zjednoczonych w latach 2006 - 2008Diffusion of e-book readers on the United States market in 2006 – 2008.
Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wykorzystywania danych dotyczących nazwisk pasażerówAgreement with the USA on the use of Passenger Name Record data
Sektor globalnych systemów nawigacji satelitarnej doświadczył potężnej ekspansji od czasu pierwszych zastosowań tych systemów w 2000 roku, w Stanach Zjednoczonych.The global satellite navigation systems sector has experienced strong growth since 2000, when the systems were first used in the United States.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 113419 zdań frazy stany zjednoczone.Znalezione w 27,404 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.