wymowa: IPA: ˌstãnɔˈvjiskɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • position       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  stand
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
 • job role   
   
  The tasks and activities of an individual in a certain professional position.
 • occupational status   
  (noun  )
   
  One component of socioeconomic status, summarizing the power, income and educational requirements associated with various positions in the occupational structure (source: Research Network on Socioeconomic Status and Health).
 • stance   
  (Noun  ) (noun   )
   
  opinion or point of view
 • angle       
  (verb, noun   )
 • appointment       
  (noun   )
 • attitude     
  (noun   )
 • bay       
  (verb, noun, adjv   )
 • berth   
  (verb, noun   )
 • condition         
  (verb, noun   )
 • emplacement   
  (noun   )
 • fellowship   
  (noun   )
 • footing   
  (noun   )
 • ground     
  (verb, noun, adjv   )
 • job         
  (noun   )
 • locality       
  (noun   )
 • location       
  (noun   )
 • office       
  (noun, adjv   )
 • pitch       
  (verb, noun   )
 • place           
  (verb, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • situation     
  (noun   )
 • stand     
  (verb, noun, ijec   )
 • standing     
  (noun, adjv   )
 • standpoint     
  (noun   )
 • state           
  (verb, noun, adjv   )
 • station         
  (verb, noun   )
 • status     
  (noun   )
 • viewpoint   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (32)

czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawiecould we clarify the position on
funkcja stanowiskajob function
hamulce postojowe włączone na stanowisku przylotuparking brakes engaged at the arrival stand
kod stanowiskaoccupation code
konkurs na stanowiskoadministrative competition
moje stanowisko jest takie, żemy position is that
opis stanowiskajob description
opis stanowiska pracyjob description
opuszczenie przez statek powietrzny stanowiska odlotudepart from the departure stand
prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowaniaright to be informed and to express his or her views in proceedings
przeniesienie na inne stanowiskoreassignment
przybycie statku powietrznego na stanowisko przylotuarrive at the arrival stand
rodzaje stanowisktypes of posts
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble karierybasic posts and corresponding career brackets
stanowisko archeologicznearchaeological site
stanowisko czasowetemporary post
stanowisko honorowehonorary rank
stanowisko kontrolnetest lane
stanowisko odlotuDeparture stand
stanowisko pracyjob
stanowisko przechylającetilting bench
stanowisko przylotuArrival stand
stanowisko stałepermanent post
stanowisko statkowevessels post
stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż.water intake platform for technological and fire fighting purpose
stanowisko WspólnotyCommunity position
stanowisko wzorcowe, którego dotyczy badanie poziomu wynagrodzeńsalary survey reference job
stanowisko zamknięte wyłożone absorberemabsorber lined shielded enclosure
urzędnik zwolniony ze stanowiska z powodu nienależytego wykonywania obowiązkówofficial dismissed for incompetence
usunięcie ze stanowiskaremoval from post
wspólne stanowiskocommon position; joint position
wyznaczone miejsce po opuszczeniu stanowiska odloturemote position after departing the stand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stanowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
WSPÓLNE STANOWISKO RADYCOMMON POSITION OF THE COUNCIL
zwraca uwagę, że w swym stanowisku z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie reformy rozporządzenia finansowego Parlament wniósł o prawne potraktowanie środków własnych partii politycznych na poziomie europejskim w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowaniaPoints out that, in its above-mentioned position of ‧ March ‧, it made a proposal on the legal treatment of the own resources of political parties at European level within the meaning of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding
Oprócz zatwierdzenia kwalifikacji wskazanych w niniejszym artykule, kwalifikacje zostaną potwierdzone przez zatwierdzenie wskazujące biegłość językową, czujnik usytuowania ICAO oraz jednostkę, stanowisko pracy, sektor lub grupę sektorówIn addition to the rating endorsements indicated in this Article, the rating shall become validated by the endorsement indicating the language proficiency, the ICAO location indicator and the unit, working position, sector or group of sectors
EKES zgadza się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej w tej sprawie i zauważa, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest złożona i obejmujeAgreeing with the Commission's position, the EESC notes that sustainable development is a complex concept encompassing
