wymowa: IPA: ˌstãnɔˈvjiskɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • position       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  stand
   
  miejsce wykonywania czegoś, miejsce postoju, pobytu
   
  punkt widzenia, sposób rozumienia czegoś
   
  pozycja w hierarchii zawodowej
 • job role   
   
  The tasks and activities of an individual in a certain professional position.
 • occupational status   
  (noun  )
   
  One component of socioeconomic status, summarizing the power, income and educational requirements associated with various positions in the occupational structure (source: Research Network on Socioeconomic Status and Health).
 • stance   
  (Noun  ) (noun   )
   
  opinion or point of view
 • angle       
  (verb, noun   )
 • appointment       
  (noun   )
 • attitude     
  (noun   )
 • bay       
  (verb, noun, adjv   )
 • berth   
  (verb, noun   )
 • condition         
  (verb, noun   )
 • emplacement   
  (noun   )
 • fellowship   
  (noun   )
 • footing   
  (noun   )
 • ground     
  (verb, noun, adjv   )
 • job         
  (noun   )
 • locality       
  (noun   )
 • location       
  (noun   )
 • office       
  (noun, adjv   )
 • pitch       
  (verb, noun   )
 • place           
  (verb, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • situation     
  (noun   )
 • stand     
  (verb, noun, ijec   )
 • standing     
  (noun, adjv   )
 • standpoint     
  (noun   )
 • state           
  (verb, noun, adjv   )
 • station         
  (verb, noun   )
 • status     
  (noun   )
 • viewpoint   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (32)

czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawiecould we clarify the position on
funkcja stanowiskajob function
hamulce postojowe włączone na stanowisku przylotuparking brakes engaged at the arrival stand
kod stanowiskaoccupation code
konkurs na stanowiskoadministrative competition
moje stanowisko jest takie, żemy position is that
opis stanowiskajob description
opis stanowiska pracyjob description
opuszczenie przez statek powietrzny stanowiska odlotudepart from the departure stand
prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowaniaright to be informed and to express his or her views in proceedings
przeniesienie na inne stanowiskoreassignment
przybycie statku powietrznego na stanowisko przylotuarrive at the arrival stand
rodzaje stanowisktypes of posts
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble karierybasic posts and corresponding career brackets
stanowisko archeologicznearchaeological site
stanowisko czasowetemporary post
stanowisko honorowehonorary rank
stanowisko kontrolnetest lane
stanowisko odlotuDeparture stand
stanowisko pracyjob
stanowisko przechylającetilting bench
stanowisko przylotuArrival stand
stanowisko stałepermanent post
stanowisko statkowevessels post
stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż.water intake platform for technological and fire fighting purpose
stanowisko WspólnotyCommunity position
stanowisko wzorcowe, którego dotyczy badanie poziomu wynagrodzeńsalary survey reference job
stanowisko zamknięte wyłożone absorberemabsorber lined shielded enclosure
urzędnik zwolniony ze stanowiska z powodu nienależytego wykonywania obowiązkówofficial dismissed for incompetence
usunięcie ze stanowiskaremoval from post
wspólne stanowiskocommon position; joint position
wyznaczone miejsce po opuszczeniu stanowiska odloturemote position after departing the stand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stanowisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu ‧ września ‧ r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/.../WE w sprawie kontroli państwa portu (przekształceniePosition of the European Parliament adopted at second reading on ‧ September ‧ with a view to the adoption of Directive ‧/.../EC of the European Parliament and of the Council on port State control (recast
W drodze odstępstwa od ppkt ‧.‧.A w przypadku silników spalinowych zdejmowane osłony zapobiegające dostępowi do ruchomych części w komorze silnikowej nie wymagają urządzeń blokujących, jeżeli otwierają się za pomocą klucza lub innego narzędzia lub przy użyciu urządzenia sterowniczego znajdującego się na stanowisku kierowcy, w przypadku gdy stanowisko takie jest całkowicie obudowane kabiną z zamkiem uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionymBy way of derogation from section ‧.‧.A, in the case of internal combustion engines, removable guards preventing access to the moving parts in the engine compartment need not have locking devices if they have to be opened either by the use of a tool or key or by a control located in the driving position if the latter is in a fully enclosed cab with a lock to prevent unauthorised access
Dlatego nasza grupa wzywa do zmiany decyzji Konferencji Przewodniczących i zakończenia debaty, którą mamy przeprowadzić w sprawie sytuacji w Strefie Gazy przyjęciem rezolucji odzwierciedlającej jednoznaczne i zdecydowane stanowisko większości tej Izby, domagającej się zaprzestania masakr w Strefie Gazy.That is why our group is calling for the Conference of Presidents' decision to be reviewed and for the debate that we must hold on the Gaza situation to end in a resolution, one that demonstrates the clear and firm position of this House, of a majority, so that the massacres in Gaza stop.
Już po wyborach stanowisko, jakie jednomyślnie zajęliśmy w Komisji Kontroli Budżetowej, było jednoznaczne: jeżeli Rada chce, abyśmy udzielili jej absolutorium z wykonania budżetu, musi się z nami spotkać i odpowiedzieć na nasze pytania.Even after the election, we on the Committee on Budgetary Control have been united in our very simple stance: if the Council wishes us to grant discharge for its budget, then it must meet with us and answer our questions.
EKES popiera przedstawione przez Komisję ogólne kierunki polityki, które są zgodne z jego wcześniej przedstawionym stanowiskiem w sprawie zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej (NATThe EESC supports the general policy orientation set out by the Commission which is consistent with its previously expressed position on halting the loss of biodiversity (NAT
Uwagi MFAG, jako właściciela portu lotniczego w Lipsku, rozpoczynają się od stwierdzenia, że przedsiębiorstwo to w pełni podziela stanowisko NiemiecMitteldeutsche Flughafen AG as owner of Leipzig Airport begins its observations by stating that it agrees completely with the observations made by the Federal Republic
Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę zobowiązuje również przedsiębiorstwa kolejowe, we współpracy ze sprzedającymi bilety, do ustanowienia systemu rozpatrywania skarg dotyczących praw i zobowiązań zawartych w rozporządzeniuThe Common Position as adopted by the Council also obliges railway undertakings- in cooperation with their ticket vendors- to establish a complaint handling mechanism for the rights and obligations covered in the draft Regulation
Stanowisko: dyrektor grupy przemysłowej Shahid BagheriFunction: Head of Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG
Komisja przyjmuje stanowisko na podstawie przedstawianej nam niezależnej oceny, nie dlatego, że GMO są niezbędne, ale jeżeli nie ma dowodów, że stanowią one zagrożenie dla zdrowia publicznego lub środowiska, to czujemy się w obowiązku zgodzić się na nie, również zgodnie ze zobowiązaniami ciążącymi na nas w ramach WTO, jeżeli nie ma niczego, co by nam to - naukowo - uniemożliwiało.The Commission takes a position based on the independent assessment given to us, not because a GMO is necessary, but if there is no evidence that it poses a risk to public health or the environment, we feel obliged to accept it, also in accordance with the obligations we have under the WTO, if there is nothing that prevents us - scientifically - from doing so.
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, ‧/‧/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i ‧/‧/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (‧/‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CODEuropean Parliament legislative resolution of ‧ May ‧ on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives ‧/‧/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, ‧/‧/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and ‧/‧/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (‧/‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Nowej ZelandiiInstructs its President to forward its position to the Council, the Commission, and the governments and parliaments of the Member States and of New Zealand
uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiBHaving regard to Council Decision ‧/‧/CFSP of ‧ July ‧ concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position ‧/‧/CFSP
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (‧/‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CODEuropean Parliament legislative resolution of ‧ April ‧ on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No ‧/‧ (‧/‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD
Na tym etapie Komisja nie wszczęła żadnej procedury ani nie zajęła stanowiska na temat charakteru i zgodności pomocyThe Commission has not at this stage initiated any procedure nor taken a position on the nature and compatibility of the aid
Zgodnie z art. ‧ i ‧ Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Irlandia i Zjednoczone Królestwo nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie są nią związane ani nie podlegają jej stosowaniuIn accordance with Articles ‧ and ‧ of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Ireland and the United Kingdom are not participating in the adoption of this Decision and are not therefore bound by it or subject to its application
Istnieją pewne oczywiste kwestie, związane z niektórymi poprawkami, wobec których przedstawiłem odmienne stanowisko.There are clearly certain points connected with some amendments on which I have voiced a contrary opinion.
PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKOHAS ADOPTED THIS COMMON POSITION
Niemcy nie zmieniły stanowiska w sprawie przedsiębiorstwa Kahla II, zgodnie z którym jest to nowe przedsiębiorstwo, które nie gwarantuje kontynuacji działalności Kahla I i nigdy nie było w trudnej sytuacjiAs regards Kahla II, Germany persists in its view that this is a new company which provides no continuity with Kahla I and which was never in difficulty
Wspólne stanowisko Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniające wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z BiałorusiCouncil Common Position ‧/‧/CFSP of ‧ November ‧ amending Common Position ‧/‧/CFSP concerning restrictive measures against certain officials of Belarus
Choć niewątpliwie wspólne stanowisko zawiera elementy, które należy ocenić pozytywnie, ogólnie rzecz biorąc, EIOD jest zaniepokojony jego treścią, przede wszystkim dlatego, że we wspólnym stanowisku nie uwzględniono niektórych spośród korzystnych poprawek zaproponowanych przez PE, zmienionego wniosku ani opinii EIOD-a i europejskich organów ochrony danych przekazanych za pośrednictwem Grupy Roboczej ArtWhereas the Common Position certainly contains positive elements, on the whole, the EDPS is concerned about its content, in particular because the Common Position does not incorporate some of the positive amendments proposed by the EP, the Amended Proposal or the opinions of the EDPS and of European Data Protection Authorities issued through the Article ‧ Working Party
Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiBCommon Position ‧/‧/CFSP is hereby repealed
Trzecia fala, zająć stanowiskaThird wave, take positions
W następstwie rezygnacji pana Bjørna DAHLA i wygaśnięcia mandatu pani Anny Margrethe KAALUND zwolniły się dwa stanowiska zastępców członkówTwo alternate members′ seats on the Committee of the Regions have become vacant following the resignation of Mr Bjørn DAHL and the expiry of the mandate of Ms Anna Margrethe KAALUND
Jeżeli organy celne uznają, że wniosek nie zawiera wszystkich danych niezbędnych do zajęcia stanowiska w danej sprawie, zwracają się do wnioskodawcy o dostarczenie brakujących danychWhere the customs authorities consider that the application does not contain all the particulars they require to give an informed opinion, they shall ask the applicant to supply the missing information
Komisja może z własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego przedłożyć niezbędne wnioski, w sprawie których Rada zajmuje stanowisko zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ TraktatuThe Commission may, on its own initiative or at the request of a Member State, submit the necessary proposals, upon which the Council shall decide in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of the Treaty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29905 zdań frazy stanowisko.Znalezione w 6,783 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.