Tłumaczenia na język angielski:

 • table of contents   
  (Noun  ) (noun   )
   
  organized list summarizing book of document
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.
 • Contents   
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.

Pozostałe znaczenia:

 
table of contents

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "spis treści", pamięć tłumaczeniowa

add example
SPIS TREŚCITABLE OF CONTENTS
Spis treści rozdziału % ‧: %Index for Section %‧: %
Spis treści ulotkiIn this leaflet
W przypadku rozszerzenia organ udzielający homologacji aktualizuje wszystkie odpowiednie sekcje świadectwa homologacji typu WE, jego załączniki oraz spis treści pakietu informacyjnegoIn the case of an extension, the approval authority shall update all relevant sections of the EC type-approval certificate, the attachments thereto, and the index to the information package
Spis treści na okładce oraz tytuł na stronieIn the contents on the cover and the title on page
spis treści pakietu informacyjnego oznacza dokument wymieniający zawartość pakietu informacyjnego, odpowiednio ponumerowaną lub w inny sposób oznakowaną w celu jednoznacznego zidentyfikowania wszystkich stron; format tego dokumentu powinien przedstawiać zestawienie kolejnych etapów przeprowadzania homologacji typu WE, w szczególności daty poprawek i aktualizacjiindex to the information package means the document listing the contents of the information package, suitably numbered or otherwise marked so as to identify clearly all the pages, the format of that document being such as to present a record of the successive steps in the management of the EC type-approval, in particular the dates of the revisions and updating
Spis treściTable of Content
W spisie treści wprowadza się następujące zmianyThe table of contents is amended as follows
Załączono spis treści pakietu informacyjnego przechowywanego przez organ udzielający homologacji i udostępnianego na wniosekThe index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
Spis treściPROCEEDINGS OF THE SITTING
sz Spis treści ulotkiIn this leaflet
W przypadku poprawki poprawione dokumenty lub skonsolidowaną, zaktualizowaną wersję, w odpowiednim przypadku, w tym poprawiony spis treści pakietu informacyjnego, bez zbędnej zwłoki wydaje się wnioskodawcyIn the case of a revision, the revised documents or the consolidated, updated version, as appropriate, including the revised index to the information package, shall be issued by the approval authority to the applicant without unjustified delay
Strona tytułowa, spis treściIn the title of the Decision in the content on the cover page
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13575 zdań frazy spis treści.Znalezione w 7,722 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.