wymowa: IPA: ˌstãnɔˈvjiskɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • position       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  stand
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
 • job role   
   
  The tasks and activities of an individual in a certain professional position.
 • occupational status   
  (noun  )
   
  One component of socioeconomic status, summarizing the power, income and educational requirements associated with various positions in the occupational structure (source: Research Network on Socioeconomic Status and Health).
 • stance   
  (Noun  ) (noun   )
   
  opinion or point of view
 • angle       
  (verb, noun   )
 • appointment       
  (noun   )
 • attitude     
  (noun   )
 • bay       
  (verb, noun, adjv   )
 • berth   
  (verb, noun   )
 • condition         
  (verb, noun   )
 • emplacement   
  (noun   )
 • fellowship   
  (noun   )
 • footing   
  (noun   )
 • ground     
  (verb, noun, adjv   )
 • job         
  (noun   )
 • locality       
  (noun   )
 • location       
  (noun   )
 • office       
  (noun, adjv   )
 • pitch       
  (verb, noun   )
 • place           
  (verb, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • situation     
  (noun   )
 • stand     
  (verb, noun, ijec   )
 • standing     
  (noun, adjv   )
 • standpoint     
  (noun   )
 • state           
  (verb, noun, adjv   )
 • station         
  (verb, noun   )
 • status     
  (noun   )
 • viewpoint   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (32)

czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawiecould we clarify the position on
funkcja stanowiskajob function
hamulce postojowe włączone na stanowisku przylotuparking brakes engaged at the arrival stand
kod stanowiskaoccupation code
konkurs na stanowiskoadministrative competition
moje stanowisko jest takie, żemy position is that
opis stanowiskajob description
opis stanowiska pracyjob description
opuszczenie przez statek powietrzny stanowiska odlotudepart from the departure stand
prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowaniaright to be informed and to express his or her views in proceedings
przeniesienie na inne stanowiskoreassignment
przybycie statku powietrznego na stanowisko przylotuarrive at the arrival stand
rodzaje stanowisktypes of posts
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble karierybasic posts and corresponding career brackets
stanowisko archeologicznearchaeological site
stanowisko czasowetemporary post
stanowisko honorowehonorary rank
stanowisko kontrolnetest lane
stanowisko odlotuDeparture stand
stanowisko pracyjob
stanowisko przechylającetilting bench
stanowisko przylotuArrival stand
stanowisko stałepermanent post
stanowisko statkowevessels post
stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż.water intake platform for technological and fire fighting purpose
stanowisko WspólnotyCommunity position
stanowisko wzorcowe, którego dotyczy badanie poziomu wynagrodzeńsalary survey reference job
stanowisko zamknięte wyłożone absorberemabsorber lined shielded enclosure
urzędnik zwolniony ze stanowiska z powodu nienależytego wykonywania obowiązkówofficial dismissed for incompetence
usunięcie ze stanowiskaremoval from post
wspólne stanowiskocommon position; joint position
wyznaczone miejsce po opuszczeniu stanowiska odloturemote position after departing the stand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stanowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
ANALIZA WSPÓLNEGO STANOWISKAANALYSIS OF THE COMMON POSITION
D pomocniczości jako sedna europejskiego procesu decyzyjnego , Yves Galland , który walczył o dalszą integrację gospodarczą , nie tracąc nigdy z oczu konieczności , jaką jest wspólnota wartości , oraz Gi js de Vries , którego praca na rzecz wolności i bezpieczeństwa doprowadzi ła go na stanowisko pierwszego koordynatora UE ds. walki z terroryzmem .Galland , who fought for further economic integration whilst never losing sight of the need for a genuine community of values ; and Gijs de Vries , whose work on freedom and security led him to become the EU ’ s first anti-terrorism coordinator .
