wymowa: IPA: ˌstãnɔˈvjiskɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • position       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  stand
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
 • job role   
   
  The tasks and activities of an individual in a certain professional position.
 • occupational status   
  (noun  )
   
  One component of socioeconomic status, summarizing the power, income and educational requirements associated with various positions in the occupational structure (source: Research Network on Socioeconomic Status and Health).
 • stance   
  (Noun  ) (noun   )
   
  opinion or point of view
 • angle       
  (verb, noun   )
 • appointment       
  (noun   )
 • attitude     
  (noun   )
 • bay       
  (verb, noun, adjv   )
 • berth   
  (verb, noun   )
 • condition         
  (verb, noun   )
 • emplacement   
  (noun   )
 • fellowship   
  (noun   )
 • footing   
  (noun   )
 • ground     
  (verb, noun, adjv   )
 • job         
  (noun   )
 • locality       
  (noun   )
 • location       
  (noun   )
 • office       
  (noun, adjv   )
 • pitch       
  (verb, noun   )
 • place           
  (verb, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • situation     
  (noun   )
 • stand     
  (verb, noun, ijec   )
 • standing     
  (noun, adjv   )
 • standpoint     
  (noun   )
 • state           
  (verb, noun, adjv   )
 • station         
  (verb, noun   )
 • status     
  (noun   )
 • viewpoint   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (32)

czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawiecould we clarify the position on
funkcja stanowiskajob function
hamulce postojowe włączone na stanowisku przylotuparking brakes engaged at the arrival stand
kod stanowiskaoccupation code
konkurs na stanowiskoadministrative competition
moje stanowisko jest takie, żemy position is that
opis stanowiskajob description
opis stanowiska pracyjob description
opuszczenie przez statek powietrzny stanowiska odlotudepart from the departure stand
prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowaniaright to be informed and to express his or her views in proceedings
przeniesienie na inne stanowiskoreassignment
przybycie statku powietrznego na stanowisko przylotuarrive at the arrival stand
rodzaje stanowisktypes of posts
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble karierybasic posts and corresponding career brackets
stanowisko archeologicznearchaeological site
stanowisko czasowetemporary post
stanowisko honorowehonorary rank
stanowisko kontrolnetest lane
stanowisko odlotuDeparture stand
stanowisko pracyjob
stanowisko przechylającetilting bench
stanowisko przylotuArrival stand
stanowisko stałepermanent post
stanowisko statkowevessels post
stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż.water intake platform for technological and fire fighting purpose
stanowisko WspólnotyCommunity position
stanowisko wzorcowe, którego dotyczy badanie poziomu wynagrodzeńsalary survey reference job
stanowisko zamknięte wyłożone absorberemabsorber lined shielded enclosure
urzędnik zwolniony ze stanowiska z powodu nienależytego wykonywania obowiązkówofficial dismissed for incompetence
usunięcie ze stanowiskaremoval from post
wspólne stanowiskocommon position; joint position
wyznaczone miejsce po opuszczeniu stanowiska odloturemote position after departing the stand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stanowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stanowisko: minister budownictwa w rządzie talibówFunction: Minister of Construction of the Taliban regime
D pomocniczości jako sedna europejskiego procesu decyzyjnego , Yves Galland , który walczył o dalszą integrację gospodarczą , nie tracąc nigdy z oczu konieczności , jaką jest wspólnota wartości , oraz Gi js de Vries , którego praca na rzecz wolności i bezpieczeństwa doprowadzi ła go na stanowisko pierwszego koordynatora UE ds. walki z terroryzmem .Galland , who fought for further economic integration whilst never losing sight of the need for a genuine community of values ; and Gijs de Vries , whose work on freedom and security led him to become the EU ’ s first anti-terrorism coordinator .
Zdaniem wnoszącego odwołanie zaskarżony wyrok naruszył zakres prawa do przedstawienia stanowiskaIt is submitted that the contested judgment failed to have regard to the scope of the right to be heard
Stosowanie zasady równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków , włą czając w to kryteria selekcji , dostępu do wszystkich prac lub stanowisk , niezależnie od sektora czy gałęzi działalności , i do wszystkich poziomów hierarchii zawodowej .Application of the principle of equal treatment means that there shall be no discrimination whatsoever on grounds of sex in the conditions , including selection criteria , for access to all jobs or posts , whatever the sector or branch of activity , and to all levels of the occupational hierarchy .
