wymowa: IPA: ˌspravjjɛˈdljivɔɕʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • justice       
  (Noun  ) (noun   )
   
  judgment and punishment of who wronged (an)other(s)
   
  fairness, especially with regard to punishment
   
  the civil power dealing with law
   
  state of being just or fair
   
  pot. potocznie władza sądownicza
   
  trwała i niewymuszona wola oddawania każdemu tego, co mu się należy;
 • equity   
  (noun   )
 • fairer   
  (adjv   )
 • fairness     
  (noun   )
 • judicature   
  (noun   )
 • justness   
  (noun   )
 • rightfulness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
fairness, justice (state of being just or fair)
 
justice system
 
pot. potocznie działanie sprawiedliwe

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (41)

członek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościmember of the EC Court of Justice
Deklaracja NZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużycia władzyUN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
Departament Sprawiedliwości Stanów ZjednoczonychUnited States Department of Justice
dostęp do sprawiedliwościaccess to the courts
dostęp do wymiaru sprawiedliwościaccess to the courts
Europejski Trybunał SprawiedliwościCourt of Justice of the European Communities; European Court of Justice
Forum ds. Wymiaru SprawiedliwościJustice Forum
Kategoria:Sędziowie Międzynarodowego Trybunału SprawiedliwościJudges of the International Court of Justice
Kodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwościUN Code of Conduct for Law Enforcement Officials
Lista członków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichList of Members of the European Court of Justice
międzynarodowy trybunał sprawiedliwościinternational court of justice
Międzynarodowy Trybunał SprawiedliwościInternational Court of Justice
Międzyregionalny Instytut ONZ ds. Badań nad Przestępczością i Wymiarem SprawiedliwościUN Interregional Crime and Justice Research Institute
Ministerstwo SprawiedliwościMinistry of Justice of the Republic of Poland; Department of Justice
Ministrowie sprawiedliwości Wielkiej BrytaniiSecretary of State for Justice
Nauczyciel SprawiedliwościTeacher of Righteousness
odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępnereference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling
opinia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościopinion of the EC Court of Justice
Partia SprawiedliwościJustice Party
penalizacja czynów przeciwko wymiarowi sprawiedliwościcriminalization of obstruction of justice
po sprawiedliwościin justice
Podstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwościUN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
Porządek i SprawiedliwośćOrder and Justice
pracownik wymiaru sprawiedliwościpublic legal official
prawo do sprawiedliwościright to justice
Prawo i SprawiedliwośćLaw and Justice
przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwościarea of freedom, security and justice
rozmyślnie uchylać się od wymiaru sprawiedliwoścideliberately sought to evade justice
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichAdvocate General
Sojusz Prawdy i SprawiedliwościJustice and Truth Alliance
SprawiedliwośćRighteousness; Justice
sprawiedliwość naprawczarestorative justice
Sprawiedliwość pierwotnaOriginal Justice
Stały Trybunał Sprawiedliwości MiędzynarodowejPermanent Court of International Justice
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCICOURT OF JUSTICE
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichEuropean Court of Justice; Court of Justice of the European Communities
Wojskowa Rada Sprawiedliwości i DemokracjiMilitary Council for Justice and Democracy
współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnychjudicial cooperation in criminal matters
współpracujący z wymiarem sprawiedliwościrepetant collaborator
wymiar sprawiedliwościjustice
Zagadnienia ogólne sprawiedliwości i e-sprawiedliwościGeneral justice issues and e-justice

