wymowa: IPA: ˌspravjjɛˈdljivɔɕʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • justice       
  (Noun  ) (noun   )
   
  judgment and punishment of who wronged (an)other(s)
   
  fairness, especially with regard to punishment
   
  the civil power dealing with law
   
  state of being just or fair
   
  pot. potocznie władza sądownicza
   
  trwała i niewymuszona wola oddawania każdemu tego, co mu się należy;
 • equity   
  (noun   )
 • fairer   
  (adjv   )
 • fairness     
  (noun   )
 • judicature   
  (noun   )
 • justness   
  (noun   )
 • rightfulness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
fairness, justice (state of being just or fair)
 
justice system
 
pot. potocznie działanie sprawiedliwe

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (41)

członek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościmember of the EC Court of Justice
Deklaracja NZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużycia władzyUN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
Departament Sprawiedliwości Stanów ZjednoczonychUnited States Department of Justice
dostęp do sprawiedliwościaccess to the courts
dostęp do wymiaru sprawiedliwościaccess to the courts
Europejski Trybunał SprawiedliwościCourt of Justice of the European Communities; European Court of Justice
Forum ds. Wymiaru SprawiedliwościJustice Forum
Kategoria:Sędziowie Międzynarodowego Trybunału SprawiedliwościJudges of the International Court of Justice
Kodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwościUN Code of Conduct for Law Enforcement Officials
Lista członków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichList of Members of the European Court of Justice
międzynarodowy trybunał sprawiedliwościinternational court of justice
Międzynarodowy Trybunał SprawiedliwościInternational Court of Justice
Międzyregionalny Instytut ONZ ds. Badań nad Przestępczością i Wymiarem SprawiedliwościUN Interregional Crime and Justice Research Institute
Ministerstwo SprawiedliwościMinistry of Justice of the Republic of Poland; Department of Justice
Ministrowie sprawiedliwości Wielkiej BrytaniiSecretary of State for Justice
Nauczyciel SprawiedliwościTeacher of Righteousness
odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępnereference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling
opinia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościopinion of the EC Court of Justice
Partia SprawiedliwościJustice Party
penalizacja czynów przeciwko wymiarowi sprawiedliwościcriminalization of obstruction of justice
po sprawiedliwościin justice
Podstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwościUN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
Porządek i SprawiedliwośćOrder and Justice
pracownik wymiaru sprawiedliwościpublic legal official
prawo do sprawiedliwościright to justice
Prawo i SprawiedliwośćLaw and Justice
przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwościarea of freedom, security and justice
rozmyślnie uchylać się od wymiaru sprawiedliwoścideliberately sought to evade justice
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichAdvocate General
Sojusz Prawdy i SprawiedliwościJustice and Truth Alliance
SprawiedliwośćRighteousness; Justice
sprawiedliwość naprawczarestorative justice
Sprawiedliwość pierwotnaOriginal Justice
Stały Trybunał Sprawiedliwości MiędzynarodowejPermanent Court of International Justice
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCICOURT OF JUSTICE
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichEuropean Court of Justice; Court of Justice of the European Communities
Wojskowa Rada Sprawiedliwości i DemokracjiMilitary Council for Justice and Democracy
współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnychjudicial cooperation in criminal matters
współpracujący z wymiarem sprawiedliwościrepetant collaborator
wymiar sprawiedliwościjustice
Zagadnienia ogólne sprawiedliwości i e-sprawiedliwościGeneral justice issues and e-justice

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sprawiedliwość", pamięć tłumaczeniowa