Stanowisko kierownicze lub stanowisko nadzorcze (fakultatywneManagerial or supervisory position (optional
Urząd przyjmuje zatem wstępne stanowisko, iż ulgi podatkowe dotyczące aktywów własnych spółek inwestycyjnych w latach ‧–‧ umocniły pozycję konkurencyjną tych spółek w obrębie EOG, ponieważ ulgi te obniżyły normalne koszty operacyjne tych spółek w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami EOG, które mogą prowadzić działalność na rynkach międzynarodowychTherefore, the Authority takes the preliminary view that the tax concessions for the own assets of investment companies from ‧ to ‧ strengthened the competitive position of the investment companies within the EEA, as these tax concessions reduced the ordinary operational costs of these companies compared to other EEA companies which can operate in international markets
Większość członków Komitetu Doradczego podziela stanowisko Komisji, że zgłaszana koncentracja nie zakłóci znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku ani na znacznej jego częściThe majority of the Advisory Committee agrees with the Commission that the concentration as notified does not significantly impede effective competition in the common market or in a substantial part of it
Zgodnie z art. ‧ i ‧ Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana, ani nie podlega jej stosowaniuIn accordance with Articles ‧ and ‧ of the Protocol on the position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark is not taking part in the adoption of this Decision, and is not bound by it or subject to its application
(RO) Chciałabym pogratulować panu posłowi Stockmannowi jego wysiłków na rzecz wypracowania wspólnego stanowiska dla Rady, które umożliwiłoby przyjęcie dyrektywy określającej wspólne zasady naliczania opłat lotniskowych w portach lotniczych w Unii.(RO) I would like to congratulate Mr Stockmann for his efforts in achieving a common position for the Council with a view to adopting the directive which sets down common principles for the levying of airport charges at Community airports.
Powinniśmy przyjąć to stanowisko jutro i dzielić się satysfakcją z rezultatu z Radą, Komisją i sprawozdawcą.We should accept that position tomorrow and share the satisfaction of the Council, the Commission and the rapporteur with the outcome.
Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono przedstawienie swojego stanowiskaThe parties who so requested were granted an opportunity to be heard
Jednakże, tego rodzaju stanowiska mogą być zastrzeżone dla obywateli, w przypadku gdy zgodnie z przepisami ustaw lub rozporządzeń, działalność danej organizacji jest związana ze sprawowaniem władzy publicznejHowever, such posts may be reserved for nationals where, in pursuance of any provision laid down by law or regulation, the organization concerned is connected with the exercise of official authority
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD ‧), BrukselaPublication of a vacancy notice for the post of Director (grade AD ‧), Brussels
Skarżący w niniejszej sprawie sprzeciwia się decyzji, którą pozwana odmówiła dopuszczenia go do udziału w konkursie na wolne stanowisko Szefa Przedstawicielstwa w KolumbiiThe applicant takes exception to the defendant's refusal to admit to the competition procedure his application for the vacant post of Head of Delegation for Colombia
z zadowoleniem przyjmuje plan audytu zróżnicowania i wyraża zadowolenie z faktu, że Centrum przyjęło na wszystkich szczeblach pracowników pochodzących z mniejszości; oczekuje, że Centrum poprawi wyraźnie proporcję kobiet zatrudnionych na wyższych stanowiskachWelcomes the plan for a diversity audit and welcomes the fact that the Centre has integrated staff from minorities at all levels; expects the Centre to clearly improve the proportion of women employed in higher positions
Jeśli chodzi o tę kluczową kwestię, wspólne stanowisko Rady dąży do pogodzenia różnych podejść dotyczących przedstawicielstwa, stosowanych przez poszczególne państwa członkowskieOn this key issue, the common position of the Council seeks to reconcile different approaches to customs representation amongst Member States
Pragnę zauważyć, że główne stanowiska Parlamentu Europejskiego zostały już sformułowane i zatwierdzone przez plenum w specjalnym rozdziale rezolucji w sprawie przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności.I should like to point out that the European Parliament's main positions have already been formulated and approved by plenary in a special chapter of the resolution on the future financial perspective of the European Union as regards cohesion policy.