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sprawiedliwość", pamięć tłumaczeniowa

add example
propagowanie poszanowania społecznych, kulturowych i duchowych wartości ludności autochtonicznej oraz mniejszości w celu zwiększenia równości i sprawiedliwości w społeczeństwach wieloetnicznych zgodnie z powszechnymi prawami człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi, w tym ludności autochtonicznej i osobom należącym do mniejszościpromotion of respect for the social, cultural and spiritual values of indigenous peoples and minorities to enhance equality and justice in multi-ethnic societies in compliance with universal human rights to which everyone is entitled, including indigenous peoples and persons belonging to minorities
UWZGLĘDNIAJĄC porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego artHAVING REGARD to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice, in particular to Article ‧ thereof
Ułatwienie życia obywateli: Europa prawa i sprawiedliwości Zagwarantowanie prawa i sprawiedliwości w otwartej na świat EuropieMaking life easier: a Europe of law and justice- Ensuring rule of law and justice in a Europe that is open to the world
Można dodać do tego bezkarność wobec braku jakichkolwiek działań czy reakcji, co jest efektem nieistnienia systemu sprawiedliwości, a także to, że kongijskie władze raczej ulegają rezygnacji, zamiast spełniać swój podstawowy obowiązek, jakim jest ochrona obywateli.We can add impunity to the absence of any action or reaction, the result of a non-existent justice system, as well as Congolese authorities who resign rather than face up to the essential duty of protecting their citizens.
Przewodniczący zawiadomił, iż niezależnie od wyniku głosowania nie ulega zmianie fakt wniesienia kwestii do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichThe President announced that whatever the outcome of the vote, it would not alter the fact that the matter had been referred to the Court of Justice of the European Communities
Komisja w 2009 roku poświęci się szczególnie dążeniu do postępu w dziedzinie europejskiej swobody, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, poprzez ustanowienie na przykład wspólnej polityki imigracyjnej i włączenie jej do pozostałych kierunków polityki Unii Europejskiej, takich jak polityka na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i włączenia społecznego. A także poprzez przygotowanie do działania europejskiej siatki imigracyjnej oraz ukończenie budowania wspólnego europejskiego systemu azylowego na 2010 rok, poprzez wzmocnienie przestrzegania zasad rządzących ochroną konsumentów w Europie, poprzez zwiększenie obopólnego uznawania określonych instrumentów prawa cywilnego i karnego, jak orzeczenia i porozumienia spadkowe oraz poprzez zwalczanie nowych form działalności przestępczej, takich jak wykorzystywanie dzieci i ataki cybernetyczne.In 2009 the Commission will devote itself particularly to the quest for progress in the European area of freedom, security and justice, for example, by establishing the common immigration policy and integrating it into the broadest policies of the European Union, such as its growth, competitiveness and social-inclusion policies, by making the European immigration network operational and finalising the common European asylum system for 2010, by reinforcing compliance with the rules governing consumer protection in Europe, by improving mutual recognition of certain instruments of civil and criminal law, such as judgments and inheritance settlements, and by combating new forms of criminal activity, such as child abuse and cyberattacks.
mając na uwadze, że ostatniemu postępowi w rozwoju unijnych przepisów konkurencji na rynku wewnętrznym nie towarzyszył rozwój wspólnotowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, a w szczególności, jeśli chodzi o dostęp do wymiaru sprawiedliwościwhereas developments in EU civil justice rules, in particular as regards access to justice, have not kept pace with recent developments in Community competition law in the internal market
Po drugie, jeśli chodzi o sprawiedliwość, dlaczego szwedzki pracownik zwolniony z firmy motoryzacyjnej dostaje 6 500 euro, podczas gdy austriacki pracownik dostaje 14 300 euro?Secondly, as regards fairness, why is a Swedish car worker supported to the tune of EUR 6 500, while an Austrian car worker gets EUR 14 300?
Głosowałem za przyjęciem złożonego przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów projektu rezolucji w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), ponieważ umowa ta ma na celu ochronę sprawiedliwości i zdrowej konkurencji.I voted in favour of the motion for a resolution tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and the European Conservatives and Reformists on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), as this is an agreement designed to safeguard justice and healthy competition.