utworzenie bazy danych dotyczących zmian w systemach klasyfikacji stanowisk i organizacji pracycreating a data bank containing information concerning changes to the systems for the classification and the organisation of workers
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Kultury i EdukacjiRecommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive ‧/‧/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on Culture and Education
W tym celu, zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady i wbrew opinii Parlamentu Europejskiego, zezwala się państwom członkowskim na opuszczenie niewielkiego procentu inspekcji, a mianowicie inspekcji ‧ % łącznej liczby statków o priorytecie I (statki, na których przeprowadzenie inspekcji jest obowiązkowe) z wysokim profilem ryzyka oraz inspekcji ‧ % łącznej liczby statków o priorytecie I, innych niż z wysokim profilem ryzykaTo this effect, Member States are allowed, according to the Council's position and contrary to the European Parliament's view, to miss a small percentage of inspections, namely inspections on ‧ % of the total number of Priority I ships (ships due for a mandatory inspection) with a high risk profile and on ‧ % of the total number of Priority I ships other than those with a high risk profile
w sprawie zmiany wspólnego stanowiska ‧/‧/WPZiB aktualizującego wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmuamending Common Position ‧/‧/CFSP updating Common Position ‧/‧/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism
Wysoki Przedstawiciel co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z obsadzania stanowisk w ESDZEach year, the High Representative shall present a report to the European Parliament and the Council on the occupation of posts in the EEAS
Po pół roku sytuacja jest następująca: rząd nie był w stanie przeprowadzić prywatyzacji, Komisja totalnie zlekceważyła stanowisko Parlamentu, stocznie nie produkują, przyszłość jest niejasna, ludzie zostali bez pracy i zawieszeni w próżni.Six months have elapsed and the situation is as follows. The government has been unable to privatise the shipyards, the Commission has taken no account whatsoever of Parliament's position, the yards are not producing, the future is uncertain, people have lost their jobs and have been left in limbo.
Stosowanie zasady równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków , włą czając w to kryteria selekcji , dostępu do wszystkich prac lub stanowisk , niezależnie od sektora czy gałęzi działalności , i do wszystkich poziomów hierarchii zawodowej .Application of the principle of equal treatment means that there shall be no discrimination whatsoever on grounds of sex in the conditions , including selection criteria , for access to all jobs or posts , whatever the sector or branch of activity , and to all levels of the occupational hierarchy .
Jeśli zgodnie z OPS ‧.‧ wymagany jest więcej niż jeden członek personelu pokładowego, operator nie wyznacza na stanowisko starszego członka personelu pokładowego osoby, która nie posiada co najmniej rocznej praktyki na stanowisku członka personelu pokładowego i nie ukończyła odpowiedniego szkolenia obejmującego co najmniejWhere required by OPS ‧.‧ to carry more than one cabin crew member, an operator shall not appoint a person to the post of senior cabin crew member unless that person has at least one year's experience as an operating cabin crew member and has completed an appropriate course covering the following as a minimum
Zdecydujmy się po prostu na stanowisko, które popieramy w stu procentach.Let us simply go for a position we support 100%.
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Islamskiej Republiki PakistanuInstructs its President to forward its position to the Council and the Commission, and the governments and parliaments of the Member States and of the Islamic Republic of Pakistan
W odniesieniu do własności publicznej wspólne stanowisko przewiduje możliwość rozdzielenia własności z udziałem dwu odrębnych podmiotów publicznych, wprowadzając przepis stanowiący, że dwa odrębne podmioty publiczne mogą być uważane za dwie osoby do celów realizacji rozdzielenia własnościowego (art. ‧ ustThe Common Position contains, with respect to public ownership, the possibility to achieve ownership unbundling with two separate public bodies through a provision recognising that two distinct public bodies can be considered as two persons for the purpose of implementing ownership unbundling (Article
Wyżej wymienione ust. ‧ stosuje się również w odniesieniu do środków zakazu udzielania wiz, przyjętych na podstawie art. ‧ wspólnego stanowiska ‧/WPZiB i art. ‧ wspólnego stanowiska ‧/WPZiBParagraphs ‧ to ‧ above shall also apply in respect of the visa ban measures decided under Article ‧ of Common Position ‧/CFSP and Article ‧ of Common Position ‧/CFSP
Co się tyczy bezpieczeństwa energetycznego, chciałbym wezwać Komisję i Radę, by liczyły się one ze stanowiskiem Parlamentu, przedstawionym rok temu we wrześniu, w sprawie zagranicznego bezpieczeństwa energetycznego, które obejmuje również pewne usprawnienia instytucjonalne.As for energy security, I would like to call on the Commission and the Council to take serious account of Parliament's position from last September on foreign energy security, which also offers some institutional improvements.