add example
uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości z dnia ‧ grudnia ‧ rHaving regard to the request of the Court of Justice of ‧ December
uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (europejską konwencję o ochronie praw człowieka) oraz protokoły do niej, a także Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (Kartę), która weszła w życie dnia ‧ grudnia ‧ r., zwłaszcza jej tytuł ‧ Wymiar sprawiedliwościhaving regard to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the European Convention on Human Rights) and the protocols thereto, and to the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the Charter), in particular the Charter's Title VI, Justice, which entered into force on ‧ December
Każda osoba, której wniosek interwencyjny został oddalony przez Sąd Pierwszej Instancji, może wnieść odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia o orzeczeniu oddalającym wniosekAny person whose application to intervene has been dismissed by the Court of First Instance may appeal to the Court of Justice within two weeks of the notification of the decison dismissing the application
Koszty pokrywa Trybunał Sprawiedliwości, bez uszczerbku dla prawa obciążania nimi, w stosownych przypadkach, stronThe Court of Justice shall defray the expenses, without prejudice to the right to charge them, where appropriate, to the parties
Dotyczy Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu Pierwszej Instancji wykonujących swe funkcje s ądowe ( 7 )Court of Justice and Court of First Instance of the European Communities in their judicial role ( 7 )
Organizacja pozarządowa, która złożyła wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej zgodnie z art. ‧, może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z właściwymi postanowieniami TraktatuThe non-governmental organisation which made the request for internal review pursuant to Article ‧ may institute proceedings before the Court of Justice in accordance with the relevant provisions of the Treaty
Głosowaliśmy przeciwko niej na forum Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a ponadto zgłosiliśmy pisemną opinię mniejszości, jako że umowa zawiera wiele niejasności, które mogą być rozstrzygane przez Wspólny Komitet ds. Readmisji.We voted against it in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and submitted a written minority opinion, because the agreement contains numerous ambiguities which might be clarified in the Joint Readmission Committee.
uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (Ahaving regard to the report of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the opinion of the Committee on Legal Affairs (A
Trybunał SprawiedliwościCourt of Justice
Parlament Europejski już w sprawie C-‧/‧ zakwestionował przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich taką samą trójstopniową procedurę w podobnej sprawie, ponieważ jest ona nieprzejrzysta i nie jest zgodna z zasadą rządów prawa oraz procedurą, według której Parlament wyraża swoją zgodę na porozumienia międzynarodowe; w oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału bardziej odpowiednie byłoby przedłożenie projektu przez Komisję i podjęcie działań przez Radę zgodnie z procedurą zwykle stosowaną przy negocjowaniu porozumień międzynarodowych podpisywanych przez Wspólnotęthe European Parliament has already challenged before the Court of Justice of the European Communities in Case C-‧/‧ the same three tiers procedure in a similar case because the procedure is not transparent and is not in conformity with the rule of law and the procedure by which Parliament gives its assent to international agreements; pending the judgment of the Court, it would have been more appropriate for the Commission to have submitted its proposal, and the Council to act, in accordance with the procedure normally used for negotiating international agreements to be signed by the Community
Decyzje Komisji podlegają kontroli Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z TraktatemThe Commission's decisions are subject to review by the Court of Justice in accordance with the Treaty
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot EuropejskichJudgment of the Court
zasad systemu prawnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości w Państwach Członkowskichprinciples of the legal system and judicial organisation of the Member States
W każdej, szczególnie tak dalece ingerującej w życie miliardów ludzi sprawie jak zmiany klimatyczne, poszukując rozwiązań problemu, należy zachować umiar, zdrowy rozsądek i elementarną sprawiedliwość.In every issue, especially one that affects the lives of billions of people in the way that climate change does, it is important to act with moderation, common sense and some degree of fairness when trying to resolve the problem.
Trybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów .The Court of Justice shall form chambers consisting of three and five Judges .
Jeśli Komisja nie wyda opinii w terminie trzech miesięcy od wniesienia sprawy , brak opinii nie stanowi przeszko dy we wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości .If the Commission has not delivered an opinion within three months of the date on which the matter was brought before it , the absence of such opinion shall not prevent the matter from being brought before the Court of Justice .
2 W sprawie duńskiego podatku od używanych samochodów , importowanych do Danii z innych Państw Członkowskich , istnieje obecnie tyle jednoznacznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości ,2 As regards Danish taxation of used cars imported to Denmark from another EU country , there now exist so many clear rulings from the Court of Justice that the Commission can no longer neglect making Denmark comply with the rules .
Akcja afirmatywna w stanach Zjednocznych: Wkład w walkę przeciwko dyskryminacji czy przeszkoda w dążeniu do sprawiedliwości.Affirmative action in the US: Contribution to struggle against discrimination or blemish on the pursuit of justice.
Z zadowoleniem przyjmuję również świetne sprawozdanie przedłożone przez panią poseł Buitenweg i zatwierdzone przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jak również godny podziwu wkład pani poseł Lynne oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.I also welcome the excellent report submitted by Mrs Buitenweg and approved by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as well as the remarkable contribution from Mrs Lynne and the Committee on Employment and Social Affairs.
Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ w części I protokołu ‧ do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do reorganizacji Norweskiego Zarządu Dróg oraz ustanowienia Mesta ASInvitation to submit comments pursuant to Article ‧ in Part I of Protocol ‧ to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice with regard to the reorganisation of the Norwegian Road Administration and the establishment of Mesta AS
uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ lit. d) oraz Protokół ‧ do tego porozumieniaHaving regard to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice, in particular Article ‧(d) and Protocol ‧ thereof
Mienie i aktywa Unii nie podlegają żadnym środkom przymusu administracyjnego lub prawnego bez upoważnienia Trybunału SprawiedliwościThe property and assets of the Union shall not be the subject of any administrative or legal measure of constraint without the authorisation of the Court of Justice
Oczywiste jest, że jesteśmy zdecydowani nadal wspierać takie działania i nadal zajmować się przedmiotową kwestią w Unii Europejskiej, nie tylko w kontekście zapobiegania przemocy i wspierania ofiar, ale także w kontekście imigracji, kwestii azylowych i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.We are evidently determined to maintain our support for such actions and to continue to deal with the issue within the European Union, not only in the context of violence prevention and victim support, but also in the areas of immigration, asylum and criminal justice.
Liczbę sędziów Sądu określa Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropejskiejThe number of Judges of the General Court shall be determined by the Statute of the Court of Justice of the European Union
Protokół w sprawie stanowiska Danii oraz Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, załączony do Traktatu z Amsterdamu, w szczególności odpowiednio ich art. ‧ iProtocol on the position of Denmark and Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland on justice and home affairs policy annexed to the Treaty of Amsterdam, and in particular Articles ‧ and ‧, respectively, thereof
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18658 zdań frazy sprawiedliwość.Znalezione w 4,538 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.