W orzeczeniu w sprawie C-‧ Zjednoczone Królestwo przeciw Radzie‧ Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa Rady ‧/WE jest zgodna z zasadami subsydiarności i proporcjonalności zawartymi w art. ‧ TraktatuIn its judgment in Case C-‧ United Kingdom v. Council the Court of Justice ruled that Council Directive ‧/EC accords with the principles of subsidiarity and proportionality set out in Article ‧ of the Treaty
Trybunał SprawiedliwościCourt of Justice
przekazanie sporu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwościsubmission of the dispute to the International Court of Justice
Bunt Absaloma jako reakcja na brak sprawiedliwości króla. Studium egzegetyczno-teologiczne 2Sm 15,1-12Absaloms rebellion as a reaction to the Lack of justice of the king. Study exegetical-theological 2Sm 15,1-12
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w każdym sporze między Unią i jej pracownikami, w granicach i na warunkach określonych w regulaminie pracowniczym urzędników Unii oraz warunkach zatrudnienia innych pracowników UniiThe Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in any dispute between the Union and its servants within the limits and under the conditions laid down in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of other servants of the Union
Cel Unii, jakim jest ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, prowadzi do zniesienia ekstradycji między Państwami Członkowskimi i zastąpienia jej systemem przekazywania osób między organami sądowymiThe objective set for the Union to become an area of freedom, security and justice leads to abolishing extradition between Member States and replacing it by a system of surrender between judicial authorities
Będę szukał sprawiedliwościI would seek justice
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria LInstructs its President to forward this decision to the Council, the Commission, the Court of Auditors and the European Investment Bank and to have it published in the Official Journal of the European Union (L series
Do celów niniejszego Protokołu przez projekty aktów ustawodawczych rozumie się mające na celu przyjęcie aktu ustawodawczego: wnioski Komisji, inicjatywy grupy Państw Członkowskich, inicjatywy Parlamentu Europejskiego, wnioski Trybunału Sprawiedliwości, zalecenia Europejskiego Banku Centralnego i wnioski Europejskiego Banku InwestycyjnegoFor the purposes of this Protocol, draft legislative acts shall mean proposals from the Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament, requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests from the European Investment Bank, for the adoption of a legislative act
w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiskaon the conclusion, on behalf of the European Community, of an amendment to the Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters
Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy w sprawie orzekania w każdym sporze związanym z odszkodowaniem za szkody, o których mowa w ustThe Court of Justice shall have jurisdiction in any dispute relating to compensation for damage referred to in paragraph
Sprawozdanie w sprawie strategii ramowej na rzecz niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich [‧/‧(INI)]- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw WewnętrznychReport on a framework strategy for non-discrimination and equal opportunities for all [‧/‧(INI)]- Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Tę ważną zasadę ustanowił Europejski Trybunał Sprawiedliwości.This significant principle has been established by the European Court of Justice.
UE powinna podjąć kwestię sprawiedliwości w odniesieniu do handlu, klimatu, jak i innych problemów jako część trójstronnej współpracy z Chinami oraz Afryka.The EU should raise the issue of justice in relation to trade, climate and other problems as part of trilateral cooperation with China and Africa.
Okresy ukończone w innym państwie członkowskim, które muszą być obliczone w systemie specjalnym dla urzędników służby cywilnej, pracowników sił zbrojnych i pracowników wymiaru sprawiedliwości, należy do celów art. ‧ niniejszego rozporządzenia traktować w ten sam sposób co czasowo najbliższe okresy objęte ubezpieczeniem w ramach służby cywilnej w HiszpaniiPeriods completed in other Member States which must be calculated in the special scheme for civil servants, the armed forces and the judicial administration, will be treated in the same way, for the purposes of Article ‧ of this Regulation, as the periods closest in time covered as a civil servant in Spain
Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U. C ‧ zLast publication of the Court of Justice in the Official Journal of the European Union OJ C
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15756 zdań frazy sprawiedliwość.Znalezione w 5,257 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.