Owa procedura naboru, której celem jest zapewnienie organowi uprawnionemu do mianowania większego wyboru kandydatów, odbędzie się równolegle z wewnętrzną procedurą naboru na stanowiskaThis selection procedure, which is designed to give the Appointing Authority a wider choice of candidates, will be conducted at the same time as the internal recruitment procedure
odnotowuje stanowisko Komisji dotyczące delegowania odpowiedzialności za wykonanie zadań do instytucji, w tym agencji, innych niż podstawowa administracja Komisji; jest zdania, że nie stanowi to odpowiedzi na wezwanie Parlamentu do pogłębionego rozważenia na szczeblu międzyinstytucjonalnym struktury istniejących agencji; zachęca zatem Komisję, aby przedstawiła wyjaśnienie na temat tej kwestii i na temat przyszłego całościowego porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczącego nowych rozwiązań, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Perspektywy Finansowej lub równolegle z niąNotes the Commission's position with regard to delegating responsibility for the execution of tasks to bodies, including agencies, other than the Commission's core administration; takes the view that this does not answer Parliament's call for in-depth consideration at interinstitutional level of the structure of existing agencies; therefore invites the Commission to provide clarification on this point and on the future overall Interinstitutional Agreement related to the new arrangements to be set up within or in parallel with the Financial Perspective
W odniesieniu do pozostałych decyzji wspólnego komitetu, dotyczących kwestii wchodzących w zakres kompetencji Wspólnoty, stanowisko zajmowane przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie jest przyjmowane przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek KomisjiFor other Joint Committee decisions concerning matters that fall within Community competence, the position to be taken by the Community and its Member States shall be adopted by the Council, acting by qualified majority, on a proposal from the Commission
Zmienił się światowy klimat polityczny; kulminacja nastąpiła w Bali wraz z przyjęciem wiarygodności badań naukowych IPCC, a także naprawdę ważnych zmian w zajmowanych przez przywódców stanowiskach, które nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy.The world political climate has changed, culminating in Bali with an acknowledgement by everyone of the validity of the IPCC research and, in recent months, of truly important changes in the positions taken by leaders.
Komisja informuje wpełni PE oswoim stanowisku .The Commission informs the EP fully of its position .
Po ujawnieniu istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych (ujawnienie tymczasowych ustaleń), kilka zainteresowanych stron przedstawiło oświadczenia w formie pisemnej, zawierające stanowisko w sprawie tymczasowych ustaleńSubsequent to the disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which it was decided to impose provisional anti-dumping measures (provisional disclosure), several interested parties made written submissions making their views known on the provisional findings
W normalnych warunkach eksploatacyjnych poziom szumów własnych na stanowisku sterowania mierzony na wysokości głowy sternika nie może przekraczać ‧ dB(AUnder normal operating conditions, sound pressure generated by the vessel and measured at the level of the helmsman's head at the steering position shall not exceed ‧ dB(A
Czynię to ponownie w związku z wydarzeniami, które nastąpiły w Pakistanie, ponieważ takie stanowisko jest sygnałem, że Europa nie opuszcza tych, którzy zabierają głos, popierając tolerancję, wolność wyznania i równe traktowanie mniejszości.I do so again in relation to the events that transpired in Pakistan, as such a position conveys the message that Europe does not abandon those who raise their voice in support of tolerance, freedom of religion and the equal treatment of minorities.
wzywa państwa członkowskie do zmiany ich stanowiska o niepodejmowaniu działań w stosunku do sytuacji uchodźców irackich oraz do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i wspólnotowego polegających na umożliwieniu Irakijczykom zamieszkującym państwa członkowskie złożenia wniosków o azyl i ich szybkiego rozpatrzenia, z poszanowaniem zabezpieczeń proceduralnych, oraz do przyznania statusu uchodźcy, albo tymczasowej lub dodatkowej ochrony osobom mającym uzasadnione obawy przed prześladowaniem lub poważnym niebezpieczeństwemCalls on the Member States to overcome their position of non-action regarding the situation of the Iraqi refugees and to fulfil their obligations under international and Community law to give Iraqis in Member States the opportunity to lodge asylum applications and have them processed with minimum delay, respecting procedural safeguards, and grant refugee status or subsidiary or temporary protection to those who have a well-founded fear of persecution or serious harm
Świadectwa muszą zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela Inapesca oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacjeCertificates must bear the name, capacity and signature of the representative of the Inapesca and the latter
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32143 zdań frazy stanowisko.Znalezione w 8,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.