potępia rząd Stanów Zjednoczonych za sposób traktowania więźniów w Guantánamo; nakłania rząd USA do zagwarantowania, by przestrzegano podstawowych praw człowieka wszystkich więźniów, w tym osób przebywających w obozie więziennym w Guantánamo, zgodnie z międzynarodowymi przepisami w zakresie praw człowieka, oraz do zapewnienia procedur sprawiedliwego procesu sądowego; wzywa Stany Zjednoczone, aby bezzwłocznie wyjaśniły sytuację więźniów w Guantánamo i w innych miejscach w aspekcie międzynarodowych norm praw człowieka i prawa humanitarnego i powtarza swoje stanowisko dotyczące dramatycznej sytuacji więźniów w Guantánamo, przytoczone w kilku rezolucjachCondemns the US Government for the treatment to which prisoners have been subjected in Guantánamo; urges the US government to ensure that all its prisoners, including those held in Guantánamo detention camp, are granted minimum human rights in accordance with international human rights law and fair trial procedures; calls on the US to immediately clarify the situation of the prisoners in Guantánamo and in other locations in respect of international human rights standards and humanitarian law, and repeats its positions on the dramatic situation of the prisoners in Guantánamo, as reiterated in several of its resolutions
lista przewodniczących/członków zarządu (nazwiska i imiona, tytuły lub stanowiska w partii politycznej składającej wniosek) (lub oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do złożonych już dokumentówlist of the directors/members of the Management Board (names and forenames, titles or functions within the applicant party) (or declaration that there have been no changes to documents already forwarded
Komisja dostarcza z odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowe wyjaśnienie przed wycofaniem wszelkich wniosków, wobec których Parlament zajął już stanowisko w pierwszym czytaniuThe Commission shall provide a detailed explanation in due time before withdrawing any proposals on which Parliament has already expressed a position at first reading
zmiany w charakterze stanowiska pracy, takie że kwalifikacje pracownika zajmującego je do tej pory okazują się niewystarczającechanges in the duties of the budgeted post occupied by the staff member of such a nature that he no longer possesses the required qualifications
Chociaż wspólne stanowisko zawiera pewne znaczne zmiany w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji- zwłaszcza w odniesieniu do przepisów o zarządzaniu zawartych w art. ‧–‧- zasadnicza struktura wniosku pozostaje niezmienionaAlthough the common position contains some significant changes with regard to the Commission's initial proposal- notably in respect of the governance provisions in Articles ‧ to ‧- the essential structure of the proposal remains unaltered
uwzględniając swoje stanowisko z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie powyższego wnioskuhaving regard to its position of ‧ September ‧ on that proposal
Rada spodziewa się, że porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie wspólnego stanowiska zostanie wkrótce potwierdzone, co pozwoli na szybkie przyjęcie rozporządzeniaThe Council looks forward to confirmation of the European Parliament's agreement to this common position at the earliest opportunity so that the regulation can be adopted rapidly
Po odejściu Serge’a Durande’a ze stanowiska urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w dniu ‧ grudnia ‧ r. nastąpiła zmiana odpowiedzialnego urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w tej sprawieFollowing the departure of the former Hearing Officer, Mr. Serge Durande, on ‧ December ‧, the responsible Hearing Officer changed in this case
Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ i (EG) nr ‧/‧ (‧/‧/‧- ‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)- COMCommon position adopted by the Council on ‧ December ‧ with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ (‧/‧/‧- ‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)- COM
Na koniec proszę mi pozwolić przypomnieć, że wyrażaliśmy ostatnio nasze stanowisko w sprawie drugiego sprawozdania okresowego przyjętego przez grupę roboczą ds. reformy parlamentarnej i oczekujemy na możliwość omówienia tych kwestii z Parlamentem, zanim przyjmie on ostateczne stanowisko w sprawie pakietu reform.As a last word, let me recall that we recently expressed our position on the second interim report adopted by the Working Party on Parliamentary Reform and we are looking forward to having the opportunity to discuss these issues with Parliament before your institution adopts the final position on the reform package.