Jestem zdania, że projekt decyzji przesłany do Komisji zawiera jedynie te zastrzeżenia, co do których strony miały możliwość przedstawienia swojego stanowiskaI am of the opinion that the draft Decision submitted to the Commission only contains objections in respect of which the parties have been afforded the opportunity of making known their views
W związku z dymisją Alfonsa ANDRII i Mercedes BRESSO, podaną do wiadomości Rady w dniach ‧ i ‧ lipca ‧ r., zwolniły się dwa stanowiska członków Komitetu RegionówTwo seats as a member of the Committee of the Regions have become vacant following the resignation of Mr Alfonso ANDRIA and Ms Mercedes BRESSO, notified to the Council on ‧ July ‧ and ‧ July
A przyjęcie odmiennego stanowiska byłoby w rezultacie równoznaczne z wymaganiem od zainteresowanego państwa członkowskiego, by powiadomiło Komisję i dostarczyło dla celów prewencyjnego przeglądu nie tylko informacje na temat faktycznej nowej pomocy lub zmian pomocy przyznanej przedsiębiorstwu otrzymującemu istniejącą pomoc, ale także wszelkich środków, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa i na funkcjonowanie wspólnego rynku, na konkurencję lub po prostu na faktyczną kwotę, w określonym okresie, pomocy co do zasady dostępnej, ale równocześnie podlegającej odpowiednim wahaniom, w zależności od obrotu przedsiębiorstwaTo take the contrary view would in effect be tantamount to requiring the Member State concerned to notify to the Commission and submit for its preventive review not only new aid or alterations of aid properly so-called granted to an undertaking in receipt of existing aid but also all measures which affect the activity of the undertaking and which may have an impact on the functioning of the common market, on competition or simply on the actual amount, over a specific period, of aid which is available in principle but which necessarily varies in amount according to the undertaking’s turnover
Komisja informuje wpełni PE oswoim stanowisku .The Commission informs the EP fully of its position .
W przypadku gdy Strony nie są w stanie porozumieć się w tej kwestii w czasie wyznaczonym w ust. ‧, jedna ze Stron może zwrócić się do przewodniczącego Komitetu Przejściowego o to, by ten samodzielnie lub za pośrednictwem osoby przez siebie delegowanej wyznaczył wszystkich trzech członków w drodze losowania spośród listy kandydatów ustanowionej na mocy art. ‧ – jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżącą, jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżoną i jednego spośród arbitrów wytypowanych przez Strony na stanowisko przewodniczącegoIn the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph ‧, either Party may request the chairperson of the Interim Committee, or her or his delegate, to select all three members by lot from the list established under Article ‧, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the arbitrators selected by the Parties to act as chairperson
Opinia Parlamentu Europejskiego z ‧ maja ‧ r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z ‧ września‧ r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z ‧ grudnia ‧ r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku UrzędowymOpinion of the European Parliament of ‧ May ‧ (not yet published in the Official Journal), Council Common Position of ‧ September ‧ (not yet published in the Official Journal) and Position of the European Parliament of ‧ December ‧ (not yet published in the Official Journal
Ponadto uważam, że musimy przyjąć stanowisko skoncentrowane na ofiarach, uwzględniając w nim identyfikację wszystkich potencjalnych kategorii pokrzywdzonych oraz specjalne środki służące ich ochronie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i innych grup ryzyka, o czym wspomniała w swoim sprawozdaniu pani Edit Bauer.In addition, in my opinion, we need to adopt a victim-based approach which incorporates the identification of all potential categories of victims and special measures aimed at protecting them, focusing, in particular, on children and other risk groups, as Edit Bauer mentioned in her report.
Decyzje europejskie, o których mowa w ustępie 1, wiążą Państwa Członkowskie w odniesieniu do zajmowanych przez nie stanowisk i prowadzonych działań.The European decisions referred to in paragraph 1 shall commit the Member States in the positions they adopt and in the conduct of their activity.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32143 zdań frazy stanowisko.Znalezione w 3,116 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.