Czy wykładni art. ‧ WKC należy dokonywać w ten sposób, że oznacza on, iż w takim przypadku jak rozpatrywany w niniejszej sprawie, gdy państwo członkowskie stoi na stanowisku, że Komisja Europejska nie dopuściła się nieprawidłowości i nie wystąpiła żadna ze wskazanych w art. ‧ ust. ‧ RWWKC sytuacji, państwo to może jednostronnie rozstrzygnąć w przedmiocie żądania zwrotu należności dłużnikowi w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ RWWKC?Is Article ‧ CCC to be interpreted as meaning that, in a case such as that at issue here, where the Member State takes the view that the European Commission cannot be criticised for having committed any irregularity and none of the other circumstances contemplated in Article ‧ (of Regulation No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ establishing the Community Customs Code)(ICCC) obtain, that same Member State may decide independently on an application for repayment to the debtor within the meaning of Article ‧ ICCC?
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu ‧ listopada ‧ r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr.../‧ Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych KomisjiPosition of the European Parliament adopted at first reading on ‧ November ‧ with a view to the adoption of Regulation (EC) No.../‧ of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No ‧/‧ on genetically modified food and feed, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Urzędnicy z instytucji innych niż ESDZ, którzy podjęli pracę w ESDZ, powinni móc ubiegać się o wolne stanowiska w ramach swojej instytucji macierzystej na równych warunkach z kandydatami wewnętrznymi z tej instytucjiOfficials from institutions other than the EEAS who have taken up duties in the EEAS should be able to apply for vacant posts within their institution of origin on an equal footing with internal candidates of that institution
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu. ‧ marca ‧ r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../‧ w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształceniePosition of the European Parliament adopted at first reading on ‧ March ‧ with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../‧ of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer (recast
mając na uwadze, że przyjęcie powyższego wspólnego stanowiska uczyni kodeks prawnie wiążącym instrumentem kontroli wywozu broni dla wszystkich państw członkowskich UEwhereas adoption of that common position will make the Code a legally binding arms export control instrument for all EU Member States
odnośnie do art. ‧ wniosku Komisji Rada uważa, że należałoby dodać dalsze wyjaśnienia w ust. ‧ i ‧ dotyczące jakości dostarczanych informacji (art. ‧ ust. ‧ i ‧ wspólnego stanowiskaWith regard to Article ‧ of the Commission proposal, the Council considered it useful to add further clarifications in paragraphs ‧ and ‧ concerning the quality of the information provided (Article ‧ and in the Common Position
Nadaję się na stanowisko sekretarza prasowegoI lied.I should be somebody' s press secretary
Rezolucja RB ONZ ‧ oraz wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB przewidują, że wspomniane szczególne uregulowania powinny obowiązywać do ‧ grudnia ‧ rUNSC Resolution ‧ and Common Position ‧/‧/CFSP provide that both of these specific arrangements are to apply until ‧ December
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu ‧ listopada ‧ r. w celu przyjęcia dyrektywy ‧/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę ‧/‧/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych KomisjiPosition of the European Parliament adopted at first reading on ‧ November ‧ with a view to the adoption of Directive ‧/.../EC of the European Parliament and of the Council amending Directive ‧/‧/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Stanowisko EKES-uThe EESC's position
uważa, że zamiar przyświecający wspólnemu stanowisku Rady ‧/‧/WPZiB oraz wynikającemu z niego wnioskowi (projektowi rozporządzenia) – rozszerzającemu środki ograniczające na osoby i podmioty pozarządowe odpowiedzialne za naruszenia praw człowieka w Zimbabwe – należy przyjąć z zadowoleniem, podobnie jak uzgodnienie prawodawstwa z niedawnymi decyzjami Trybunału Sprawiedliwości w sprawie podstawowego prawa do rzetelnego procesu dla osób i podmiotów, wobec których wprowadzono środki ograniczająceConsiders that the intention of the Council's Common Position ‧/‧/CFSP and of the subsequent proposal (draft regulation) – extending the restrictive measures to individuals and entities responsible for human rights violations in Zimbabwe beyond the government – is to be welcomed, as is the alignment of legislation with recent decisions of the Court of Justice regarding the fundamental right to due process enjoyed by individuals and entities who are targeted by restrictive measures
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29905 zdań frazy stanowisko.Znalezione w 5,148 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.